Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (în continuare FLLS), fondată la 1 septembrie 1948, a parcurs o perioadă de afirmare remarcabilă, a evoluând atât din punct de vedere al funcționalității și structurii, cât și din punct de vedere al calității procesului intructiv-educativ.

 

FLLS promovează programe de studii de calitate,  care oferă studenților numeroase oportunități de formare profesională. Până în prezent a fost asigurată instruirea a peste 1500 de absolvenți, care activează cu succes în calitate de profesori în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul universitar, funcționari publici în managementul educațional şi în cel economic, translatori, coordonatori de proiecte internaționale etc.

 

Întreaga structură curriculară a ofertei educaționale este orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare, de aceea în cadrul FLLS îşi fac studiile și studenți străini din Ucraina, Turcia, Rusia etc. Acest fapt îi conferă facultății  deschidere în desfășurarea unei activități prolifice de colaborare internațională.

 

Cadrele didactice și studenții sunt parteneri în proiecte sociale, de cercetare, culturale, prin care au acces la dezvoltarea nivelului de conștientizare a sinelui și consțientizare socială, devenind capabili de a stabili relații interpersonale și interculturale eficiente în contextul dinamic și concurențial contemporan.

 

FLLS dispune de o infrastructură modernă, cu mai multe centre specializate, în conformitate cu interesele studenților și profesorilor:  DAAD (Serviciul German de schimb Academic), OeAD (Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație și Cercetare), Centrul American (Centrul de resurse pentru profesori de limba engleză și studenți), CICF (Centrul de informare şi cercetare francofon), CCI (Centrul de cultură italiană).

 

Oferta educațională:

 

Programe de studii ciclul I, licență, învățământ cu frecvență

 1. Traducere și interpretare (limba engleză) (180 credite) –GOLUBOVSCHI Oxana, dr., conf. univ.
 2. Limba engleză (180 credite) – USATÎI Larisa, conf. univ.
 3. Limba engleză și italiană (240 credite) – BUREA Svetlana, dr., conf. univ.
 4. Limba engleză și franceză (240 credite) – HERȚA Lilia, dr., conf. univ.
 5. Limba engleză și germană (240 credite) – MARDARI Alina, drd., asistent univ.
 6. Limba franceză și engleză (240 credite) -SAVA Anastasia, drd, asist. univ.
 7. Limba franceză și italiană (240 credite) – SAVA Anastasia, drd. asist.univ.
 8. Limba Italiană și Engleză (240 credite) – CULEA Uliana, dr. conf. univ.
 9. Limba germană și engleză (240 credite)CHISELIOV Victor, dr. conf. univ.

 

Program de studii ciclul II, master, învățământ cu frecvență

 1. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (90 credite)- AVORNICESĂ Natalia. dr.conf.univ
 2. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (120 credite)- AVORNICESĂ Natalia. dr.conf.univ
 3. Limba și cultura franceză (90 credite) – GUZUN Maria. asist.univ.
 4. Didactica limbii engleze și strategii de comunicare (90 credite) – LAȘCU Tatiana, dr., lector univ.
 5. Didactica limbii engleze și strategii de comunicare (120 credite) – LAȘCU Tatiana, dr., lector univ.
 6. Teoria și praxiologia traducerii și interpretării (limba engleză) (90 credite) – GOLUBOVSCHI Oxana, dr., conf. univ.
 7. Teoria și praxiologia traducerii și interpretării (limba engleză) (120 credite) – GOLUBOVSCHI Oxana, dr., conf. univ.
 8. Didactica limbii germane și strategii de comunicare (90 credite) – CHISELIOV Victor, dr. conf. univ.
 9. Limba și cultura engleză (90 credite) – ȘCHIOPU Lucia, dr., conf. univ.

Catedre

Catedra Filologie Romanică și Germanică este o structură didactico-științifică unitară, aptă să genereze și să promoveze direcții strategice pentru învățământul național, să identifice și să aplice cele mai noi forme de instruire și educație științifică atât la ciclul I, Licență, cât și la ciclul II, Masterat. Spațiul educațional corespunde necesităților de învățare multilingvă și de formare interculturală complexă în domeniul de profil, cu săli dotate în spiritul limbii și culturii studiate și cu laboratoare performante pentru cursurile specializate. Catedra asigură predarea limbilor franceză, italiană și germană.

În cadrul catedrei activează 18 profesori titulari de curs: doctori în științe pedagogice, filologie, științe ale educației, conferențiari universitari și lectori care asigură predarea cursurilor pentru cele 4 programe de studii: ciclul I Licență și 3 programe de studii ciclul II Master. Programele de studii corespund cerințelor actuale ale pieții muncii și sunt în corespundere cu domeniile de formare profesională.

Standardul de calitate, modernizarea și inovația procesului de predare-învățare-evaluare a limbilor străine,  este primordial pentru catedră și, în acest sens, efortul cadrelor didactice este centrat pe crearea și susținerea permanentă a relațiilor de cooperare cu facultățile și universitățile  de profil din Franța, Italia, Germania, Austria, etc.

Colaborarea catedrei cu Agenția Universitară a Francofoniei, Alianța Franceză în Chișinău, Serviciul de schimb german DAAD, Serviciul Austriac de Schimb Academic (OeAD) din anul 2017, Ambasadele Franței, Italiei, Germaniei și Austriei în Republica Moldova, s-a fortificat prin apariția Centrului de Resurse Universitare Francofone, Centrului de Angajabilitate Francofon, Centrului de Cultură Italian, Reprezentanţa  DAAD în Republica Moldova ce se află în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” cât și încadrarea lectorilor străini nativi francezi (Hugo Poteloin, 2023-2024) ,italieni (Lorella Francarli, 2021-2025), germani (Mario Radermacher, 2022-2024) și lectorul din Austria (Lucia  Bayrleitner, 2023-2024)  în procesul de studii. Astfel, profesorii și studenții  beneficiază de numeroase ateliere de formare, mese rotunde, întâlniri, cluburi de discuții, mobilități  și stagii peste hotare.

Catedra Filologie Romanică și Germanică este implicată și în organizarea Conferinței științifice anuale naționale cu participare internațională a profesorilor în cadrul căreia sunt tratate probleme de glotodidactică, lingvistică, tehnologii informaționale de comunicare, traducere și interpretare în scopul implimentării unei viziuni științifice în procesul de studii, organizează de asemenea o varietate de activităţi extracurriculare, precum conferinţe ştiinţifice studenţeşti, călătorii de studii în Franța, Italia, Germania și Austria.

Dacă doriţi să fiţi un adevărat profesionist al Limbilor franceză, italiană și germană, veniţi la UPSC, veniţi la Facultatea Limbi și Literauri Străine!

 

Membrii Comitetului de Asigurare a Calității ai Catedrei Filologie Romanică și Germanică:

 1. Sava Anastasia, șef catedră
 2. Bulat-Guzun Ana, dr. conf. (președinte)
 3. Guzun Maria, asistent univ.
 4. Melniciuc Radu, dr. în filologie
 5. Lupașcu Lilia, asistent univ.
 6. Morari Cristina. studentă anul IV, limba franceză-engleză
 7. Chiriac Nona, director adjunct L.T Român-Francez „Gheorghe Asachi” Chișinău

Membrii Consiliul profesoral ai Catedrei Filologie Romanică și Germanică

 1. Solcan Angela decan FLLS
 2. Bolduma Veronica, prodecan FLLS
 3. Sava Anastasia, șef catedră
 4. Bulat-Guzun Ana, dr. conf.
 5. Guzun Maria, asistent univ.
 6. Melniciuc Radu, dr. în filologie
 7. Lupașcu Lilia, asistent univ.
 8. Morari Cristina. studentă anul IV, limba franceză-engleză

Lectori străini ce asigură predarea limbilor franceză, italiană, germană


Hugo Max Poteloin
, Université de Poitiers, France, Lecteur-stagiaire à la Faculté de Langues et Littératures Etrangers, Département Philologie Romane et Germanique.
Agence Universitaire de la Francophonie, Le Projet „Développement des sciences en français en République de Moldova”


Lorella Francarli, Lettore Universitario, Trieste, Italia, per la promozione l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nell’ambito del progetto Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.


Radermacher Mario, Dozent für die Förderung, das Lernen und die Kenntnis der deutschen Sprache und Kultur im Rahmen des DAAD-Projekts Deutscher Austauschdienst


Bayrleitner Lucia, Dozent für die Förderung, das Lernen und die Kenntnis der deutschen Sprache und Kultur im Rahmen des Projekts des Österreichischen Akademischen Austauschdienstes OeAD

Oferta educațională:

Ciclul I, licență, învățământ cu frecvență

 1. Limba Franceză și Engleză  (240 credite) -SAVA Anastasia, drd, asist. univ.
 2. Limba Franceză și Italiană(240 credite) – SAVA Anastasia, asist.univ.
 3. Limba Italiană și Engleză (240 credite) – CULEA Uliana, dr. conf. univ.
 4. Limba germană și engleză(240 credite)CHISELIOV Victor, dr.  conf. univ.

Ciclul II, master, învățământ cu frecvență

 1. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare  (90 credite)- AVORNICESĂ Natalia. conf.univ
 2. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (120 credite)- AVORNICESĂ Natalia. conf.univ
 3. Limba și cultura franceză (90 credite) – GUZUN Maria. asist.univ.
 4. Didactica limbii germane și strategii de comunicare (90 credite) – CHISELIOV Victor, dr. conf. univ.

Catedraa de Filologie Engleză oferă o amplă și variată pregătire profesională studenților prin intermediul programelor de studii universitare de licență și master.

Peste 25 de titulari de curs: doctori în ştiinţe (pedagogie, filologie, metodică, ştiinţe ale educaţiei ş.a.), conferenţiari universitari şi lectori asigură baza ştiinţifico-metodologică pentru cele 5 programe de pregătire în cadrul ciclului Licenţă şi 3 programe la ciclul Master.

Acestea au fost concepute pentru a corespunde atât direcțiilor majore de specializare și domeniilor de formare respective, cât și solicitărilor  actuale de dezvoltare profesională a beneficiarilor, dar şi ale pieţii muncii.

Colaborarea catedrei cu Ambasadele SUA şi Marii Britanii în ţara noastră s-a cristalizat în apariţia Centrului American şi a celui Britanic, nuclee ce oferă suport metodologic, ştiinţific şi didactic nu doar pentru membrii catedrei şi studenţii universităţii, dar şi pentru toate  cadrele didactice implicate în predarea limbii engleze.

Workshopuri, sesiuni de formare, întâlniri cu bursieri Fulbright, seminare, cluburi de socializare în engleză sunt câteva dintre oportunităţile oferite de către centre, în colaborare cu membrii catedrei.

Este o tradiţie organizarea conferinţei cu participare internatională de către  catedra de Filologie Engleză. Probleme de didactică, glotodidactică, traducere şi interpretare sunt puse în discuţie în cadrul lucrărilor conferinţei în scopul profesionalizării cadrelor didactice şi realizării unui amplu schimb de experienţe în vederea implementării în procesul de studii a unei atitudini profesioniste şi a unor cunoştinţe vaste şi transdisciplinare. 

Oferta educațională:

Program de studii ciclul I, licență, învățământ cu frecvență:

 • Traducere și interpretare (limba engleză) – GOLUBOVSCHI Oxana, dr., conf. univ.
 • Limbi moderne (limba engleză) – USATÎI Larisa, , conf. univ.
 • Limba engleză și italiană – BUREA Svetlana, dr., conf. univ.
 • Limba engleză și franceză – HERȚA Lilia, dr., conf. univ.
 • Limba engleză și germană – MARDARI Alina, drd., asistent univ.

Program de studii ciclul II, master, învățământ cu frecvență la zi:

 • Didactica limbii engleze și strategii de comunicare – LAȘCU Tatiana, dr., lector univ.
 • Teoria și praxiologia traducerii și interpretării (limba engleză) – GOLUBOVSCHI Oxana, dr., conf. univ.
 • Limba și cultura engleză – ȘCHIOPU Lucia, dr., conf. univ.

Comitetului de asigurare a calității:

Președinte:

 • Lașcu Tatiana, dr., lector univ.

Membrii:

 • Golubovsci Oxana, dr., conf. univ.
 • Budnic Ana, dr., conf. univ.
 • Burdujan Radu, dr., conf. univ.
 • Șchiopu Lucia, dr., conf. univ.
 • Yavuz Tatiana, dr., lector univ.
 • Sagoian Eraneac, dr., conf. univ.
 • Nazaru Cristina, asistent univ.
 • Gavriliță Diana, șef al Comisiei metodice de limbi moderne, LT ”Spiru Haret”
 • Tîrsînă Daniela, consultant principal, Direcția politici în învățământul general, MEC
 • Artemciuc Daniela, student, ciclul II (master), Didactica limbii engleze
 • Griciuc Eugeniu, student, ciclul I (licență), grupa 201A

Membrii Catedrei de filologie engleză din cadrul Consiliul profesoral a Facultății de Limbi și Literaturi Străine:

 • Golubovschi Oxana, dr., conf. univ.
 • Budnic Ana, dr., conf. univ.
 • Burea Svetlana, dr., conf. univ.
 • Herța Lilia, dr., conf. univ.
 • Usatîi Larisa, dr., conf. univ.
 • Sagoian Eraneac, dr., conf. univ.
 • Șchiopu Lucia, dr., conf. univ.
 • Lașcu Tatiana, dr., lector univ.
 • Yavuz Tatiana, dr., lector univ.
 • Mardari Alina, asistent univ.
 • Nazaru Cristina, asistent univ.

Lectori Străini ce asigură predarea limbii engleze


Danielle M. Aldawood,
Ph.D., Assistant Professor and ESOL Coordinator, Department of Academic Literacy and Languages, Community College of Baltimore CountyEnglish Language Fellow – Moldova


Robert A. Eckhart
, M.A., J.D., Ohio State University, Visiting Professor at the Faculty of Foreign Languages and Literature, English Philology Department. Fulbright Scholar – Moldova

Descriere succintă a Catedrei de filologie engleză – PDF

Conducere

Decan


doctor, conferenţiar universitar (CV)

e-mail: solcan.angela@upsc.md,
telefon: (+373) 68 684 353

Prodecan

asistent universitar

e-mail: bolduma.veronica@upsc.md,
telefon: (+373) 69 096 466

Catedre

Filologie Romanică și Germanică

Șef catedră

asistent universitar

e-mail: sava.anastasia@upsc.md,
telefon: (+373) 79 585 168

 • Solcan Angela dr., conf.univ.
 • Avornicesă Natalia dr.conf.univ.
 • Culea Uliana dr.conf.univ.
 • Tiosa Iuliana dr.conf.univ
 • Bolduma Veronica asist.univ.
 • Chiseliov Victor dr.conf.univ.
 • Melniciuc Radu dr. lector univ.
 • Bulat-Guzun Ana dr.lector univ
 • Sava Anastasia asist.univ
 • Guzun Maria asist.univ
 • Celpan-Patic Natalia asist.univ.
 • Donoagă Diana asist.univ.
 • Copacinschi Angela asist.univ.
 • Lupașcu Lilia asist.univ
 • Radermarcher Mario asist.univ.
 • Bayrleitner Lucia asist.univ.
 • Zdraguș Vera asist.univ
 • Lașcu Tatiana dr.lector univ.
 • Kononova Tatiana dr.lector
 • Chira Oxana dr.conf.univ
 • Prus Elena dr.hab.

Filologie Engleză

Șef catedră

dr., conf. univ.

e-mail: golubovschi.oxana@upsc.md,
telefon:

 • Golubovschi Oxana,, conf. univ.
 • Budnic Ana,, conf. univ.
 • Babîră Eugenia,, conf. univ.
 • Grecu Jana, dr., conf. univ.
 • Gogu Tamara, dr., conf. univ.
 • Șchiopu Lucia, dr., conf. univ.
 • Sagoian Eraneac, dr., conf. univ.
 • Burea Svetlana, dr., conf. univ.
 • Burdujan Radu, dr., conf. univ.
 • Herța Lilia, dr., conf. univ.
 • Usatîi Larisa, dr., conf. univ.
 • Yavuz Tatiana,dr., lector univ.
 • Petriciuc Lilia, dr., lector univ.
 • Tataru Nina, asistent univ.
 • Pleșcenco Galina, asistent univ.
 • Bucuci Olesea, asistent univ.
 • Nazaru Cristina, asistent univ.
 • Mardari Alina, asistent univ.
 • Caracaș Olimpiada, asistent univ.
 • Rotaru Elena, asistent univ.
 • Baltag Veronica, asistent univ.
 • Gangan Olesea, asistent univ.
 • Covaliov Olga, asistent univ.
 • Cravcenco Tatiana, asistent univ.
 • Ciorbă Tatiana, dr., asistent univ.
 • Arpentii Tatiana, asistent univ.
 • Constantinov Lilia, asistent univ.
 • Lașcu Tatiana, dr., conf. univ.