Comitetul Sindical al Salariaților

Organizația sindicală a salariaților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (în continuare – Sindicat) este membră a Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova.

 Scopul principal al Sindicatului constă în efectuarea demersurilor necesare pentru a asigura respectarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale cadrelor științifico-didactice, didactice, științifice, personalului didactic auxiliar, personalului auxiliar – membri de sindicat, salariați ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Obiectivele principale ale Sindicatului sunt:

 • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la muncă, protecție socială și securitatea muncii, odihnă și asigurări sociale;
 • asigurarea pentru fiecare membru a unui loc de muncă corespunzător cu nivelul de calificare şi competenţă profesională;
 • promovarea libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a membrilor săi;
 • înaintarea demersurilor privind perfecţionarea continuă a legislaţiei, în concordanţă cu interesele membrilor de sindicat şi cu modificările ce vor interveni în viaţa economică şi socială;
 • stabilirea prin negociere cu angajatorul a unor condiţii favorabile membrilor de sindicat cu privire la: timpul de muncă şi de odihnă, programul de lucru, salarizare şi alte drepturi salariale, sănătatea şi securitatea în muncă, formarea profesională etc.

Misiunea Comitetului Sindical al angajaților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este apărarea intereselor social-economice ale angajaţilor. 

Domeniile de competenţă ale Comitetului sindical: 

 • Dezvoltarea parteneriatului social;
 • Negocierea Contractului colectiv de muncă;
 • Apărarea drepturilor salariaților;
 • Salarizarea, pregătirea profesională, protecţia muncii şi ocrotirea sănătăţii salariaţilor;
 • Asigurarea controlului asupra respectării legislaţiei în vigoare.

Date de contact

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul de studii nr. 2, bir. 11, MD-2069,
telefon: (+373) 22 358 281,
emailchicu.silvia@upsc.md

Componență

președinte al Comitetului Sindical al Salariaților, chicu.silvia@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, culea.uliana@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Filologie și Istorie, bolduma.viorel@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Arte Plastice și Design, spatari.olimpiada@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, ciubotaru.natalia@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Științe ale Educației, tapu.ion@upsc.md

membru al biroului sindical al Facultății de Științe ale Educației, anghel.alexandru@upsc.md

președintele biroului sindical al Subdiviziunilor Administrative, armanu.tatiana@upsc.md

președintele biroului sindical al Secției Administrare și Gospodărie, cebotari.valentina@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Geografie, mamot.vitalie@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Biologie și Chimie, grigorcea.sofia@upsc.md

președintele biroului sindical al Facultății de Fizică, Matematică și tehnologii Informaționale, lupasco.natalia@upsc.md

președinte biroului sindical al Centrului de Formare Continuă, vasilachi.octavian@upsc.md

Drepturile membrilor de Sindicat:

 • de a alege și de a fi ales în organele de conducere, administrative și consultative ale Universității;
 • de a li se include în vechimea de muncă didactică  activitatea didactică și de cercetare desfășurată anterior în cazul transferului la o instituție de învățământ care oferă programe de studii de alt nivel;
 • de a solicita concedii în condițiile prevăzute de legislație și Convenția colectivă;
 • de a încheia, modifica, suspenda și desface contractul individual de muncă;
 • de a li se achita la timp și integral salariul, în corespundere cu calificarea, complexitatea, cantitatea și calitatea lucrului efectuat;
 • de a li se asigura condiții de muncă conform standardelor de stat privind organizarea, securitatea și sănătatea în muncă, Contractului colectiv de muncă și Convenția colectivă;
 • la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin acordarea zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;
 • la informare deplină și veridică despre condițiile de muncă și cerințele față de protecția și igiena muncii la locul de muncă;
 • la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administrației publice centrale și locale, organele de jurisdicție a muncii;
 • la formare profesională, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • la libera asociere în scopul apărării drepturilor de muncă, a libertăților și intereselor legitime;
 • la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăților și intereselor sale legitime;
 • la soluționarea litigiilor individuale de muncă și a conflictelor colective de muncă.

Obligațiile  membrilor de Sindicat:

 • să îndeplinească obligațiile de muncă prevăzute de contractul individual de muncă;
 • să îndeplinească normele de muncă stabilite;
 • să respecte disciplina muncii;
 • să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalți salariați și cu angajatorul;
 • să respecte cerințele de protecție și igienă a muncii;
 • să informeze angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situație care prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului Universității;
 • să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare, de contractul colectiv de muncă și de convenția colectivă.

Legislație