Programe de studii și Planuri de învățământ

Ciclul I, Licență (descriere)

Ciclul I, Licență

Studiile superioare de licențăciclul I, reprezintă prima treaptă a studiilor universitare și, conform Cadrului European al calificărilor, corespund nivelului 6 în în sistemul de Clasificare Internațională Standard a Educației (ISCED-2011). Accesul la studii este pe baza diplomei de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licență.

Durata studiilor constituie 3 sau 4 ani, acumulând numărul de credite de studii transferabile (ECTS) corespunzător duratei de studii: 3 ani – 180 ECTS; 4 ani – 240 ECTS. ECTS Creditele transferabile de studii au rolul de a facilita mobilitatea studenților în cadrul universităților în interiorul țării și dintr-o țară în alta prin recunoașterea calificărilor academice și a perioadelor de studiu.

Studiile sunt organizate prin învățământ cu frecvență la zi și învățământ cu frecvență redusă. Într-un an de studii cu frecvență se acumulează 60 de credite, cu frecvență redusă – 40 de credite.

Studiile superioare de licență, ciclul 1, se finalizează cu obținerea diplomei de licență, asigurând nivelul de calificare adecvat exercitării unei profesii prin cunoștințe generale și de specialitate, corespunzătoare inserției pe piața forței de muncă.

Facultatea Arte Plastice și Design

Învățământ cu frecvență

 • Arte decorative aplicate (240 credite) – Program/Plan
 • Arte plastice (180 credite) – Program/Plan
 • Design interior (240 credite) – Program/Plan
 • Educație tehnologică (180 credite) – Program/Plan
 • Grafică (240 credite) – Program/Plan
 • Modă/Design vestimentar (240 credite) – Program/Plan
 • Pictură (240 credite) – Program/Plan

Învățământ cu frecvență redusă

 • Arte plastice (180 credite) – Program/Plan
 • Educație tehnologică (180 credite) – Program/Plan

Facultatea Filologie și Istorie

Învățământ cu frecvență

 • Istorie și geografie (240 credite) – Program/Plan
 • Istorie și limbă engleză (240 credite) – Program/Plan
 • Limba și literatura română și limba engleză (alolingvi) (240 credite) – Program/Plan
 • Limba și literatura română și limba engleză/franceză/italiană(240 credite) – Program/Plan
 • Limba și literatura rusă și limba engleză(240 credite) – Program/Plan
 • Limba și literatura rusă(240 credite) – Program/Plan

Învățământ cu frecvență redusă

 • Istorie (180 credite) – Program/Plan
 • Limba și literatura română (180 credite) – Program/Plan

Facultatea Limbi și Literaturi Străine

Învățământ cu frecvență

 • Limba engleză (180 credite) – Program/Plan
 • Limba engleză și franceză (240 credite) – Program/Plan
 • Limba engleză și germană (240 credite) – Program/Plan
 • Limba engleză și italiană (240 credite) – Program/Plan
 • Limba engleză și spaniolă (240 credite) – Program/Plan
 • Limba franceză și engleză (240 credite) – Program/Plan
 • Limba franceză și italiană (240 credite) – Program/Plan
 • Limba germană și engleză (limba rusă) (240 credite) – Program/Plan
 • Limba italiană și engleză (240 credite) – Program/Plan
 • Traducere și interpretare (180 credite) – Program/Plan

Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială

Învățământ cu frecvență

 • Asistență socială (180 credite) – Program/Plan
 • Psihologie (180 credite) – Program/Plan
 • Psihopedagogie (180 credite) – Program/Plan
 • Psihopedagogie specială (180 credite) – Program/Plan

Învățământ cu frecvență redusă

 • Asistență socială (180 credite) – Program/Plan
 • Psihopedagogie (180 credite) – Program/Plan
 • Psihopedagogie specială (180 credite) – Program/Plan

Facultatea Științe ale Educației și Informatică

Învățământ cu frecvență

 • Dans popular și clasic (180 credite) – Program/Plan
 • Dans sportiv și modern (180 credite) – Program/Plan
 • Informatică (180 credite) – Program/Plan
 • Matematică și informatică (240 credite) – Program/Plan
 • Pedagogie în învățământul primar (180 credite) – Program/Plan
 • Pedagogie în învățământul primar și limba engleză (240 credite) – Program/Plan
 • Pedagogie în învățământul primar și limba franceză (240 credite) – Program/Plan
 • Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară (240 credite) – Program/Plan
 • Pedagogie preșcolară (180 credite) – Program/Plan

Învățământ cu frecvență redusă

 • Pedagogie în învățământul primar (180 credite) – Program/Plan
 • Pedagogie preșcolară (180 credite) – Program/Plan

Ciclul II, Master (descriere)

Ciclul II, Master

Studiile superioare de masterciclul II, reprezintă prima treaptă a studiilor universitare și, conform Cadrului European al calificărilor, corespund nivelului 7 în sistemul de Clasificare Internațională Standard a Educației (ISCED-2011). Accesul la studii este pe baza diplomei de bacalaureat, colegiu, studii superioare de licență.

Durata studiilor constituie 1,5 sau 2 ani, acumulând numărul de credite de studii transferabile (ECTS) corespunzător duratei de studii: 1,5 ani – 90 ECTS; 2 ani – 120 ECTS.

Opțiunea pentru programele de studii cu 90 sau de 120 de credite se face din necesarul de acumulare a cel puţin 300 de credite de studii transferabile în ciclurile I şi II de studii superioare. Creditele transferabile de studii au rolul de a facilita mobilitatea studenților în cadrul universităților în interiorul țării și dintr-o țară în alta prin recunoașterea calificărilor academice și a perioadelor de studiu.

La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Studiile superioare de master, ciclul 2, se finalizează cu obținerea diplomei de licență, asigurând nivelul de calificare adecvat exercitării unei profesii prin cunoștințe generale și de specialitate, corespunzătoare inserției pe piața forței de muncă.

Arte Plastice și Design

 • Design grafic (90 credite) – Program/Plan
 • Management în arte (română) (90 credite) – Program/Plan
 • Modelarea artistică a costumului (română) (90 credite) – Program/Plan
 • Pedagogia artelor (română) (90 credite) – Program/Plan
 • Pictură de șevalet (română) (90 credite) – Program/Plan
 • Proiectarea artistică a interiorului (română) (90 credite) – Program/Plan
 • Prelucrarea artistică a materialelor (română) (90 credite) – Program/Plan

Filologie și Istorie

 • Didactica disciplinelor istorice (90 credite) – Program/Plan
 • Didactica educației civice (90 credite) – Program/Plan
 • Didactica limbii române ca limbă nematernă/străină (90 credite) – Program/Plan
 • Didactica limbii ruse ca limbă nematernă/străină (90 credite) – Program/Plan
 • Educația integrată și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale (120 credite) – Program/Plan
 • Educație lingvistică și comunicare interculturală (90 credite) – Program/Plan
 • Educație literară și dialog intercultural (90/120 credite) – Program/Plan
 • Inter-/Transdisciplinaritate și strategii didactice (90/120 credite) – Program/Plan
 • Patrimoniu istoric și turism cultural (120 credite) – Program/Plan

Limbi și Literaturi Străine

 • Didactica limbii engleze și strategii de comunicare (limba engleză) (90 credite) – Program/Plan
 • Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (limba franceză) (120 credite) – Program/Plan
 • Didactica limbii franceze și strategii de comunicare (limba română) (90 credite credite) – Program/Plan
 • Didactica limbii germane (120 credite) – Program/Plan
 • Limba și cultura franceză (limba franceză) (90 credite) – Program/Plan
 • Teoria și praxiologia traducerii și interpretării (limba engleză) (90 credite) – Program/Plan

Psihologie și Psihopedagogie Specială

 • Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic (120 credite) – Program/Plan
 • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille (120 credite) – Program/Plan
 • Consilierea și educația familiei (120 credite) – Program/Plan
 • Logopedie (120 credite) – Program/Plan
 • Servicii sociale în domeniul sănătății populației (120 credite) – Program/Plan

Științe ale Educației și Informatică

 • Educație pentru comunicare și carieră profesională (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Leadership și instruire (limba română) (90 credite) – Program/Plan
 • Leadership și instruire (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Management educațional (limba română) (90 credite) – Program/Plan
 • Management educațional (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Management și consiliere în educație preșcolară (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Management și consiliere în învățământul primar (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Managementul și didactica artei dansului (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Matematică didactică (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Metodologia educației preșcolare (limba română) (120 credite) – Program/Plan
 • Tehnologii de creare a resurselor educaționale (limba română) (120 credite) – Program/Plan

Ciclul III, Doctorat (descriere)

Ciclul III, Doctorat

Studiile superioare de doctorat, ciclul III, conform Cadrului European al calificărilor, corespund nivelului 8 în sistemul de Clasificare Internațională Standard a Educației (ISCED-2011).

Accesul la studii în ciclul III de studii superioare de doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se organizează în fiecare an la programele de doctorat autorizate, în conformitate cu legislația din domeniul educației. La concursul de admitere pot participa candidații deținători ai diplomei de studii superioare de master sau ai unui act de studii echivalent, recunoscut de structura abilitată cu recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor.

Studiile superioare de doctorat sunt organizate cu frecvență și cu frecvență redusă.

Planul de înscriere a candidaților la studiile superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat se aprobă de Guvern, cu taxă de studii – de Universitate.

Durata studiilor constituie 3 ani pentru studiile cu frecvență și 4 ani cu frecvență redusă, acumulând 180 de credite de studii transferabile (ECTS). Creditele transferabile de studii au rolul de a facilita mobilitatea doctoranzilor în cadrul universităților în interiorul țării și dintr-o țară în alta prin recunoașterea calificărilor academice și a perioadelor de studiu.

Studiile superioare de doctorat se realizează prin programe de două tipuri:

 1. doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, recunoscută pe plan internațional. Doctoratul științific constituie o precondiție pentru dezvoltarea carierei profesionale în învățământul superior și în cercetare;
 2. doctorat profesional, în domeniile artelor și sportului, are ca finalitate producerea de cunoaștere originală în baza aplicării metodei științifice și a reflecției sistematice asupra unor creații artistice sau asupra unor performanțe sportive de înalt nivel național și internațional. Doctoratul profesional poate satisface precondiția pentru dezvoltarea carierei profesionale în învățământul superior și în cercetare în domeniile artelor și sportului.

Studiile superioare de doctorat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctorat, cu conferirea titlului de doctor și cu eliberarea diplomei de doctor de către UPS „Ion Creangă”, în urma confirmării titlului științific de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare.

În cazul finalizării studiilor superioare de doctorat fără susținerea publică a tezei de doctorat se eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv, ceea ce constituie experiență profesională de cercetare.

Diploma de doctor conferă dreptul de a profesa în domeniul științelor educației/ artei/sportului, precum și de a ocupa posturi în instituții de învățământ superior, în organizații din sfera științei și inovării, dar și în alte instituții și organizații din economia națională. Diploma de doctor conferă și dreptul de înscriere în programele de postdoctorat.

Școli doctorale:

Școala Doctorală „Științe ale Educației”

[…]

Școala Doctorală „Psihologie”

[…]

Școala Doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate”

[…]