Facultatea de Geografie

Cu o tradiție de peste 80 de ani, unica Facultate de Geografie din Republica Moldova dezvoltă competențe în procesul educațional în domeniile Științe ale Educației, Științe ale Pământului și Servicii Publice.

Personalul științifică-didactic, constituit din cadre didactice cu experiență, dascăli a numeroase generații de specialiști, conducători de doctorat, împreună cu tinerii aflați la începutul activității, promovează valorile academice și ale culturii calității în mediul universitar.

Poziția și imaginea Facultății de Geografie se datorează efortului celor, care au consolidat-o într-un brand instituțional recunoscut și apreciat la nivel național și internațional, prin programe de cercetare în comun, prin evenimente științifice organizate împreună, prin studii de doctorat, prin stagii de practică și recent prin programul de studii de masterat cu diplomă dublă.

Vă așteptăm în comunitatea noastră academică, în care veți obține profesionalismul și dezvoltarea personală, necesare pentru viitoarea dumneavoastră carieră.

Catedra Geografie Generală

Prezentul Catedrei Geografie Generală, se constituie din succesele și rezultatele trecutului, a cerințelor actuale, precum şi din perspectiva viitorului. Cadrele didactice din Catedră posedă o temeinică pregătire ştiinţifică şi metodologică, asigurând astfel formarea de calitate a specialiştilor în domeniul Educaţiei şi Știinţei. Cursurile sunt ţinute în săli şi laboratoare de studii dotate cu utilaj didactic, aparataj geografic adecvat, colecţii valoroase de roci şi minerale, mijloace tehnice, materiale cartografice şi bibliografice actualizate, lucrări metodice etc, suficiente pentru realizarea cu succes a programelor curriculare şi a unei bune pregătiri a viitorilor specialişti în geografie şi educaţie. Organizarea instruirii practice a studenţilor și masteranzilor se realizează prin aplicaţii practice de teren în locații representative din Republica Moldova, care oferă studenţilor un contact direct cu natura. Stagiile de practică sunt desfășurate în instituții – partenere de cercetare: Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Geologie și Seismologie, Centrul Hidrometeorologic de Stat, Întreprinderea de Stat “Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice”, din Republica Moldova, Agenția ,,Apele Moldovei”.

Cadrele didactice titulare din Catedră au elaborat manuale universitare, suporturi de curs, ghid-uri metodice la unitățile de curs predate, lucrări didactice şi metodice pentru studenţi, (autori: Lungu Al., Volontir N., Mironov I., Balan T., Codreanu I., Sofroni V., Bejenaru Gh., Dilan V., Puţuntică A.). Profesorii Catedrei sunt preocupați şi de învăţământul geografic preuniversitar. În acest sens, ei au elaborat manuale de geografie pentru clasele de gimnazii şi licee (Lungu Al., Volontir N., Codreanu I., Mironov I.); sunt autori de atlase geografice şcolare (Lungu Al., Volontir N., Mironov I.); autori de programe şi curriculum şcolar la Geografie, materiale didactice, hărţi geografice (Volontir N., Codreanu I., Bejenaru Gh., Dilan V.). Profesorii participă în predarea cursurilor la Programele de formare continuă a profesorilor de geografie din învăţământul preuniversitar.

Domeniile şi direcţiile de cercetare sunt trasate în funcţie de profilul științific de formare, ale cadrelor didactico-științifice. În prezent, activitatea de cercetare este realizată în contextul Proiectului catedrei: ,,Elaborarea  metodologiei privind studiile/cercetările de mediu cu elevii în învățământul preuniversitar la Geografie” și al Priectului de Stat „Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic”,  director al proiectului Puțuntică Anatolie, conf. univ., dr. Membrii catedrei au realizat cercetări și în cadrul Proiectului instituțianal: „Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile”, director al proiectului Mironov Ion, conf. univ., dr.

Catedra a organizat: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul Universitar din Republica Moldova La 80 de Ani; Simpozionul Comemorativ „LUNGU Alexandru”; Conferinţa Ştiinţifică cu Participare Internaţională „Mediul şi Dezvoltarea Durabilă” (5 ediții); Conferinţa Ştiinţifică  Internaţională: „Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei”, Secţia: Valorificarea „NOILOR EDUCAŢII” prin Geografie.

Membrii catedrei desfășoară activitate de cercetare în cadrul Proiectelor internaționale: Proiectul: ,,Învățarea bazată pe probleme ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică – Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ”. Coordonator de Proiect – Dilan Vitalie, echipa – Bejenaru Gh., Castraveț T.; Proiectul: ,,Black Sea CONNECT – H2020-BG-2018-2020”, finanțat sub coordonarea METU-IMS. Lider de echipă: Castraveț T. Conf. univ., dr. Echipa: Dilan V., Bejenaru Gh., dr.

În prezent, Catedra întreţine relaţii de colaborare ştiinţifică şi didactică cu Instituţii academice şi superioare de învăţământ din ţară şi de peste hotare: Institutul de Ecologie şi Geografie; Institutul de Geologie şi Seismologie; Institutul de Zoologie; Serviciul Hidro-Meteorologic de Stat al Republicii Moldova; Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova; Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi, România; Universitaea „Babeş – Bolyai”, Cluj-Napoca, România; Universitatea „Ștefan Cel Mare”, Suceava, România ş. a.

În cadrul catedrei a fost lansate pentru studenți: ,,Cercul de Meteorologie”, coordonator – Puțuntică Anatolie conf. univ., dr. și ,,Cercul Tinerilor Paleontologicoordonator Prepelița Afanasie.

Conducători de doctorat:

 1. Codreanu Igor conf., univ., dr abilitat la profilul Geografie, specialitatea 153.02 Geografie Fizică, Biopedogeografie și Geografia Solurilor, Geoecologie; profilui Ecologie și Protecția Mediului, specialitatea 166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor natural.
 2. Puțuntică Anatolie conf. univ., dr. abilitat la profilul Geografie, specialitatea 153.01 Teoria și Metodologia Geografiei; specialitate 153.05 Meteorologie, Climatologie, Agrometeorologie.

Catedra Geografie Umană, Regională și Turism

Catedra Geografie Umană, Regională și Turism este o subdiviziune de bază a Facultății de Geografie, care organizează și realizeză activități didactice, metodice și științifice în domeniile: Științe ale educației, Științe ale Pământului și Servicii Publice.

Elementele fundamentale de realizare a misiunii Catedrei corespund celor ale Facultății de Geografie și ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și prevăd:

 • generarea și transferul de cunoștinţe către societate prin cercetare știinţifică și educaţie;
 • formarea iniţială și continuă la nivel superior a specialiștilor în domeniul Științe ale educației, Științe ale Pământului, Servicii publice capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţe ale mediului socio-economic;
 • dezvoltarea personală a studenților în spiritul creaţiei individuale și colective;
 • promovarea imaginii pedagogului prin formarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul Științe ale educației;
 • contribuţia la progresul știinţelor fundamentale și aplicative prin cercetare știinţifică, inovare și transfer tehnologic;
 • promovarea schimbului liber de opinii și a informației și experienței valorice;
 • promovarea valorilor europene în domeniile știinţific, cultural și educaţional, prin cooperare academică internaţională.

Colectivul catedrei întrunește specialiști cu experiență didactică bogată, autori de monografii, autori de manuale școlare la geografie, atât pentru elevi, cât și pentru studenți, autori de curricula școlare, care reprezintă un aport considerabil în însușirea și aplicarea cunoștințelor în practică, atât la formarea inițială a cadrelor didactice, cât și la calificarea cadrelor didactice din învățământ.

În anul 2018 a fost inițiat Programul comun de studii superioare cu diploma dublă la ciclul II, master Managementul strategic în turism – Turism și dezvoltare regională, împreună cu Facultatea de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

În ultimul deceniu, cercetarea științifică la catedră este axată pe tema: Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor socio-umane, naturale şi turistice în contextul formării specialiștilor în domeniile generale de studii Știinţe ale educaţiei şi Serviciilor publice. Cercetările științifice sunt efectuate în câteva direcții, care corespund subdiviziunilor catedrei, și anume:

 1. Geografie umană – ”Evaluarea dezvoltării umane în Republica Moldova – abordare geografică și geoinformațională” – Elena Sochircă, Vitalie Mamot, Vadim Cujbă, Silvia Suvac, Crețu Vasile, Maistru Rodica, Jechiu Elena.
 2. Geografie fizică regională – ”Modificări și tendințe spațio-temporale ale componentelor de mediu din Republica Moldova sub impactul antropic” – Prunici Petru, Prepelița Afanasie, Căpățînă Lucia
 3. Servicii hoteliere, turism și agrement – ”Turismul în Republica Moldova prin relația eficiență-rentabilitate-performanță” – Taban Elena, Căpățînă Lucia, Cujbă Vadim.
 4. Didactica Geografiei – ”Educația prin Geografie – competențe pentru prezent și viitor” – Sochircă Elena, Mamot Vitalie, Prunici Petru, Jechiu Elena.

Membrii catedrei desfășoară o activitate extrauniversitară, participând activ la un șir de activități la nivel național: desfășurarea Olimpiadei Naționale la Geografie (Elena Sochircă, Afanasie Prepeliță); a seminarelor științifico-metodice și atestarea republicană a cadrelor didactice la geografie (Elena Sochircă), la evaluarea și acreditarea programelor de studii universitare în calitate de membri ai comisiilor (Petru Prunici). Un loc aparte în activitatea catedrei îl ocupă formarea profesională continuă a profesorilor din gimnazii și licee în vederea aprofundării cunoștințelor didactice teoretice și a abilităților practice.

Ciclul I – licenţă, învățământ cu frecvență

I. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei cu următoarele programe de studii:

 • Geografie şi Biologie (4 ani) – 240 credite,
 • Geografie şi Limba engleză (4 ani) – 240 credite,
 • Geografie şi Informatică (4 ani) – 240 credite.

II. Domeniul Ştiinţe ale naturii, programul de studii Geografie (3 ani) – 180 credite;

III. Domeniul Servicii publice, programul de studii Servicii hoteliere, turism şi agrement (3 ani) – 180 credite.


Ciclul I – licenţă, învățământ cu frecvență redusă

I. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei, programul de studii Geografie (4 ani) – 180 credite;

II. Domeniul Servicii publice, specialitatea Servicii hoteliere, turism şi agrement (4 ani) – 180 credite.

Ciclul II – master, învățământ cu frecvență

I. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei, programul de studii Geografie și tehnologii educaţionale – 120 credite.

II. Domeniul Ştiinţe ale pământului cu următoarele programe de studii:

 • Geoinformatică – 120 credite,
 • Geografia mediului înconjurător – 120 credite.

III. Domeniul Servicii publice, programul de studii Management strategic în turism – 120 credite

Conducere

Decan


doctor, conferenţiar universitar

e-mail: mironov.ion@upsc.md,
telefon: (+373) 68 344 476

Prodecan

doctor, lector universitar

e-mail: cretu.vasile@upsc.md,
telefon: (+373) 69 607 190

Catedre

Geografie Generală

Șef catedră

doctor, conferențiar universitar

e-mail: codreanu.igor@upsc.md,
telefon: (+373) 79 538 908

 • Nina VOLONTIR, conferențiar universitar, doctor
 • Ion MIRONOV, conferențiar universitar, doctor
 • Anatolie PUȚUNTICĂ, conferențiar universitar, doctor
 • Tudor CASTRAVEȚ, conferențiar universitar, doctor
 • Vitalie DILAN, asistent universitar
 • Ivan MOROZAN, laborant superior

Geografie Umană, Regională și Turism

Șef catedră

doctor, conferențiar universitar

e-mail: sochirca.elena@upsc.md,
telefon: (+373) 69 035 858

 • Petru PRUNICI, conferențiar universitar, doctor
 • Elena TABAN, conferențiar universitar, doctor
 • Vitalie MAMOT, conferențiar universitar, doctor
 • Vasile MAXIM, conferențiar universitar, doctor
 • Vadim CUJBĂ, lector universitar, doctor
 • Lucia CĂPĂȚÎNĂ, lector universitar, doctor
 • Gheorghe NICULIȚĂ, conferențiar universitar, doctor
 • Maria STRECHII, conferențiar universitar, doctor
 • Silvia SUVAC, lector universitar, doctor
 • Afanasie PREPELIȚĂ, asistent universitar
 • Elena JECHIU, asistent universitar
 • Daniela NAMOLOVAN, laborant superior