Școala Doctorală Psihologie

Școala doctorală Psihologie (SDP) a fost fondată în anul 2015 în cadrul Facultății de psihologie și psihopedagogie specială a UPSC.

Școala doctorală are rang egal cu cel al unei catedre și funcționează ca unitate distinctă de venituri și cheltuieli, incluzând totalitatea studenților doctoranzi, a conducătorilor de doctorat care au dobândit dreptul de a conduce doctorat, precum și a altor cadre didactice universitare, implicați în activități de cercetare și/sau predare în cadrul Școlii doctorale.

Actualmente Școala doctorală de Psihologie are în state 23 conducători de doctorat la care se adaugă încă 17 profesori asociați, din țară și din străinătate, membri ai comisiilor de îndrumare și cadre didactice în cadrul programului de pregătire avansată. Toți membrii școlii doctorale sunt cercetători de înaltă calificare profesională și performanță științifică.

Studiile superioare de doctorat în cadrul Școlii doctorale de Psihologie se desfășoară la două specialități științifice: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională și 511.06 – Psihologia specială, fiind organizate cu frecvență și cu frecvență redusă.

Școala doctorală este condusă de directorul Școlii Doctorale și de Consiliul Școlii doctorale, ca organ de conducere colectivă. De la fondare și pînă în prezent școala doctorală de psihologie a fost condusă de trei directori, primul fiind profesorul Igor Racu, doctor habilitat în psihologie, actualmente prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, urmat de Elena Losîi, doctor conferențiar universitar, actualmente șef catedră Psihologie, iar în prezent școala doctorală este condusă de conferențiarul universitar doctor Victoria Gonța, toți trei fiind descendenți ai UPSC.

Perioada de 6 ani a existenței ȘD a fost una dificilă prin acordarea unei autonomii largi IOD în implementarea reformelor în domeniul studiilor superioare de doctorat, pe fon de multiple modificări legislative și sociale.  La nivel național a fost dezvoltat un cadru general de funcționare a doctoratului, iar fiecare instituție organizatoare de doctorat (IOD) a avut posibilitatea dar și obligativitatea de a dezvolta propriile reglementări, însoțită de o evaluare externă obiectivă și dură în vederea asigurării calității și respectării codului deontologic. Astfel Școala doctorală cu resursele proprii și suportul consecvent al consiliului științific universitar, condus de Dna doctor conferențiar Ludmila Canțîr-Armașu, a elaborat propriile instrumente de reglementare importante ca Regulamentul intern al Școlii doctorale de Psihologie, Ghidul de redactare a tezei de doctor în psihologie și a rezumatului, metodologia cuantificării creditelor ș.a.

Totodată, de la data fondării și până în anul jubiliar al UPSC de 80 ani, școala doctorală de psihologie a crescut vizibil și sa dezvoltat cu pași rapizi: numărul conducătorilor de doctorat a crescut de la 14 la 23; de asemenea și numărul doctoranzilor: dacă admiterea 2015 a atras 12 candidați pentru studii superioare de doctorat, atunci anul 2016 a dublat admiterea cu 23 doctoranzi, apoi fiecare an ulterior a găzduit o cifră constanta de 22-26 doctoranzi, încât la moment avem 111 doctoranzi încadrați în cercetarea științifică doctorală; școala doctorală a încheiat acorduri de colaborare cu mai multe centre științifice din țară și pe peste hotare: România, Ucraina, Spania, Portugalia, Franța, Canada ș.a. în vederea oferirii schimbului de experiență, programe de mobilitate, expertiză și suport în dezvoltarea unor programe calitative de pregătire avansată a doctoranzilor și de cercetare. Școala doctorală de psihologie din cadrul UPSC, prin calitatea studiilor și contingentul științific, atrage tot mai mult atenția cercetătorilor dinafara țării. Din numărul total de doctoranzi, înmatriculați la specialitățile ȘDP, circa 60% sunt doctoranzi din România.

În anul 2019 a demarat procedura susținerii a primei teze de doctor conform noilor cerințe în cadrul școlii doctorale de psihologie, iar pentru anul curent se preconizează intrarea în aceiași procedură a încă câțiva doctoranzi, înmatriculați în anul 2015-2016.

Astfel anul 2020, jubiliar pentru UPSC, consemnează și primele succese ale Școlii Doctorale de Psihologie, venind cu noi cadre de înaltă calificare științifică în domeniul psihologiei din Republica Moldova.

ORAR

SESIUNI Profesori

Directorul SDP

GONȚA Victoria

Contacte

blocul de studii nr. 2, biroul nr. 24

str. Ion Creangă, nr. 1
mun. Chişinău, MD-2069,
Republica Moldova

Email: phd.psyupsc@gmail.com, victoriagonta1@gmail.com

Oferta de specialități științifice

– 511.02 Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională

– 511.06 Psihologie specială

Titlul științific confirmat în corelație cu domeniile și ramurile Nomenclatorului specialităților științifice (HG199/2013) este doctor/doctor habilitat în psihologie

Consiliul Științific al SDP

  • GONȚA Victoria – Directorul Școlii Doctorale, Președintele Consiliului
  • RACU Igor, dr.hab. în psihologie, profesor universitar, UPSC „Ion Creangă”
  • NEGURĂ Ion, dr. în psihologie, conferențiar universitar, UPSC „Ion Creangă”
  • OLĂRESCU Valentina, dr. în psihologie, profesor universitar, UPSC „Ion Creangă”
  • PRIȚCAN Valentina, dr. în psihologie, conferențiar universitar, USB „A.Russo”, Bălți
  • MATRAN Tatiana, student-doctorand, UPSC „Ion Creangă”