Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială

Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială a fost fondată în anul 1992, prin fuzionarea Facultăţii de Defectologie şi a Catedrei de psihologie generală. Este prima facultate de acest profil în Republica Moldova. Pregătirea psihopedagogilor speciali a fost iniţiată încă în anul 1971, a psihologilor – în anul 1991, a asistenţilor sociali – în anul 1994, a psihopedagogilor – în anul 2009. În prezent, la facultate își fac studiile (Ciclul I și Ciclul II)  peste 800 studenţi.

Planurile de învățământ la programele de studii și curricula pe discipline sunt reactualizate în conformitate cu:

 • regulamentele în vigoare;
 • standardele profesionale de formare a psihologilor, psihopedagogilor, psihopedagogilor speciali, asistenţilor sociali;
 • experienţa avansată de pregătire la specialităţile similare peste hotarele Republicii Moldova: România, Anglia, Scoţia, Olanda, Franţa, Suedia, SUA, Germania, Rusia etc.;
 • necesităţile pieţii muncii.

Specialiştii pregătiţi în baza programelor de studii din cadrul Facultății sunt competitivi pe piaţa muncii, ei fiind apţi de a interveni în numeroase domenii de activitate în care factorul uman are un rol decisiv. Intervenţiile acestora au un impact social și economic semnificativ asupra societății, participând la soluţionarea optimă a problemelor psihosociale.

Facultatea susţine şi promovează internaţionalizarea studiilor prin aderarea la Spaţiului European comun al Învăţământului Superior (EHEA) fiind un reper al internaţionalizării, sub diferite aspecte:

 • racordarea programelor de studii la Cadrul european al calificărilor și cerințele documentelor procesului Bologna prin compatibilizarea cu programe de studii similar din spaţiul European;
 • implicarea cadrelor didactice în proiecte internaționale (Erasmus+, Orizont 2020, Programul UE Orizont Europa, etc.);
 • partciparea profesorilor și studenților în programe de mobilitate academică;
 • cooptarea profesorilor din afara țării pentru predarea orelor de curs şi desfăşurarea workshop-urilor cu studenţii, dar și cu cadrele didactice;
 • participarea cadrelor didactice de la facultate în Comitetele de organizare şi Comitetele ştiinţifice ale conferințelor internaționale;
 • încheierea acordurilor de colaborare cu instituții de profil din străinătate, etc.

Organizaţii studenţeşti:

 • Consiliul studenţesc al facultăţii
 • Centrul de erudiţie al tinerilor asistenţi sociali – CETAS
 • Asociaţia studenţilor voluntari, afiliată asociaţiei Humanitas
 • Sindicatul studenţesc.

PROGRAME DE STUDII

 • Asistență socială / 3 ani
 • Psihologie /3 ani
 • Psihopedagogie / 3 ani
 • Psihopedagogie specială / 3 ani
 • Asistență socială / 4 ani
 • Psihopedagogie / 4 ani
 • Psihopedagogie specială / 4 ani
 1. Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 2. Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 3. Servicii sociale în domeniul sănătății populației – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 4.  Politici sociale de susținere a familiei și copilului – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 5. Logopedie – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 6. Educația integrată și terapia persoanelor cu CES – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 7. Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 8. Psihopedagogia învățământului preuniversitar – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 9. Psihologie și consiliere educațională – 2 ani, 120 credite, buget/contract
 10. Psihologia socială și a familiei – 2 ani, 120 credite, buget/contract

CATEDRE

Catedra de psihologie este o entitate  universitară de cercetare și formare de referință în sistemul academic și științific național și internațional din domeniu, care se remarcă prin performanțele obținute de către studenți, masteranzi și doctoranzi, dar și prin competența profesională a cadrelor didactice, responsabilitate, conținut, înțelegere și receptivitate.

Misiunea Catedrei de psihologie, pe dimensiunea didactică și de cercetare, este concepută și implementată pentru a răspunde cerințelor societății / în corespundere cu exigențele realității contemporane: de a  pregăti specialiști valoroși, competenți  capabili să manifeste adaptabilitate, creativitate, excelență și implicare pro-activă în soluționarea problemelor de natură psihologică.

Maria POPESCU,
șef, catedra de psihologie, conf. univ., dr.

Catedra de Psihopedagogie și Psihopedagogie Specială are misiunea de a pregăti specialişti cu o înaltă calificare pentru sistemul educaţional incluziv și special din țară. Formarea competenţelor şi abilităţilor teoretice şi practice la studenţi şi masteranzi privind caracteristicile psihopedagogice ale copiilor cu CES, evaluarea complexă a copiilor cu CES, pentru determinarea potenţialului lor și a trebuinţelor specifice, elaborarea metodologiilor de predare folosite în învăţământul special și incluziv, a metodelor și tehnicilor de intervenţie folosite în terapia persoanelor cu CES, elaborarea unor programe educaționale adecvate copiilor cu CES, aplicarea și monitorizarea unor proiecte de intervenţie individualizate pentru copiii cu CES, dar și formarea cercetătorilor în domeniul psihopedagogiei speciale sunt priorități fundamentale ale Catedrei de psihopedagogie specială.

Catedra Asistenţă Socială are următoarea misiune: profesionalizarea în domeniul asistenței sociale prin formarea competenţelor de diagnosticare a problemelor sociale, de relaţionare dintre membrii comunităţii, de intervenţie în situaţii de risc şi de referire către instanţele abilitate, cât și sprijinul persoanelor în dificultate, a celor din grupurile vulnerabile, reducerera dependenţei sociale a acestora în acord cu cerinţele vieţii autosuficiente.

Obiectivele principale ale catedrei sunt:

 • pregătirea specialiștilor în scopul cunoașterii şi orientării serviciilor sociale spre îmbunătăţirea calității vieţii persoanelor aflate în dificultate;
 • formarea asistenţilor sociali apţi să exploreze problemele sociale reale sau potenţiale şi să proiecteze căi de soluţionare a acestora;
 • instruirea calitativă a viitorilor specialişti în scopul atingerii performanţelor necesare pentru competitivitate în plan național şi internaţional.

Lista cadrelor didactice titulare angajate la Catedra de Asistență Socială

 1. Vîrlan Maria, dr., profesor universitar, CV
 2. Diţa Maria, dr., lector universitar, CV
 3. Plămădeală Victoria, dr., lector universitar, CV
 4. Frunze Olesea, dr., conf. universitar, CV
 5. Lapoşina Emilia, , conf. universitar, CV
 6. Zubenschi Ecaterina, , conf. universitar, CV
 7. Stratan Valentina, conf. universitar, CV
 8. Carata Dumitru, dr., conf. universitar, CV
 9. Cerneavschi Viorica, dr., lector universitar, CV
 10. Rudeanu Taisa, asistent universitar, laborant superior, CV

Date de contact

adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, bl.2, bir. 51, MD-2069,
telefon: (+373) 22 358 414

Administrația facultății

Vîrlan Maria, decan, dr., profesor universitar

Dița Marcela, prodecan, dr., lector univ.
Popescu Maria, șef catedra Psihologie, dr., conf.univ.
Vasian Tatiana, șef catedra Psihopedagogie și Psihopedagogie Specială, dr., lector univ.
Plămădeală Victoria, șef catedra Asistență Socială, dr., lector univ.

Maria VÎRLAN
decan, dr., prof. univ.
e-mail: virlan.maria@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Creangă, 1, bl. 2, biroul 52
e-mail: psihologie_pps@upsc.md

Marcela DIȚA
prodecan, lector univ., dr.

DATE DE CONTACT
e-mail: dita.marcela@upsc.md

Chișinău, str. Creangă, 1, bl. 2, biroul 47

Victoria PLĂMĂDEALĂ

șef, catedra de asistență socială, conf. univ., dr.
e-mail: plamadeala.victoria@upsc.md

DATE DE CONTACT
Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, biroul 62

Tatiana VASIAN 
șef, catedra de psihopedagogie și psihopedagogie specială, conf. univ., dr.
e-mail: vasian.tatiana@upsc.md

DATE DE CONTACT
Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, biroul 54

Maria POPESCU
șef, catedra de psihologie, dr., conf. univ.
e-mail: popescu.maria@upsc.md

DATE DE CONTACT
Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, biroul 38