Ciclul III, Doctorat

Studiile superioare de doctorat, ciclul III, conform Cadrului European al calificărilor, corespund nivelului 8 în sistemul de Clasificare Internațională Standard a Educației (ISCED-2011).

Accesul la studii în ciclul III de studii superioare de doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se organizează în fiecare an la programele de doctorat autorizate, în conformitate cu legislația din domeniul educației. La concursul de admitere pot participa candidații deținători ai diplomei de studii superioare de master sau ai unui act de studii echivalent, recunoscut de structura abilitată cu recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor.

Studiile superioare de doctorat sunt organizate cu frecvență și cu frecvență redusă.

Planul de înscriere a candidaților la studiile superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat se aprobă de Guvern, cu taxă de studii – de Universitate.

Durata studiilor constituie 3 ani pentru studiile cu frecvență și 4 ani cu frecvență redusă, acumulând 180 de credite de studii transferabile (ECTS). Creditele transferabile de studii au rolul de a facilita mobilitatea doctoranzilor în cadrul universităților în interiorul țării și dintr-o țară în alta prin recunoașterea calificărilor academice și a perioadelor de studiu.

Studiile superioare de doctorat se realizează prin programe de două tipuri:

  1. doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, recunoscută pe plan internațional. Doctoratul științific constituie o precondiție pentru dezvoltarea carierei profesionale în învățământul superior și în cercetare;
  2. doctorat profesional, în domeniile artelor și sportului, are ca finalitate producerea de cunoaștere originală în baza aplicării metodei științifice și a reflecției sistematice asupra unor creații artistice sau asupra unor performanțe sportive de înalt nivel național și internațional. Doctoratul profesional poate satisface precondiția pentru dezvoltarea carierei profesionale în învățământul superior și în cercetare în domeniile artelor și sportului.

Studiile superioare de doctorat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctorat, cu conferirea titlului de doctor și cu eliberarea diplomei de doctor de către UPS „Ion Creangă”, în urma confirmării titlului științific de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare.

În cazul finalizării studiilor superioare de doctorat fără susținerea publică a tezei de doctorat se eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv, ceea ce constituie experiență profesională de cercetare.

Diploma de doctor conferă dreptul de a profesa în domeniul științelor educației/ artei/sportului, precum și de a ocupa posturi în instituții de învățământ superior, în organizații din sfera științei și inovării, dar și în alte instituții și organizații din economia națională. Diploma de doctor conferă și dreptul de înscriere în programele de postdoctorat.

Școli doctorale:

Avize:

Pretendent: BRÎNZĂ Ionela Conducător științific: CRISTEA Sorin, profesor universitar, doctor în pedagogie Tema tezei: Actualitatea pedagogiei formativ – organiciste a lui George G. Antonescu Specialitatea: …