Facultatea de Științe ale Educației

Cu o evoluție remarcabilă din anul 1957 până în prezent, Facultatea de Științe ale Educației și-a construit traseul profesional individual, începând cu o catedră în cadrul Facultății de Fizică și Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Chișinău. În timp, au avut loc schimbări în structura organizatorică şi titulatura facultății și a catedrelor, iar din anul 2017 Facultatea de Pedagogie activează plenar ca Facultatea de Științe ale Educației.

Actualmente, cu denumirea de Facultatea de Științe ale Educației, facultatea asigură formarea inițială și continuă a specialiștilor de înaltă calificare în domeniile științelor educației și artă, răspunzând dezideratului de formare a profilului european al absolventului universitar și contribuind la elaborarea și implementarea politicilor educaționale cu impact la nivel național și internațional. Această perspectivă presupune realizarea de activități de formare și dezvoltare profesională a studenților, activități de consiliere și cercetare, precum și activități de suport și servicii competente, de calitate, centrate pe student și experiența sa, în acord cu expectanțele unei societăți bazate pe cunoaștere și competitivitate.

În ultimii ani, contingentul Facultatea de ȘE constituie anual peste o mie de studenți. Acest fapt se datorează activității personalului științifico-didactic și didactic reprezentat de personalități notorii în  domeniu, dar și ofertei variate de programe de studii monitorizate, evaluate și actualizate sistematic de catedrele de profil ale facultății, pentru a răspunde exigențelor timpului și necesităților pieței muncii.

Pe parcursul ultimilor ani de studii Facultatea de ȘE a stabilit parteneriate viabile cu diverse centre universitare de peste hotare, ONG-uri și instituții de învățământ. Membrii facultății sunt implicați în proiecte naționale și internaționale, realizate cu susținerea MEC și a diverselor centre educaționale și științifice. Atât studenții, cât și cadrele didactice ale facultății folosesc oportunitățile mobilității academice, obțin anual burse de studii și de cercetare din acordurile bilaterale cu universitățile de peste hotare.

Absolvenții programelor de studii propuse de Facultatea ȘE se pot angaja în diverse tipuri de instituții/organizații și pot activa în calitate de educator, învățător, profesor, cadru didactic de sprijin, metodist, organizator cultural în instituții extrașcolare, cadru didactic de sprijin, asistent universitar cercetător științific, manager în instituții de învățământ.

PROGRAME DE STUDII

 • Pedagogie în învățământul primar, 3 ani
 • Pedagogie preșcolară, 3 ani
 • Dans popular și clasic, 3 ani
 • Dans sportiv și modern, 3 ani
 • Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară, 4 ani
 • Pedagogie în învățământul primar și Limba engleză, 4 ani
 • Pedagogie în învățământul primar și Psihopedagogie, 4 ani
 • Pedagogie preșcolară și Psihopedagogie, 4 ani
 • Pedagogie în învățământul primar
 • Pedagogie preșcolară
 • Management și consiliere în învățământul primar (română/rusă), 120 de credite (ECTS)
 • Didactica învățământului primar, 120 de credite (ECTS)
 • Management și consiliere în educație preșcolară, 120 de credite (ECTS)
 • Managementul educației preșcolare, 120 de credite (ECTS)
 • Metodologia educației preșcolare, 120 de credite (ECTS)
 • Managementul și didactica artei dansului, 120 de credite (ECTS)
 • Educație pentru comunicare și carieră profesională, 120 de credite (ECTS)
 • Management și comunicare în instituțiile educaționale, 120 de credite (ECTS)
 • Consilierea și educația familiei, 120 de credite (ECTS)
 • Management educațional, 120 de credite (ECTS)
 • Leadership și instruire, 90 de credite (ECTS)
 • Managementul inovării și antreprenoriat educațional, 120 de credite (ECTS)

CATEDRE

Catedra Pedagogia Învățământului Primar are ca responsabilitate formarea cadrelor didactice calificate pentru primul nivel al sistemului de învățământ – învățământul primar. Membrii catedrei, personalități afirmate în domeniu, autori de politici educaționale și produse curriculare, asigură realizarea programelor de studii la nivelul standardelor naționale și internaționale, în concordanță cu cerințele pieței muncii și exigențele abordării în viitor de către absolvenți a unor programe de formare la ciclurile următoare de învățământ.

Programele de studii sunt monitorizate, evaluate și actualizate sistematic pentru a răspunde plenar expectanțelor tuturor beneficiarilor și necesităților societății.

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional a conferit programelor catedrei (a.2018) diplomă de recunoștință și premiul „Cristalul Calității”.

ORARUL CONSULTAȚIILOR

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ (2023 – 2024)

Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans asigură programele de studii pentru formarea cadrelor didactice din domeniul educației timpurii, a dansului sportiv/modern și a dansului popular/clasic. Îmbinând tradiția cu modernitatea, Catedra pune la dispoziția studenților o platformă optimă de dezvoltare personală și profesională.

Cadrele didactice ale Catedrei, autori de politici educaționale și produse curriculare, membri ai comisiilor ministeriale, departamentale, maeștri în arte, oferă o bază teoretică și practică de reflecție, de implicare activă în dezvoltarea prodigioasă a domeniilor de profil.

Prin programele de studii, ce sunt permanent monitorizate, evaluate și sistematic actualizate, ne propunem  profesionalizarea în domeniul Științelor educației și pregătirea specialiștilor calificați prin dezvoltarea unui sistem funcțional de competențe ce asigură expectanțele domeniului educației, precum şi competențe ce permit adaptarea continuă, oportună şi eficientă la schimbările aferente pieței muncii.

ORARUL CONSULTAȚIILOR

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI MASTER (2023 – 2024)

Catedra Științe ale Educației și Management asigură pregătirea cadrelor didactice atât la ciclul I, Licenţă, cât și la ciclul II, master din perspectiva noilor exigențe profesionale, sociale și este responsabilă de calitatea predării disciplinelor fundamentale din Modulul Psihopedagogic (dimensiunea Pedagogie) pentru specialitățile facultăţilor universităţii.

Membrii catedrei, personalități notorii, autori a numeroase monografii, studii, cercetări științifice şi metodologice, realizează activități de dezvoltare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice și activități de coordonare a cercetărilor prin studii de doctorat, în cadrul Școlii Doctorale Științe ale Educației, contribuind la dezvoltarea paradigmei actuale a științelor educației prin cercetări în domeniul științelor educației.

Programele de studii, la ciclul II, Master, propuse de catedră, sunt acreditate, periodic actualizate și corelate cu necesitățile pieței muncii.

ORARUL CONSULTAȚIILOR

Administrația facultății

decan,
doctor, conferenţiar universitar,

e-mail: garstea.nina@upsc.md

prodecan,
doctor, conferenţiar universitar,

e-mail: ciobanu.valentina@upsc.md

șef al Catedrei Pedagogia Învățământului Primar,
doctor, profesor universitar,
e-mail: ursu.ludmila@upsc.md, catedra.pip@upsc.md,
adresă: mun. Chișinău, str. Creangă 1, bloc 3, birou 20

șef al Catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans,
doctor, conferențiar universitar,
e-mail: cojocari.lidia@upsc.md, catedra.ppefd@upsc.md,
adresă: mun. Chișinău, str. Creangă 1, bloc 3, birou 23

șef al Catedrei Științe ale Educației și Management,
doctor, conferențiar universitar,
e-mail: zagaevschi.corina@upsc.md, catedra.sem@upsc.md,
adresă: mun. Chișinău, str. Creangă 1, bloc 3, birou 32

Date de contact

adresa: mun. Chișinău, str. Creangă 1, bloc 3,

telefon: (+373) 68 684 214,
e-mail:
stiinte_educatie@upsc.md