Proiecte și Cooperări

Proiecte internaționale

(MEET) MEntal WEll-being in Education for disadvantaged YOUth

Lider proiect: Centre for Social Innovation. Austria

Nr. proiect: DRP0200289

Perioada: 01.01.2024 – 30.06.2026

Buget: 2.260.571.80 EUR.

Parteneri:

 • Centre for Social Innovation (AT)
 • NGO Youth Space (UA)
 • Association Nevo Parudimos (RO)
 • „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chisinau (MD)
 • Association CO-Efficient (HU)
 • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA. an Institution (SL)
 • HETFA Research Institute (HU)
 • DEX Innovation Centre (CZ)
 • Association Youth initiative Triestingtal (AT)
 • Austrian National Public Health institute (AT)
 • Bulgarian Development Agency (BG)
 • KHC(RS)
 • Amica Educa (BA)
 • TUKE (SK)
 • The Competence Centre Future Health Promotion (AT)

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” implementează timp de 30 de luni, în calitate de partener, proiectul MEET, finanțat prin Programul Interreg.

Inițiativa promovează sănătatea mentală a tinerilor (vulnerabili) din Austria. Bulgaria, Cehia. Ungaria, Moldova. România. Slovenia. Ucraina. Studiile arată că în 2019, între 10-12% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani din Regiunea Dunării au fost afectați de tulburări mentale. Crizele multiple apărute la nivel mondial (COVID. războiul din Ucraina, schimbările climatice) reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea mentală și bunăstarea tinerilor.

Natura globală a acestor crize și provocările comune din Regiunea Dunării necesită o abordare transnațională. MEET își propune să dezvolte capacități pentru promovarea sănătății mentale a tinerilor în cadrele educaționale formale și informale la trei niveluri diferite:

 • La nivelul practicii, MEET va dezvolta și va testa în colaborare instrumente incluzive, inovatoare și centrate pe tineri și materiale de învățare pentru educatori, asistenți sociali, practicieni și tinerii cu risc înșiși (NEETs, ESLs).
 • La nivelul organizațiilor și intermediarilor. MEET va aduce împreună actorii cheie din domeniul sănătății și educației într-o serie de Laboratoare de Sănătate Mentală a Tinerilor pentru a forma noi coaliții trans-sectoriale pentru sănătate mentală, a te îmbunătăți cunoștințele despre sănătatea mentală și a-i dota cu o metodologie privind cooperarea în viitor.
 • La nivelul politicilor pentru tineri. MEET va dezvolte o strategie transnațională și planuri de acțiune locale pentru a integra sănătatea mentală în educație, oferind decidenților de toate nivelurile ghiduri despre cum să facă politicile educaționale mai incluzive. Abordarea inovatoare a MEET nu vizează doar educația formală, cum ar fi școlile, ci și educația non-formală. Precum programele after school și activitățile ONG-urile de tineret – acestea fiind cheia în abordarea tinerilor dezavantajați și vulnerabili. Mai mult proiectul va aborda diferite dimensiuni ale inegalității sociale prin atragerea tinerilor din medii rurale și a celor de etnie romă.

Ca rezultat proiectul va contribui La combaterea problemelor de sănătate mentală printre tineri și. pe termen lung, rezultatele MEET vor duce la o reducere a performanțelor școlare slabe și a abandonului școlar, la reducerea numărului de NEETs. la crearea unei forțe de muncă mai bine educate și la reducerea lipsei de forță de muncă în țările partenere.

Acest proiect este realizat cu sprijin financiar din partea Interreg Danube Region Programme, co- finanțat de uniunea Europeana.

Project Leader: Centre for Social Innovation. AT

No. project: DRP0200289

Period: 01.01.2024 – 30.06.2026

Budget: 2.260.571.80 EUR.

Partners:

 • Centre for Social Innovation (AT)
 • NGO Youth Space (UA)
 • Association Nevo Parudimos (RO)
 • „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chisinau (MD)
 • Association CO-Efficient (HU)
 • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA. an Institution (SL)
 • HETFA Research Institute (HU)
 • DEX Innovation Centre (CZ)
 • Association Youth initiative Triestingtal (AT)
 • Austrian National Public Health institute (AT)
 • Bulgarian Development Agency (BG)
 • KHC(RS)
 • Amica Educa (BA)
 • TUKE (SK)
 • The Competence Centre Future Health Promotion (AT)

 

„Ion Creangă” State Pedagogical University of Chisinau is implementing, as a partner, the MEET project for a period of 30 months, funded by the Interreg Program.

The MEET project will promote the mental health of (vulnerable) young people in Austria. Bylgaria, Czech Republic. Hungary. Republic of Moldova. Romania. Slovenia. Ukraine, and the Danube Region.

In 2019.10-12% of young people aged 10-19 years in the Danube Region were affected by mental disorders. Multiple crises (COVID. war in Ukraine. Climate) are an increasing threat to young people’s mental health and well-being. The global nature of these crises and the shared challenges in the DR call for a transnational approach.

MEET aims to building capacities for youth mental health promotion in formal and informal educational settings at three different levels:

 • At the practice level. MEET will collaboratively develop and pilot inclusive, innovative and youth – centred tools and learning materials for educators, social workers, practitioners and young people at risk (NEETs. ESLs) themselves.
 • At the level of organisations and intermediaries. MEET will bring together key actors of health and education in Youth Mental Health Labs to form new and cross-sectoral mental health coalitions, boost their knowledge on mental health and equip them with a methodology on how cooperate in the future.
 • At the policy level MEET will develop a transnational strategy and local action plans to integrate mental health in education giving policymakers of all levels guidelines on how to make education policy more inclusive. MEET’S innovative approach not only targets formal education like schools, but also non-formal education, like after-work schools, youth NGOs who are key in reaching disadvantaged learners and vulnerable youth. Moreover, it will address different dimensions of social inequality by reaching out to rural and Roma youth.

As a result the project will help to combat mental health problems among young people and. in the long term, the MEET outcomes will lead to a reduction in poor school performance and drop-out reduce the number of NEETs. enable a better educated workforce, and contribute to reduced labour shortages.

This project is supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union.


Erasmus+ Programme

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices

CBHE-Capacity Building in the field of Higher Education

Project No. 101129166-UPGRADE-ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Project title: “ENHANCING GRADUATES’ EMPLOYABILITY TRACKING IN MOLDOVA”


„UPGRADE-Enhancing Graduates’ Employability Tracking in Moldova”
 (număr de referință – 101129166), co-finanțat de către Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

 

Obiectivul principal al proiectului UPGRADE este de a consolida monitorizarea capacității de angajabilitate a absolvenților de instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Proiectul UPGRADE are drept scop elaborarea primului studiu pilot de angajare a absolvenților și realizarea primului raport privind capacitatea de angajare a absolvenților.

 

Proiectul se va desfășura în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 octombrie 2026, iar pe parcursul implementării acestuia, se urmăresc următoarele obiective specifice:

 

OS1: De a promova monitorizarea gradului de angajabilitate a absolvenților IÎS și construirea consensului național în Moldova între principalele părți interesate implicate;

OS2: De a îmbunătăți și avansa cadrul legislativ și normativ privind angajabilitatea absolvenților instituțiilor de învățământ superior la nivel național și instituțional în Moldova;

OS3: De a consolida capacitatea umană a Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și a instituțiilor de învățământ superior din Moldova de a monitoriza angajabilitatea absolvenților;

OS4: De a consolida capacitatea personalului instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova de a elabora și realiza studiul de angajabilitate ale absolventilor, de a furniza servicii eficiente de orientare în cariera și de a promova inserția profesională a studenților și absolvenților pe piața muncii;

În consorțiul proiectului UPGRADE participă 11 parteneri din Moldova și UE:

 

 • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) – coordonator de proiect;
 • Universitatea de Stat din Moldova (USM);
 • Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău (UPSC);
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB);
 • Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC);
 • Universitate de Stat din Comrat (KDU);
 • Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MECRM);
 • Institutul European Pentru Inițiative Reforme și Educație “Aspire” (ASPIRE);
 • Universitatea din Valencia (UV), Spania;
 • Universitatea Tehnică din Deggendorf (DIT), Germania;
 • Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), România.

Rezultatele preconizate:

 

 1. Realizarea profilului de țară privind angajabilitatea absolvenților;
 2. Realizarea unui sondaj-pilot de urmărire a angajabilității absolvenților;
 3. Elaborarea Regulamentul național de monitorizare a gradului de angajabilitate a absolvenților de studii superioare;
 4. Realizarea Ghidului metodologic pentru crearea și funcționarea centrelor universitare de orientare și ghidare în carieră;
 5. Crearea portalului național de monitorizare a absolvenților;
 6. Identificarea reglementărilor universitare privind ghidarea în carieră;
 7. Realizarea raportului de angajabilitate a absolvenților de învățământ superior pentru Republica Moldova.

 


Numărul de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la integrarea deplină a Moldovei în cadrul EHEA prin implementarea unui model incluziv și receptiv University Lifelong Learning (ULLL) – Studii Universitare pe Parcursul Întregii Vieți în Moldova (MD).

Pagina locală a proiectului | Site-ul extern al proiectului


Numărul de referință: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Acest proiect a fost finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+.
Proiectul are drept scop implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor semnificative, transparente și de anvergură la nivel național și instituțional pentru asigurarea abordării de durată, sistematice și strategice a internaționalizării învățământului superior din Republica Moldova și cercetarea, facilitarea relațiilor internaționale în cadrul universităților din Moldova și sporirea calității și scopului parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Site-ul extern al proiectului

Acest proiect este finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+ Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research (ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH). Numărul de referință: 101126852 – DLV-101126852.

Contextul proiectului:

 • Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru educație digitală (2021-2027);
 • Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023–2030;
 • Impactul semnificativ al TIC asupra predării și învățării;
 • Trecerea de la instrumente și manuale de învățare convenționale la manuale digitale multimedia interactive (medii de învățare interactive și multimedia);
 • Experiența echipei de proiect în elaborarea manualelor digitale interactive pentru diferite discipline școlare a fost acumulată în cadrul proiectului național „Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar” (Programul de Stat 2020-2023, nr. 20.80009.0807.25), susținut de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova.

Obiectivul principal al proiectului – dezvoltarea și integrarea unui curs interdisciplinar cu privire la dezvoltarea și implementarea manualelor digitale (e-textbooks) care contribuie la promovarea experienței UE în domeniul digitalizării educației.

Obiectivele specifice urmăresc:

SO1. Elaborarea unui modul Jean Monnet care va oferi cadrelor didactice abilități relevante pentru a dezvolta manuale digitale interactive autentice, având la bază bunele practici ale unor țări europene precum România, Franța;

SO2. Dezvoltarea unui suport didactic format din materiale didactice, ghid metodologic și instrumente și resurse educaționale pe platforma universitară Moodle;

SO3. Sporirea nivelului de competențe digitale ale cadrelor didactice în domeniul dezvoltării manualelor digitale și al implementării TIC în educație;

SO4. Îmbunătățirea procesului de predare de către grupurile-țintă în domeniul abordărilor multidisciplinare și sinergiei TIC și pedagogiei pe baza experienței UE.

Rezultate și impactul proiectului prevăd :

 • consolidarea înțelegerii conceptului de competență digitală ca o chestiune din cadrul UE pentru competența digitală a educatorilor (DigCompEdu);
 • cunoașterea și partajarea practicilor UE în domeniul elaborării manualelor digitale interactive;
 • sporirea numărului de profesori interesați de dezvoltarea manualelor digitale autentice;
 • promovarea interesului pentru tehnologia informațională deschisă și resursele educaționale;
 • promovarea parteneriatului dintre școlile generale și universitate;
 • dobândirea de abilități în desfășurarea lecțiilor susținute de TIC, care combină metode de predare inovatoare cu beneficiile utilizării manualelor digitale interactive;
 • promovarea și integrarea TIC în cariera didactică pe tot parcursul vieții, pentru formarea profesorilor digitalizați etc.

Grupul țintă: cadre didactice din învățământul general, cursanți ai programelor de studii la formare continuî, cercetători și alți factori interesați din domeniul educației.


Erasmus+ Programme
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior

Numar de referință: 101128762 – T4GREEN – ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Titlul: Transformarea educației/formării profesorilor pentru tranziția verde și digitală în Armenia și Moldova (T4GREEN)

Perioada proiectului: 2024-2027

Pagina locală a proiectului | 

(Culinary Trail) Culinary Trail of the Ethnic and Local Cuisine in the Danube Region

Lider Proiect: School of Advanced Social Studies in Nova Gorica, Slovenia

 

Nr. Proiect: DRP0200312

 

Perioada: 01.01.2024 – 30.06.2026

Buget: 2.274.566.00 EUR

Pagina web a proiectului: https://interreg-danube.eu/projects/culinary-trail

Parteneri:

 • Sarajevo Economic Region Development Agency (BA)
 • Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje (RS)
 • Research Centre „Regional and Global Development” (BG)
 • City Development Agency East Sarajevo (BA)
 • Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije (ME)
 • Carinthia University of Applied Sciences – non-profit limited liability (AT)
 • “Private Professional College HRC Culinary Academy Bulgaria” Ltd (BG)
 • Polytechnic „Nikola Tesla” in Gospić (HR)
 • Edhance Plus o.p.s. (CZ)
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry (HU)
 • Steinbeis 2i GmbH (DE)
 • Romanian Association for Technology Transfer and Innovation (RO)
 • National University for Science and Technology POLITEHNICA Bucharest (RO)
 • Rudolfovo – Science and Technology Centre Novo Mesto (SI)
 • Technical University of Kosice (SK)
 • „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chisinau (MD)
 • Public organisation „Lawyers Club „Vivat Lex” (UA)
 • Faculty of Information Studies in Novo Mesto (SI)

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” implementează timp de 30 de luni, în calitate de partener, proiectul Culinary Trail, finanțat de Programul Interreg.

Proiectul oferă suport programului Regiunea Dunării și Obiectivului Specific 3.3 orientat spre valorifcarea patrimoniului etnic și culinar local, oferirea de oportunități economice pentru comunitățile rurale. Pe durata implementării, proiectul va contribui la fortificarea capacității instituționale a peste 250 de organizații ce fac parte din grupurile țintă precum ONG-uri, afaceri locale, autorități publice, instituții de învățământ, dezvoltarea unui parteneriat strategic în 14 țări inclusiv a celor 19 parteneri din cadrul proiectului și a celor 8 parteneri asociați.

Scopul proiectului este revitalizarea turismului și promovarea dezvoltării economice prin patrimoniul culinar.

Obiectivele Proiectului:

 • Revitalizarea și diversificarea turismului,
 • Promovarea dezvoltării economiei locale,
 • Crearea de oportunități de angajare în câmpul muncii,
 • Încurajarea inovației sociale și frugale,
 • Implicarea minorităților și grupurilor marginalizate.

Culinary Trail valorifică peisajul etnic vibrant, istoria și tradițiile culturale ale Regiunii Dunărea prin conservarea rețetelor și tehnicilor tradiționale, dar și importanța lor culturală; îmbunătățește interconectarea și cooperarea dintre destinațiile turistice, serviciile și produsele turistice, stakeholderii din domeniu prin încurajarea lanțurilor valorice scurte și promovarea produselor de calitate din Regiunea Dunării.

Principalele activități ale proiectului:

 • Colectarea, digitalizarea și protejarea patrimoniului cultural culinar (catalog digital)
 • Elaborarea rutelor transnaționale culinare (Culinary Trail)
 • Elaborarea unei strategii transnaționale pentru protecția patrimoniului culinar,
 • Revalorificarea și conectarea produselor culinare izolate,
 • Instituirea unui Centru de Instruire și Demonstrații,
 • Pregătirea a trei module de fortificare a capacităților
 • Crearea unui Centru de Inovații comun cu 14 hub-uri: Joint Culinary Trail Innovation and Policy Centre

Ca rezultat, proiectul Culinary Trail va contribui semnificativ la implementarea Planului de Acțiuni EUSDR pentru Ariile Prioritare 3, 8 și 9 prin susținerea oportunităților economice, inovației sociale și conservarea patrimoniului în limitele Regiunii Dunărea.

Acest proiect este susținut de Programul Interreg Regiunea Dunării, co- finanțat de Uniunea Europeana.

 

_________________

EN:
Project Leader: School of Advanced Social Studies in Nova Gorica, Slovenija

 

Project No.: DRP0200312

 

Period: 01.01.2024 – 30.06.2026

 

Budget: 2.274.566.00 EUR

Project web page: https://interreg-danube.eu/projects/culinary-trail

 

Partners:

 • Sarajevo Economic Region Development Agency (BA)
 • Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje (RS)
 • Research Centre „Regional and Global Development” (BG)
 • City Development Agency East Sarajevo (BA)
 • Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije (ME)
 • Carinthia University of Applied Sciences – non-profit limited liability (AT)
 • “Private Professional College HRC Culinary Academy Bulgaria” Ltd (BG)
 • Polytechnic „Nikola Tesla” in Gospić (HR)
 • Edhance Plus o.p.s. (CZ)
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry (HU)
 • Steinbeis 2i GmbH (DE)
 • Romanian Association for Technology Transfer and Innovation (RO)
 • National University for Science and Technology POLITEHNICA Bucharest (RO)
 • Rudolfovo – Science and Technology Centre Novo Mesto (SI)
 • Technical University of Kosice (SK)
 • „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chisinau (MD)
 • Public organisation „Lawyers Club „Vivat Lex” (UA)
 • Faculty of Information Studies in Novo Mesto (SI)

 

„Ion Creangă” State Pedagogical University of Chisinau is implementing, as a partner, the Culinary Trail project for a period of 30 months, funded by the Interreg Program.

The project supports Danube Region programme and its Specific Objective 3.3 by addressing the ethnic and local culinary heritage, providing significant economic opportunities for rural areas and small settlements. During the implementation the project will increase institutional capacity of 250 organizations, engage a variety of target groups such as NGOs, local businesses, public authorities, academic institutions, develop a comprehensive partnership across 14 countries including 19 project partners and 8 associated partners etc.

The project aim is revitalizing tourism and promoting economic development through Culinary Heritage.

Project objectives:

 • Revitalize and diversify tourism
 • Promote local economic development
 • Create employment opportunities
 • Encourage frugal and social innovation
 • Engage minorities and marginalized groups

Culinary Trail capitalizes the Danube Region’s vibrant ethnic landscape, rich history, and cultural traditions by preserving traditional recipes, techniques, and their cultural significance and improves interconnection and cooperation between tourist destinations, services, products, and stakeholders, encouraging short value chains and promoting quality products from the Danube Region.

Key activities of the project:

 • Collect, digitalize, and protect culinary cultural heritage (digital catalogue)
 • Develop transnational Culinary Trail routes
 • Create a transnational strategy for culinary heritage protection
 • Revalorize and connect isolated culinary products
 • Establish a Demonstration and Training centre
 • Preparation of three Capacity building modules
 • Creating a Joint Culinary Trail Innovation and Policy centre with 14 hubs

As a result, Culinary Trail project will significantly contribute to the implementation of EUSDR Action Plan of PA3, PA8, PA9, fostering economic opportunities, social innovation, and heritage preservation across the Danube Region.

This project is supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union.Proiectul va oferi suport în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățarea activă și inovații digitale în sistemul de învățământ din Republica Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM. Proiectul va oferi diverse propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea capacităților organizaționale a CNIDE.

Componentele proiectului:

 • Fortificarea capacităților formatorilor CNIDE pe partea didactică și utilizarea metodelor inovative de predare-învățare.
 • Suport pentru formatorii CNIDE în elaborarea noilor module de instruire a cadrelor didactice pe utilizarea metodelor inovative în didactică.
 • Dezvoltarea organizațională a CNIDE și susținerea livrării instruirilor.

Pagina locală a proiectului


Coordonat
: Deutsche Welle Akademie
Finanțat: Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ).
Scopul proiectului: agenți ai schimbării în domeniul educației pentru media din Republica Moldova învață copii și adolescenți să abordeze surse mass-media în mod critic
Obiective: elaborarea conceptului de învățarea mixtă pentru cursul “Educație pentru media”, aprobarea și integrarea cursului la Centrul de Formare Continuă al Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău.

Pagina locală a proiectului

Programe internaționale


Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Cu un buget de 26,2 miliarde euro, complementat de 2,2 miliarde euro din partea instrumentelor UE adiționale, programul va oferi unui număr de peste 10 milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate.

Actualul Program Erasmus+, care se derulează în perioada 2021-2027 se adresează persoanelor de toate vârstele și își propune să devină mai incluziv, mai digital, mai verde și să susțină reziliența procesului educației în condiții pandemice.

Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană (organul executiv al UE), de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), de Agențiile Naționale din țările de program (statele membre ale Uniunii Europene+ Republica Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia și Turcia) și de Oficiile Naționale în țările partenere. Republica Moldova are statut de țară parteneră în Erasmus+ și face parte din Regiunea Țărilor Partenerialului Estic.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul Programului Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


În septembrie 1945, senatorul J. William Fulbright din Arkansas a introdus o lege în Congresul SUA, conform căreia veniturile din vânzările surplusului proprietăților de război să finanțeze ”promovarea bunăvoinței internaționale prin schimb de studenți în domeniile educației, culturii și științei.„ Cu un an mai târziu, Președintele Harry S. Truman a semnat Actul Fulbright.

Astăzi, Fulbright este cel mai recunoscut și prestigios program de schimb internațional din lume, susținut de mai mult de jumătate de secol de poporul american printr-o alocare/grant anual al Congresului SUA și a popoarelor/națiunilor partenere. Programul – care lucrează cu universități, școli, comisii Fulbright binaționale, agenții guvernamentale, organizații neguvernamentale și sectorul privat – descoperă/caută activ persoane cu potențial și realizări în domeniile respective de activitate și selectează candidați în cadrul unei competiții/unui concurs deschis, bazat pe merite.

Programul este sponsorizat/finanțat de Biroul Afacerilor Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al SUA. Sunt oferite circa 8000 de granturi anual. În jur de 1600 studenți americani, 4000 studenți străini, 1200 cercetători americani și 900 de profesori invitați primesc granturi, pe lângă încă câteva sute de profesori și profesioniști. Peste 400000 de bursieri Fulbright au participat în Program din 1946. La moment, Programul Fulbright este activ în peste 160 de țări din toată lumea.

Site web oficial: https://cies.org/


CEEPUS este acronimul pentru Central European Exchange Program for University Studies (Program de schimb pentru studii universitare in Europa Centrală).

Statele membre actuale sunt Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia. Printre participanți se numără, de asemenea, Pristina/Kosovo.
Baza legală pentru CEEPUS o constituie Acordul internațional semnat de către statele membre, aflat în acces liber.

CEEPUS se bazează pe un management de susținere. Deciziile la cel mai înalt nivel CEEPUS sunt luate de către Comitetul comun de miniștri, care se întrunește anual pentru luarea deciziilor strategice. Coordonarea, evaluarea, dezvoltarea programului și vizibilitatea sunt sarcinile principale ale Oficiului Central CEEPUS (compus doar din două persoane). Fiecare țară are Oficiul Național CEEPUS, responsabil de implementare la nivel național.

Nu există transferuri de fonduri în CEEPUS. În schimb, există o valută internă (o lună bursă). Fiecare țară le plătește studenților și cadrelor mobile și ar trebui să garanteze cel puțin 100 de luni burse per an academic. Acordul CEEPUS, de asemenea, specifică că granturile trebuie să fie comprehensive și să fie adecvate nivelului de trai din țările membre CEEPUS unde se desfășoară mobilitățile. Până la momentul actual s-a demonstrat că sistemul funcționează foarte bine.

Activitățile de bază CEEPUS sunt rețelele universitare care operează cu programe comune, care în mod ideal ar duce la titluri comune, în special Programe Doctorale Comune. CEEPUS acoperă granturi de mobilități pentru studenți și cadre didactice în acest context.

Obiectivele principale sunt:

 • Accent sporit pe Doctorate comune;
 • Promovarea cooperării în cadrul EUSDR (EU Strategy for Danube Region/ Strategia UE pentru Regiunea Dunăreană).

Site web oficial: https://www.ceepus.info/

Agenția universitară a Francofoniei (AUF) este o asociație internațională creată cu 60 de ani în urmă. Aceasta reunește 1005 instituții de învățământ superior și de cercetare provenind din 117 țări de pe cinci continente. AUF este, de asemenea, operatorul pentru învățământ superior și cercetare al Summit-ului Francofoniei. Misiunea sa este promovarea francofoniei universitare solidare, angajată în dezvoltarea economică, socială și culturală a societăților.

Ea activează în zece regiuni ale lumii, inclusiv Europa Centrală și de Est.

AUF promovează solidaritatea activă între instituțiile membre și le acordă sprijin pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă:

 • calitatea formării, a cercetării și a guvernării academice: susține proiecte de cooperare (crearea unor formări noi sau le susține pe cele existente), contribuie la crearea de rețele universitare sau centre de cercetare, răspunde necesităților specifice ale țării prin finanțare de proiecte în parteneriat cu autoritățile naționale, organizează formări în beneficiul profesorilor (formări pentru profesorii de limbă franceză și discipline non-lingvistice), organizează seminarii, colocvii, conferințe, susține organizarea manifestărilor științifice locale și participarea cercetătorilor la diverse manifestări științifice internaționale;
 • inserția profesională și angajabilitatea absolvenților din învățământul superior: oferă studenților francofoni burse de stagii locale și internaționale, stabilește parteneriate cu întreprinderi și camere de comerț, organizează formări, vizite de întreprinderi, seminarii, ateliere, mese rotunde în beneficiul studenților, coordonează grupuri de lucru între universități și întreprinderi, susține proiecte de formări profesionalizante și proiecte ce vizează dezvoltarea antreprenoriatului;
 • implicarea în dezvoltarea economică și socială a societăților: inițiază parteneriate cu comunități locale și agenții naționale, susține proiecte care abordează probleme actuale în domeniul dezvoltării durabile, sănătății etc.

Cu sediul la București din 1994, Direcția Regională Europa Centrală și de Est administrează o rețea de 145 universități membre provenind din 23 de țări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Federația Rusă, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Kârgâzstan, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina.

În această regiune, AUF numără 7 reprezentanțe în 6 țări: Direcția Regională Europa Centrală și de Est în România, 2 filiale în Bulgaria și Moldova; 3 campusuri digitale de limbă franceză (CNF) în Albania, Armenia și Georgia și o Școală Superioară a Francofoniei de Administrare și Management (ESFAM) în Bulgaria. Biroul Național AUF-Moldova cu sediul la Chișinău coordonează acțiunile AUF în Republica Moldova și Ukraina.

Site web oficial: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/

 

DAAD (Akademischer Austausch Dienst) este o asociație a instituțiilor de învățământ superior din Germania și organizațiile studențești ale acestora. Convenind în cadrul unei asamblei generale, acestea aleg Comitetul executiv care supraveghează/controlează operațiile zilnice ale organizației. De la data fondării 1925, DAAD a finanțat peste 2.6 milioane de profesori din Germania și de peste hotare. Serviciul mizează pe o puternică structură organizațională, pe o rețea mondială de parteneri și foști studenți și personal motivate în număr de peste 900 de cadre.

Cele mai importante responsabilități ale DAAD includ oferirea burselor, promovarea activităților de internaționalizare ale universităților și organizațiilor de cercetare germane, consolidarea studiilor culturale și lingvistice germane peste hotare și asistența pentru țările în proces de dezvoltare în stabilirea instituțiilor de învățământ superior productive. DAAD este, în același timp, Agenție Națională pentru Cooperare în Învățământul Superior UE.

Pentru informații suplimentare adresați-vă la:

Dr. Josef Sallanz, Lector DAAD
Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ“,
Catedra Filologie Germană,
str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 1, sala 713

Site web oficial: https://www.daad.de/


Horizon Europe este programul cadru al UE pentru cercetare și inovare, în derulare pentru perioada 2021-2027.
Instituțiile UE au ajuns la un acord politic asupra Horizon Europe la 11 decembrie 2020 și au stabilit un buget de 95,5 miliarde de euro la prețuri curente (inclusiv 5,4 miliarde de euro din Fondul de Recuperare al UE – Next Generation). În baza acestui acord, Parlamentul European și Consiliul UE au continuat prin adoptarea actelor legale.

Primul Plan strategic al Horizon Europe (2021-2024) care stabilește orientările strategice pentru suportul cercetări și inovării a fost adoptat la 15 martie 2021.

Programul de lucru pentru Consiliul European pentru Cercetare (ERC) a fost adoptat la 22 februarie 2021. Programul de lucru pentru Consiliul European pentru Inovare (EIC) și programul de lucru dedicat COVID-19 vor fi adoptate în martie 2021; Programul de lucru complet se așteaptă să fie adoptat in aprilie 2021.

Primele apeluri pentru participare vor fi deschise imediat după adoptarea fiecărui program de lucru.
Horizon Europe va încorpora misiunile de cercetare și inovare pentru a spori eficiența finanțării prin urmărirea clară a țintelor stabilite/definite.

Au fost stabilite 5 domenii de misiune/activitate, fiecare dintre care vor avea o comisie și o asambleie a misiunii. Fiecare comisie și asambleie va specifica, elabora și implementa misiunile specific care vor fi lansate sub egida Horizon Europe în 2021:

 • Adaptarea schimbărilor climatice inclusiv transformarea societală
 • Cancerul
 • Orașe smart și neutre climatic
 • Oceane, mări, ape de coastă și interne sănătoase/curate
 • Sănătatea solului și alimentație

Site web oficial: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en