Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (în continuare FLLS), fondată la 1 septembrie 1948, a parcurs o perioadă de afirmare remarcabilă, a evoluând atât din punct de vedere al funcționalității și structurii, cât și din punct de vedere al calității procesului intructiv-educativ. 

FLLS promovează programe de studii de calitate,  care oferă studenților numeroase oportunități de formare profesională. Până în prezent a fost asigurată instruirea a peste 1500 de absolvenți, care activează cu succes în calitate de profesori în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul universitar, funcționari publici în managementul educațional şi în cel economic, translatori, coordonatori de proiecte internaționale etc.

Întreaga structură curriculară a ofertei educaționale este orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare, de aceea în cadrul FLLS îşi fac studiile și studenți străini din Ucraina, Turcia, Rusia etc. Acest fapt îi conferă facultății  deschidere în desfășurarea unei activități prolifice de colaborare internațională.

Cadrele didactice și studenții sunt parteneri în proiecte sociale, de cercetare, culturale, prin care au acces la dezvoltarea nivelului de conștientizare a sinelui și consțientizare socială, devenind capabili de a stabili relații interpersonale și interculturale eficiente în contextul dinamic și concurențial contemporan.

FLLS dispune de o infrastructură modernă, cu mai multe centre specializate, în conformitate cu interesele studenților și profesorilor:  DAAD (Serviciul German de schimb Academic), OeAD (Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație și Cercetare), Centrul American (Centrul de resurse pentru profesori de limba engleză și studenți), CICF (Centrul de informare şi cercetare francofon), CCI (Centrul de cultură italiană).

Catedre

Catedra Filologie Romanică este o structură didactico-științifică unitară, aptă să genereze și să promoveze direcții strategice pentru învățământul național, să identifice și să aplice cele mai noi forme de instruire și educație științifică atât la ciclul I, Licență, cât și la ciclul II, Masterat. Spațiul educațional corespunde necesităților de învățare multilingvă și de formare interculturală complexă în domeniul de profil, cu săli dotate în spiritul limbii și culturii studiate și cu laboratoare performante pentru cursurile specializate.

În cadrul catedrei activează 12 profesori titulari de curs: doctori în științe pedagogice, filologie, științe ale educației, conferențiari universitari și lectori care asigură predarea cursurilor pentru cele 3 programe de studii: ciclul I Licență și 2 programe de studii ciclul II Master. Programele de studii corespund cerințelor actuale ale pieții muncii și sunt în corespundere cu domeniile de formare profesională.

Standardul de calitate, modernizarea și inovația procesului de predare-învățare-evaluare a limbilor străine,  este primordial pentru catedră și, în acest sens, efortul cadrelor didactice este centrat pe crearea și susținerea permanentă a relațiilor de cooperare cu facultățile și universitățile  de profil din Franța, Italia, Spania, România, etc.

Colaborarea catedrei cu Agenția Universitară a Francofoniei, Alianța Franceză în Chișinău, Ambasada Franței și Italiei în Moldova, s-a fortificat prin apariția Centrului de Resurse Universitare Francofone, Centrului de Reușită Universitară, Centrului de Cultură Italian cât și încadrarea lectorilor străini nativi francezi și italieni în procesul de studii. Astfel, profesorii și studenții  beneficiază de numeroase ateliere de formare, mese rotunde, întâlniri, cluburi de discuții, mobilități  și stagii peste hotare.

Catedra Filologie Romanică este implicată și în organizarea Conferinței științifice anuale naționale cu participare internațională a profesorilor în cadrul căreia sunt tratate probleme de glotodidactică, lingvistică, tehnologii informaționale de comunicare, traducere și interpretare în scopul implimentării unei viziuni științifice în procesul de studii.

Programe de studii ciclul I, licență, învățământ cu frecvență:

 1. Limba Franceză și Engleză  (240 credite)
 2. Limba Franceză și Italiană(240 credite)
 3. Limba Italiană și Engleză (240 credite)

Program de studii ciclul II, master, învățământ cu frecvență:

 1. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare  (90 credite)
 2. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (120 credite)
 3. Limba și cultura franceză (90 credite)

Catedraa de Filologie Engleză oferă o amplă și variată pregătire profesională studenților prin intermediul programelor de studii universitare de licență și master.

Peste 25 de titulari de curs: doctori în ştiinţe (pedagogie, filologie, metodică, ştiinţe ale educaţiei ş.a.), conferenţiari universitari şi lectori asigură baza ştiinţifico-metodologică pentru cele 5 programe de pregătire în cadrul ciclului Licenţă şi 3 programe la ciclul Master.

Acestea au fost concepute pentru a corespunde atât direcțiilor majore de specializare și domeniilor de formare respective, cât și solicitărilor  actuale de dezvoltare profesională a beneficiarilor, dar şi ale pieţii muncii.

Colaborarea catedrei cu Ambasadele SUA şi Marii Britanii în ţara noastră s-a cristalizat în apariţia Centrului American şi a celui Britanic, nuclee ce oferă suport metodologic, ştiinţific şi didactic nu doar pentru membrii catedrei şi studenţii universităţii, dar şi pentru toate  cadrele didactice implicate în predarea limbii engleze.

Workshopuri, sesiuni de formare, întâlniri cu bursieri Fulbright, seminare, cluburi de socializare în engleză sunt câteva dintre oportunităţile oferite de către centre, în colaborare cu membrii catedrei.

Este o tradiţie organizarea conferinţei cu participare internatională de către  catedra de Filologie Engleză. Probleme de didactică, glotodidactică, traducere şi interpretare sunt puse în discuţie în cadrul lucrărilor conferinţei în scopul profesionalizării cadrelor didactice şi realizării unui amplu schimb de experienţe în vederea implementării în procesul de studii a unei atitudini profesioniste şi a unor cunoştinţe vaste şi transdisciplinare. 

Oferta educațională:

Program de studii ciclul I, licență, învățământ cu frecvență:

 1. TRADUCERE ȘI INTERPRETARE(180 credite) – Coordonator de program: Golubovschi Oxana,, conf. univ.
 2. LIMBI MODERNE (LIMBA ENGLEZĂ)(180 credite) – Coordonator de program: Usatîi Larisa,, lector univ.
 3. LIMBA ENGLEZĂ ȘI FRANCEZĂ(240 credite) – Coordonator de program: Herța Lilia, , lector univ.
 4. LIMBA ENGLEZĂ ȘI GERMANĂ(240 credite) – Coordonator de program: Mardari Alina, asistent univ.
 5. LIMBA ENGLEZĂ ȘI ITALIANĂ(240 credite) – Coordonator de program: Nazaru Cristina, asistent univ.

Program de studii ciclul II, master, învățământ cu frecvență la zi:

 1. TEORIA ȘI PRAXIOLOGIA TRADUCERII ȘI INTERPRETĂRII (Limba Engleză) (90 credite) – Coordonator de program: Golubovschi Oxana, , conf. univ.
 2. TEORIA ȘI PRAXIOLOGIA TRADUCERII ȘI INTERPRETĂRII (Limba Engleză) (120 credite) – Coordonator de program: Golubovschi Oxana, , conf. univ.
 3. DIDACTICA LIMBII ENGLEZE ȘI STRATEGII DE COMUNICARE (90 credite) – Coordonator de program: Golubovschi Oxana, , conf. univ.
 4. DIDACTICA LIMBII ENGLEZE ȘI STRATEGII DE COMUNICARE (120 credite) – Coordonator de program: Golubovschi Oxana, , conf. univ.
 5. LIMBA ȘI CULTURA ENGLEZĂ (90 credite) – Coordonator de program: Șchiopu Lucia, , conf. univ.

Comitetul de calitate:

Președinte:

 • Bucuci Olesea, asistent univ.

Membrii:

 • Golubovschi Oxana, dr., conf. univ.
 • Burdujan Radu, dr., conf. univ.
 • Șchiopu Lucia, dr., conf. univ.
 • Yavuz Tatiana, dr., lector univ.
 • Sagoian Eraneac, dr., conf. univ.
 • Budnic Ana, dr., conf. univ.
 • Nazaru Cristina, asistent univ.
 • Călăraș Luminița, studentă, gr. 302

Membrii Catedrei de filologie engleză din cadrul Consiliul profesoral a Facultății de Limbi și Literaturi Străine:

 • Golubovschi Oxana, dr., conf. univ.
 • Șchiopu Lucia, dr., conf. univ.
 • Budnic Ana, dr., conf. univ.
 • Burea-Titică Svetlana, dr., conf. univ.
 • Sagoian Eraneac, dr., conf. univ.
 • Herța Lilia, dr., lector univ.
 • Usatîi Larisa, dr., lector univ.
 • Bucuci Olesea, lector univ.
 • Nazaru Cristina, lector univ.
 • Mardari Alina, lector univ.
 • Yavuz Tatiana, dr., lector univ.

Descriere succintă a Catedrei de filologie engleză – PDF

Catedra Filologie Germană a fost fondată în anul 1998 în cadrul facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine prin ordinul rectoratului a UPSC „Ion Creangă” din 28 august 1998. În anul 2023 Catedra Filologie Germană va sărbători jubileul de 25 de ani de la fondare. La momentul dat Catedra este unica Catedră de Filologie Germană în Republica Moldova.

Obiectul de bază a Catedrei este instruirea calitativă şi profesională a cadrelor didactice a limbii germane, atât pentru învăţământul preuniversitar, cât şi pentru cel universitar.

Actualmente, în cadrul catedrei, activează cadre didactice înalt calificate: printre care 2 doctori conferențiari, 1 doctor lector universitar şi 2 lectori din Germania şi Austria, purtători nativi a limbii germane.

Deja de 25 de ani Catedra de Filologie Germană colaborează cu serviciul de schimb german DAAD. Reprezentanţa  DAAD în Republica Moldova se află în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Datorită acestei colaborări, în ultimii 5 ani 25 de studenţi şi masteranzi ai catedrei au primit diferite burse DAAD, care au durat de la o lună până la un an şi au avut posibilitatea de a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare în limba germană, la diferite universităţi a Republicii Federale a Germaniei. Datorită acestei colaborări, profesorii catedrei au posibilitatea periodic să-şi ridice calificarea la diferite universităţi germane. La momentul actual reprezentantul DAAD în Moldova este domnul Mario Radermacher.

În anul 2017 Catedra de Filologie Germană a încheiat un contract de colaborare cu Serviciul Austriac de Schimb Academic (OeAD). Această colaborare ajută la diversificarea posibilităţilor de mobilitate a studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice al Catedrei Filologie Germană. Reprezentantul OeAD în Republica Moldova este domnul Paulus Adelsgruber, dr., lector universitar.

Catedra de Filologie Germană organizează de asemenea o varietate de activităţi extracurriculare, precum conferinţe ştiinţifice studenţeşti, călătorii de studii în Germania şi Austria. Dacă doriţi să fiţi un adevărat profesionist al Limbii Germane şi Engleze, veniţi la UPSC, veniţi la Catedra de Filologie Germană.

Oferta educațională:

Program de studii ciclul I, licență, învățământ cu frecvență la zi:

 1. LIMBA GERMANĂ ȘI ENGLEZĂ(240 credite) – Coordonator de program: Chiseliov Victor, în ped., conf. univ.

Program de studii ciclul II, master, învățământ cu frecvență la zi:

 1. DIDACTICA LIMBII GERMANE ȘI STRATEGII DE COMUNICARE (90 credite) – Coordonator de program: Chiseliov Victor, în ped., conf. univ.

Conducere

Decan


doctor, conferenţiar universitar (CV)

e-mail: solcan.angela@upsc.md,
telefon: (+373) 68 684 353

Prodecan

asistent universitar

e-mail: bolduma.veronica@upsc.md,
telefon: (+373) 69 096 466

Catedre

Filologie Romanică

Șef catedră

asistent universitar

e-mail: sava.anastasia@upsc.md,
telefon: (+373) 79 585 168

 • Solcan Angela, conf.univ.dr.
 • Culea Uliana, conf.univ.dr.
 • Avornicesă Natalia, conf.univ.dr.
 • Melniciuc Radu, dr.lector
 • Bulat Ana, dr. lector
 • Sava Anastasia, asist.univ.
 • Bolduma Veronica, asist.univ.
 • Celpan-Patic Natalia, asist.univ.
 • Guzun Maria, univ.
 • Copacinschi Angela, asist.univ.
 • Donoagă Diana, asist.univ.
 • Albu-Oprea Mariana, asist.univ.

Filologie Engleză

Șef catedră

dr., conf. univ.

e-mail: golubovschi.oxana@upsc.md,
telefon:

 • Golubovschi Oxana,, conf. univ.
 • Budnic Ana,, conf. univ.
 • Babîră Eugenia,, conf. univ.
 • Grecu Jana, dr., conf. univ.
 • Gogu Tamara, dr., conf. univ.
 • Șchiopu Lucia, dr., conf. univ.
 • Sagoian Eraneac, dr., conf. univ.
 • Burea Svetlana, dr., conf. univ.
 • Burdujan Radu, dr., conf. univ.
 • Herța Lilia, dr., lector univ.
 • Usatîi Larisa, dr., lector univ.
 • Yavuz Tatiana,dr., lector univ.
 • Petriciuc Lilia, dr., lector univ.
 • Tataru Nina, asistent univ.
 • Pleșcenco Galina, asistent univ.
 • Bucuci Olesea, asistent univ.
 • Nazaru Cristina, asistent univ.
 • Mardari Alina, asistent univ.
 • Caracaș Olimpiada, asistent univ.
 • Rotaru Elena, asistent univ.
 • Baltag Veronica, asistent univ.
 • Gangan Olesea, asistent univ.
 • Covaliov Olga, asistent univ.
 • Cravcenco Tatiana, asistent univ.
 • Ciorbă Tatiana, dr., asistent univ.
 • Arpentii Tatiana, asistent univ.
 • Constantinov Lilia, asistent univ.

Filologie Germană

Șef catedră


dr. în ped., conf. univ.

e-mail: chiseliov.victor@upsc.md,
telefon:

 • Chiseliov Victor, dr. în ped., conf. univ.
 • Lupașcu Lilia, asistent universitar
 • Tiosa Iuliana, dr. în ped., lector univ.
 • Paulus Adelsgruber, dr., lector univ., lector
  OeAD
 • Mario Radermacher, lector univ.