Biroul de arhivă

Biroul de arhivă al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău este o subdiviziune care are drept scop administrarea și gestionarea fondului arhivistic al universității prin inventarierea documentelor, organizarea depozitelor de arhivă, securizarea documentelor în vederea includerii în fondul arhivistic.

Biroul de arhivă al UPSC are în atribuții preluarea documentelor de la creatori, prelucrarea lor conform normelor arhivistice și asigură cercetarea lor, atât în vederea elaborării unor lucrări științifice, cât și pentru a răspunde unor necesități practice. Biroul de arhivă al UPSC eliberează, la solicitările beneficiarilor, diverse documente de arhivă (certificate, confirmări, copii, duplicate).

În calitate de subdiviziune a Universității, Biroul de arhivă funcționează în baza dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu Hotărârile Senatului pentru administrarea, supravegherea și protecția documentelor create de UPSC, prin structurile sale, documente, care constituie Fondul arhivistic al UPSC, acesta făcând parte din Fondul arhivistic național.

Arhiva Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău cuprinde documente ce aparțin  facultăților, direcțiilor, departamentelor și compartimentelor instituției și pune la dispoziția cadrelor didactice, studenților, masteranzilor și doctoranzilor documentele pentru cercetare, începând cu anul 1940 și până în prezent.

Componență

Șefă birou

Membri

Arhivar

e-mail: culea.stelian@upsc.md

Date de contact

  • Adresă: MD-2069, or. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bloc. 2, et. 3, bir. 45
  • Telefoane: (+373) 22 358 331, (+373) 68 685 202
  • E-mail: arhiva@upsc.md