Centrul Editorial Poligrafic

Centrul Editorial Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este o subdiviziune structurală universitară constituită în anul 2021, în baza reorganizării Secției Poligrafie, cu scopul asigurării editării, imprimării şi difuzării publicaţiilor şi periodicelor cu caracter ştiinţific, didactic şi cultural elaborate de membrii comunității academice a Universității.

Misiunea noastră este de a oferi servicii editoriale, poligrafice și de difuzare a cărții pentru dezvoltarea prioritară a fondului de publicații și periodice din domeniile cercetării științifice și creației cultural-artistice realizate de cadrele didactice și cercetătorii științifici din Universitate, pentru a asigura calitatea procesului educațional și de cercetare științifică al instituției.

Centrul Editorial-Poligrafic prestează servicii editoriale și poligrafice şi pentru terţi, lucrări pentru care întreaga răspundere de conţinut aparţine comanditarilor.

Procesul de editare, tipărire și difuzare cuprinde următoarele categorii de publicații:

 • suporturi curriculare pentru învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar (manuale, ghiduri, cursuri universitare, note de curs, suporturi didactice, broșuri metodice, dicționare/glosare metodice, culegere de exerciții/teste, antologii, crestomații, bibliografii etc.);
 • monografii, tratate, enciclopedii, dicționare, lucrări de informare generală;
 • studii și articole;
 • publicaţii periodice (reviste, anale etc.);
 • programe și materiale ale conferințelor științifice;
 • lucrări (teze) de doctorat/ master/ licență, publicații studențești;
 • produse ce susțin logistica procesului educațional, de cercetare și de promovare a Universității (registre, planuri individuale, certificate de participare, diplome, pliante, postere, calendare etc.).

Centrul Editorial-Poligrafic a ajuns în prezent la o producţie editorial-poligrafică de circa 50 de tiluri pe an, variată sub aspect de format, suport și cromatică, realizată calitativ, cu respectarea standardelor de calitate din domeniu.

Serviciile prestate de Centrul Editorial-Poligrafic al PS „Ion Creangă” din Chișinău

 1. Servicii editoriale
  • Redactare lingvistică
  • Culegere text standard
  • Machetare/tehnoredactare
  • Design grafic
  • Înregistrarea publicației la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
 2. Servicii poligrafice
  • Tipărire carte (monocolor, color) ‒ A4, B5, A5
  • Tipărire teze de licență/masterat/doctorat
  • Finisare carte/copertare (încleiere cu termoclei, broșare cu spirală metalică/plastic, capsare)
  • Tipărire diplome/certificate, flayere, pliante și booklete, postere, banere, carnete, cărți de vizită, calendare (formate hârtie diferite)
  • Imprimare & copiere/multiplicare
  • Laminare
  • Servicii de difuzare a cărții (în format clasic ‒ librării, instituții educaționale; electronic ‒ e-books)

Pe pagina web http://centruleditorial.upsc.md găsiți informaţii despre condiţiile de publicare pentru autori, cărţile publicate recent și cele în pregătire, precum şi alte informaţii de interes public legate de serviciile și activitatea Centrului.