Comisia de etică și deontologie profesională

Comisia de etică și deontologie profesională a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău este organismul special creat prin hotărârea Senatului Universității în scopul respectării și aplicării sistematice și riguroase a principiilor, normelor și valorilor, cuprinse in Codul de Etică și Deontologie Profesională al Universității.

Sub jurisdicția Comisiei de etică și deontologie profesională intră toate persoanele care fac parte din, sau au relații cu Universitatea: studenți (la toate nivelurile și formele de studiu, inclusiv doctoranzii), membri ai corpului administrativ, ai corpului de conducere, cadre didactice titulare sau asociate, parteneri instituționali; se afla atât faptele din interiorul Universității și campusului universitar, cat și cele desfășurate în afara acestora, în măsura în care implică membrii comunității universitare și personalul aferent.

Comisia de etică și deontologie profesională are misiunea de a contribui la asigurarea formării inițiale și continuă de nivel superior a specialiștilor, bazate pe principiile fundamentale: libertate academică, competentă și profesionalism, integritate, onestitate intelectuală, colegialitate, loialitate, dreptate și echitate, responsabilitate; precizând și elaborând, în caz de necesitate, norme de conduită morală și profesională în activitatea profesională, de cercetare și de conducere, și de monitorizare a aplicării acestora de către managerii, angajații Universității, membrii comunității universitare

În vederea realizării misiunii sale, Comisia de etică și deontologie profesională are următoarele atribuții:

 1. Contribuie la elaborarea și modificarea Codului de etică și deontologie profesională, care se supune Senatului universitar pentru aprobare.
 2. Stabilește și promovează principiile și regulile de conduita morală și profesională obligatorii pentru personalul, managerii, comunitatea universitara.
 3. Participă la evaluarea situației respectării eticii universitare, de cercetare, normelor de conduită de către întreagă comunitatea universitară.
 4. Analizează şi soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie profesională universitară, păstrând confidențială identitatea autorului sesizării.
 5. Dacă se constată că sesizarea nu este de competenta comisiei, în termen de 5 zile de la data constatării, aceasta este obligată să decline cazul, prin raport scris, organelor universitare competente.
 6. Organizează investigații și interviuri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizărilor și reclamațiilor. Comisia, pe tot parcursul investigaţiei, poate solicita părților, în scris sau verbal, informații sau lămuriri cu privire la detaliile cazului. De asemenea, poate cere confruntarea părţilor, cu consimțământul părţii vătămate şi în cazul în care se consideră că aceasta este necesară pentru evoluţia analizei cazului respectiv. Convocarea persoanelor implicate direct și a celor invitate în vederea desfășurării cercetării, se face cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea şedinţei, în scris, cu confirmare de primire.
 7. Elaborează un raport de caz, pe baza cercetărilor, cu privire la faptele care fac obiectul sesizării/ reclamaţiei, care cuprinde hotărârile Comisiei. Raportul Comisiei este semnat de către toţi membrii Comisiei implicaţi în soluţionarea cazului.
 8. Răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării şi comunică acestuia rezultatul procedurilor după încheierea analizei.
 9. Realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, cu recomandările privind optimizarea acestei situații. Raport anual se prezintă Senatului și constituie un document public. Comisia păstrează confidențialitatea în privința identității persoanelor implicate.
 10. Colaborează cu Consiliul de etică și management la nivel național.
 11. La solicitarea Senatului/Rectoratului, Comisia realizează și alte activități ce țin de evaluare, monitorizarea și controlul bunei conduite a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic.

Membrii Comisiei de etică și deontologie profesională

Nume, Prenume  FacultateaDate de contact
ADĂSCĂLIȚĂ Viorica, dr., conf. univ., președinteFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specialăadascalita.viorica@upsc.md
CHISELIOV Victor, dr. conf. univ.Facultatea de Limbi și Literaturi Străinechiseliov.victor@upsc.md
BOZ Olga, dr., conf. univ.  Facultatea de Filologie și Istorieboz.olga@upsc.md
HERȚA Valeriu, dr., conf. univ.,Facultatea de Arte Plastice și Designherta.valeriu@upsc.md
GARȘTEA Nina, dr., conf. univ.Facultatea de Științe ale Educației și Informaticăgarstea.nina@upsc.md
CEBOTARI ValentinaȘefa serviciu administrarevalentina.cebotari@mail.ru   
PAVLEVICI Dorina, masterandăFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială Asistență Socialeghimp.dorina@mail.ru
LUNGU Marinela, studentăFacultate de Limbi și Literaturi Străinemarinelalungu019@gmail.com
IACOBCIUC Victoria, masterandă  Facultate de Filologie și Istorie 
BULICANU Ion, doctorand  CȘSUDbulicanu.ion@upsc.md

Contacte:

 • Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 2, et. 2, bir. 38
 • Telefon: (+373) 79304464