Secţia Asigurarea Calităţii și Dezvoltare Curriculară

Secția Asigurarea Calității și Dezvoltare Curriculară (în continuare SACDC) este o subdiviziune direct subordonată șefului Direcției Management Academic și Asigurarea Calității (DMAAC), fiind responsabilă de coordonarea şi realizarea conformității Sistemului de Management al Calității (SMC), cu standardele de referință şi derularea activităților curente, legate de evaluarea şi asigurarea calității, la nivel de universitate. 

Misiunea Secției Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară este de a promova și menține calitatea și performanța în toate domeniile de activitate, menite să asigure progresul academic în corespundere cu provocările societății moderne, nevoilor studenților, cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. 

Scopul SACDC rezidă în implementarea proceselor SMC: planificarea, realizarea, monitorizarea, optimizarea continuă a serviciilor educaționale oferite de UPSC, racordate la nevoile și așteptările beneficiarilor UPSC, în raport cu cerințele pieței muncii.

 • participarea la stabilirea standardelor de referință privind calitatea instituțională;
 • elaborarea, implementarea cadrului normativ în vederea asigurării calității proceselor educaţionale;
 • menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea SMC la nivel de universitate;
 • elaborarea procedurilor de proces şi procedurilor de sistem privind asigurarea calităţii;
 • elaborarea şi implementarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a calității în cadrul UPSC;
 • evaluarea calităţii programelor de studii din cadrul UPSC;
 • monitorizarea activităţii Comitetelor de calitate, Comisiilor de calitate;
 • coordonarea acțiunilor de audit intern la nivel universitar;
 • coordonarea şi/sau desfășurarea instruirilor pentru comunitatea academică UPSC în domeniul asigurării şi sporirii culturii calităţii;
 • acordarea consultanței privind managementul calității etc.
 • Organizarea funcționalității SMC în UPSC, oferind suport structurilor instituționale, privind menținerea și creșterea calității serviciilor educaționale, astfel asigurând excelența în învățământul pedagogic universitar;
 • Elaborarea/actualizarea documentele necesare pentru consolidarea și implementarea SMC universitar;
 • Efectuarea auditului intern în vederea respectării standardelor naționale de referință, a standardelor de acreditare etc.
 • Dezvoltarea și promovarea culturii calității la nivel instituțional, prin aplicarea standardelor de calitate, a prevederilor Manualului calității din cadrul UPSC etc. 

Cadru normativ

Hotărâri de Guvern/ Ordine

Evaluare

Hotărâri de Guvern /Ordine MEC

 • Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie / acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din RM

Decizii ANACEC

Hotărâri ale Senatului cu privire la evaluarea internă a programelor de studii de Licență

Hotărâri ale Senatului cu privire la evaluarea internă a programelor de studii de Master

Componență

Șefă secție

Lucia CEPRAGA

Doctor, conferențiar universitar

e-mail: cepraga.lucia@upsc.md,
telefon: (+373) 69 490 098

Membri

Specialist principal

e-mail: chirilov.lilia@upsc.md,

telefon: (+373) 79 471 046

Contacte secție