Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială

Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială (în continuare FPPS) a fost fondată în anul 1992, prin fuzionarea Facultăţii de Defectologie şi a Catedrei de psihologie generală. Este prima facultate de acest profil în Republica Moldova, iar misiunea este de a contribui, prin programele de studii oferite, la formarea inițială și continuă a unor specialiști de înaltă calificare, la avansarea cercetării științifice în domeniile psihologiei, asistenței sociale și psihopedagogiei speciale. Această perspectivă presupune, ca direcții concrete de acțiune, activități de formare și dezvoltare profesională a studenților, activități de consiliere și cercetare, precum și activități de suport și servicii competente, de calitate, centrate pe persoană, în acord cu dinamismul și evoluția unei societăți bazate pe competivitate.

Absolvenții FPPS pot activa în departamente de resurse umane, administrație publică și politici publice, organizații nonguvernamentale, agenții și programe europene de dezvoltare, relații publice, cercetare științifică academică, cabinete de consiliere și psihoterapie (personală, de familie, de grup etc.), terapie logopedică, direcții de asistență și servicii specializate în școli, spitale, ministere, penitenciare etc., asistența grupurilor de risc, în organizații cu programe de dezvoltare comunitară, pot desfășura activități de tip consiliere și protecție a victimelor, pot oferi asistență și consiliere școlară, consiliere psihosocială etc. Intervenţiile acestora au un impact social și economic semnificativ asupra societății, participând la soluţionarea optimă a problemelor sociale.

FPPS susţine şi promovează internaţionalizarea studiilor prin aderarea la Spaţiului European comun al Învăţământului Superior (EHEA), fiind un reper al mobilității instituționale. Transferul creditelor academice face posibilă această mobilitate academică interuniversitară a studenților și a profesorilor, fapt ce reprezintă calea cea mai scurtă spre transformarea facultății într-o instituție inovatoare.

În prezent, FPPS formează specialiști în domeniul  științelor sociale prin variate programe de studii la ciclurile de  licență, master și doctorat.

 • Asistență socială / 3 ani
 • Psihologie /3 ani
 • Psihopedagogie / 3 ani
 • Psihopedagogie specială / 3 ani
 • Asistență socială / 4 ani
 • Psihopedagogie / 4 ani
 • Psihopedagogie specială / 4 ani
 • Logopedie / 120 de credite
 • Asistența psihosocială în sistemul legal / 120 de credite
 • Servicii sociale în domeniul sănătății populației / 120 de credite
 • Politici sociale de susținere a familiei și copilului / 120 de credite
 • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille / 120 de credite
 • Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații / 120 de credite
 • Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic / 120 de credite
 • Educația integrată și terapia persoanelor cu Cerințe Educaționale Speciale / 120 de credite

Catedre

Catedra de psihologie este o entitate  universitară de cercetare și formare de referință în rețeaua academică și științifică națională și internațională din domeniu, care se remarcă prin performanțele obținute de către studenți, masteranzi și doctoranzi, dar și prin atmosfera de armonie colegială între profesori.

Misiunea Catedrei de psihologie, pe dimensiunea didactică și de cercetare, este concepută și implementată pentru a răspunde cerințelor societății/în corespundere cu exigențele realității contemporane: de a  pregăti specialiști valoroși/competenți  capabili să manifeste adaptabilitate, creativitate, excelență și implicare proactivă în soluționarea problemelor de natură psihologică și psihopedagogică.

În prezent la catedră activează 3 doctori habilitați, profesori universitari; 6 doctori, conferențiari universitari; 2 lectori, doctori; 2 lectori; în total 13 cadre didactice titulare, care predau peste 80 de cursuri la ciclurile I  și II.

Catedra de psihopedagogie specială are misiunea de a pregăti specialişti cu o înaltă calificare pentru sistemul educaţional incluziv și special din țară. Formarea competenţelor şi abilităţilor teoretice şi practice la studenţi şi masteranzi privind caracteristicile psihopedagogice ale copiilor cu CES, evaluarea complexă a copiilor cu CES, pentru determinarea potenţialului lor și a trebuinţelor specifice, elaborarea metodologiilor de predare folosite în învăţământul special și incluziv, a metodelor și tehnicilor de intervenţie folosite în terapia persoanelor cu CES, elaborarea unor programe educaționale adecvate copiilor cu CES, aplicarea și monitorizarea unor proiecte de intervenţie individualizate pentru copiii cu CES, dar și formarea cercetătorilor în domeniul psihopedagogiei speciale sunt priorități fundamentale ale Catedrei de psihopedagogie specială.

Catedra de asistenţă socială asigură atât calificarea profesională în domeniul asistenței sociale prin formarea competenţelor de diagnosticare a problemelor sociale, de relaţionare dintre membrii comunităţii, de intervenţie în situaţii de risc şi de referire către instanţele abilitate, cât și sprijinul persoanelor în dificultate, a celor din grupurile vulnerabile, reducerera dependenţei sociale a acestora în acord cu cerinţele vieţii autosuficiente. Misiunea catedrei constă în pregătirea specialiștilor în scopul cunoașterii şi orientării serviciilor sociale spre îmbunătăţirea calității vieţii persoanelor aflate în dificultate, dar și formarea asistenţilor sociali apţi să exploreze problemele sociale reale sau potenţiale şi să proiecteze căi de soluţionare a acestora.

În prezent, la catedră sunt încadraţi în procesul ştiinţifico-didactic 9 membri: 8 doctori în științe, 6 conferențiari universitari, 1 lector universitar.

Date de contact

adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, bl.2, bir. 51, MD-2069,
telefon: (+373) 22 358 414

Administrația facultății

Maria VÎRLAN
decan, conf. univ., dr.
e-mail: virlan.maria@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Creangă, 1, bl. 2, biroul 52
e-mail: psihologie_pps@upsc.md

Marcela DIȚA
prodecan, lector univ., dr.

DATE DE CONTACT
e-mail: dita.marcela@upsc.md

Chișinău, str. Creangă, 1, bl. 2, biroul 47

Victoria PLĂMĂDEALĂ

șef, catedra de asistență socială, conf. univ., dr.
e-mail: plamadeala.victoria@upsc.md

DATE DE CONTACT
Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, biroul 62

Tatiana VASIAN 
șef, catedra de psihopedagogie și psihopedagogie specială, conf. univ., dr.
e-mail: vasian.tatiana@upsc.md

DATE DE CONTACT
Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, biroul 54

Maria POPESCU
șef, catedra de psilohologie, lector univ., dr.
e-mail: popescu.maria@upsc.md

DATE DE CONTACT
Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, biroul 38