Istoric

Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău a fost formată conform Hotărârii Guvernului R. S. S. Moldovenești din 16 august 1940, cu denumirea inițială Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, care în 1955 a fost redenumit Institutul Pedagogic de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău. În anul 1992, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai “Cu privire la reorganizarea sistemului învățământului universitar”, Institutul este reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău.

În corespundere cu ordinul Ministerului Învățământului din 20 iulie 1946, pe lângă Institut a fost formată aspirantura, care pregătea specialiști în domeniul filologiei, istoriei, matematicii, fizicii, botanicii etc.

În anul 1948 în Institut a început pregătirea specialiștilor la limbile engleză și franceză. În legătură cu necesitatea pregătirii pedagogilor de cultura fizică, în anul 1949 a fost deschisă Facultatea de Cultură Fizică. În anul formării, Institutul întrunea cinci facultăți: Istorie și Filologie, Fizică, Matematică, Biologie, Geografie.

În iulie 1941 Institutul a fost evacuat în orașul Cikalov, iar în anul 1944 a revenit în Republică, cu un contingent de 160 studenți și 20 de profesori. Procesul de studii a început la 1 decembrie 1944, cu 458 de studenți. Corpul profesoral al Institutului era constituit din cadre experimentate, savanți sosiți din centrele universitare din Iași, Moscova, București, Roma, Kiev, Varșovia, Leningrad etc.

Cu toate greutățile primei perioade postbelice de restabilire a economiei naționale, deja în anul de studii 1950 – 1951 la cele șapte facultăți – Filologie, Istorie, Fizică și Matematică, Biologie, Geografie, Limbi Moderne și Cultură Fizică – își făceau studiile 2368 de studenți și activau 99 de profesori, inclusiv 24 cu titlu științific.

În urma reorganizărilor în învățământul superior, la mijlocul anilor `50, Facultatea de Limbi Străine a fost transferată la Institutul Pedagogic din Bălți, iar cea de Științe ale Naturii și Geografiei – la Institutul Pedagogic din Tiraspol.

În anul 1960 Institutul este desființat și unit cu Universitatea de Stat. În rezultatul acestei măsuri, baza materială a Institutului, cu cele trei facultăți – Istorie, Filologie, Fizică și Matematică, Cultură Fizică – a fost transmisă Universității de Stat, iar secția claselor primare – Institutului Pedagogic de Stat din Bălți.

În legătură cu creșterea necesității de cadre de pedagogi cu studii superioare, Sovietul Miniștrilor al R. S. S. M., la 9 mai 1967, a adoptat Hotărârea despre restabilirea Institutului, în componența a trei facultăți: Fizică și Matematică, Filologie, Cultură Fizică.

În anul 1970 a fost deschisă specialitatea Defectologie, în baza căreia, în 1973, a fost formată Facultatea de Defectologie, care în prezent activează cu denumirea Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială. Tot la începutul anilor `70 începe pregătirea la specialitatea Istorie și Pedagogie, pe baza căreia s-a format și în prezent activează Facultatea de Istorie și Etnopedagogie.

În anul 1975, pe lângă Institut a fost deschisă Facultatea de Perfecționare a Conducătorilor din Sistemul Învățământului Preuniversitar, care activează și în prezent.

La începutul anilor `80, Facultatea de Fizică și Matematică a fost reprofilată în actuala Facultate de Arte Plastice și Design. La 1 septembrie 1985 își începe activitatea Facultatea de Pedagogie, pentru pregătirea pedagogilor la clasele primare și a educatorilor pentru instituțiile preșcolare.

În anul 1993 a reînceput pregătirea profesorilor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, care în prezent are peste 1000 de studenți la limbile engleză, germană, franceză, italiană.

Astăzi, Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău întrunește 8 facultăți. Pe parcursul ultimilor zece ani de activitate, Universitatea și-a lărgit considerabil profilul de pregătire a profesorilor școlari, a fost reînnoit nomenclatorul specialităților și au fost revăzute planurile de învățământ. Facultățile Universității pregătesc cadre didactice la peste 130 de programe de studii. Universitatea dispune de cadre didactice și științifice de o înaltă calificare.

Este semnificativ faptul că Universitatea s-a transformat într-un centru de pregătire a cadrelor științifico-didactice universitare prin organizarea studiilor postuniversitare, odată cu redeschiderea în anul 1993 a Secției doctorat a Universității. În prezent, își fac studii la masterat 152 de persoane și la doctorat 110 specialiști, în istorie, pedagogie, psihologie, filologie, metodici particulare.

În universitate activează cluburile studențești Tânărul Etnograf, Iuventus, Asociația Studenților Psihologi din Moldova și Asociația Tinerilor Istorici. În ultimii ani, UPSC desfășoară o vastă activitate de implementare a Procesului de la Bologna. În perioada 2003 – 2006, în Universitate a fost implementat Sistemul European de Credite Transferabile, ceea ce va facilita mobilitatea studenților și a profesorilor și posibilitatea de a participa mai activ în diferite proiecte și programe academice europene și internaționale. Tot în acest context, începând cu anul 2005 de studii, au fost elaborate și aprobate noile planuri de studii.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău dispune de șase blocuri de studii și de șapte cămine pentru studenți, de bibliotecă, cu șase săli de lectură, de săli de calculatoare conectate la Internet și de un Centru Editorial Poligrafic. Universitatea a fost acreditată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 7 mai 2002, Certificat de acreditare nr. 009. În baza hotărârii Colegiului Ministerului Educației și Tineretului nr. 4.2.1. din 29.08.2008 universitatea a fost acreditată repetat. Certificat de acreditare, seria AU nr. 000132.

Actualmente, la cele 26 de catedre ale Universității, activează 21 profesori universitari, 16 doctori habilitați, 128 de doctori în științe, 106 conferențiari universitari. La facultățile Universității își fac studiile peste 6000 de studenți. UPSC a pregătit mai mult de 32 mii de cadre didactice cu studii superioare. Peste 100 de absolvenți ai Universității au fost menționați cu titlul de „Învățător emerit al Republicii”. Aportul Universității Pedagogice de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău e inestimabil nu numai în ceea ce privește pregătirea profesorilor de diferite specialități; absolvenții universității sunt oameni de știință și cultura, politicieni, scriitori, savanți cu renume mondial, personalități marcante.

Mândria Universității sunt: academicienii Boris Melnic, Boris Mateenco, Petru Soltan, Haralambie Corbu; scriitorii Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Victor Teleuca, Gheorghe Voda, Andrei Strâmbeanu, Ion Hadârcă ș.a.

Paralel cu activitatea de instruire, Universitatea desfășoară și o vastă activitate științifică. Pe parcursul ultimilor ani de studii au fost stabilite relații de colaborare științifică cu un șir de centre universitare de peste hotare: cu universitățile din București, Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Dusseldorf (Germania), Montana (SUA), Velico-Tirnova (Sofia), Ankara și cu alte universități din Anglia, Olanda, Rusia; Portugalia, Italia etc.

Relațiile cu universitățile nominalizate permit să realizăm schimbul permanent de studenți, perfecționarea cadrelor didactice, pregătirea și editarea în comun a lucrărilor științifice și documentarea reciprocă în arhive și biblioteci.

Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău

80 de ani de la fondare (1940 – 2020)
(romănă)

Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău

80 de ani de la fondare (1940 – 2020)
(engleză)