Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Facultatea de Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaționale (FMTI) este prima facultate din Republica Moldova, fondată la 1 octombrie 1930, care are drept scop principal organizarea şi desfășurarea procesului instructiv-educativ şi realizarea activităților de cercetare științifică în domeniile Matematică, Fizică, Informatică și Tehnologii Informaționale.

În componența catedrelor activează 42 de cadre didactice, dintre care 6 doctori habilitați, profesori universitari și 25 doctori, conferențiari universitari.

Facultatea FMTI colaborează cu instituții de profil din România (Universitatea din Craiova,  Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Casa Corpului Didactic din Suceava), Ucraina (Universitatea Națională din Cernăuți), Italia (Universitatea din Genova), Slovenia (Universitatea din Maribor), Belarus (Universitatea din Minsk), China (Universitatea Normală din Shanghai), Polonia (Universitatea Pedagogică din Cracov), Rusia (Institutul Fizico-Tehnic “A. Ioffe” din Sankt-Petersburg), Coreea (Institutul de Nanoelectronică din Seul) ș.a.

În cadrul facultății FMTI activează:

 • Laboratorul de cercetare Inteligență Artificială Creativă;
 • Laboratorul de cercetare Probleme actuale în Analiza Matematică și Algebră;
 • Laboratorul de cercetare Algebră, Geometrie și Topologie;
 • Laboratorul de cercetare Programarea softurilor educaționale;
 • Laboratorul de programare și robotică CYBER;
 • Laboratorul de mecanică și fizica moleculară;
 • Laboratorul de electromagnetism și fizică optică;
 • Laboratorul de cercetare Învățarea în medii digitalizate;
 • Laboratorul de de cercetare Elaborare a resurselor digitale educaționale;
 • Laborator interdepartamental Fizica stării solide;
 • Seminarul științific Ecuații diferențiale și algebre;
 • Seminarul științific Fizica stării condensate.

În perioada 2015-2022, în bază de concurs, facultatea FMTI realizează cercetări științifice în cadrul a 5 proiecte instituționale cu finanțare din buget:

 • Cercetarea structurilor funcțional-topologice şi aplicațiile lor (director de proiect: academician Mitrofan Cioban);
 • Cercetarea  modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimoniul de galiu sub influența dopanților din grupele elementelor de tranziție şi pământuri rare şi a interacțiunii donor-acceptor (director de proiect: conferențiar universitar Igor Postolachi);
 • Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor științifice în medii virtuale de învățare activă (director de proiect: conferenţiar universitar Mihai Calalb);
 • Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică (director de proiect: profesor universitar Ilie Lupu);
 • Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM) (director de proiect: profesor universitar Liubomir Chiriac).

În perioada 2018-2020, facultatea FMTI realizează cercetări științifice în cadrul a 2 proiecte internaționale:

 • NATO SPS G5381 MIDAS – Control of Team of Mini-UAVs to Support Counter-Terrorism Missions;
 • NATO SPS G5437 WITNESS – Wide InTegration of Sensor Networks to Enable Smart Surveillance.

Catedre

Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale (AMED) a fost înfiinţată în 2007 în baza Catedrei de Matematică, fondată în anul 1930. Primul şef al Catedrei de Matematică a fost conferenţiarul universitar Victor Bîcikov. În anul 1966 Catedra de Matematică s-a divizat în două catedre – Analiză Matematică şi Algebră Superioară, ca mai apoi în anul 2001, să formeze o singură Catedră Analiză Matematică şi Algebră, şef de catedră fiind ales doctorul în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiarul universitar Dumitru Cozma. 

În perioada anilor 2001-2007, au fost repartizaţi la catedră, în calitate de asistenţi universitari, absolvenţii Facultăţii de Fizică şi Matematică Galina Vornicescu, Sergiu Port, Elena Naidenov, Natalia Gherştega, Angela Păşcanu, Vitalie Puţuntică, Aliona Gurdiş, Vadim Repeşco.

Catedra  Analiză Matematică şi Algebră, anul 2005

Din anul 2007, la catedra AMED au activat doctorii habilitați în științe fizico-matematice, profesorii universitari Dumitru Cozma, Mihail Popa, Vasile Neagu, Alexandru Șubă; doctorii în ştiinţe fizico-matematice, conferențiarii universitari Ion Pancenco, Nicolae Sandu, Natalia Gherștega, Angela Păşcanu, Vitalie Puţuntică, Vadim Repeşco, Natalia Neagu.

Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, anul 2016

În anul 1999, la catedră a fost deschisă secţia de doctorat la specialităţile 01.01.01-Analiză matematică şi 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale.

Începând cu anul 2002 își începe activitatea seminarul ştiinţific “Ecuaţii diferenţiale şi Algebre”, biroul seminarului fiind constituit din profesorii universitari Mihail Popa, Dumitru Cozma şi Alexandru Şubă. Acest seminar este un satelit al seminarelor ştiinţifice de profil la teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale din Republica Moldova, care reunește în şedinţele sale profesori, doctoranzi, masteranzi şi studenți din mai multe instituţii de cercetare (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Institutul de Matematică și Informatică, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei).

Membrii Seminarului Ştiinţific Ecuaţii Diferenţiale şi Algebre

În perioada anilor 2002-2024 au avut loc peste 220 ședințe ale seminarului Ecuații diferențiale și Algebre la care au fost discutate și propuse spre susținere 19 teze de doctor, 2 teze de doctor habilitat (D. Cozma (2014), A. Grin (2016, Republica Belarus)), au fost prezentate circa 330 de comunicări științifice ale cercetătorilor din țară (profesori, doctoranzi și studenți) și a profesorilor invitați (Romania, Republica Belarus, Ucraina, Slovenia).

Activitatea de cercetare la catedra AMED ține de teoria ecuațiilor diferențiale și teoria ecuațiile integrale, fiind dezvoltate 5 direcții principale:

 1. Teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale;
 2. Integrabilitatea sistemelor de ecuații diferențiale polinomiale;
 3. Teoria algebrelor Lie și algebrelor graduate ale invarianților la ecuațiile diferențiale;
 4. Teoria stabilității după Lyapunov guvernată de sisteme diferențiale multidimensional;
 5. Probleme de frontieră a lui Riemann și a ecuațiilor integrale singulare.

În cadrul direcțiilor de cercetare au fost obținute următoarele rezultate noi și originale:

 • a fost propusă o metodă nouă de cercetare a problemei centrului pentru sistemele diferențiale polinomiale metoda consecutivităților centrice. Folosind această metodă, a fost rezolvată complet problema centrului pentru sistemele diferențiale cubice, care au patru drepte invariante; trei drepte invariante; două drepte invariante și o conică invariantă, două drepte invariante și o cubică invariantă;
 • a fost propusă o metodă nouă de soluționare a problemei generalizate a centrului pentru sistemele diferențiale polinomiale, ce nu presupune calcularea explicită a mărimilor focale pentru sistemele diferențiale polinomiale de formă generală, doar determinarea tipurilor unor comitanți unimodulari, care conțin ca coeficienți pseudo-mărimile focale ale acestor sisteme;
 • prin intermediul algebrelor Lie și a algebrelor invarianților au fost abordate unele sisteme diferențiale, ceea ce a contribuit la obținerea condițiilor centroafin-invariante de stabilitate a mișcării neperturbate descrise de sistemele diferențiale bidimensionale și ternare cu neliniarități polinomiale, in vederea aplicării lor ulterioare la modele matematice concrete;
 • in teoria ecuațiilor integrale singulare au fost demonstrate teoremele lui Noether de rezolvabilitate a unor ecuații integrale singulare cu translații de tip Carleman in cazul conturului nemărginit și de tip Liapunov pe porțiuni.

 În ultimii 10 ani membrii Catedrei Analiză Matematică și Ecuații Diferențiale:

 • au participat cu comunicări plenare și in secții la peste 30 de conferințe științifice internaționale organizate peste hotare (Canada, China, Rusia, Slovenia, Ucraina, Republica Belarus, Romania, etc);
 • au publicat 10 monografi, 15 lucrări ştiinţifico-metodice şi peste 200 de lucrări ştiinţifice în reviste de prestigiu din SUA, China, Italia, Spania, Franţa, România, Ucraina, Republica Belarus, Rusia, Republica Moldova. Recent a fost publicată monografia cu titlul The Center and Focus Problem: Algebraic Solutions and Hypoteheses, autori Popa, M.N., Pricop, V.V. Taylor & Frances Group, London, New York, 2022, 215 p.
 • au fost recenzenți la articolele revistele internaționale referative “Mathematical Reviews” (SUA) și “Zentralblatt MATH” (Germania);
 • au fost membri ai colegiilor de redacție la 7 reviste internaționale (Romania, Ucraina, Republica Belarus, Republica Moldova);
 • au participat în coordonarea cercetărilor şi realizarea obiectivelor în diverse proiecte ştiinţifice internaţionale și naționale:
 • Project 316338-Dynamical systems and their applications, FP7-PEOPLE-2012-IRSES, 2012-2016;
 • Programul de Stat 80009.0807.20 – Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM), 2020-2023;
 • Proiectul Instituțional 817.02.18F – Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor, 2025-2019;
 • Proiectul Instituțional 817.08.71F – Structuri topologo-algebrice şi aplicaţiile lor, 2011-2014;
 • Proiectul pentru tineri cercetători 14.819.02.21A. Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai unor metale tranziționale cu proprietăți utile și arhitectură supramoleculară, 2014-2015;
 • Proiectul pentru tineri cercetători 17.80012.02.01F. Sisteme diferențiale autonome și aplicațiile lor, 2017 – 2018.
 • Proiectul științific pentru studenți și masteranzi “Integrabilitatea modelului diferențial Lotka-Volterra cu soluții algebrice”, 2018 (finanțat de UST).
 • au semnat 4 acorduri de colaborare cu universități și centre de cercetare de peste hotare (România, Ucraina, Republica Belarus, China): Universitatea din Craiova (2018); Universitatea Națională “Iurii Fedkovici” din Cernăuți (2016); Universitatea de Stat din Belarus (2016); Universitatea Normală din Shanghai (2015).

Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale asigură pregătirea cadrelor didactice de înaltă calificare prin Programe de studii acreditate la nivel internațional (Agenţia de Asigurare a Calităţii AQAS din Germania) și național (Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare):

 • ciclul I: licențiat în Matematică și Informatică, licențiat în Fizică și Informatică, licențiat în Informatică și Matematică, licențiat în Matematică, licențiat în Informatică;
 • ciclul II: master in Matematici Moderne și Tehnologii Moderne in Instruire; master în Matematica Didactică;
 • ciclul III: doctorat în matematică la specialitățile 111.01 – Analiză matematică și 111.02 – Ecuații diferențiale;
 • formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic la Matematică; recalificarea cadrelor didactice la Matematică.

Catedra de Fizică teoretică și experimentală (FTE) este predecesorul de drept al catedra de Fizică care a fost formată la 1 octombrie 1930, odată cu fondarea Institutului Învățătoresc din Tiraspol și a facultății de Fizică și Matematică. Pe parcursul istoriei, denumirea catedrei a fost modificată.

În anul 1960 catedra de Fizică a fost împărțită în două catedre: catedra de Fizică și Bazele Tehnicii de Producție; catedra Fizică și Didactica Fizicii.

În anul 1974 cele două catedre au fost restructurate în 3 catedre: catedra de Fizică Generală; catedra Fizică Teoretică și catedra Mijloace Tehnice de Instruire și Tehnică de Calcul. Aceste catedre au activat până în anul 1992 – perioada când Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată în Chișinău, iar fizicienii au fost uniți în cadrul a două catedre: catedra Fizică Teoretică și Experimentală și catedra Mijloace Tehnice de Instruire și Metodica Fizicii.

Din anul 2000, fizicienii activează în componența unei catedre cu denumirea „Fizică Teoretică și Experimentală”. De-a lungul timpului, catedra FTE a trecut prin mai multe transformări, dar de fiecare dată și-a perpetuat misiunea nobilă de a forma cadre didactice de o înaltă calitate în domeniul științelor  fizice, care au contribuit, ulterior, la dezvoltarea demersului didactic și investigațional, pe plan național și internațional.

Ne mândrim cu absolvenții noștri, care au atins clasamente superioare în știință și didactica contemporană, cum ar fi: membru corespondent al AȘM, doctor habilitat, profesor universitar Teodor Șișianu; doctor habilitat, profesor universitar Fiodor Munteanu; doctor habilitat, profesor universitar Mihail Caraman; doctor habilitat, profesor universitar Mihail Vladimir; doctor habilitat, profesor universitar Eugeniu Gheorghiță; doctori în științe fizico-matematice, conferențiari universitari: Igor Postolachi, Mihail Calalb, Leonid Guțuleac, Boris Corolevschi, Mihail Cernei, Pantelei Untila, Liuba Țarălungă, Leonid Palachi, Tidel Șonțovoi, Radion Radu; Ion Stratan, Vitalie Chistol, Ștefan Urîtu, Nicolae Scripnic, Petru Parasca, Vasile Moraru, Valentina Postolachi, Nicolae Constantinov, Viorel Bocancea și alții care păstrează cu sfințenie autoritatea Universității.

Catedra de Fizică Teoretică și Experimentală rămâne la fel de atractivă și competitivă, oferind programe de studii complexe, orientate spre studierea fizicii moderne și astronomiei.

Facultatea FMTI asigură pregătirea înaltă la următoarele programe de studii acreditate:

Ciclul I (licență)

 • informatică şi matematică (4 ani);
 • informatică şi fizică (4 ani);
 • informatică şi limbi străine (4 ani);
 • matematică şi fizică (4 ani);
 • matematică şi informatică (4 ani);
 • fizică şi informatică (4 ani);
 • fizică şi matematică (4 ani);
 • fizică şi astronomie (4 ani);
 • matematică* (3 ani);
 • informatică* (3 ani);
 • fizică (3 ani).

*Nota. Programele de studii Matematică și Informatică sunt organizate și în regim cu frecvență redusă cu durata de 4 ani.

Ciclul II (masterat)

 • Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire (2 ani);
 • Tehnologii informaționale în instruire (2 ani);
 • Fizica modernă şi tehnologii formative (2 ani);
 • Educație STE(A)M și abordări didactice inovative (2 ani);
 • Tehnologii de creare a resurselor educaționale digitale (2 ani);
 • Matematica didactică (1,5 ani):
 • Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire (2 ani).

Scurtă prezentare a Facultății: https://youtu.be/eDRSxIv-LMo

Absolvenții facultății FMTI au mari oportunități de angajare. Ei pot activa în calitate de:  

 • Analist de date (colectează, analizează şi interpretează datele în vederea generării de rapoarte statistice pentru o unitate specifică a unei instituții, dezvoltă instrumente de colectare a datelor, proiectează şi dezvoltă baze de date specifice);
 • Administrator de baze de date (realizează expertiza tehnică pentru proiectarea, implementarea şi întreținerea bazelor de date relaționale, monitorizează şi întreține securitatea bazelor de date);
 • Administrator de rețea (gestionează rețele de calculatoare; execută activități de întreținere, evaluare, instalare, configurare a rețelelor, de asigurare a securității rețelelor şi instruire a utilizatorilor în scopul maximizării productivității);
 • Analist de suport tehnic (furnizează suportul tehnic necesar sistemele software şi hardware, diverselor grupuri de lucru ale instituției);
 • Analist programator (analizează şi evaluează probleme științifice şi de afaceri; proiectează programe pe calculator, culege informații şi definește problemele în urma discuțiilor cu utilizatorul; dezvoltă specificații complete care să ajute programatorii în scrierea programelor);
 • Documentarist în tehnologia informației (scrie şi editează rapoarte tehnice, broșuri, manuale pentru documentare internă; procură din Internet materiale necesare instituției)
 • Cadru didactic pentru învățământul gimnazial și liceal pe domeniile menționate;
 • Cercetător în institute de cercetare pe domeniile menționate;
 • Inginer fizician;
 • Operator introducere date (realizează introducere de date conform unor proceduri utilizând procesări de tip Office şi pachete software specializate);
 • Programator (proiectează, întreține, testează şi modifică programe);
 • Manager în instituții de învățământ;
 • Software Designer (dezvoltă şi întreține aplicații client server, aplicații multimedia, sisteme informatice, software de telecomunicații, software educațional);
 • Web designer (creează şi întreține site-uri web; elaborează conținuturi noi sau adaptează pe cele existente) etc.

Conducere

Decan

Andrei Braicov
doctor, conferenţiar universitar

e-mail: braicov.andrei@upsc.md,
telefon: (+373) 22 74 79 19

Prodecan

doctor, conferenţiar universitar

e-mail: putuntica.vitalie@upsc.md,
telefon: (+373) 22 74 79 19

Catedre

Informatică și Tehnologii Informaționale

Șef catedră

doctor habilitat, profesor universitar

e-mail: chiriac.liubomir@upsc.md

Analiză Matematică și Ecuații Diferențiale

Șef catedră

doctor habilitat, profesor universitar

e-mail: cozma.dumitru@upsc.md

Algebra, Geometrie și Topologie

Șef catedră

doctor, conferenţiar universitar

e-mail: afanas.dorin@upsc.md

Fizică Teoretică și Experimentală

Șef catedră

doctor, conferenţiar universitar

e-mail: postolachi.igor@upsc.md