Facultatea de Filologie și Istorie

Facultatea de Filologie și Istorie (în continuare FFI) este una dintre cele mai prestigioase structuri din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și este continuatoarea Facultății de Filologie și a Facultății de Istorie și Geografie, începând cu anul 2019.

În toată istoria sa, Facultatea de FFI a numărat printre profesori personalități culturale și academice marcante, implicându-se în mod deliberat atât în educație, cât și în cercetare. Această tradiție, a unui colectiv profesoral cu renume, continuă și astăzi, ceea ce conferă facultății prestanță academică și imagine externă remarcabilă.

Dinamică şi inovatoare, FFI îşi propune să constiuie, ca urmare a tuturor activităților pe care le desfăşoară, un model de bune practici, un pol al dezvoltării lingvistice, culturale, istorice şi sociale la nivel național, chiar în inima capitalei țării noastre. În acest context, colaborarea armonioasă cu învăţământul preuniversitar, cu numeroase instituţii locale, naţionale şi internaţionale e înscrisă printre priorităţile sale.

Misiunea esențială – formarea specialiștilor în științe ale educației –  este facilitată atât de condiţiile materiale de care dispune (spaţii de învăţământ funcţionale, un campus modern şi îngrijit, o bibliotecă bogată şi confortabilă), cât şi atitudinea responsabilă și serioasă a potenţialului academic.

Absolvirea unui program de studii din cadrul FFI conferă absolvenților posibilitatea angajării în variate domenii de activitate: educație (învățământ de toate gradele), mass-media (redactori, atașați de presă, referenți de specialitate), edituri și redacții, instituții culturale (funcționari culturali, organizatori de evenimente, manageri culturali, traducători etc.), în unități de arhivă publice sau private, institute de cercetare, agenții de relații publice și de publicitate (specialiști în comunicare, PR, marketing, publicitate), biblioteci, centre de informare și documentare, instituții culturale (istorici și critici de teatru, de film, de arte vizuale etc.), în muzeografie, în firmele și agențiile de turism, în complexele hoteliere, în cadrul stațiilor meteorologice etc.

În prezent, FFI asigură realizarea programelor de licență și de master și este cea mai bună alegere pentru tinerii entuaziaști, dornici să-și perfecționeze comunicarea în limba română/rusă și în limbi străine, să-și lărgească cunoștințele în istorie și geografie și să devină cetățeni implicați activ în societatea timpului lor.

 • Limba și literatura română /3 ani
 • Limba și literatura română și limba engleză/ franceză/italiană / 4 ani
 • Limba și literatura rusă/engleză / 4 ani
 • Limba și literatura română/ engleză (alolingvi) / 4 ani
 • Istorie și geografie / 4 ani
 • Geografie și istorie / 4 ani
 • Istorie și limbă engleză / 4 ani
 • Educație pentru societate și istorie / 4 ani
 • Limba și literatura română / 4 ani
 • Limba și literatura rusă / 4 ani
 • Istorie / 4 ani
 • Geografie / 4 ani
 • Didactica disciplinelor filologice / 90 de credite
 • Didactica disciplinelor istorice / 90 și 120 de credite
 • Didactica limbii române/ruse ca limbă nematernă/străină / 90 și 120 de credite
 • Educaţie lingvistică şi literară / 90 și 120 și de credite
 • Educaţie literară şi artistică / 90 și 120 de credite
 • Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (rom./rus.) / 90 și 120 de credite
 • Educaţie lingvistică şi deontologia comunicării / 90 și 120 de credite
 • Educație literară și dialog intercultural / 90 și 120 de credite
 • Patrimoniu istoric și turism cultural / 120 de credite

Catedre

Fondată în anul 1940, odată cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra de limbă și literatură română are o tradiție îndelungată și bogată.  De-a lungul timpului, catedra a trecut prin mai multe transformări, dar de fiecare dată și-a perpetuat misiunea nobilă de a forma cadre didactice de o înaltă calitate în domeniul de specialiate, care au contribuit, ulterior, la dezvoltarea demersului didactic și investigațional, pe plan național și internațional.

Catedra de limbă și literatură română își asumă responsabilitatea de a promova cultura limbii literare, în plan general, și formarea inițială și continuă a specialiștilor în domeniul educației, contribuind semnificativ la creșterea calității educației prin activități de predare-învățare și culturale.

Un prilej de mândrie este faptul că Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache, Ion Hadârcă sunt personalități notorii, care au fost ghidați și orientați de către profesori de mare valoare și performanță din cadrul catedrei.

Catedra de limbă și literatură română a rămâne la fel de atractivă și competitivă, oferind programe de studii complexe, orientate spre studierea limbii și literaturii române și a uneia dintre limbile moderne (engleza, franceza, italiana, spaniola, germana).

Șef de Catedră:

conf. univ., dr. hab. Adrian GHICOV
e-mail: ghicov.adrian@upsc.md

Date de contact:

Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl.1, et. 4, biroul 308
email: limbalit@upsc.md

Catedra de limbă și comunicare, fondată  la 1 aprilie 1996, a fost prima  structură instituțională din Republica Moldova care a contribuit direct la promovarea procesului de predare-învățare a limbii române pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale.

De asemenea, Catedra de limbă și comunicare are drept misiune formarea continuă a profesorilor de limba română din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale din întreaga țară, constituind un pilon didactico-științific în această direcție.  Catedra organizează constant conferinţe naționale și internaționale, mese rotunde, prezentări de carte, sărbători omagiale, întâlniri cu scriitorii etc. Profesorii catedrei, conferențiari universitari, realizează schimb de experiență cu alte universități din țară și de peste hotare, un exemplu remarcabil fiind Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România etc.

Mai nou, începând cu anul de studii 2014-2015 membrii Catedrei de limbă şi comunicare s-au implicat activ în predarea limbilor română şi rusă studenţilor străini, vorbitori de limbă turcă şi arabă.

Șef de Catedră:

conf. univ., dr. Svetlana DERMENJI
email: dermenji.svetlana@upsc.md

Date de contact:

Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl. 1, et. 4,  biroul 313
email: limbacomunicare@upsc.md

Catedra de istorie și geografie este moștenitoarea primei Facultăți de Istorie din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, fondată în anul 1940. Catedra asigură realizarea programelor de studii din cadrul facultății  prin activitatea prodigioasă a unor specialiști de marcă, fapt ce permite achiziționarea de către studenți a cunoştinţelor și abilităţilor necesare unui specialist care să se încadreze eficient în activitatea profesională. Diversitatea metodelor şi procedeelor didactice inovative, din uzanța specialiștilor catedrei, contribuie la formarea unei personalităţi flexibile, capabile să accepte fără dificultate schimbările calitative și cantitative impuse de imperativele timpului.

Manifestările educaționale colaterale cu elevii din republică au căpătat, în timp, proporții de anvergură și reprezintă un domeniu constant de promovare artistică al catedrei. Profesorii participă la organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare, a concursurilor naționale pentru elevi, a Turnamentului în domeniul drepturilor copilului etc.

Activitatea catedrei în toate perioadele este bogată în realizări didactice, științifice și educaționale. Dovada acestei concluzii este calitatea specialiștilor pregătiți de facultate, încadrați cu mult succes în sistemul educațional, academic, administrativ, diplomatic în Republica Moldova și peste hotarele ei.

Accesați site-ul Catedrei pentru mai multe detalii: https://istoriegeografie.upsc.md/

Șef de Catedră:

conf. univ., dr. Larisa NOROC
email: noroc.larisa@upsc.md

Date de contact:

Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl. 1, et. 5, biroul 408
email: istgeogr@upsc.md

Date de contact:

 • adresă: Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, et. 6, bir. 509
 • telefon: (+373) 22 240 753
 • email: ffi@upsc.md

Administrația facultății:

decan, conf. univ., dr.

Date de contact:

 • adresă: Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, et. 6, bir. 509
 • email: gabriela.topor@upsc.md
 • telefoane: (+373) 22 240753, (+373) 68681857

șefa Catedrei Limbă și Comunicare, conf. univ., dr.

Date de contact:

șefa Catedrei Istorie și Geografie, conf. univ., dr.

Date de contact:

șeful Catedrei Limbă și Literatură Română, conf. univ., dr. hab.

Date de contact: