Direcția pentru Managementul Academic și Asigurarea Calității

Direcția pentru Managementul Academic și Asigurarea Calității (DMAAC) este o structură a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,   având misiunea de a contribui la eficientizarea procesului didactic prin implementarea politicilor şi strategiilor moderne în activitatea de management academic; a asigura calitatea procesului de formare profesională în cadrul Universității; a dezvolta cultura calității în mediul academic universitar; a monitoriza și a menține sistemul de management al calităţii, implementat la nivel instituțional, activând în baza  Cartei Universitare şi a  propriului Regulament.

Misiunea DMAAC este: asigurarea unui proces de instruire și oferirea serviciilor educaționale calitative , prin  implementarea unui management academic performant, în baza standardelor de referință a calității, în corespundere cu exigențele impuse învățământului superior.

Obiectivele DMAAC:

 1. Eficientizarea procesului didactic în cadrul universității, prin implementarea politicilor şi strategiilor moderne în activitatea de management academic;
 2. Asigurarea calității procesului de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă) şi ciclul II (studii superioare de master).; 
 3. Monitorizarea dinamicii contingentului de studenți în  cadrul universității, prin evidență constructivă și pertinentă;
 4. Eficientizarea pregătirii inițiale a cadrelor didactice, prin organizarea calitativă a practicii pedagogice;
 5. Documentarea studenților/absolvenților universității, prin aplicarea unui management eficient;
 6. Extinderea ofertelor educaționale, prin organizarea și monitorizarea învățământului la distanță;
 7. Realizarea legăturilor intrauniversitare și externe favorabile, pentru decurgerea unui proces didactic calitativ, într-un mediu academic favorabil.
 • Regulamentul de organizare și funcţionare a Direcţiei pentru Management Academic și Asigurarea Calităţii la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (DMAAC), aprobat în ședința Senatului P-V nr. 8 din 02.03.2023, aici.

Structură

Secţia Asigurarea Calităţii și Dezvoltare Curriculară este o subdiviziune direct subordonată şefului DMAAC, fiind responsabilă de coordonarea şi realizarea conformităţii Sistemului de Management al Calităţii (SMC) cu standardele de referinţă şi derularea activităţilor curente, legate de evaluarea şi asigurarea calităţii, la nivel de universitate.

Accesați Pagina Secției Asigurarea Calităţii și Dezvoltare Curriculară

Secția Management Academic  este o subdiviziune direct subordonată şefului DMAAC și este responsabilă de organizarea şi monitorizarea procesului de studii în cadrul Universității; 

Atribuții de bază:

 • desfășurarea activităţilor în vederea realizării prevederilor actelor normative ale Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Educaţiei și Cercetării al  Republicii Moldova, a hotărârilor Senatului Universitar; Consiliului de Administrație; a ordinelor şi dispoziţiilor de bază axate pe procesul de studii, referitoare la învățământul superior;
 • verificarea executării de către subdiviziunile universitare a prevederilor actelor normative ale organelor ierarhic superioare, a hotărârilor Senatului Universităţii; Consiliului de Administrație, referitoare la desfăşurarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ, monitorizarea activităţilor didactice şi analiza eficacităţii procesului de studii;
 • elaborarea actelor normative, materialelor instructive şi a regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea procesului de studii;
 • planificarea, coordonarea şi monitorizarea procesului de studii la facultăţile universităţii;
 • organizarea și monitorizarea activităţilor de elaborare a planurilor noi de învăţământ la ciclul I – studii superioare de licenţă (învățământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă) şi ciclul II – studii superioare de master şi prezentarea acestora pentru coordonare Ministerului Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova;
 • expertiza planurilor de activitate ale catedrelor, planurilor individuale ale cadrelor didactice şi monitorizarea îndeplinirii acestora;
 • asigurarea  desfăşurării anuale a activităţilor ce ţin de calculul volumului sarcinii didactice;
 • monitorizarea repartizării și îndeplinirii normelor didactice de către catedre şi cadrele didactice;
 • coordonarea activității catedrelor în vederea organizării şi desfăşurării stagiilor de practică, ciclul I, licență și ciclul II, master;
 • evidenţa contingentului de studenţi ai ciclului I – studii superioare de licenţă (învățământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă) şi ciclului II – studii superioare de master,  a anului compensator; a studenților străini; studenților orfani și cu cerințe educaționale speciale;
 • organizarea procedurii de eliberare a permisului de ședere pentru cetățenii străini;
 • pregătirea actelor necesare pentru eliberarea duplicatelor diplomelor de studii superioare licenţă/ master şi bacalaureat;
 • organizarea și monitorizarea procedurii de eliberare a certificatelor academice; programelor analitice, de echivalare a actelor cetățenilor străini transferați din alte instituții; de echivalare a diplomelor universității din Transnistria;
 • coordonarea activității de perfectare a dosarelor studenților și selectarea candidaturilor care întrunesc condițiile pentru participarea la concursurile burselor de merit acordate de Guvern și de diverse instituții de stat și private.

Secția  Învățământ la Distanță (ÎD) este o subdiviziune direct subordonată șefului DMAAC, fiind responsabilă de administrarea și coordonarea la nivel de universitate a programelor de studii, cu forma de instruire- Învățământ la Distanță, ciclul I (Licență), ciclul II (Master) în cooperare cu toate facultățile.

Atribuții de bază:

 • inițierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii, Învățământ la Distanță la ciclul I (Licență), ciclul II (Master).
 • coordonarea tuturor activităţilor de Învățământ la Distanță la nivel de universitate pentru asigurarea furnizării calitative acestor tip de programe;
 • asigurarea instruirii cadrelor didactice în vederea desfășurării învățământului la distanță
 • pregătirea cadrelor didactice în domeniul elaborării suporturilor de curs pentru învățământul la distanță şi altor servicii specifice de suport oferite formabililor;
 • elaborarea și dezvoltarea de cursuri pentru Învățământul la Distanță şi asigurarea calității materialelor de instruire, cu sprijinul unor experți în domeniu;
 • oferirea îndrumărilor metodologice pentru întocmirea materialelor didactice specifice Învățământului la Distanță;
 • analiza şi avizarea materialelor didactice destinate programelor de studii de ÎD;
 • coordonarea, monitorizarea şi verificarea activităţilor de instruire specifice ÎD la nivelul universității;
 • asigurarea și menținerea calității programelor de studii și a suporturilor de curs pentru ÎD la nivelul universității;
 • desfășurarea activităților promoționale pentru valorificarea programelor de studii cu forma de Învățământ la Distanță.

Acte normative

Secţia Asigurarea Calităţii și Dezvoltare Curriculară

Date de contact

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, bir. 15, MD-2069,
telefon: (+373) 22 35 83 02
e-mail: dmaac@upsc.md

Componență:

Funcție: șef Direcție Management Academic și Asigurarea Calității

doctor, conferențiar universitar

e-mail: ginju.stela@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Funcție: șef Secție Management Academic
e-mail: artenii.elena@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Funcție: specialist principal
e-mail: zdragus.vera@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Funcție: specialist superior,

doctor, conferențiar universitar

e-mail: ursu.lucia@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Funcție: specialist superior

e-mail: bercea.stela@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Funcție: specialist superior
e-mail: trifan.veronica@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

 

Funcție: șef Secție Asigurarea Calității și Dezvoltare Curriculară

doctor, conferențiar universitar

e-mail: cepraga.lucia@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Funcție: specialist principal

e-mail: chirilov.lilia@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Funcție: specialist superior

doctor, conferențiar universitar

e-mail: cojocari.snejana@upsc.md

telefon: (+373) 22 35 83 02

Chestionare

Nr. o/d

Titlul chestionarului

Link-ul formularului

1.

Chestionar de evaluarea a nivelului de adaptare la mediul academic universitar a studenților din anul I, ciclul licență

https://forms.gle/GFcAhvtkczvcgoyX9

2.

Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților privind serviciile universitare

https://forms.gle/rGMkK9wqtLGi73g78

3.

Chestionar de evaluare a activității metodistului în cadrul stagiului de practică pedagogică

https://forms.gle/LkmUeK2TJn9JMddc9

4.

Chestionar de evaluare a practicii de inițiere în profesie

https://forms.gle/DGC3du7eMB7zm1Ss7

5.

Chestionar de monitorizare a organizării și desfășurării practicii de profesionalizare/creație a studenților

https://forms.gle/zKcctTdkBtay5YGbA

6.

Chestionar de evaluare a activității didactice la curs

https://forms.gle/QjvhSPrGY26jjJ7R6

7.

Chestionar de evaluare a programului de studiu la ciclul I, licență, absolvenți

https://forms.gle/1hhnDuvkBpmMXxTDA

8.

Chestionar de evaluare a calității procesului didactic realizat online

https://forms.gle/h6Q9oFJ1MNvZ6DX7A

9.

Chestionar de evaluare a organizării și desfășurării examenului la curs

https://forms.gle/DP7ULWpaRhjCxXkg9

10.

Chestionar de monitorizare a organizării și desfășurării practicii de cercetare la ciclul I, licență

https://forms.gle/X219qqxpZxViGrmJ9

Evaluare