Facultatea Filologie și Istorie

Facultatea de Filologie și Istorie este una dintre cele mai prestigioase structuri din cadrul Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău și este continuatoarea Facultății de Filologie și a Facultății de Istorie și Geografie, începând cu anul 2019.

În toată istoria sa, Facultatea de Filologie și Istorie a reprezentat un etalon științific al societății, numărând printre profesorii săi personalități culturale și academice marcante. Această tradiție, a unui colectiv profesoral de elită, continuă și astăzi, ceea ce conferă facultății prestanță academică și imagine externă remarcabilă.

Dinamică şi inovatoare, Facultatea de Filologie și Istorie îşi propune să constituie, ca urmare a tuturor activităţilor pe care le desfăşoară, un model de bune practici, un pol al dezvoltării lingvistice, culturale, istorice şi sociale la nivel național, chiar în inima capitalei țării noastre. În acest context, colaborarea armonioasă cu învăţământul preuniversitar, cu numeroase instituţii locale, naţionale şi internaţionale e înscrisă printre priorităţile sale.

Misiunea esențială – educațională și de cercetare – este facilitată atât de condiţiile materiale de care dispune (spaţii de învăţământ funcţionale, un campus modern şi îngrijit, o bibliotecă bogată şi confortabilă), cât şi de potenţialul academic de top.

Absolvirea unui program de studii din cadrul Facultății de Filologie și Istorie conferă absolvenților posibilitatea angajării în varia domenii de activitate: educație (învățământ de toate gradele), mass-media (redactori, atașați de presă, referenți de specialitate), edituri și redacții, instituții culturale (funcționari culturali, organizatori de evenimente, manageri culturali, traducători etc.), în unități de arhivă publice sau private, institute de cercetare, agenții de relații publice și de publicitate (specialiști în comunicare, PR, marketing, publicitate), biblioteci, centre de informare și documentare, instituții culturale (istorici și critici de teatru, de film, de arte vizuale etc.), în muzeografie, în firmele și agențiile de turism, în complexele hoteliere, în cadrul stațiilor meteorologice etc.

În prezent, facultatea are 3 catedre – Catedra de limbă și literatură română, Catedra de limbă și comunicare, Catedra de istorie și geografie – care oferă 6 programe de licență, 6 programe de master și unul de doctorat.

Programe de studii

 • Limba și literatura română (3 ani)
 • Limba și literatura română și limba engleză/ franceză/italiană (4 ani)
 • Limba și literatura rusă/engleză (4 ani)
 • Limba și literatura română/ engleză (alolingvi) (4 ani)
 • Istorie și geografie (4 ani)
 • Geografie și istorie (4 ani)
 • Istorie și limbă engleză (4 ani)
 • Educație pentru societate și istorie (4 ani)
 • Limba și literatura română (4 ani)
 • Limba și literatura rusă (4 ani)
 • Istorie (4 ani)
 • Geografie (4 ani)
 • Didactica disciplinelor istorice (90 credite)
 • Didactica disciplinelor filologice (90 credite)
 • Didactica limbii române/ruse ca limbă nematernă/străină (90 credite)
 • Educaţie lingvistică şi literară (90 credite)
 • Educaţie literară şi artistică (90 credite)
 • Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (rom./rus.) (90 credite)
 • Educaţie lingvistică şi deontologia comunicării (90 credite)
 • Educație literară și dialog intercultural (90 credite)
 • Patrimoniu istoric și turism cultural (120 credite)

Catedre

Înființată în anul 1940, odată cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra de limbă și literatură română are o tradiție îndelungată și bogată.  De-a lungul timpului, catedra a trecut prin mai multe transformări, dar de fiecare dată și-a continuat/perpetuat misiunea nobilă de a forma cadre didactice de o înaltă calitate în domeniul de specialiate, careau contribuit, ulterior, la dezvoltarea demersului didactic și investigațional, pe plan național și internațional.

Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache, Ion Hadârcă sunt doar câteva personalități notorii din republică  care au fost ghidați și orientați de către profesori de mare valoare și performanță din cadrul catedrei.

Catedra de limbă și literatură română a rămas la fel de atractivă și competitivă, oferind programe de studii cu dublă specialitate: limba și literatura română și o limbă modernă (engleza, franceza, italiana, spaniola, germana).

Catedra de limbă și comunicare este fondată la 1 aprilie 1996 cu denumirea Catedra de limba română pentru alolingvi. A fost prima structură instituțională din Republica Moldova care a contribuit direct la promovarea procesului de predare-învățare a limbii române elevilor din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale.

De asemenea, catedra participă la formarea continuă a profesorilor de limba română din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale din întreaga țară, constituind un pilon didactico-științific în această direcție.  Catedra organizează constant conferinţe naționale și internaționale, mese rotunde, prezentări de carte, sărbători omagiale, întâlniri cu scriitorii etc. Profesorii catedrei, conferențiari universitari, realizează schimb de experiență cu alte universități din țară și de peste hotare, un exemplu remarcabil fiind Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România etc.

Mai nou, începând cu anul de studii 2014-2015 membrii Catedrei de Limbă şi Comunicare s-au implicat activ în predarea limbilor română şi rusă studenţilor străini, vorbitori de limbă turcă şi arabă.

Catedra de istorie și geografie este moștenitoarea primei facultăți de istorie, fondată în 1940.

Catedra asigură realizarea programelor de studii din cadrul facultății prin activitatea prodigioasă a unor specialiști de marcă, fapt ce permite achiziționarea de către studenți a cunoştinţelor și abilităţilor necesare unui specialist care să se încadreze eficient în activitatea profesională. Diversitatea metodelor şi procedeelor didactice inovative, din uzanța specialiștilor catedrei, contribuie la formarea unei personalităţi flexibile, capabile să accepte fără dificultate schimbările calitative și cantitative impuse de imperativele timpului.

Manifestările educaționale colaterale cu elevii din republică au căpătat, în timp, proporții de anvergură și reprezintă un domeniu constant al catedrei. Profesorii participă la organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare, a concursurilor naționale pentru elevi, a Turnamentului în domeniul drepturilor copilului etc.

Activitatea catedrei în toate perioadele este bogată în realizări didactice, științifice și educaționale. Dovada acestei concluzii este calitatea specialiștilor pregătiți de facultate, încadrați cu mult succes în sistemul educațional, academic, administrativ, diplomatic în Republica Moldova și peste hotarele ei.

Date de contact

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1,
bir. ***, MD-2069,
telefon: (+373) 22 240 753

Administrația facultății

decan, conf. univ., dr. în filologie,
email: topor.gabriella@upsc.md

șefă Catedră Limbă și Comunicare,
conf. univ. dr.
email: dermenji.svetlana@upsc.md

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, bir. 313,
telefon: (+373) 67 612 514

șefă Catedră Istorie și Geografie,
conf. univ. dr.
email: noroc.larisa@upsc.md

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, bir. 409

șef Catedră Limba și Literatura Română,
conf. univ. dr.
email: caraman.vlad@upsc.md

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, bir. 313,
telefon: (+373) 69 359 846