Catedra militară

Catedra militară a UPSC a fost creată în 2002 în baza Legii Nr. 1245 –XV din 18 iulie 2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” (art. 41), Hotărârii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului de funcţionare a catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior universitar de stat Nr.587 din 20.05.2003 şi modificările ulterioare întroduse prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova, Ordinul comun al Ministerului Apărării şi Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Nr. 128/215 din 30 iulie 2002.

Programele de studii în cadrul Catedrei militare UPSC sunt „Artilerie” și „Infanterie”. Studiile se realizează cu frecvenţă, durata studiilor fiind de 16-18 săptămâni. După absolvirea Catedrei militare absolvenţilor li se acordă certificat de absolvire de modelul stabilit.

Scopul Catedrei militare este pregătirea militară şi educaţia tineretului, la nivel profesional în calitate de soldaţi şi sergenţi în rezervă pentru necesităţile de mobilizare ale Forţelor Armate precum şi pentru selectarea unor candidaţi pentru încadrarea în serviciul militar prin contract.

La Catedră sunt create condiţii de activitate, creaţie şi cercetare ştiinţifică pentru cadrele didactice ce asigură libertatea academică deplină.

Libertatea academică şi de creaţie a cadrelor didactice de la catedră se manifestă prin:

 • participarea la conferinţe, simpozioane şi mese rotunde organizate în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Academia Militară „Alexandru cel Bun” şi alte Catedre militare din cadrul instituţiilor superioare de învăţămînt din R. Moldova;
 • elaborarea programelor analitice şi planurilor individuale de activitate;
 • elaborarea suportului metodic pentru disciplinele catedrei.

Întru eficientizarea procesului de instruire în cadrul catedrei se stimulează orice idee şi propunere care vine din partea cadrelor didactice ceea ce creează un anumit grad de încredere în capacităţile fiecărui membru şi sporeşte calitatea pregătirii specialiştilor în cadrul specializării „Comandant grupă”.

La Catedră, atmosfera de lucru este binevoitoare şi creativă. Relaţiile dintre profesorii catedrei sunt de colaborare şi ajutor reciproc. Catedra asigură predarea disciplinelor la un nivel ridicat. Profesorii cu experienţă asistă la lecţiile tinerilor profesori şi viceversa, care are drept scop îmbunătăţirea calităţii şi schimbul de experienţă, obţinerea unor rezultate mai bune pentru procesul de instruire şi pentru dezvoltarea fiecărui membru în parte.

Aici predomină o atmosferă creativă care se manifestă în discuţiile în cadrul şedinţelor de catedră sau în condiţii neformale a monografiilor, manualelor, lucrărilor metodice. Catedra practică periodic şedinţe corporative, în cadrul căror în condiţii neformale sunt discutate probleme ce ţin de domeniul specialităţii şi de procesul didactic. Orice tehnici şi metode noi de predare, informaţie profesionistă sau experienţă acumulată de către membrii catedrei sunt discutate şi valorificate în procesul de instruire.

Concepţia Catedrei militare privind misiunea şi obiectivele sale

Catedra militară asigură un nivel înalt de pregătire la specialitășile infanterie şi artilerie prin promovarea culturii de învăţare permanente şi inovatoare, valorificând potenţialul celor mai calificate cadre didactice, aplicând metode şi practici performante.

Catedra militară realizează procesul instructiv, activitatea metodică şi educativă. Catedra cuprinde în componenţa sa 6(șase) cadre pedagogice şi se subordonează nemijlocit şefului catedrei militare.

Personalul didactic militar este subordonat direct şefului de catedră. Numirea, promovarea şi eliberarea din funcţii a cadrelor didactice se fac în condiţiile legale stabilite pentru învăţământul superior de scurtă durată (superior), conform statutului personalului didactic şi reglementărilor Ministerului Apărării.

Cadrele didactice militare în timpul orelor de curs sunt considerate şefi ai studenţilor. Indicaţiile lectorilor în timpul orelor de curs sunt pentru studenţi obligatorii.

Catedrei îi revin următoarele misiuni:

 • planificarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
 • evaluarea activităţilor didactice, asigurarea metodică a procesului de instruire;
 • asigurarea lucrului educativ şi militar-patriotic cu studenţii catedrei;
 • participarea la elaborarea noilor concepţii, forme şi metode de instruire;
 • elaborarea programelor analitice la disciplinele studiate;
 • asigurarea desfăşurării cursurilor de lecţii (prelegeri), lucrărilor practice, examenelor, susţinerea colocviilor, examenelor de absolvire la disciplinele studiate la un nivel înalt metodico-ştiinţific;
 • organizarea lucrului de sinestătător al studenţilor;
 • elaborarea materialelor didactice necesare;
 • organizarea şedinţelor deschise, instructiv-metodice cu cadrele didactice ale catedrei;
 • crearea şi perfecţionarea bazei materiale de instrucţie la catedră;
 • organizarea şedinţelor practice în marile unităţi şi unităţile militare ale AN;
 • organizarea examenelor de absolvire a cursului de instruire militară;
 • prezentarea informaţiilor respective la Ministerul Apărării.

Obiectivele Catedrei:

 • organizarea şi realizarea la un înalt nivel profesional a lucrului metodic şi de instruire după una sau câteva discipline de învăţământ înrudite;
 • lucrul educativ cu studenţii.

Destinaţia specialistului

Specialistul care a absolvit la specialităţile de profil este pregătit pentru următoarele aspecte ale activităţii profesionale:

 • executarea serviciului militar prin contract la funcţiile de comandant grupă în subunităţile de infanterie și artilerie;
 • executarea serviciului militar prin contract la funcţiile de comandant de:
 • tun (MT 12);
 • aruncător (M120) în subunităţile de artilerie.
 • comandant grupă infanterie.

Absolventul trebuie să cunoască:

 • bazele obiectelor teoretice generale în măsură de a analiza situaţia şi a lua decizia conform acesteia;
 • capacităţile de luptă a armamentului şi tehnicii militare din dotarea marilor unităţi şi unităţi militare de infanteria motorizată , regulile de executare a tragerilor din ele, modalitatea de deservire, întreţinere şi păstrare a acestora;
 • exigenţele regulamentelor militare generale şi de luptă.

Absolventul trebuie să cunoască:

 • să acţioneze în diferite situaţii ale luptei moderne;
 • să dea ordine de luptă (dispoziţii) cu competenţă şi promptitudine;
 • să conducă cu fermitate grupa în lupta modernă.

Absolvenților li se acordă gradele militare soldat în rezervă și sergent inferior în rezervă. Absolvenții catedrei se pot angaja în serviciul militar prin contract în instituțiile de forță, în Armata Națională, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Trupelor de Carabinieri și Serviciul Grăniceri, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, în alte instituții care solicită de la candidați pregătire militară – Departamentul Vamal, Ministerul Justiției, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției etc. După susținerea examenelor la Catedra militară, recruții devin militari în rezervă.

După însuşirea tuturor disciplinelor, ce se referă la instruire şi susţinerea colocviilor şi examenelor respective fiecărui student i se înmânează certificatul de absolvire, ce confirmă că el а trecut cursul deplin al instruirii nominalizate, în care se indică, numărul orelor şi notele obţinute la examene. Studenţii depun jurământul militar, ulterior şefii Centrelor Militare, la prezentarea certificatului de absolvire a catedrei militare, le conferă gradul militar și le eliberează livretul militar.

Planurile de învăţământ sunt alcătuite cu respectarea raportului acceptat al numărului de discipline.

Studenţii se pregătesc în cadrul învăţământului cu frecvenţă la zi. O importanţă deosebită are raportul dintre cursurile teoretice, menite să formeze volumul de cunoştinţe profesionale profunde şi orele practice ce au menirea să formeze deprinderi pentru a-şi realiza cunoştinţele acumulate.

Date de contact

 • Șeful Catedrei militare UPSC: general de brigadă, Vasile GROSU
 • str. Ion Creangă, 1, blocul 5, et. 1, birou nr. 1 și nr. 2.
 • Telefon: 0 22 35-86-01
 • e-mail: grosu.vasile@upsc.md

Accesați site-ul Catedrei Militare pentru mai multe detalii.