Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) este organul de conducere al UPSC, care întrunește reprezentanții comunității universitare, pe de o parte, și reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (Fondator), Ministerului Finanțelor și experți externi, pe de altă parte.

Scopul CDSIS este de a asigura realizarea autonomiei universitare în condițiile responsabilității publice, stabilite de Codul Educației și Carta Universității.

CDSI care are următoarele competenţe şi atribuţii:

 1. coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională a UPSC, care cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a UPSC şi acţiunile principale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, care sunt prezentate Senatului pentru aprobare;
 2. monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă Senatului proiectul bugetului UPSC pentru aprobare;
 3. aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii la UPSC;
 4. asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic;
 5. adoptă deciziile, cu avizul favorabil al Senatului, privind:
  • dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului UPSC, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor Consiliului;
  • iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor Consiliului;
  • elaborarea metodologiei de salarizare şi stimulare a personalului UPSC;
  • realizarea activităţilor de antreprenoriat, parteneriat public-privat şi cooperarea UPSC cu mediul de afaceri;
  • angajarea în consorţii şi fuzionarea UPSC cu alte instituţii de învăţământ superior.
 6. organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Activitatea CDSI

Activitatea CDSI este reglementată prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională a UPSC, aprobat la şedinţa Senatului din 28.05.2015, PV. nr. 10.

Consiliul se întruneşte cel puţin o dată în trimestru sau ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

Membrii Consiliului sunt desemnaţi pentru un mandat de 5 (cinci) ani.

Componență

 • Președinte al CDSIEduard GURIN – jurist, Președinte al Comitetului EBA HR (Asociația Businessului European), in calitate de membru al CDSI al UPSC.
 • Secretarul CDSI – Liuba PETRENCO, dr., conferențiar universitar, aleasă din rândul cadrelor didactice titulare de către Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și studenților, membri ai Senatului.

Membrii CDSI:

 • AIa COTELNIC – dr. hab, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova, desemnată de Ministerul Educației și Cercetdrii.
 • Michelle ILIEV – coordonator EdTech, USAID, desemnată de Ministerul Educaliei și Cercetării.
 • Ludmila COBZARI – doctor habilitat, profesor universitar, decanul Facultății Finanțe, ASEM, desemnată de Ministerul Finanțelor.
 • Nadejda HERȚA – administrator „Capitoles Park”, expert extern, delegată de Senatul universitar.
 • Valentin CUȘCĂ – conferențiar universitar, ales din rândul cadrelor didactice de către Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și studenților, membri ai Senatului.
 • Alexandra BARBĂNEAGRĂ – dr., conferențiar universitar, rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
 • Constantin CIORBĂ – dr. habilitat, profesor universitar, președinte al Consiliului Științific al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Ordine