Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră (în continuare CGCC) a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău este о subdiviziune a „Direcției Studenți, Consiliere și Ghidare În Carieră” care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare.

 1. oferă servicii integrate pentru statutul de „student”
 2. oferă servicii integrate pentru statutul de „absolvent”
 3. oferă servicii integrate pentru statutul de „personal academic”
 4. oferă servicii integrate pentru statutul de „absolvent al UPSC „I. Creangă”tânăr specialist”

 • identificarea oportunităţilor educaţionale şi profesionale la studenţii şi absolvenţii universităţii, cadrele didactice universitare;
 • oferirea de consultanţă în formarea şi integrarea socio-profesională a specialiştilor şi viitori specialişti în domeniul Ştiințelor educaţiei, Ştiinjelor umanistice, Ştiinţelor sociale, Arte şi Ştiințe reale;
 • oferirea de strategii de dezvoltare a personalului academic în corespundere cu schimbările din sistemul educațional intern și extern;
 • asigurarea accesului la informaţii şi consultanţă privind cea mai potrivită formă de pregătire profesională, în conformitate cu abilitățile şi interesele personale, dar şi cererea de specialişti pe piaţa muncii din domeniul educaţiei.

 • completarea actului educațional prin stabilirea unor relaţii intercomunitare dintre mediul academic universitar şi mediile socio-economice, beneficiare ale actului de formare profesională;
 • informarea, ghidare și asistenţă profesională pentru studenţii şi absolvenţii UPS „I. Creangă”
 • medierea comunicării între studenţi, absolvenţi şi angajatori;
 • realizarea activităților de orientare profesională a studenților și anagajere a absolvenților în câmpul muncii;
 • evidența angajării în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii.

 • stabilirea relaţiilor de comunicare între cadrele didactice universitare şi studenţ prin prisma noii paradigme educaţionale;
 • susţinerea angajării în câmpul muncii a studenţilor pe parcursul anilor de studii (part-time) şi după absolvire;
 • stabilirea interconexiunii Centru – Facultate în vederea monitorizării procesului de angajare a absolvenţilor;
 • susţinerea absolvenţilor în procesul de management al carierei;
 • susţinerea studenţilor şi absolvenţilor în proiectarea şi dezvoltarea unei cariere de succes prin consiliere, informare profesională şi facilitarea accesului pe piaţa muncii;
 • stabilirea unor relaţii de colaborare între studenţii și absolvenţii Universităţii cu reprezentanţii mediului socio-economic în scopul sporirii calităţii formării profesionale şi motivaţiei studenţilor de a se angaja în domeniul calificării profesionale;
 • adaptarea serviciilor oferite de Centru la nevoile reale ale solicitanţilor şi pieţei forţei de muncă conform ANOFM (Agenţiei naţionale pentru Ocuparea forţei de muncă în RM);
 • ghidarea studenţilor şi absolvenţilor în consultarea Profilelor Ocupaţionale conform ANOFM;
 • susţinerea şi ghidarea personalului academic în procesul dezvoltării carierei didactice universitare;
 • stabilirea relaţiilor de colaborare cu structuri similare din sistemul educaţional din RM, precum şi cu centrele de informare şi documentare (ANOFM) şi colaborarea cu entităţile economice şi asociaţiile ONG în elaborarea şi implementarea de proiecte universitare în scopul valorificării posibilităţilor formative ale activităţii de voluntariat.

Centrul desfaşoară activităţi spre obţinerea unei concordanţe interne între ce poate, ce doreşte şi ce trebuie să facă persoana; de cultivare, motivare şi preventiv idea că, pe parcursul vieţii active, formarea continuă, schimbarea traseului profesional, utilizarea sistemului dc competenţe profesionale şi în alte contexte de muncă etc. sunt episoade oricând posibile şi, uneori, chiar necesare, având drept obiective:

 • stabilirea necesităților de proiectare a carierei, a sistemului de valori şi competenţe ce facilitează integrarea socio-profesională;
 • cunoaşterea potenţialului individual al beneficiarului;
 • formarea unei viziuni clare şi realiste asupra posibilităţilor de formare profesională şi angajarea în câmpul muncii;
 • formarea unei optici de marketing vocaţional axată pe consumator (angajator) şi deţinerea unor modalităţi de promovare.

Prezentare succintă a UPSC, 2023, format PDF, aici.

 1. Educaţia carierei/consiliere psihoeducaţională.
 2. Orientarea/proiectarea carierei/consiliere vocațională.
 3. Ghidare în carieră.

Structura instituţională a Centrului este flexibilă, fiind determinată şi modificată în funcţie de strategia de dezvoltare a Direcției:

Dimensiunea Personal Academic

Plan de activitate

al Secției Consiliere și Ghidare în Carieră (2022 - 2023)