Ciclul III, Doctorat

Studiile superioare de doctorat, ciclul III, conform Cadrului European al calificărilor, corespund nivelului 8 în sistemul de Clasificare Internațională Standard a Educației (ISCED-2011).

Accesul la studii în ciclul III de studii superioare de doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se organizează în fiecare an la programele de doctorat autorizate, în conformitate cu legislația din domeniul educației. La concursul de admitere pot participa candidații deținători ai diplomei de studii superioare de master sau ai unui act de studii echivalent, recunoscut de structura abilitată cu recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor.

Studiile superioare de doctorat sunt organizate cu frecvență și cu frecvență redusă.

Planul de înscriere a candidaților la studiile superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat se aprobă de Guvern, cu taxă de studii – de Universitate.

Durata studiilor constituie 3 ani pentru studiile cu frecvență și 4 ani cu frecvență redusă, acumulând 180 de credite de studii transferabile (ECTS). Creditele transferabile de studii au rolul de a facilita mobilitatea doctoranzilor în cadrul universităților în interiorul țării și dintr-o țară în alta prin recunoașterea calificărilor academice și a perioadelor de studiu.

Studiile superioare de doctorat se realizează prin programe de două tipuri:

  1. doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, recunoscută pe plan internațional. Doctoratul științific constituie o precondiție pentru dezvoltarea carierei profesionale în învățământul superior și în cercetare;
  2. doctorat profesional, în domeniile artelor și sportului, are ca finalitate producerea de cunoaștere originală în baza aplicării metodei științifice și a reflecției sistematice asupra unor creații artistice sau asupra unor performanțe sportive de înalt nivel național și internațional. Doctoratul profesional poate satisface precondiția pentru dezvoltarea carierei profesionale în învățământul superior și în cercetare în domeniile artelor și sportului.

Studiile superioare de doctorat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctorat, cu conferirea titlului de doctor și cu eliberarea diplomei de doctor de către UPS „Ion Creangă”, în urma confirmării titlului științific de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare.

În cazul finalizării studiilor superioare de doctorat fără susținerea publică a tezei de doctorat se eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv, ceea ce constituie experiență profesională de cercetare.

Diploma de doctor conferă dreptul de a profesa în domeniul științelor educației/ artei/sportului, precum și de a ocupa posturi în instituții de învățământ superior, în organizații din sfera științei și inovării, dar și în alte instituții și organizații din economia națională. Diploma de doctor conferă și dreptul de înscriere în programele de postdoctorat.

Organe de conducere privind organizarea studiilor superioare de doctorat

Organizarea și evaluarea studiilor superioare de doctorat

Externe:

Interne:

Organizarea procesului de studii superioare de doctorat

Externe:

Interne:

Elaborarea și susținerea tezelor de doctor

Extene:

Interne:

Competiţia Proiectelor Ştiinţifice și Organizarea Concursurilor

Externe:

Interne:

Publicarea rezultatelor cercetărilor științifice

Externe:

Conducători de doctorat

Titluri științifice

Externe:

Reviste științifice

Externe:

  • CIORBĂ Constantin, prof. univ., dr. hab., președinte
  • RACU Igor, prof. univ., dr. hab.
  • CUZNEȚOV Larisa, prof. univ., dr. hab.
  • SADOVEI Larisa, dr., conf. univ.
  • URSU Valentina, dr., conf. univ.
  • MATRAN Tatiana, doctorandă

Evenimente și anunțuri recente

Susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: STEGĂRESCU Lilia Conducător științific: GARȘTEA Nina, dr., conf. univ. Tema tezei: MANAGEMENTUL CONSILIERII EDUCAȚIONALE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data:...

Susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Haidu Felicia Aurica Conducător științific: Losîi Elena, dr., conf. univ. Tema tezei: Manifestarea agresivității la conducătorii auto și modalități de diminuare Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării şi...