Direcția de Tehnologii Informaționale

Direcția Tehnologii Informaționale (în continuare – DTI) urmărește asigurarea cât mai extinsă, accesibilă și eficientă a facilităților și serviciilor IT pentru toți utilizatorii din cadrul Universității (studenți, cadre didactice, personal administrativ) în vederea asistării electronice a activității acestora în cadrul Universității și în acord cu obiectivele fiecărei categorii de utilizatori.

DTI gestionează toate resursele corespunzătoare ale Universității, dintre care, peste 674 de calculatoare, 2 servere fizice și 15 mașini virtuale, aproximativ 120 imprimante, echipamente de rețea Cisco, MikroTik, dar și alte echipamente multimedia. 

În cadrul Universității, funcționează un Centru de videoconferințe, dotat cu sistem performant de comunicații, sunt implementate platforme de învățare la distanță: Moodle, Google Classroom ș.a. Toate calculatoarele sunt conectate la rețeaua Universității, ce cuprinde atât blocurile administrative, cât și căminele.

Rețeaua Universității se află în continuă dezvoltare pentru a face față noilor cerințe tehnologice. În prezent, viteza de acces la Internet este de până la 10 Gbps. Toate blocurile de studii, precum și căminele studențești, sunt conectate la Internet. Aria de acoperire a zonelor Wi-Fi cuprinde holurile blocurilor de studii, rectoratul, biblioteca, sălile de lectură și campusul universității.

Datorită colaborării cu AO “RENAM”, rețeaua Universității este asigurată cu accesul la rețeaua academică pan-europeană “GEANT”, cu posibilitatea utilizării serviciilor disponibile pentru universităţile şi instituţiile de cercetare corespunzătoare, dar și accesul la alte servicii și rețele naționale, și internaționale.

UPSC este membru al rețelei EDUROAM care oferă roaming prin puncte de acces WiFi pentru toți vizitatorii universității, acesta fiind un serviciu securizat de acces, la nivel mondial, dezvoltat pentru comunitatea internațională de cercetare și educație. EDUROAM permite studenților, cercetătorilor și personalului din instituțiile participante să obțină conectivitate la internet în campus și atunci când vizitează alte instituții participante, prin simpla deschidere a laptopului.

De asemenea, UPSC a contractat și un alt sistem anti-plagiat: Sistemantiplagiat.ro, Serviciile sunt folosite atât de universități, cât și de reviste științifice, institute și edituri. În prezent sunt peste 600 de instituții din toată lumea inclusiv și din Republica Moldova. (https://sistemantiplagiat.ro).  Acest sistem este recunoscut de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru verificarea tezelor de doctor și doctor habilitat și elaborarea raportului de similitudini.

Misiunea și obiectivele DTI:

 • asigurarea funcționării sistemelor informatice pentru facilitarea proceselor de prelucrare a informațiilor necesare cadrelor didactice și a persoanelor cu funcție de conducere, în scopul creșterii randamentului și eficienței activităților efectuate;
 • instalarea programelor de facilitare și prelucrare a informațiilor pe sistemele informatice utilizate și aplicarea lor în domeniul didactic;
 • automatizarea activităților specifice managementului universitar;
 • asigurarea unui acces liber la serviciile de comunicare moderne prin conexiunile de internet pentru cadrele didactice, studenți etc., inclusiv prin modernizarea noilor posibilități oferite de rețeaua universității;
 • promovarea utilizării tehnologiilor informaționale în domeniul cercetării și prelucrării informațiilor pentru fiecare specializare în parte;
 • modernizarea și extinderea rețelei locale de calculatoare;
 • menținerea în stare funcțională a tehnicii de calcul.
Pentru eficientizarea proceselor de activitate didactică, managerială și orientarea profesională în domeniul tehnologiilor informaționale în cadrul DTI sunt formate 5 servicii:

Obiectivul principal al Secției Informatizare și Digitalizare este Sistemul informațional de management universitar (SIMU) care este în proces de utilizare și în continuă dezvoltare (https://simu.upsc.md/). 

În acela; timp cu dezvoltarea SIMU, sunt actualizate și dezvoltate și unele soft-uri utile gestionării activităților didactice și administrative:

 • soft-ul “Normarea didactică“, conceput cu scopul de a automatiza repartizarea orelor de muncă a cadrelor didactice în cadrul Universității în dependență de gradul științific și activitățile de cercetare realizate. Pentru a eficientiza acest proces DTI împreună cu Administrația și Catedrele de specialitate sunt implicate în dezvoltarea aplicației Normarea, un soft care va realiza automatizat repartizarea corectă conform tuturor criteriilor specificate și totalizarea pentru fiecare cadru didactic în parte.
 • soft-ul “Nomenclator” de inventariere a echipamentelor IT, care ca scop automatizarea proceselor de inventariere, utilizând tehnologia codurilor de bare. Soft-ul realizează identificarea automată a echipamentului care dețin stickere cu cod de bare și colectează date în format electronic. 
 • soft-ul “Resurse Umane” care are scop evidența angajaților UPSC.
 • soft-ul “Doctorat” care are scop evidența doctoranzilor și monitorizarea procesul de studii la ciclul III.

Serviciul Tehnologii Informaționale asigură suportul tehnic și informațional colaboratorilor Centrului Formare Continuă și Leadership privind realizarea sesiunilor online și offline pentru activități didactice, seminare, workshop-uri. În această perioadă au fost 32 grupe la programele de formare profesională continuă. Asigurarea procesului de expediere automatizată a certificatelor de participare la activitățile realizate de CFCL.

Actualizarea și publicarea informației pe paginile web: 

 • Reconectarea rețelei optice în Blocurile de studii și căminele studențești;
 • Dezvoltarea infrastructurii Rețelei Wi-Fi;
 • Dezvoltarea infrastructurii Rețelei Internet, trasarea cablului ethernet în spațiile renovate;
 • Trasarea cablului Ethernet pentru access control la intrare în săli de calculatoare.

Serviciul învățământ la distanță și resurse digitale se orientează pe următoarele direcții:

 • Studierea documentelor naționale și internaționale referitoare la Standardele de competențe digitale ale cadrelor didactice;
 • Discutarea cu specialiștii în domeniul IT și a formării continue despre posibilitățile de elaborare și implementare a softurilor educaționale în cadrul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul secundar general;
 • Elaborarea și administrarea unui chestionar referitor la necesitățile de formare a colaboratorilor/formatorilor CFCL în domeniul IT, în special în domeniul resurselor software;
 • Participarea la redactarea site-ului CFCL;
 • Perfectarea ordinelor, elaborarea/completarea modelelor de certificate pentru absolvenții cursurilor de formare profesională continuă (UPSC& CFCL);
 • Schimb de experiență în domeniul instruirii asistate de calculator prin activitate în calitate de membru al Comisiei de doctorat;
 • Completarea și gestionarea unei baze de date referitoare la manifestările științifice planificate pentru anul calendaristic și activități care necesită; perfectarea certificatelor de participare;
 •   Dezvoltare profesională continuă digitală.

Serviciul Media, din cardu Direcției tehnologii informaționale UPSC,
are funcția de a asigura suport în crearea și promovarea imaginii instituționale.

Asigurarea suportului media are drept scop diseminarea proceselor din activitatea didactică instituțională ce implică resurse foto și video atât din cadrul evenimentelor cât și a activităților cotidiene universitare.

Serviciul Media asigură suport pe dimensiunile: fotografiere, video și transmisiuni online; unde fiecare dimensiune presupune un complex de tehnici și abilități, softuri și editare, însoțire audio, mentenanță și uneori implicare întregii echipei pentru a realiza suportul tehnic a unui eveniment.  

Predarea Materialului Promo este realizat prin intermediul platformelor digitale cu nominalizarea persoanelor vizate în activitatea realizată.  

 

Date de contact

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 4, etajul 4 bir. 1, MD-2069,
telefon: (+373) 79033966,
emailadmin@upsc.md

Componență

Funcție: șef Direcție

E-mail: cecan.roman@upsc.md

Funcție: șef Secție Informatizare și Digitalizare

E-mail: bulicanu.ion@upsc.md

Funcție: șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

E-mail: mihai.benzari@upsc.md

Funcție: șef Serviciu TI

E-mail: boian.ruslan@upsc.md

Funcție: șef Serviciul învățământ la distanță și resurse digitale

E-mail: spinei.ion@upsc.md

Funcție: șef serviciu Media

E-mail: grosu.nicolae@upsc.md

Funcție: programator superior

E-mail: musinschi.ilie@upsc.md

Funcție: specialist principal

E-mail: tapu.igor@upsc.md

Funcție: specialist principal

E-mail: platon.vasile@upsc.md

Funcție: inginer programator

E-mail: galben.vasile@upsc.md

Funcție: inginer principal

E-mail: frunze.alexei@upsc.md

Funcție: specialist principal

E-mail: bunici.dan@upsc.md

Funcție: specialist 

E-mail: nirca.ion@upsc.md

Funcție: specialist 

E-mail: frinea.vitalie@upsc.md

Funcție: specialist 

E-mail: frinea.vitalie@upsc.md

Acte normative

Regulamentul

de organizare și funcționare a Direcției Tehnologii Informaționale

Regulamentul

privind organizarea și administrarea site-ului Universității

Politica de securitate

privind protecția datelor cu caracter personal