Facultatea Biologie și Chimie a fost înființată în anul 1930 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol. Până în anul 1936 purta denumirea de Facultate de Agrobiologie, apoi a fost redenumită în Facultate de Biologie și chimie.

Facultatea Biologie și Chimie are drept scop organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităților didactice, educaționale și de cercetare științifică pentru diferite domenii/specialități, atât la ciclul I, cât și la ciclul II.

 • Pregătirea cadrelor calificate prin învățământ superior la Ciclul I (licență) și Ciclul II (masterat).
 • Coordonarea activităților didactice și de cercetare ale catedrelor și implementarea rezultatelor lor.
 • Formarea specialiștilor prin învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă și prin programe de formare profesională continuă.
 • Asigurarea calității studiilor.

Poziția și imaginea de care se bucură Facultatea Biologie și Chimie în prezent au fost câștigate prin efortul permanent al comunității academice care a clădit și consolidat această facultate în decursul celor peste nouăzeci de ani care au trecut de la fondarea sa în anul 1930.

O contribuție considerabilă în crearea și dezvoltarea bazei materiale, organizarea procesului de studii la Facultatea Biologie și chimie au adus-o decanii. Până în anul 1992 în fruntea facultății în diferite perioade s-au aflat decanii: M. Iaroșenco, E. Nirca, I. Colomeicenco, P. Pulbere, I. Procopeț,  T. Şatcovschi, F. Carabadjac, V. Grati. Din anul 1992 și până în prezent facultatea a fost condusă de decanii: P. Pulbere, A. Begu, B. Nedbaliuc, N. Aluchi.

Facultatea dispune de un colectiv didactic experimentat. Circa 90% din profesorii facultății posedă titluri științifice de doctori habilitaţi și doctori în științe biologice, științe chimice și științe ale educației.

Programele academice oferite de Facultatea Biologie și Chimie sunt diverse, fiind corelate cu necesitățile actuale ale pieței muncii. Diversitatea programelor academice pe care le oferim este o rezultantă a permanentei colaborări cu instituțiile preuniversitare, cu cele științifice, dar și a legăturii strânse pe care o menținem cu absolvenții facultății noastre. În anul 2015 la Facultate a fost acreditat internațional programul Biologie și chimie la ciclul I de către experții Agenției Germane de Asigurare a Calității (AQAS). Celelalte programe de la Ciclul I și Ciclul II sunt acreditate național de către experți ANACEC.

Din anul 1930 și până în prezent au fost pregătiți un număr impunător de specialiști biologi, ecologi, chimiști. Au absolvit facultatea circa 16000 persoane.

Facultatea Biologie și Chimie oferă studenților săi nu doar oportunități academice, ci și experiențe de neuitat, relații interumane de foarte bună calitate și un mediu de învățare stimulativ, orientat spre performanță. Studenții facultății sunt implicați activ într-un șir de activități, organizate în cadrul Facultății: cercul de chimie „Tânărul Chimist”, cercul de botanică ,,Botanistul”, cercul la Fiziologia umană,  în cadrul cărora, la ședințele lunare se discută noutăți din domeniul Chimiei și Biologiei.

Concomitent cu activitatea didactică, profesorii și studenții facultății desfășoară și o amplă activitate științifică. În cadrul facultății funcționează laboratoarele științifice: Chimie experimentală, Biotehnologii ecologice, Compuși polifuncționali cu proprietăți utile pentru biologie și industrie, Genetică, fiziologie și biochimia plantelor. Rezultatele cercetărilor sunt diseminate în cadrul diferitor foruri naționale și internaționale. În conformitate cu numeroasele acorduri de colaborare încheiate cu instituții din țară și de peste hotare, profesorii și studenții beneficiază de stagii de mobilitate academică.

Începând cu 2014, în lunile martie-aprilie se organizează la Facultate Seminarul ştiinţifico-didactic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. În anul 2020 a avut loc Conferința științifico-practică „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” consacrată jubileului de 90 de ani ai Facultății Biologie și chimie. Actualmente acest eveniment are statut de conferință internațională. La facultate în fiecare an au loc trei ședințe ale Seminarului la Didactica Biologiei și Chimiei, fiind moderate de Dl Eduard Coropceanu, doctor, profesor universitar. În cadrul ședințelor Seminarului sunt abordate subiecte actuale din Didactica Biologiei și Chimiei.

Ne mândrim cu absolvenții facultății care activează atât în sistemul educațional, cât și în cel de cercetare. Aproape în toate școlile, liceele, instituțiile de învățământ superior și de cercetare din Republica Moldova, din sudul Basarabiei și Bucovina (Ucraina), precum și în unele județe din România activează cadre didactice și științifice pregătite de specialiștii Facultății de Biologie și Chimie.

Angajamentele noastre pentru viitor vizează creșterea calității proceselor de învățare și de cercetare, internaționalizarea activităților prin crearea de parteneriate cu diverse instituții de peste hotare. 

 • Instituțiile de învățământ gimnazial, liceal, colegial și universitar.
 • Întreprinderile industriei alimentare, de vinificație, de prelucrare a tutunului, plantelor eterooleaginoase, oleaginoase, în laboratoarele bacteriologice ale instituțiilor de profil și curative, stațiile sanitaro-epidemiologice a Centrelor de Sănătate Publică.
 • Serviciile ecologice de protecție a mediului și conservării biodiversității ale Ministerului Mediului, asociației „Moldsilva” etc.
 • Institutele de cercetare cu profil: Biologie, Chimie, Ecologie, Protecția plantelor.
 • Absolvenții Ciclului I își pot continua studiile la Ciclul II.

Dacă Vă interesează un proces educațional de calitate Vă îndemnăm să faceți primul pas într-o lume nouă a cunoștințelor alături de această facultate.

La Ciclul I, învățământ cu frecvență:

 • Biologie și Chimie
 • Chimie și Biologie
 • Biologie
 • Ecologie
 • Chimie

La Ciclul I, învățământ cu frecvență redusă:

 • Biologie
 • Biologie cu Aprofundare în Sanologie
 • Chimie

La Ciclul II, învățământ cu frecvență:

 • Biologie Modernă și Tehnologii în Instruire
 • Biologie Aplicată
 • Biologie și Psihologia Sănătății
 • Chimie Contemporană și Tehnologii Educaționale
 • Chimie Ecologică
 • Expertiza Chimică și Legală a Materialelor

Secvență de la ședința decanatului

Stagiu de practică la Stațiunea Biologică ”Petre Jitariu” Potoci-Neamţ, România

Secvență de la orele de lucrări de laborator la Zoologia vertebratelor.
Profesor – A. Țîganaș, asistent universitar

Activități în cadrul cercului de chimie „Tânărul Chimist”

Secvență de la orele de lucrări de laborator la Morfologia plantelor.
Profesor – E. Chiriac, dr., conf. univ.

Lecția publică „Cunoașterea adâncurilor – o metodă de cercetare a biodiversității subacvatice”, prof. univ. Liviu-Dan MIRON, academician Ianel MIRON, Iași, România

Conducere

Decan


doctor, conferenţiar universitar

e-mail: aluchi.nicolae@upsc.md,
telefon: (+373) 67 434 289

Prodecan

lector universitar

e-mail: tiganas.ana@upsc.md,
telefon: (+373) 79 592 010

Catedre

Biologie Vegetală

Șef catedră

doctor, conferențiar universitar

e-mail: grigorcea.sofia@upsc.md,
telefon: (+373) 68542294

 • Eugenia CHIRIAC – dr., conf. univ.
 • Nicolai ALUCHI – dr., conf. univ.
 • Boris NEDBALIUC – dr., conf. univ.
 • Sofia GRIGORCEA – dr., conf. univ.
 • Lilia BRÎNZĂ – dr., conf. cercet.
 • Daniela PLACINTA – asistent univ.

Biologie Animală

Șef catedră

doctor, conferențiar universitar

e-mail: coada.viorica@upsc.md,
telefon: (+373) 79 904 093

 • Viorica COADĂ – dr., conf. univ.
 • Tudor COZARI – dr. hab., prof. univ.
 • Lora MOŞANU-ȘUPAC – dr., conf. univ.
 • Tatiana CÂRLIG – dr., conf. univ.
 • Diana Coşcodan – dr., conf. univ.
 • Ana ȚÎGANAȘ – lector univ.

Chimie

Șef catedră

doctor, conferenţiar universitar

e-mail: arsene.ion@upsc.md,
telefon: (+373) 79 768 805

 • Ion ARSENE – dr., conf. univ.
 • Eduard COROPCEANU – dr., prof. univ.
 • Eugenia MELENTEV – dr., conf. univ.
 • Diana CHIȘCA – dr., conf. univ.
 • Andrei ROTARU – dr., conf. univ.
 • Sergiu CODREANU – dr., lector univ.
 • Victor CIORNEA – dr., lector univ.
 • Nadejda CAZACIOC – asistent univ.

Catedra Biologie Animală

Catedra Biologie Animală este succesoarea catedrelor Zoologie și Fiziologia omului și animalelor – primele catedre ale facultății Biologie și chimie, înființată în anul 1931. La această catedră, în diferite perioade, au activat cu succes personalități marcate ale învățământului universitar național.

Pavel Pulbere – doctor, conferențiar universitar, specialist în domeniul fiziologiei omului și animalelor, care a contribuit la pregătirea unei pleiade de savanți renumiți din țara noastră. A activat în calitate de prorector pentru activitatea didactică, decan al facultății și șef de catedră timp de peste trei decenii;

Ion Procopeţ – doctor, conferențiar universitar, specialist în domeniul fiziologiei și anatomiei omului, rector, decan și șef de catedră în diferite perioade;

Iacob Colomeicenco – doctor, conferențiar universitar, decan în perioada 1966-1969;

Vladimir Bolocan – doctor, conferențiar universitar, șef de catedră, în perioada 1971-1976, specialist în domeniul zoologiei nevertebratelor;

Leon Popa – doctor, conferențiar universitar, șef de catedră, în perioada 1977-1985, specialist în domeniul ihtiologiei, zoologiei, faunei și ecologiei;

Vasile Tofan – doctor, conferențiar universitar, specialist în domeniul herpetologiei, zoologiei, faunei și ecologiei;

Teodor Gontea – doctor, conferențiar universitar, șef de catedră, în perioada 1989-1996, specialist în domeniul malacologiei, zoologiei nevertebratelor și ecologiei.

Veaceslav Cîrlig – doctor, conferențiar universitar, șef de catedră, în perioadele 2003-2005 și 2014-2015, specialist în domeniul herpetologiei, ornitologiei şi teriologiei.

Aceste personalități notorii în domeniul științei și educației au contribuit la determinarea şi afirmarea unor direcții prioritare de instruire și cercetare la catedră şi au elaborat cursuri fundamentale în domeniul zoologiei, faunei, anatomiei, fiziologiei, ecologiei etc. În calitate de savanți, ei au fundamentat astfel de direcții de cercetare precum „Mecanismele de reglare a sistemului nervos central asupra metabolismului holesterinic în profilaxia aterosclerozei” (Ion Procopeţ, Pavel Pulbere); „Ihtiofauna bazinului râului Prut şi rolul ei în ecosistemele reofile” (Leon Popa); „Studiul aspectelor faunistice şi ecologice a amfibienilor şi reptilelor din Moldova” (Vasile Tofan); „Complexele malacologice ale ecosistemelor fluviului Nistru şi stabilitatea lor funcțională în dependență de factorii ambientali” (Teodor Gontea); „Particularitățile biologice și comportamentul specie Hyla arborea L. (Amphibia, Anura) în Codrii Centrali” (Veaceslav Cîrlig).

La catedră, în diferite perioade, au desfășurat o activitate profesională fructuoasă şi astfel de personalități din domeniul științelor biologice, precum: academicianul Ion Ganea, conferențiari, doctori Nicolae Corcimaru, Anatolie Perivalov, Alexandru Zelinin, Lidia Borodina, Feodora Frunză, Eudochia Beșleagă, Pascari Alexandru, Elena Panas Vladimir Burlea, Leonida Rotaru, profesorul, doctor Andrei Munteanu.

În cadrul catedrei funcționează următoarele laboratoare didactico-științifice: Ecologie umană și sanologie, Laboratorul de Fiziologie „P. Pulbere”, Anatomie şi histoembriologie, Zoologie a vertebratelor şi Ecologie și laboratorul de Zoologie a nevertebratelor.

La catedră actualmente pe lângă laboratoarele didactico-științifice activează laboratorul Ecologie Umană și Sanologie condus de dr., conf.univ. Lora Moșanu-Șupac și Centrul de Cercetare și Educație Ecologică sub conducerea prof. univ., dr.hab. Tudor Cozari.

Direcțiile de cercetare a catedrei sunt: Evaluarea status-ului funcțional al organismului uman în condițiile dezvoltării stresului ocupaţional la cadrele didactice și Studiul diversității și monitorizarea de durată a ecologiei anumitor grupe de animale nevertebrate și vertebrate din ecosistemele acvatice și terestre a Republicii Moldova.

Membrii catedrei realizează cu succes cercetări științifice în astfel de domenii ca: entomofauna, malacofauna şi parazitofauna ecosistemelor naturale şi antropizate (V. Coadă, A. Țîganaș); ecologia, etologia şi protecţia herpetofaunei (T.Cozari); biomorfologia, polimorfismul şi adaptările amfibienilor şi reptilelor la nivel populațional (T. Cîrlig); rezervele funcționale ale organismului uman (L. Moşanu-Șupac, D. Coşcodan).

Colaboratorii catedrei realizează cercetări științifice, rezultatele cărora sunt prezentate la foruri științifice din țară şi de peste hotare. În ultimii ani membrii catedrei au participat în mai multe proiecte:

 • TEMPUS IV QAEM Development of quality assurance in higher education in Moldova;
 • Tehnologii facilitatoare ale adaptabilității copiilor la procesul educațional;
 • 530537-TEMPUS-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR Development of Qality Assurance in Higher Education in Moldova;
 • Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversității şi protecției obiectelor geologice şi hidrologice;
 • Studiul acțiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populației municipiul Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competențelor transdisciplinare în procesul educațional.
 • Erasmus +Programe Key Action 1(KA107): International credit mobility for higher education students and staff.

Membrii catedrei sunt antrenaţi în diferite activități extrauniversitare: Comisia de experți Științe biologice și geonomice, președinte – prof. univ., dr. hab. T. Cozari; abilitare cu drept de conducător de doctorat – prof .univ., dr. hab. T. Cozari; membru a seminarelor științifice de profil – prof. univ., dr. hab. T. Cozari, dr., conf. univ. N. Liogchii; expert național în procesul de evaluare a propunerilor de proiecte științifice – prof. univ., dr. hab. T. Cozari, dr., conf. univ. L. Moșanu-Șupac; membri a comisiei de evaluare la Olimpiada Zonală Centru, disciplina Biologie – dr., conf. univ. D. Coșcodan, dr., conf. univ. V. Coadă; coordonatori a proiectelor internaționale – dr., conf. univ. L. Moșanu-Șupac, prof. univ., dr. hab. T. Cozari; membru în colegiul de redacție al revistelor de specialitate naționale – dr., conf. univ. L. Moșanu-Șupac, prof. univ., dr. hab. T. Cozari, dr., conf. univ. N. Liogchii, dr., conf. univ. V. Coadă. Ei participă activ la organizarea Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Conferința științifică-practică ”Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” Conferința Științifică Internațională „Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective”;. Work-Shop Tehnologii informaționale în educație; Congresul Polono-Moldo-Român etc.

Anual în cadrul Universității și respectiv la catedra Biologie Animală se organizează conferința științifică studențească. În anul 2022 ș-a desfășurat ediția LXXI-a acestei conferințe. La diferite ediții a conferinței au participat cu rapoarte științifice studenți din alte instituții din țară precum și de peste hotare. Studenții de la Facultatea Biologie și chimie, fiind ghidați de cadre didactice de la catedră au participat la manifestări similare în alte instituții.

La catedră activează Cercul de Fiziologie Umană și Zoologie.

Membrii catedrei sunt autori și coautori a mai multor lucrări destinate învățământului universitar și preuniversitar. Pentru rezultatele științifice obținute, activitate managerială eficientă membrii catedrei au fost apreciați cu premii, ordine, medalii, diplome la nivel național și internațional.

Profesorii catedrei colaborează cu colegii de specialitate din diferite instituții universitare și de cercetare din țară: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Zoologie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Departamentul Biologie și Ecologie a USM., Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Institutul de Ecologie și Geografie, Rezervația Naturală „Codrii”, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, etc.

Membrii catedrei colaborează și cu diverse instituții de peste hotare: Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia), Universitatea din Craiova (România), Universitatea Alexandru Ioan Cuza (Iaşi, România), Muzeul Naţional de istorie Naturală „Grigore Antipa” (Bucureşti, România), etc.

Anual în cadrul facultății în colaborare cu profesorii de Biologie și Chimie din instituțiile preuniversitare din republică se organizează Universiada la Biologie și Chimie.

Profesorii Catedrei Biologie Animală

Absolvent a Facultății de Biologie şi Chimie, Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenco” din Tiraspol, promoția anului 1976.

Titlul științific și științifico-didactic: doctor habilitat în biologie, profesor universitar.
Domeniul de cercetare științifică: Zoologia, Ecologia, Etologia şi protecţia herpetofaunei.

Activitatea didactico-ştiințifică: Savant recunoscut la nivel național și internațional în domeniul, zoologiei, ecologiei şi etologiei. Lucrări ştiinţifice publicate: 203 lucrări ştiinţifice, inclusiv 9 monografii, 36 articole în culegeri şi reviste ştiinţifice, 82 de materiale şi teze de raport prezentate la diverse Simpozioane şi Conferinţe naţionale şi internaţionale. Lucrări ştiinţifico-metodice şi de popularizare a ştiinţei: 37 de lucrări, inclusiv 5 enciclopedii, 32 de manuale universitare şi şcolare. peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 30 de monografii, enciclopedii şi manuale. Rezultatele științifice și metodice și-au găsit aplicare în: „Planul strategic de acţiuni în domeniul conservării biodiversităţii Republicii Moldova”, „Primul raport naţional despre biodiversitate”, „Cartea Roşie a Republicii Moldova” , manualelor şcolare de biologie, colecţia de carte în 8 volume – „Lumea vegetală şi animală a Moldovei”, cursurile normative şi speciale susţinute la Universităţile din Tiraspol, UnAŞM, elaborarea programelor pentru examenele de doctorat la specialitatea 03.00.03 – Zoologie în Republica Moldova, în valorificarea raţională a biodiversităţii, ecologiei şi etologiei pentru cursurile speciale universitare la specializările „Biologie”, „Ecologie”, „Zoologie”. Este coordonator şi coautor al colecţiei Naţionale de carte „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei” şi autor al „Atlasului zoologic” – menţionate cu Premiul Academiei Române (2008) şi Premiul Naţional al Republicii Moldova (2013). A pregătit 4 doctori în științe.

A exercitat funcţiile de şef al catedrei, prodecan şi prorector pentru activitatea ştiinţifică la UST. Este preşedinte al Comisiei de experţi în Ecologie şi Geografie, membru a Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii.

Distincții: Premiul Academiei Române, Premiul Naţional al Republicii Moldova, Ordinul ,,Gloria Muncii,, Medalia ,,Dmitrie Cantemir,, a AȘM, Medaliile de Aur la Saloanele Internaţionale de Inventică de la Geneva și Barcelona, Medalia de Argint la Salonul Internaţional de Inventică de la Bruxelles, Medalia de Bronz la Salonul Internaţional de Inventică de la Seul, Diplomele de Merit ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Absolventă a Facultății de Biologie şi Chimie, Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenco” din Tiraspol, promoția anului 1985.

Titlul științific și științifico-didactic: doctor în biologie, conferențiar universitar.

Domeniul de cercetare științifică: Fiziologia omului şi animalelor; Stresul adaptarea şi dereglările funcţionale; Psihofiziologia.

Activitatea didactico-ştiințifică: Este titulara cursurilor Histologia şi bazele embriologie, Psihofiziologie, Fiziologia etativă.

În 1987, face studiile doctorale la Institutul de Zoologie şi Fiziologie al AŞM. În 1991 susţine teza de doctor în biologie cu tema „Rolul α– şi β-receptorilor în reglarea componentelor proopiomelanocortinei (ACTH, MSH, β-ENF) în timpul stresului. În 1991-1997 activează în cadrul Institutului de Fiziologie în funcţie de secretar ştiinţific, apoi până în 2005 – şef de laborator. În această perioadă este numită Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat DH 92.03.00 de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat, este membră al Comitetului tinerilor cercetători al AŞM. Peste 28 ani a fost antrenată în managementul cercetării.

A publicat peste 180 de lucrări ştiinţifice. A activat în domeniul restructurării învăţământului preuniversitar, a fost autor a primei curricula la biologie, în anii 90 ai sec. XIX – membră a Comitetului de organizare a Olimpiadei la biologie în ţară, conducătorul echipei naţionale olimpice la biologie, organizator al bacalaureatului, membră a Comisiei de atribuire a gradelor didactice în ciclul liceal. A participat în numeroase Comisii de lucru şi de evaluare a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Este membră a două Seminare ştiinţifice de profil la specialităţile:165.01 – Fiziologia omului şi animalelor şi 532.02 – Didactica şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ). Este membră a Colegiului de redacţie de redacţie al ambelor serii ale revistei Acta et Commentationes a UST. A participat în 5 proiecte instituţionale, în 2 dintre ele a fost coordonator. A fost parte a staff-ului în 2 proiecte internaţionale TEMPUS (QUAEM) şi Erasmus+(TEACH ME) de consolidare a capacităţii instituţionale, în ultimii 5 ani a realizat 3 mobilităţi academice de formare la universităţi din Germania, Polonia, Turcia. A participat în vizite de lucru în cadrul proiectelor internaţionale în Germania, Danemarca, Spania, Marea Britanie, România, Estonia, Ucraina şi alte ţări. În 2014 a fost selectată de Comisia internaţională pentru Consiliul interimar de Conducere al ANACIP, îndeplinind funcţia de secretar general, iar din 2015 până în 2019 a fost membră al Consiliului de conducere al ANACIP, din 2018 până în 2020 – membră a Comisiei de experţi Științe biologice și geonomice, a participat în Comisii de acreditate a programelor de studii a avut mai multe formări în evaluarea calităţii învăţământului în Republica Moldova (ANACIP), România (ARACIS, ARACIP), Estonia (EKKA).

Absolventă a Facultății de Biologie şi Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol, promoția anului 1995.

Titlul științific și științifico-didactic: doctor în biologie, conferențiar universitar.

Domeniul de cercetare științifică: malacofauna, entomofauna şi parazitofauna ecosistemelor naturale şi antropizate

Activitatea didactico-ştiințifică: titulara a cursurilor: Morfoecologia nevertebratelor, Taxonomia nevertebratelor, Protecția mediului, Principiile educației ecologice, Sanologie.

A susținut teza de doctor în biologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, cu genericul „Contribuţii la studiul diversităţii malacologice (Mollusca, Gastropoda) din Rezervaţia Codrii”. În anul 2003 a fost aleasă prin concurs în funcția de conferențiar universitar la Catedra Biologie Animală, pe care o deține și în prezent. Din septembrie 2015 și până în prezent deține funcția de șef al acestei catedre.

A participat în Proiecte instituționale în cadrul UST cu domeniile de cercetare – Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversității şi protecției obiectelor geologice şi hidrologice; Studiul acțiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populației municipiul Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competențelor transdisciplinare în procesul educațional.

Membru al Consiliului Facultății Biologie și chimie, al Comisiei de Asigurare a Calității a Facultății Biologie și chimie; membru al comisiilor Olimpiadei regionale la Biologie; coorganizator al Conferinței ştiinţifico-practice internaționale „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, 9 ediții.

Autor a peste 80 de lucrări științifice, a pregătit multiple cursuri didactice, suport de lucrări de laborator. Conducător ştiinţific a lucrărilot de licenţă şi masterat în domeniul Zoologie, Ecologie, Parazitologie.

Pentru activitatea managerială eficientă și succese deosebite în pregătirea cadrelor de înaltă calificare i s-a conferit Medalia „Universitatea de Stat din Tiraspol” în anul 2020 (Decizia Senatului UST din 22 septembrie 2020).

Pentru rezistență, verticalitate și curaj în lupta pentru păstrarea integrității teritoriale, statalității Republicii Moldova, promovarea valorilor educaționale și general-umane i s-a conferit Medalia „Devotament și Demnitate” în anul 2022 (Decizia Senatului UST din 19 aprilie 2022).

Absolventă a Facultății de Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova, promoția anului 1991.

Titlul științific și științifico-didactic: doctor în biologie, conferențiar universitar.

Domeniul de cercetare științifică: Bioritmologia, Rezervele funcționale ale organismului, Stresul profesional, Adaptarea, Potențialul de adaptare a sistemului cardiovascular în diferite condiții.

Activitatea didactico-ştiințifică: Este titulara a cursurilor: la ciclul I Anatomia omului, Fiziologia omului, Igiena copilului, Anatomia și Fiziologia omului; la ciclul II – Neuroendocrinologie, Bioritmologia și  adaptarea la condiții extreme.

A susținut teza de doctor în biologie în domeniul proceselor activității nervoase superioare, stresului, impactului stresului asupra dezvoltării intrauterine, influenței hormonilor sexuali asupra formării vestigiului în memorie. A activat la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, inclusiv în calitate de șef de laborator. A fost membru proiectelor instituționale în domeniul Sanocreatologiei. A participat  în Proiecte instituționale în cadrul UST cu domeniile de cercetare – Adaptarea copiilor la procesul educațional, Influența factorului antropic asupra organismului și a biodiversității. Formator la cursuri de formare continuă în cadrul UST. A activat în calitate de șef de Catedră Biologia animală a UST; în calitate de traducător al manualelor școlare și a altor lucrări în editurile Prut-Internațional, Știința, etc.

Este membru a comisiilor Olimpiadei regională la biologie, Colegii; Membru al Departamentului Didactica Științelor în cadrul UST; Secretar științific al Senatului UST; Membru Consiliului facultății.

Autor a peste 120 de lucrări științifice, înclusiv monografii, manuale, compendii: Neuroendocrinologie (curs pentru masteranzi), Compendiu de lucrări practice la Anatomie, Manual de Anatomie și fiziologie, Caiet de lucrări practice la anatomie etc.

Conducător științific al numeroaselor teze de licență și master. Conducător științific al cercetărilor elevilor, care obțin locuri premiante la Conferințe municipale și Concursul Mold SEF, olimpiade Republicane la Biologie. Pentru activitatea didactică a obținut Premiul Președintelui RM în legătura cu Ziua Profesorului, anul 2018.

Absolventă a Facultății de Biologie şi Chimie, Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenco” din Tiraspol, promoția anului 1988.

Titlul științific și științifico-didactic: doctor în biologie, conferențiar universitar.

Domeniul de cercetare științifică: biomorfologia, polimorfismul şi adaptările amfibienilor şi reptilelor la nivel populațional

Activitatea didactico-ştiințifică: titulara a cursurilor: Zoologia vertebratelor, Anatomia comparată, Ecologia, Ecologia populațională, Ecologia umană, Biostatistica..

A susținut teza de doctor în biologie la Institutul de Zoologie, cu genericul „ Particularitățile biologice și comportamentul speciei Rana dalmatina Bonap. (Amphibia, Anura) în Codrii Centrali”. A participat în Proiecte instituționale în cadrul UST cu domeniile de cercetare – Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversității şi protecției obiectelor geologice şi hidrologice; Studiul acțiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populației municipiul Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competențelor transdisciplinare în procesul educațional. A activat în calitate de prodecan al Facultății Biologie și chimie. Membru Consiliului facultății.

Autor a peste 70 de lucrări științifice în domeniul batrahologiei, herpetologiei, ornitologiei şi teriologiei, a pregătit multiple cursuri didactice, suport de lucrări de laborator. Conducător ştiinţific a lucrărilor de licenţă şi masterat în domeniul Zoologie, Ecologie.

Absolventă a Facultății de Biologie și Chimie, Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenco” din Tiraspol, promoția anului 1987.

Domeniul de cercetare științifică: entomologie și parazitologie.

Activitatea didactico-ştiințifică: din anii 1987-1988 lucrează ca profesoare de biologie şi chimie în satul Marcăuţi, raionul Dubăsari. În perioada 1988-1999 activează ca lector asistent, iar din 1999 ca lector superior în instituţia respectivă. În anii 1994-98, face studii de doctorat, la Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor, în Laboratorul de Virusologie. În 2010 a susţinut teza de master în Ştiinţe ale naturii, specialitatea Biologie aplicată. Activează în învăţământul universitar de 35 ani, deţinând funcţiile de lector superior, prodecan al facultăţii. Titular al cursurilor de Zoologia nevertebratelor şi vertebratelor, Biologia animală, Entomologie, Parazitologie. Este autor a peste 80 de articole, teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice, 4 compendii şi un dicţionar entomologic. A participat în Proiecte instituționale în cadrul UST cu domeniile de cercetare – Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversității şi protecției obiectelor geologice şi hidrologice; Studiul acțiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populației municipiul Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competențelor transdisciplinare în procesul educațional. Realizează cercetări în domeniul entomologiei şi parazitologiei.

Catedra Biologie Vegetală

Catedra Biologie Vegetală a fost fondată în luna august, 1954. În cadrul catedrei activau cadre didactice, selectate riguros pe baza competențelor și profesionalismului, care ulterior au devenit doctori în ştiinţă, doctori habilitaţi, şefi de laborator/catedră, laureați al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei. deținători de brevete de invenție, contribuind esenţial la dezvoltarea culturii naţionale şi păstrării patrimoniului naţional. Pe parcursul anilor, la catedră au fost atraşi cei mai buni absolvenţi ai facultăţii Biologie și chimie, respectiv, Geografie și biologie.

În iulie 1992 în urma declanşării conflictului de pe Nistru, Universitatea de Stat din Tiraspol este evacuată în municipiul Chişinău. Catedra de Botanică și-a îndeplinit misiunea cu devotament și responsabilitate, rezistând reformelor Învăţământului superior și obținând rezultate performante atât în domeniul Educației, cât și cel de cercetare. Pe lângă activitățile de predare și cercetare unii membri ai catedrei s-au implicat în elaborarea primelor programe de învățământ pentru licee (profil real și umanist), colegii și gimnazii și curriculumului național pentru învățământul liceal. Au făcut parte din Comisia de atestare a cadrelor didactice din învățământul general și au efectuat stagii de formare pe lângă Institutul de Științe ale Educației, activând în calitate de formatori centrali pentru implementarea curriculumului în școală.

În decembrie 2000, în legătură cu Reforma învățământului universitar şi preuniversitar din Republica Moldova, domeniile de cercetare la catedră se diversifică, abordându-se metode și tehnici noi de investigare a plantelor, se modernizează metodele de predare-învățare-evaluare a studenților. Membrii catedrei de rând cu întreg colectivul academic al Universității de Stat din Tiraspol au activat în direcția reorganizării tuturor componentelor procesului de învățământ în legătură cu punerea în aplicare a exigențelor Procesului de la Bologna și realizarea Programului de asigurare a Calității procesului de învățământ și cercetare. Ulterior, disciplinele de la catedră au trecut printr-un proces continuu de actualizare, de integrare a noilor domenii de rând cu cele de bază prin prisma  inter- și transdisciplinarității, atât la ciclul I – licență, căt și ciclul II – masterat, contribuind la îmbunătăţirea calităţii prosesului de predare și cercetare.

În prezent catedra Biologie Vegetală dispune de 4 laboratoare didactice: Laboratorul Morfologia şi anatomia plantelor; Laboratorul de Sistematica vegetală; Laboratorul Fiziologia vegetală; Laboratorul Didactica biologiei.

Actualmente, cercetarea ştiinţifică la catedra Biologie Vegetală se efectuează în două direcții: una care corespunde activității didactice propriu-zisă (cursuri, seminare, lucrări de laborator, lucrări practice/aplicații de teren, conducerea cu lucrările de licență și masterat) și activitatea științifică, care implică: cercetări teoretice și aplicative, în cadrul proiectelor interne și instituționale.

Catedra Biologie vegetală activează în cluster cu Laboratorul de Biotehnologii ecologice, având ca prioritate cercetări din domeniile: Ecologie şi productivitatea algelor, Biotehnologie agricolă și Micologie, etc.

Dintre domeniile de activitate ştiinţifică ale profesorilor de la catedră, se pot menționa: Citogenetica vegetală, Cariosistematica, Taxonomie, Diversitatea vegetală, Metode contemporane de instruire. Catedra este abilitată cu drept de doctorat la specialitatea 532.02 – Didactica biologiei.

Herbarul catedrei reprezintă o colecție de plante de peste 10 000 specii răspândite în Republica Moldova, clasificate după familii și gradul de raritate, inclusiv, plantele incluse în Cartea Roșie. În afară de Herbarul științific, la catedră se elaborează Herbarul de lucru pentru studenți, care poate fi utilizat la lecțiile practice și de laborator.

În cadrul catedrei activează cercul „Botanistul”, se organizează concursuri, victorine, excursii, etc. Catedra Biologie Vegetală colaborează cu multe instituții din țară și de peste hotare.

Profesorii Catedrei Biologie Vegetală

Din noiembrie 2009 și până în prezent, catedra este condusă de Eugenia Chiriac, doctor, conferențiar universitar.

Absolventa Facultății de Biologie și Chimie (promoția 1985). Domenii de activitate științifică: Citobotanică, Biodiversitatea și conservarea patrimoniului vegetal; Bionica, Didactica biologiei. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Masterat).

Este autor și coautor la cca 130 lucrări științifico–metodice, inclusiv, monografii, manuale şi materiale didactice. A efectuat stagii de perfecționare în România (Iași), Polonia (Cracow), Italia (Genova),  Germania (Leipzig). Coordonatorul Cercului de Botanică.

Participă în cadrul unor proiecte interne și instituționale. Coorganizator și Membru al Seminarului ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” din cadrul Facultăţii Biologie şi Chimie. Membru al Consiliului facultății Biologiei şi Chimie.

Membru al Comitetului de Asigurare a Calități din cadrul facultății Biologiei şi Chimie, Membru al Senatului UST/UPSC. Deține Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Absolvent al Facultății de Biologie și Chimie (promoția 1993).

Domenii de activitate științifică: Fiziologia plantelor, Genetica și ameliorarea plantelor. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Masterat).

Este autor și coautor la peste 80 lucrări  științifico–metodice, inclusiv, monografii și materiale didactice. A efectuat stagii de perfecționare în România (Iași, Craiova) și Republica Moldova. Începând cu anul 2012 și până în anul 2021, deține prin concurs, funcția de decan al Facultății de Biologie și chimie.

Din noiembrie 2021 deține prin concurs funcția de decan al Facultății de Biologie și chimie. Coautor la 4 brevete de invenție. Coorganizator al Conferinței ştiinţifico-didactice internaționale „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, 9 ediții.

Președinte al Consiliului Facultății Biologie și Chimie. Membru al Comisiei de Asigurare a Calități din cadrul facultății Biologiei şi Chimie. Membru al Senatului UST/UPSC.

Membru al Seminarului științific de profil: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitatea: 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală.

Apreciat cu Premiul Academiei de Științe a Moldovei.

Absolvent al Facultății de Biologie și Chimie (promoția 1986).

Domenii de activitate ştiinţifică: Taxonomie, Microbiologie, Ecologie şi productivitatea algelor. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Masterat).

Este autor și coautor la cca 160 lucrări  științifico – metodice, inclusiv – monografii, manuale şi materiale didactice.

A efectuat stagii de perfecționare și mobilitate în România (Craiova), Polonia (Cracow) și Moldova. Participă în cadrul unor proiecte interne și instituționale.

Coordonator de proiect cu studenții. Membru al Seminarului ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” din cadrul Facultății Biologie şi Chimie, UST.

Directorul Laboratorului „Biotehnologii ecologice”. Membru al Consiliului facultății Biologiei şi Chimie.

În perioada 2001 -2012 a deținut funcția de decan al facultății de Biologie și Chimie. Membru  Seminarului Științific de Profil 03.00.05.

Deține Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Absolventa Facultății de Biologie și Chimie (promoția 2008, licență; promoția 2010, masterat).

Domenii de activitate ştiinţifică – Biotehnologie agricolă și Micologie.

A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Masterat). Este autor și coautor la cca 110 lucrări științifico–metodice, inclusiv-monografii, manuale şi materiale didactice.

A efectuat stagiu de mobilitate în Polonia (Cracow). Participă în cadrul unor proiecte interne, instituționale și internaționale.

Director proiect „Tineri cercetători”, coordonator de proiect cu studenții.

Membru al Seminarului ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” din cadrul Facultăţii Biologie şi Chimie, UST. Membru al Consiliului facultăţii Biologiei şi Chimie.

Deținătoarea Bursei de excelenţă a Guvernului RM pentru anul 2012; Diploma Gold Medal: European exhibition of creativity and innovation (EUROINVENT), Iaşi-Romania; Diploma Medalia de aur la Salonul internaţional de invenţii şi inovaţii “Traian Vuia”, Timişoara; Menţiune în cadrul concursului pentru tineret în domeniul Știinţei, Tehnicii, Literaturii şi Artelor.

Absolventa Facultatea de Geografie, specialitatea, Georgrafie și Biologie (promoția 1996).

Este autor și coautor la cca 29 de publicații, inclusiv, suportul metodico-didactic „Organismul uman și sănătatea” pentru clasele gimnaziale (2021).

Autor de Curricula și Ghid metodologic la biologie (ediția 2019), formator național de implementare a Curriculei la biologie (ediția 2019). Coordonatorul revistei online de biologie Ritm ProBiologic.

Autor în Proiectul „Standarte de dotare minima a cabinetelor de studio la disciplinele școlare în instuțiile de învățământ general”.

Membru al Consiliului facultăţii Biologiei şi Chimie.

Din august, 2019, la catedră activează ca titular, dna Lilia Brînză, doctor, conferențiar universitar, specialist în domeniul Fiziologiei stresului și adaptării plantelor.

Este autor și coautor la cca 120 de publicații.

Consultant ştiinţific în cadrul proiectului pentru studenţi „Optimizarea protocolului de micropropagare in vitro a plantelor de Actinidia arguta” (2022).

Membru al Seminarului științific de profil: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitatea: 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală.

Membru al Consiliului facultăţii Biologiei şi Chimie. Coautor la 16 brevete de invenție.

Deținătoare a două Diplome – Gold Medal: European exhibition of creativity and innovation (EUROINVENT), Iaşi-Romania (2022), Timișoara (2022).

Eugen Ciobanu, asistent universitar, în Laboratorul de Biotehnologii ecologice.

Catedra Chimie

Cu scopul sporirii competențelor profesionale membrii catedrei Chimie realizează stagii de formare continuă în diverse instituții din țară, precum și mobilități academice în instituții de prestigiu de peste hotare (Universitatea Pedagogică din Krakow, Universitatea din Craiova, Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, Universitatea din Cernăuți, Universitatea din Torino, Universitatea din Palermo, Universitatea din Brașov, Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din București, Institutul de Chimie Generală și Anorganică din Moscova etc.).

La catedră sunt invitați cu lecții publice personalități în domeniu din țară și de peste hotare: Popescu R., Geană I., Moldoveanu C., Zbanciog Gh., Pui A., Cozma D., Lazzara G., Rotaru A., Rotaru P., Sandu M., Duca Gh., Parissi F. etc.

Membrii catedrei activează într-un șir de proiecte de cercetare în domeniul chimiei (fundamentale și aplicative), precum și în domeniul pedagogiei, rezultatele fiind reflectate în lucrări științifice publicate în reviste de prestigiu, brevete de invenție și mențiuni la diferite expoziții, concursuri naționale și internaționale. Realizările cercetărilor din proiectele științifice sunt reflectate în cadrul disciplinelor de profil. Rezultatele obținute în cadrul proiectelor europene ERASMUS+ sunt implementate în cadrul programelor de studii coordonate de catedră.

Studenții programelor catedrei sunt implicați în realizarea unor proiecte de cercetare instituțională (Rotaru Mihaela, Stati Dumitru, Gorobeț Anastasia, Cociu Vera, Budei Olga etc.). În cadrul universității se desfășoară proiectele de cercetare pentru studenți cu finanțare internă.

Colaborări

Cele mai intense colaborări catedra le are cu Institutul de Chimie, Institutul de Fizică aplicată, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, precum şi cu unele organizații de stat şi private („Apă-Canal”, Institutul de Metrologie şi Standardizare etc.). Membrii catedrei colaborează cu specialiștii din domeniu de la diferite universități din țară: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, cât și universități de peste hotare: Universitatea Pedagogică din Krakow, Universitatea din Craiova, Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, Universitatea din Cernăuți, Universitatea din Torino, Universitatea din Palermo, Universitatea din Brașov, Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din București, Institutul de Chimie Generală și Anorganică din Moscova etc. Compuşii sintetizaţi la catedră sunt supuşi unor analize la Institutul de Chimie pentru determinarea compoziţiei. La Institutul de Fizică aplicată se determină structura compuşilor, precum şi unele proprietăţi ca: luminiscenţa, capacitatea de sorbţie, proprietăţile anticorozive etc. La Institutul de Microbiologie şi Biotehnologii se testează proprietăţile de stimulare a unor procese fiziologice la fungi şi alge.

Calitatea unor produse alimentare este analizată atât în laboratoarele catedrei, cât şi la Institutul de Standardizare şi Metrologie, unele laboratoare ale întreprinderilor din domeniul industriei alimentare.

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din instituțiile preuniversitare

La catedră tradiţional se organizează şi se desfășoară cursuri de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare (trei grupe pe parcursul fiecărui an), precum și cursuri de recalificare cu durata de un an. Sunt discutate subiecte ce țin de schimbările în pedagogie, tendințele contemporane în metodologia didactică, implementarea tehnologiilor informaționale în procesul de instruire, familiarizarea cu noile realizări ale științei contemporane, care influențează în mod direct asupra dezvoltării profesionale a cadrului didactic. Corpul didactic întreprinde măsuri pentru editarea unor serii întregi de lucrării didactico-ştiinţifice destinate studenţilor și profesorilor de chimie și biologie.

Profesorii Catedrei Chimie

S-a născut la 5 iulie 1974 în satul Sărata-Răzeşi, raionul Leova. Studii: Liceul Teoretic din or. Leova (1989-1991); Universitatea de Stat din Tiraspol (1991-1996); Academia de Ştiinţe a Moldovei, doctorat (1997-2000).

Activitatea didactică, ştiinţifică şi managerială: 1996-1997 – asistent universitar la Catedra Chimie a UST; 1997-2000 – doctorand (Institutul de Chimie al ASM, laboratorul Chimia compuşilor coordinativi). În anii 2000-2002 activează în funcţie de lector universitar la catedra Chimie a UST. În anul 2002 susţine teza de doctor cu tema „Sinteza şi studiul dioximaţilor cobaltului(III), care conţin fluor”. În perioada 2002-2003 este prodecan al facultăţii Biologie şi Chimie a UST. În anii 2003-2004 este şef al secţiei Studii şi organizarea procesului de instruire a UST. Din anul 2004 până în 2007 este şef al catedrei Chimie a UST. În perioada 2007-2009 activează în calitate de cercetător ştiinţific superior în cadrul laboratorului Chimie coordinativă a Institutului de Chimie al AȘM. În anii 2009-2010 este şef al secţiei Studii şi managementul calităţii a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În perioada 2010-2012 face studii la postdoctorat. Din 2012 – 2016 este şef al catedrei Chimie a UST. Din 1 decembrie 2015 până în noiembrie 2022 este rector al Universității de Stat din Tiraspol.

Domenii de cercetare: Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi cu liganzi polifuncționali (elaborarea metodelor de sinteză şi studiul procesului de coordinare la generatorul de complex a liganzilor cu diverse grupe funcţionale, precum şi determinarea particularităţilor structurale şi a proprietăţilor specifice valoroase pentru aplicarea practică); Probleme ale eficientizării metodologiei instruirii la chimie (analiza obiectivă a dinamicii modificării exigenţelor în procesul de instruire şi elaborarea unor soluţii raţionale adaptate la disciplina de studiu, care ar permite îmbinarea armonioasă a metodelor, mijloacelor şi formelor de instruire pentru sporirea randamentului educaţional).

Este autor a peste 550 lucrări ştiinţifice cu caracter fundamental, aplicativ şi didactic, 20 brevete de invenţie, diferite manuale şi elaborări metodice. Este coautor al monografiei Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands. Academica Greifswald, Germania. A fost decorat cu 28 medalii de aur la saloanele internaţionale de invenţii de la Geneva, Sevastopol, Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, Timișoara, Bacău. Este laureat al Premiului Prezidiumului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru tineret (2000) şi al Premiului Ministerului Educaţiei pentru tineret în domeniul ştiinţei (2008). A realizat o serie de stagieri în România, Polonia, Rusia, Italia, Cehia, Franța. Colaborează cu instituţii ştiinţifice din ţară: Institutul de Chimie, Institutul de Fizică aplicată, Institutul de Microbiologie şi biotehnologie etc., precum şi de peste hotare: Universitatea Jageloniană (Polonia), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (România), Institutul de Chimie Generală şi Anorganică din Moscova (Rusia), Universitatea de Științele Vieții din Praga (Cehia) etc. Este conducător a proiectelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Conduce proiecte doctorale la specialitățile 141.01 Chimie anorganică și 532.02 – Didactica chimiei. Sub conducerea Dlui E. Coropceanu au susținut teza 5 doctori în științe. Indicele Hirsch=17.

S-a născut la 10 februarie1981 în s. Bălănești, r. Nisporeni, Republica Moldova. În anul 1996 absolvește gimnaziul din sat și în anul 1999 absolvește LT „B. Cazacu” din Nisporeni. Tot în același an este înmatriculat la Facultatea de Biologie și chimie (cu sediul la Chișinău), specialitatea Chimie și fizică, absolvind-o în anul 2003, urmând studiile la masterat. În anul 2005 este înmatriculat la studii prin doctorat la Institutul de Chimie al AȘM. În anul 2017 susține teza de doctor în științe chimice. În perioada 2003 până în prezent activează  la  Catedra  Chimie în calitate de asistent, lector și conferențiar universitar.

Din 2017 activează în calitate de șef de catedră.

În domeniul științei din anul 2005 activează în calitate de cercetător științific superior în cadrul Institutului de Chimie. De asemenea a participat în calitate de membru în 5 proiecte instituționale, 3 proiecte pentru tineri cercetători și un proiect internațional MRDA-CRDF. Rezultatele științifice sunt redate în peste 60 de lucrări științifice și științifico-didactice. În anul 2020 a fost decorat cu Medalia UST pentru rezultate remarcabile în activitatea educațională și devotament cauzei profesionale. 2020 – Diploma MECC. 2021 – Diplomă de onoare Conferențiarul anului, UST.

Principalele domenii de cercetare sunt: Studiul structurii electronice şi stabilității sistemelor moleculare; Studiul suprafețelor de energie potențială, dinamica, profilul energetic şi mecanismul reacțiilor chimice; Studiul cuanto-chimic al mecanismului unor reacții radicalice, de substituție, de condensare etc.

S-a născut la 18 august 1937 în comuna Leușeni, raionul Telenești. În anul 1954 absolvește școala medie din or. Telenești, iar în anul 1954-1959 realizează studiile la facultatea de Biologie și chimie a Institutului Pedagogic „T. G. Șevcenco” din Tiraspol, promoția 1959.

A participat ca membru al detașamentului studențesc în Kazahstan, unde a fost decorată cu medalia „За освоение целинных земель”, în anul 1957.

Activitatea didactico-științificăîncepând cu anul 1959 și 1961 activează ca profesoară de chimie în școala medie din satul Costești, raionul Ialoveni; 1961-1963 asistent la catedra Chimie a Institutului Pedagogic din Tiraspol; 1983-1967-studiile la doctorat în cadrul Institutului de Chimie  Generală și Anorganică al Academiei de Științe din Ucraina (Odessa). A susținut teza de doctor în chimie  în domeniul sintezei și studiul compușilor coordinativi ai lantanidelor în 1967. În 1967 revine la catedră în funcție de lector superior, iar în 1970- conferențiar  universitar la catedra Chimie, unde activează până în prezent. A elaborat și publicat 125 de lucrări stiințifico-didactice.

În anul 1971 a fost decorată cu medalia „Veteran al muncii”, iar în 1987 cu insigna „Eminent al învățământului public”. Prin decretul președintelui Republicii Moldova din 1 octombrie 2010 i s-a conferit Medalia „Meritul Civic”.

S-a născut la 22 iulie 1982 în s. Pepeni, r-nul Sângerei.

A studiat Liceul Teoretic A. Agapie (1997), Colegiul (independent) de Finanțe și Drept (1997-2000). Licență – Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (2000-2004), masterat (2009-2011). Doctorat – Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (2011-2015).

2005-prezent – profesoară de chimie, grad didactic superior Liceul  Teoretic  „Mircea  cel  Bătrân”;  2016 – prezent  –  Conferențiar universitar UST/UPSC; 2013-prezent – cercetător științific, cumul, Institutul de Fizică Aplicată; 2016-2015 – director adjunct pentru procesul de instruire Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân”; 2015-2013 – profesoară de chimie, grad didactic I, cumul, Colegiul de Ecologie; 2013-2011 – cercetător științific, cumul, Institutul de Chimie; 2005-2004 – profesoară de chimie Școala medie de cultură generală nr. 6.

Domenii de cercetare: sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi; didactica bazată pe competențe – valori şi limite; căi de mediere didactică în procesul de învățământ – aplicație la disciplina chimie. Publicații, premii: Lucrări științifice în reviste naționale și internaționale  factor de impact, precum și  teze ale comunicărilor științifice.

În 2017 – Premiul Memorial Yurii Simonov. 2020 – Medalia UST pentru rezultate remarcabile în activitatea educațională și devotament cauzei profesionale. 2020 – Diploma Meritul Academic, Academia de Științe a Moldovei. 2021 – Diplomă de onoare Lectorul anului, UST. 2022 – Diplomă de onoare pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării și inovării, MECC, 2022.

S-a născut la 23 iulie 1974 în s. Iargara, r. Leova.

A studiat Liceul teoretic din oraşul Leova, profilul Biologie şi chimie, promoţia 1991. Urmează Universitatea de Stat din Tiraspol, facultatea Biologie şi chimie, promoţia 1996.

Activitatea didactică şi ştiinţifică: 1996 – 1999 – asistent la catedra Chimie a UST; 1999 – 2002 – doctorand la Institutul de Chimie a AŞM, secţia zi; lector asistent la catedra Chimie a UST; 2002 – până în  prezent  lector  universitar la  catedra  Chimie a UST, moderator al disciplinelor Chimie analitică, Metode fizico-chimice de analiză, Chimie organică, Chimia compuşilor macromoleculari; 2004 – 2009 – prodecan al facultăţii Biologie şi chimie a UST; 2012 – până în prezent coordonator al Cercului de chimie. 2011-2014 activează în proiectului instituţional „Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pământuri rare”; 2015-2018 este inclus în cadrul proiectului instituţional „Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei municipiul Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional”. Domenii de cercetare: chimie analitică, ecologie, didactica chimiei. Rezultate științifice: peste 30 de lucrări științifice și științifico-metodice.

S-a născut la 9 August 1983 în o. Craiova, România. Urmează studiile de Licenţă la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, promoţia 2006. Apoi, finalizează studiile de Doctorat la Universitatea Politehnica din Bucureşti (2011) în Inginerie Mecanică, Universitatea din St Andrews în (2013) în Chimie şi Universitatea din Craiova (2016) în Fizică. Postdoctorat la Universitatea din Craiova (16 luni) şi Universitatea din Cambridge (2 luni). Din 2021 este Doctor Habilitat în domeniul Chimie.

Activitatea didactică şi ştiinţifică: 2006 – 2020 – Asistent de cercetare, Cercetător ştiinţific gradul III, Cercetător ştiinţific gradul II la Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei; 2015-2017 Cercetător Ştiinţific Superior la Institutul de Chimie din Chişinău, 2017-până în prezent  Conferenţiar la Universitatea din Craiova, iar din 2019-până în  prezent  Cercetător ştiinţific gradul II la Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”; din 2020 este Conferenţiar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Domenii de cercetare: Proprietăţi şi procese termice. Studii de cinetică eterogenă formală şi aplicată la descompunerea termică a materialelor. Studiul materialelor oxidice: sinteza şi caracterizarea feroelectricilor şi a relaxorilor dielectici. Analiză termică şi calorimetrie. Proprietăţi termice ale materialelor. Aspecte termofizice ale metodelor spectroscopice (compoziţionale, dielectrice, mecanice). Cinetică şi termodinamică fundamentală & cinetica proceselor eterogene: metode izoconversionale, proceduri liniare incrementale avansate, metode cinetice complexe pentru discriminarea modelelor cinetice, metode “Master plots”. Procese dinamice în materiale: modelarea relaxărilor induse termic ale dipolilor dielectrici. Materiale funcţionale electroceramice: dielectrici, relaxori, feroelectrici, multiferoici). Relaţia structură-proprietăţi în materiale ceramice de tip tungsten bronz tetragonal (TTB) şi perovskitice. Comportamentul termic al unor compuşi organici (cristale lichide şi coloranţi). Analiza termică şi calorimetrică a combustibililor solizi: cărbune (lignit, huilă) & biomasă (lemn, porumb, etc.). Este Editor-in-Chief la Hybrid Advances (Elsevier), Coordinating Editor la Applied Surface Science Advances (Elsevier), Membru în Editorial Board la Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (Springer-Nature), Surfaces and Interfaces (Elsevier) şi Molecules (MDPI).

S-a născut la 29 aprilie 1977 în s. Sauca, r. Ocnița, Republica Moldova.

A studiat școala medie ”Petru Zadnipru” din localitatea de baștină, promoția 1994. Urmează Facultatea de Chimie a USM, promoția 1999.

Activitatea didactică și științifică: 1999-2003 – doctorand la Catedra Chimie Anorganică; 2003-2006 – cercetător științific în Laboratorul de Chimie Coordinativă, USM; 2002-2004 – de inginer-chimist la Fabrica de vinuri spumoase „VISMOS”; 2006-2009 – inginer-chimist în Laboratorul de încercări al ÎM moldo-germane „Bio Company Raps” SRL din orășelul Lipcani, r. Briceni. 2010-2013, inginer-chimist coordonator al Laboratorului Apă Potabilă, S.A. Apă-Canal Chișinău; 2013-2015 – șef de laborator Laboratorul Apă Potabilă, S.A. Apă-Canal Chișinău. 2015-prezent cercetător științific coordonator în cadrul Laboratorului Hidrochimie și Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie, AȘM. 2018 – până în prezent lector universitar la catedra Chimie a UST.

Pe perioada anilor 1999-2020, a participat în calitate de membru în proiecte instituționale și internaționale, MRDA-CRDF, RFBR, precum și Black Sea BSB27 și BSB165.

Domenii de cercetare: chimie anorganică și coordinativă; hidrochimia ecosistemelor acvatice, metode fizico-chimice de analiză UV-Vis, FTIR, cromatografia GC-MS, în special spectrometria ICP-OES. Rezultate științifice: peste 30 de lucrări științifice și 1 brevet de invenție.

S-a născut la 8 ianuarie 1987 în s. Taraclia, r-nul Căușeni.

A absolvit Liceul Teoretic Ștefan Cel Mare și Sfânt (2005).

Licență – Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (2005-2009), masterat (20018-2020, 2020-2022).

 • 2012-prezent – profesoară de chimie, grad didactic DOI Liceul  Teoretic „Ștefan Cel Mare și Sfânt”;
 • 2020- prezent Doctorandă a Școlii Doctorale Ștințe ale Educației.
 • 2020 – prezent  –  Asistent universitar Universitatea de stat din Tiraspol;
  2020 – prezent – Cercetător științific stagiar la Institutul de Științe ale Educație.
 • 2020- prezent – Cercetător științific Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Domenii de cercetare: Pedagogie, Didactica chimiei, Educație STEAM.

Publicații: Lucrări științifice în reviste naționale precum și teze ale comunicărilor științifice.