Senatul

Senatul reprezintă organul colectiv suprem de conducere al Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău. Senatul are funcții de deliberaredecizie și control la nivelul Universității, funcționează în baza principiilor autonomiei universitare, libertății academice şi transparenţei în concordanță cu legislația în vigoare, precum și cu propriul Regulament.

Senatul promovează o politică constantă de creştere a excelenţei academice şi de cercetare, realizează politici de promovare a rezultatelor, asigură păstrarea şi perpetuarea aspectelor relaţionale din universitate în sfera eticii academice.

Membrii Senatului sunt aleși pentru o perioadă de 5 ani la adunările generale ale facultăţilor şi subdiviziunilor universitare, prin vot secret. Membrii Senatului din partea studenţilor şi doctoranzilor, sunt aleşi la adunarea generală a facultăților sau a reprezentanţilor, prin vot secret, pentru o perioadă de un an.

 • Președintele Senatului UPSC – rector, Alexandra BARBĂNEAGRĂ, dr., conf. univ.
 • Secretarul Senatului UPSC – Svetlana DERMENJI, dr., conf. univ.

Structurile funcționale ale Senatului sunt:

 • Biroul Senatului
 • Comisiile permanente ale Senatului:
  • Comisia strategii, buget, finanțe şi gestionarea resurselor
  • Comisia educație și asigurarea calității
  • Comisia cercetare științifică, parteneriate și relații internaționale
  • Comisia resurse umane și promovare în carieră
  • Comisia probleme sociale și activități studențești
  • Comisia de promovare a imaginii instituționale și marketing
 • Comisiile ad-hoc.

Toate structurile academice, administrative şi executive ale Universităţii sunt subordonate Senatului şi au obligaţia de a răspunde solicitărilor şi interpelărilor acestuia sau a comisiilor sale.

Senatul activează în baza Programului de activitate elaborat și aprobat anual de către Senat.

Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele administrative, executive ale universității şi pentru întreaga comunitate universitară. Acestea pot fi modificate numai de către Senat în cadrul altei şedinţe.

Hotărârea Senatului din 27 ianuarie 2022, privind:

Hotărârea Senatului din 22 februarie 2022, privind:

Hotărârea Senatului din 7 aprilie 2022, privind:

Hotărârea Senatului din 26 mai 2022, privind:

Acte

Regulamentul

de organizare și funcționare a Senatului

Componența

nominală a Senatului 

Programul

de activitate a Senatului (2023-2024)

Componența

nominală a comisiilor permanente