Facultatea de Geografie

Cu o tradiție de peste 80 de ani, unica Facultate de Geografie din Republica Moldova dezvoltă competențe în procesul educațional în domeniile Științe ale Educației, Științe ale Pământului și Servicii Publice.

 

Personalul științifică-didactic, constituit din cadre didactice cu experiență, dascăli a numeroase generații de specialiști, conducători de doctorat, împreună cu tinerii aflați la începutul activității, promovează valorile academice și ale culturii calității în mediul universitar.

 

Poziția și imaginea Facultății de Geografie se datorează efortului celor, care au consolidat-o într-un brand instituțional recunoscut și apreciat la nivel național și internațional, prin programe de cercetare în comun, prin evenimente științifice organizate împreună, prin studii de doctorat, prin stagii de practică și recent prin programul de studii de masterat cu diplomă dublă.

 

Vă așteptăm în comunitatea noastră academică, în care veți obține profesionalismul și dezvoltarea personală, necesare pentru viitoarea dumneavoastră carieră.

Ciclul I – licenţă, învățământ cu frecvență

I. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei cu următoarele programe de studii:

 • Geografie şi Biologie (4 ani) – 240 credite,
 • Geografie şi Limba engleză (4 ani) – 240 credite,
 • Geografie şi Informatică (4 ani) – 240 credite.

II. Domeniul Ştiinţe ale naturii, programul de studii Geografie (3 ani) – 180 credite;

III. Domeniul Servicii publice, programul de studii Servicii hoteliere, turism şi agrement (3 ani) – 180 credite.


Ciclul I – licenţă, învățământ cu frecvență redusă

I. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei, programul de studii Geografie (4 ani) – 180 credite;

II. Domeniul Servicii publice, specialitatea Servicii hoteliere, turism şi agrement (4 ani) – 180 credite.

Ciclul II – master, învățământ cu frecvență

I. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei, programul de studii Geografie și tehnologii educaţionale – 120 credite.

II. Domeniul Ştiinţe ale pământului cu următoarele programe de studii:

 • Geoinformatică – 120 credite,
 • Geografia mediului înconjurător – 120 credite.

III. Domeniul Servicii publice, programul de studii Management strategic în turism – 120 credite

Conducere

Decan


doctor, conferenţiar universitar

e-mail: mironov.ion@upsc.md,
telefon: (+373) 68 344 476

Prodecan

doctor, lector universitar

e-mail: cretu.vasile@upsc.md,
telefon: (+373) 69 607 190

Date de contact

 • adresă Decanat: Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, et. 6, bir. 513
 • adresă Catedră: Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, et. 6, bir. 504
 • adresă Facultate (săli de curs, laboratoare): Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 5, et. 4
 • telefon: (+373) 22 79 84 19
 • e-mail: geografie@upsc.md

Catedra Geografie și Turism

Catedra Geografie și Turism este o subdiviziune de bază a Facultății de Geografie, care în evoluția sa înscrie o istorie îndelungată și bogată, odată cu apariția Facultății de Geografie (1938). În vara anului 2023, Catedra Geografie și Turism a fost reorganizată în rezultatul fuziunii Catedrelor Geografie Generală și Geografie Umană, Regională și Turism.

 

Catedra Geografie și Turism organizează și realizează activități didactice, metodice și științifice în domeniile: Științe ale Educației, Științe ale Pământului și Servicii Publice.

 

Elementele fundamentale de realizare a misiunii Catedrei corespund celor ale Facultății de Geografie și ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și prevăd:

 • generarea și transferul de cunoștinţe către societate prin cercetare știinţifică și educaţie;
 • formarea iniţială și continuă la nivel superior a specialiștilor în domeniul Științe ale educației, Științe ale Pământului, Servicii publice capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţe ale mediului socio-economic;
 • dezvoltarea personală a studenților în spiritul creaţiei individuale și colective;
 • promovarea imaginii pedagogului prin formarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul Științe ale educației;
 • contribuţia la progresul știinţelor fundamentale și aplicative prin cercetare știinţifică, inovare și transfer tehnologic;
 • promovarea schimbului liber de opinii și a informației și experienței valorice;
 • promovarea valorilor europene în domeniile știinţific, cultural și educaţional, prin cooperare academică internaţională.

Colectivul catedrei întrunește specialiști cu experiență didactică bogată, autori de monografii, autori de manuale școlare la geografie, atât pentru elevi, cât și pentru studenți (Volontir N., Mironov I., Prunici P., Codreanu I., Mamot V., Sochircă E., Dilan V., Puţuntică A., Cujbă V., Căpățînă L.), autori de curricula școlare (Sochircă E., Volontir N., Codreanu I.), care reprezintă un aport considerabil în însușirea și aplicarea cunoștințelor în practică, atât la formarea inițială a cadrelor didactice, cât și la calificarea cadrelor didactice din învățământ. Totodată, membrii catedrei sunt autori de atlase geografice şcolare (Mamot V., Volontir N., Mironov I.); autori de materiale didactice, hărţi geografice (Volontir N., Codreanu I., Bejenaru Gh., Mamot V., Dilan V.). Profesorii participă în predarea cursurilor la Programele de formare profesională continuă a profesorilor de geografie din învăţământul preuniversitar.

 

În anul 2018, a fost inițiat Programul comun de studii superioare cu diploma dublă la ciclul II, master Managementul strategic în turism – Turism și dezvoltare regională, împreună cu Facultatea de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

 

Membrii catedrei desfășoară o activitate extrauniversitară, participând activ la un șir de activități la nivel național: desfășurarea Olimpiadei Naționale la Geografie (Elena Sochircă, Anatolie Puțuntică, Afanasie Prepeliță); a seminarelor științifico-metodice și atestarea republicană a cadrelor didactice la geografie (Elena Sochircă), la evaluarea și acreditarea programelor de studii universitare în calitate de membri ai comisiilor (Igor Codreanu, Vitalie Mamot, Petru Prunici). Un loc aparte în activitatea catedrei îl ocupă formarea profesională continuă a profesorilor din gimnazii și licee în vederea aprofundării cunoștințelor didactice teoretice și a abilităților practice.

Unitățile de curs sunt ţinute în săli şi laboratoare de studii dotate cu utilaj didactic, aparataj geografic adecvat, colecţii valoroase de roci şi minerale, mijloace tehnice, materiale cartografice şi bibliografice actualizate, lucrări metodice etc., suficiente pentru realizarea cu succes a programelor curriculare şi a unei bune pregătiri a viitorilor specialişti în geografie şi educaţie.

 

Organizarea instruirii practice a studenţilor și masteranzilor se realizează prin aplicaţii practice de teren în locații reprezentative din Republica Moldova, precum și peste hotarele țării. Stagiile de practică sunt desfășurate în instituții – partenere de cercetare: Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Geologie și Seismologie, Centrul Hidrometeorologic de Stat, Întreprinderea de Stat “Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice”, din Republica Moldova, Agenția ,,Apele Moldovei”.

 

În cadrul catedrei a fost lansate pentru studenți: ,,Cercul de Meteorologie”, coordonator – Puțuntică Anatolie conf. univ., dr. și ,,Cercul Tinerilor Paleontologi – coordonator Prepelița Afanasie.

Domeniile şi direcţiile de cercetare sunt trasate în funcţie de profilul științific de formare, ale cadrelor didactico-științifice. În prezent, activitatea de cercetare este realizată în contextul a două proiecte catedrale: ,,Elaborarea  metodologiei privind studiile/ cercetările de mediu cu elevii în învățământul preuniversitar la Geografie” și Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor socio-umane, naturale şi turistice în contextul formării specialiștilor în domeniile generale de studii Știinţe ale educaţiei şi Serviciilor publice”, precum și al Proiectului de Stat „Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic”,  director al proiectului Puțuntică Anatolie, conf. univ., dr. Membrii catedrei au realizat cercetări și în cadrul Proiectului instituțional: „Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile”, director al proiectului Mironov Ion, conf. univ., dr.

Catedra a organizat un șir de manifestări științifice și științifico-didactice, precum: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul Universitar din Republica Moldova La 80 de Ani; Simpozionul Comemorativ „LUNGU Alexandru”; Conferinţa Ştiinţifică cu Participare Internaţională „Mediul şi Dezvoltarea Durabilă” (5 ediții); Conferinţa Ştiinţifică  Internaţională: „Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei”, Secţia: Valorificarea „NOILOR EDUCAŢII” prin Geografie.

Membrii catedrei desfășoară activitate de cercetare în cadrul Proiectelor internaționale: Proiectul: ,,Învățarea bazată pe probleme ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică – Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ”. Coordonator de Proiect – Dilan Vitalie, echipa – Bejenaru Gh., Castraveț T.; Proiectul: ,,Black Sea CONNECT – H2020-BG-2018-2020”, finanțat sub coordonarea METU-IMS. Lider de echipă: Castraveț T. Conf. univ., dr. Echipa: Dilan V., Bejenaru Gh., dr.

În prezent, Catedra întreţine relaţii de colaborare ştiinţifică şi didactică cu Instituţii academice şi superioare de învăţământ din ţară şi de peste hotare: Institutul de Ecologie şi Geografie; Institutul de Geologie şi Seismologie; Institutul de Zoologie; Serviciul Hidro-Meteorologic de Stat al Republicii Moldova; Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova; Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi, România; Universitaea „Babeş – Bolyai”, Cluj-Napoca, România; Universitatea „Ștefan Cel Mare”, Suceava, România ş. a.

 1. Codreanu Igor conf., univ., dr. abilitat la profilul Geografie, specialitatea 153.02 Geografie Fizică, Biopedogeografie și Geografia Solurilor, Geoecologie; profilui Ecologie și Protecția Mediului, specialitatea 166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor natural.
 2. Puțuntică Anatolie conf. univ., dr. abilitat la profilul Geografie, specialitatea 153.01 Teoria și Metodologia Geografiei; specialitate 153.05 Meteorologie, Climatologie, Agrometeorologie.
 3. Sochircă Elena, conf.univ., dr. abilitat la profilul Științe ale educației, specialitatea 532.02 Didactica pe trepte și discipline de învățământ (geografie).

Laboratorul de cercetare Sisteme Informaționale Geografice – șeful laboratorului Dilan Vitalie. A fost înființat în anul 2005.

 

Laboratorul de cercetare Geografie evolutivă și geoecologie – șeful laboratorului Castraveț Tudor.

 

Centrul de cercetări economico-geografice – șeful centrului Mamot Vitalie.

Cadre didactice


doctor, conferenţiar universitar

e-mail: mironov.ion@upsc.md,
telefon: (+373) 68 344 476

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol. Doctorat în geografie, specialitatea: Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale.

Domenii de competență științifico-didactică: estimarea modificărilor cantitative şi calitative a componentelor mediului în aspect evolutiv, peisaje culturale, topografie și cartografie, planificarea și amenajarea teritoriului, sisteme informaționale geografice.

Publicații științifice: peste 60

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019) – director de proiect;

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

doctor, conferențiar universitar

e-mail: sochirca.elena@upsc.md,
telefon: (+373) 69 035 858

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău. Doctorat în geografie economică, socială și politică.

Domenii de competență științifico-didactică: geodemografie, didactica geografiei, educația STEAM, planificarea și amenajarea teritoriului, managementul proiectelor.

Publicații științifice: peste 90

Alte abilități profesionale: Membru în Colegiul de redacţie al Revistei on-line Romanian Review of Geographical Education ISSN 2285-939X, ISSN-L2285-939X (UBB, Cluj-Napoca) şi în Comitetul Ştiinţific al Revistei Repere Geografice, Iaşi. Activitate desfășurată în calitate de Președinte a Comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice la Geografie (2014-2023), activitate desfășurată în calitate de președinte (2015, 2016) și membru al Consiliului Olimpic Național la Geografie.

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019);

Proiecte de cercetare științifică aplicativă pentru tineri cercetători

15.819.06.16A. Evaluarea geodemografică a calității populației Republicii Moldova (2015 – 2016).

Program de Stat: Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)” cu cifrul 20.80009.0807.20 (2020-2023).

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

Proiecte internaționale:

Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza II. Inițiativa a fost implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția, numărul 513007,  durata 2021-2024.

Black Sea DOORS – Horizont2020.

conferențiar universitar, doctor în științe geonomice – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2002.

E-mail: tcastravet@gmail.com, castravet.tudor@upsc.md

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Publicații științifice: peste 70

Domenii de competență științifico-didactică: aplicații SIG în modelarea proceselor hidrologice și geomorfologice; ecologia peisajului.

Alte abilități profesionale: șeful Laboratorului de cercetare Geografie evolutivă și geoceologie; membru al Asociației Obștești ”Oikumena”

Participări în proiecte: lider de echipă națională a Proiectului Internațional: Black Sea CONNECT – H2020-BG-2018-2020; Black Sea DOORS;  membru al Proiectului Internațional: Business driven probblem-based-learning for academic excellence in geoinformatics/GEOBIZ.

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019) – membru de proiect;

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023 – membru de proiect.

conferențiar universitar, doctor în geografie – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1994.

E-mail: igorcodr@gmail.com, codreanu.igor@upsc.md

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol (1985-1990).

Publicații științifice: peste 100

Domenii de competență științifico-didactică: cercetări asupra bazinelor hidrografice, geografie fizică, geografia mediului, analiza spațială, schimbări de mediu, ecologia peisajului.

Alte abilități profesionale: autor de manuale școlare; conducător de doctorat abilitat la profilul Geografie, specialitatea 153.02 Geografie Fizică, Biopedogeografie și Geografia Solurilor, Geoecologie; profilul Ecologie și Protecția Mediului, specialitatea 166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale; expert evaluator ANACEC.

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019);

Program de Stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

conferențiar universitar, doctor – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1994.

E-mail: mamot.vitalie@upsc.md

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Domenii de competență științifico-didactică: Geografie Umană, Geografie istorică. Sisteme Informaţionale Geografice, Planificarea și amenajarea teritoriului, Geografia resurselor naturale. Geografie umană generală; Economia mondială şi relaţiile economice internaţionale; Modelare SIG.

Publicații științifice: peste 50

Alte abilități profesionale: autor de atlase școlare; expert evaluator ANACEC

Participări în proiecte: 15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019); Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

conferențiar universitar, doctor

E-mail: maxivali@yahoo.com

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Domenii de competență științifico-didactică: geografie umană, geografia relațiilor economice internaționale; geografie politică.

Publicații științifice: peste 50

conferențiar universitar, doctor – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1989.

E-mail: prunici.petru@upsc.md, petruprunici@yahoo.com

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol. Doctorat în geografie, specialitatea: Protecția mediului și valorificarea rațională a resurselor naturale.

Domenii de competență științifico-didactică: Geografia Continentelor și Oceanelor, Geografia Fizică a Republicii Moldova, Teoria și practica excursionistă.

Publicații științifice: peste 70

Alte abilități profesionale:  Expert evaluator ANACEC, Membrul seminarului științific de profil la specialitatea Ecologie, Membrul Societății Geografilor din Republica Moldova.

Participări în proiecte:  A implementat proiecte ştiinţifice finanţate de Banca Mondială, Fondul Global de Mediu, CRDF si MRDA, Liga Izaak Walton din SUA şi REC Moldova.

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

conferențiar universitar, doctor în geografie – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1996.

E-mail: putuntica.anatolie@upsc.md, aputuntica@gmail.md

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie, Universitatea ”A.I.Cuza” din Iași, România. Doctorat în geografie, specialitatea: Meteorologie-Climatologie.

Domenii de competență științifico-didactică: Meteorologie, Climatologie, Schimbări climatice, hazarde naturale și antropice, probleme de mediu.

Publicații științifice: peste 120

Alte abilități profesionale:  expert evaluator ANACEC.

Participări în proiecte:

Proiect instituțional: 15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019);

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

conferențiar universitar, doctor în economie – activează în Facultatea de Geografie începând cu anul 2008.

E-mail: taban.elena@upsc.md, etaban@mail.ru

Studii absolvite: Facultatea de economie, specialitatea Contabilitate și analiză financiară a USM (1987); Facultatea de Pedagogie, specialitatea Pedagogia claselor primare (1996), Master în Psihopedagogie (2007) a UST; studii de doctorat UCCM, (2008), susținerea tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 32 08.00.12-20 din cadrul ASEM (2009).

Domenii de competență științifico-didactică: Finanțe, contabilitate, analiză economică, management în turism (incl. comerț, producere, transport, structuri de cazare, alimentație publică, divertisment, etc.); management și contabilitate în sistemul bugetar la nivel central și local (incl. educație, știință, cultură, sănătate, apărare, etc.)

Publicații științifice: peste 70

Alte abilități profesionale:  Expert evaluator ANACEC.

conferențiar universitar, doctor – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1979.

E-mail: volontir.nina@upsc.md, nvolontir51@mail.ru  

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol (1971-1976). Doctorat în geomorfologie și paleogeografie (1982-1986).

Domenii de competență științifico – didactică: geomorfologie, paleogeografie, geografie fizică, didactica geografiei.

Publicații științifice: peste 140

Alte abilități profesionale: autor de manuale școlare la geografie

Participări în proiecte: Proiectul instituțional 15.817.06.12A/ 74 Inst– Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile, perioada 2015 – 2019, cercetător științific. Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

lector universitar, doctor – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2005.

E-mail: capatina.lucia@upsc.md, capatina.lucia@gmail.com  

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și Turism, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (2001-2005), Facultatea de Geografie, Master în Geografie Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (2006-2007), Facultatea de Geografie, Master în Științe ale Mediului, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (2008-2009), studii de doctorat, specialitatea 11.00.11. – Protecţia mediului ambiant şi utilizarea raţională a resurselor natural, Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) (2008-2011)

Domenii de competență științifico – didactică: Resurse turistice, Servicii în turism, Metode de cercetare ân turism, Ecoturism, Agroturism, Licențierea activității turistice.

Publicații științifice: peste 40

Alte abilități profesionale: consultant național în turism, comerț și transport pentru elaborarea Strategiei privind diveristatea biologică a Republicii Moldovapentru anii 2015-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia; membru al grupului de lucru pentru sporirea calității pregătirii cadrelor din domeniul turismului, delegat din partea Facultății de Geografie, UST, grup de lucru inițiat de Agenția Turismului.

Participări în proiecte: (1) Proiectul EP105044 – Colectarea indicilor de vulnerabilitate pentru Republica Moldova (pentru întreg teritoriul țării), finanțat de programul PPRD East – 2014, manager de proiect; (2) Proiectul instituțional 11.817.05.31F – Estimarea riscurilor naturale şi chimice în asigurarea securităţii ecologice а sociogeosistemului: studiul de caz – zona Centrală a Moldovei, 2011 – 2014, cercetător științific stagiar; (2) Proiectul instituțional 15.817.06.12A/ 74 Inst– Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile, perioada 2015 – 2019, cercetător științific. Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

lector universitar, doctor – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2007.

E-mail: cujba.vadim@upsc.md, vadim.cujba@yahoo.com

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și Istorie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău. Doctorat în geografie economică și socială.

Domenii de competență științifico-didactică: Turism și Dezvoltare Regională, Managementul destinațiilor turistice, Tehnica operațiunilor de turism.

Publicații științifice: peste 60

Alte abilități profesionale: Membru al Școlii Doctorale al ASEM la specialitatea 154.01. Geografie economică și socială. Membru al Comisiei de Licență și al Comisiei de Evaluare a tezelor de master la specialitatea Servicii hoteliere, turism și agrement din cadrul Facultății de Geografie; Responsabil de practica de specializare a studenților de la  ciclul I Licență și ciclul II Master. Membru al echipei responsabile de program care a fost supus acreditării.

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

11.817.08.05A.Impactul factorilor naturali și antropici asupra geo – și ecosistemelor teritoriului Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale și conservării ariilor reprezentative (2011 – 2014);

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019);

15.817.02.20A.Studiul impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Economică Centru (bazinul r. Răut – arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile (2015 – 2019);

Proiecte de cercetare științifică aplicativă pentru tineri cercetători

15.819.06.16A. Evaluarea geodemografică a calității populației Republicii Moldova (2015 – 2016).

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

lector universitar, doctor – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1987.

E-mail: niculita.gheorghe@upsc.md

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Domenii de competență științifico-didactică: Geografia Continentelor și Oceanelor, Geografia Fizică a Republicii Moldova, landșaftologie.

Publicații științifice: peste 70

lector universitar, doctor – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2013.

E-mail: godonoaga-suvac.silvia@upsc.md, godonoagasilvia@gmail.com

Studii absolvite:

 • Licențiată în științe ale educației – Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și limba engleză, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.
 • Master în științe ale educației – Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și tehnologii educaționale, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Școala Doctorală a ASEM, în cadrul căreia urmează studiile de doctorat la specialitatea 154.01 Geografie economică și socială, care s-au încununat cu susținerea cu succes a tezei de doctor în științe geonomice în anul 2020, cu tema  „Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic. Publică articole în domeniul de cercetare în volume de lucrări naționale şi internaționale.

Domenii de competență științifico-didactică: Geografie Umană Regională, Geodemografie, Geografia ramurilor economiei mondiale.

Publicații științifice: peste 20

Participări în proiecte: Proiect pentru tinerii cercetători ”Evaluarea geodemografică a calității populației în Republica Moldova”, 2015-2016.

asistent universitar – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1996.

E-mail: dilan.vitalie@upsc.md

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Domenii de competență științifico-didactică: geografie fizică, sisteme informaționale geografice, WEB GIS, analiza spațială, teledetecție.

Publicații științifice: peste 60

Alte abilități profesionale: șeful Laboratorului de cercetare Sisteme Informaționale Geografice; membru al Asociației Obștești ”Oikumena”

Participări în proiecte: Proiectul Internațional: Black Sea CONNECT – H2020-BG-2018-2020; Black Sea DOORS;  membru al Proiectului Internațional: Business driven probblem-based-learning for academic excellence in geoinformatics/GEOBIZ.

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019) – membru de proiect;

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023 – membru de proiect.

asistent universitar – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1984.

E-mail: prepelita.afanasie@upsc.md, prepelitatanas@gmail.com

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Domenii de competență științifico-didactică: paleogeografie, geologie, geografia fizică a Republicii Moldova, toponimie, antropogeografie.

Publicații științifice: peste 60

Alte abilități profesionale:

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2019);

Program de stat: 20.80009.7007.24. Modificări  și tendințe spațio-temporale ale  componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic, 03.01.2020-31.12.2023.

laborant superior – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2021.

laborant superior – activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2022.