Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate

Programul Școlii Doctorale Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate oferă doctoranzilor posibilitatea elaborării proiectelor de cercetare care explorează diverse metode specifice ştiinţelor umaniste, orientându-se spre studii interdisciplinare. O atenţie specială este acordată celor mai recente tendinţe în domeniu, precum „istoria transferurilor” şi „istoria încurcată” („histoire croisee”). Doctoranzii sunt încurajaţi să adopte poziţia critică şi permanent reflexivă faţa de metodologia şi obiectul de studiu ales pentru a evita „reificarea” obiectelor de studiu.

O astfel de abordare îşi propune racordarea cercetărilor ştiinţifice din cadrul Școlii Doctorale la cele mai bune practici ale universităţilor de prestigiu, pentru a se transforma într-o entitate capabilă să concureze la capitolul produs ştiinţific cu produsele lansate de cele mai bune universități. Totodată, Școala Doctorală îşi propune ca misiune generală de a genera și transfera cunoașterea și a pregăti cadre calificate de cercetători şi pedagogi, de a contribui, susţine şi promova dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare şi valorizarea profesiei de cercetător. Formarea viitorilor cercetători și pedagogi trebuie să contribuie, în final, la educarea unor cetățeni activi și responsabili, promovând învățământul și cercetarea în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere și pe valori prin formare inițială, continuă și integrare în circuitul de valori universale.

Obiectivul 1

Sporirea calității cercetării în cadrul Universității prin stabilirea unor indicatori de performanță în cercetare în conformitate cu standardele naționale și internaționale.

Acţiuni:

 • obținerea rezultatelor noi în cercetare, a produselor de valoare, a implementărilor și diseminărilor definite ca publicaţii: de tip ISI, în ediţii recunoscute în străinătate, în reviste categoria A, B şi C, studii monografice, manuale, rezultate implementate în mediul social;
 • recunoașterea performanței în cercetare prin promovarea academică: acordarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar şi conferenţiar universitar, abilitarea cu dreptul de conducere la doctorat etc.
Obiectivul 2

Atragerea unor oameni de ştiinţă cu autoritate naţională şi internaţională, creşterea numărului personalului de cercetare încadraţi în programe de mobilitate de cercetare.

Acţiuni:

 • invitarea cercetătorilor de peste hotare și implicarea lor în proiectele de cercetare ale catedrei de specialitate în acord cu legislaţia în vigoare şi cu setul de bune practici internaţionale de la universităţi de prestigiu;
 • creșterea numărului de mobilități prin intermediul diferitor programe: Erasmus +, Fulbright (FFDP), LLP, YiA, Programul de Burse SEE ș.a.;
 • elaborarea și participarea cu proiecte de cercetare în programe naționale și internaționale.
Obiectivul 3

Asigurarea şi modernizarea unei infrastructuri de cercetare performante

Acţiuni:

 • realizarea unui acces nelimitat on-line la literatura de specialitate relevantă;
 • elaborarea de proiecte pentru dotarea unităţilor de cercetare din Universitate;
 • dezvoltarea şi actualizarea resurselor informaţionale;
 • dezvoltarea ofertei de servicii informaţionale.
Obiectivul 4

Asigurarea contextului necesar ca activitatea de cercetare din Universitate, să fundamenteze, după modelul universităţilor de top orientate spre cercetare, toate celelalte activităţi academice principale: didactice şi servicii de specialitate inovative către comunitate.

Acţiuni:

 • elaborarea de cursuri noi bazate pe direcţii proprii de cercetare;
 • elaborarea de proiecte bazate pe idei proprii.
Obiectivul 5

Sporirea calității edițiilor ştiinţifice

Acţiuni:

 • Editarea Revistei PLURAL. Istorie. Cultură. Societate;
 • Participare la elaborarea materialelor conferințelor anuale a corpului profesor-didactic, a doctoranzilor, masteranzilor, studenților;
 • Editarea monografiilor, manualelor, notelor de curs etc.
Obiectivul 6

Implementarea de acțiuni pentru creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice.

Acţiuni:

 • antrenarea personalului științifico-didactic în elaborarea proiectelor cu finanţare internă şi externă;
 • organizarea conferințelor, simpozioanelor științifice naționale și internaționale;
 • participarea la conferințe științifice în țară și străinătate;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin intermediul surselor mass-media.
Obiectivul 7

Extinderea cooperărilor internaţionale

Acţiuni:

 • Încheierea și valorificarea eficientă a acordurilor de colaborare cu instituţii din țară și din străinătate.
Obiectivul 8

Asigurarea vizibilităţii rezultatelor ştiinţifico-didactice pe plan internaţional

Acţiuni:

 • publicarea materialelor ce ţin de rezultatele colaborării în reviste şi alte publicaţii;
 • organizarea de evenimente (ateliere de lucru, seminare, zile de informare ş.a.) de promovare a practicilor şi experienţelor naţionale şi internaţionale în domeniul învăţământului superior;
 • organizarea de şcoli de vară etc.

Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate consolidează domeniile de cercetare tradiţionale (Istoria Românilor, Istorie Universală și inițiază domenii noi: Cercetarea patrimoniului cultural. Managementul Patrimoniului cultural; Protecția Patrimoniului Cultural etc.) prin:

 1. Utilizarea parteneriatelor de cercetare regionale, naţionale şi internaţionale existente cu institute de cercetare şi universităţi.
 2. Dezvoltarea de parteneriate directe în cadrul proiectelor de cercetare cu institute de cercetare din ţară şi din străinătate.
 3. Constituirea reţelelor de cercetare pentru asigurarea condiţiilor de participare la programe europene şi internaţionale şi la competiţiile organizate în programele naţionale.

Dezvoltarea de noi direcţii de cercetare

Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate consideră ca o „direcţie nouă de cercetare” – o direcţie în care un grup de cercetători, care reprezintă Universitatea, lucrează de puțin timp sau nu a lucrat deloc.

Pentru dezvoltarea de „noi direcţii de cercetare”, Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate organizează dezbateri pentru promovarea unor idei noi şi care sunt o extensie logică a unei cercetări în desfăşurare, fie de cele care se orientează către cercetări ce permit participarea ulterioară în consorţii internaţionale.

Formarea de echipe de cercetători tineri

Pentru formarea de echipe de cercetători tineri, se are mai întâi în vedere formarea studenţilor și masteranzilor ca cercetători. Acest lucru se realizează prin:

 • implicarea studenţilor de la treapta de Licență și Master în studii ale căror rezultate să fie prezentate în cadrul sesiunilor de cercetare studenţească și conferințe naționale și internaționale;
 • realizarea de lucrări de masterat finalizate cu publicarea unor lucrări din tematica tezei în Revista Facultății Istorie. Cultură. Societate sau culegeri științifice.

În vederea formării deprinderii de lucru în echipă, a responsabilizării individului şi a dezvoltării spiritului managerial, se urmărește:

 • asigurarea unui cadru de cercetare adecvat pentru tinerii cercetători;
 • implicarea tinerilor în proiecte de cercetare;
 • încurajarea tinerilor de a participa la competiţiile de proiecte pentru tinerii cercetători,
 • acceptarea participării studenţilor în diverse scheme de mobilitate dedicate cercetării;
 • formarea echipelor interdisciplinare în jurul unor specialişti recunoscuţi prin performanțele la nivel naţional și internaţional, care prin exemplul personal și buna practică stimulează ascensiunea tinerilor spre performanță și excelență.

Creşterea vizibilităţii școlii doctorale Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate ca centru de prestigiu în cercetarea ştiinţifică

În vederea dezvoltării vizibilităţii Școlii Doctorale Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate ca centru de prestigiu în cercetarea ştiinţifică la nivel național, european şi internațional, se urmărește:

 • creșterea calității cercetării prin orientarea activității de cercetare și a demersurilor de evaluare a acesteia spre produse congruente cu indicatorii de performanță definiți prin standarde naţionale, europene şi internaționale;
 • identificarea unor poli de excelență și susținerea unor programe și proiecte strategice definite inter- și transdisciplinar pe subiecte de interes major pe plan internațional;
 • promovarea temelor interdisciplinare prin colaborarea dintre școli doctorale;
 • încheierea de parteneriate cu universităţi, instituţii şi centre de cercetare din ţară şi străinătate;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • asigurarea unui mediu propice în vederea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor, postdoctoranzilor şi cercetătorilor la conferinţe, workshop-uri naţionale, europene şi internaţionale în vederea creşterii vizibilităţii şi a prestigului ştiinţific, academic şi profesional al Școlii Doctorală Patrimoniu Cultural. Modernitate;
 • sprijinirea şi stimularea iniţiativelor de participare la programe de cercetare naţionale, europene şi internaţionale;
 • invitarea specialiştilor şi cercetătorilor de prestigiu să suţină prelegeri pe diferite teme în vederea schimbului de idei, a stabilirii de colaborări înteruniversitare şi a creşterii vizibilităţii universităţii;
 • afilierea Școlii Doctorale Patrimoniu Cultural. Modernitate la diferite organizaţii, instituţii, asociaţii de prestigiu din ţară şi străinătate;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea monografiilor, studiilor şi articolelor la edituri de prestigiu şi în publicaţii periodice;
 • promovarea realizărilor instituţionale din domeniul cercetării prin intermediul paginilor Web;
 • alte modalităţi de creştere a vizibilăţii cercetării ştiintifice, profesionale şi academice desfăşurate la nivelul Școlii Doctorale Patrimoniu Cultural. Modernitate.
 • 611.01. Istoria Moldovei (pe perioade)
 • 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
 • 611.03. Istoria universală (pe perioade)
 • 611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
 • 611.05. Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural
 • naţional
 • 611.06. Documentologie şi arhivistică
 • 611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii)
 • 612.01. Etnologie
 • 613.01. Arheologie

 

Nr. d/o

Numele și prenumele, titlul, gradul științific

Domeniul de abilitate

1.       

BURLACU Valentin, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 

abilitat la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

2.       

CHICU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 

abilitată la specialitatea 611.02. Istoria Românilor

3.       

CHICUŞ Nicolae, doctor în istorie, conferențiar universitar

 

abilitat la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

4.       

COJOCARI Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar

abilitată la specialitatea 612.01. Etnologie

5.       

DOLGHI Adrian, doctor în istorie

abilitat la specialitățile:

611.02. Istoria Românilor;

612.01. Etnologie

6.       

DUMITRU Diana, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 

abilitată la specialitatea

611.03 Istoria Universală

7.       

LISNIC Angela, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 

abilitată la specialitatea

611.03 Istoria Universală

8.       

MUNTEANU Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar)

abilitat la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

 

9.       

MUSTEAŢĂ Sergiu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar

 

abilitat la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

10.    

NOROC Larisa, doctor în istorie, conferenţiar universitar

abilitată la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

 

11.    

PETRENCU Anatol. doctor habilitat în istorie, profesor universitar

abilitat la specialitatea

611.03 Istoria Universală

 

12.    

PLOȘNIȚĂ Elena, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar

abilitată la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

 

13.    

TABAC Silviu, doctor în istorie, conferenţiar universitar

abilitat la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

 

14.    

URSU Valentina, doctor în istorie, conferenţiar universitar

abilitată la specialitatea 611.02. Istoria Românilor

 

15.    

VARTA Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar

abilitat la specialitatea

611.02. Istoria Românilor

 

 

 

Director-interimar:

Valentina URSU, dr. în istorie, conf. univ.
ursu.valentina@upsc.md

Valentina Ursu
 • Burlacu Valentin, dr., conf. univ.
 • Lisnic Angela, dr. conf., univ.
 • Munteanu Octavian, dr., conf. univ.