Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: PEREU Tatiana

Conducător științific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Titlul tezei: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE FORMĂRII  EFICIENȚEI  PERSONALE  LA MEMBRII  ADULȚI  AI  FAMILIEI

Specialitatea: 531.01- Teoria generală a educației

Data: 30 noiembrie 2020

Ora: 14.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului.


 

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Patrașcu Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – președintele comisiei
  2. Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – conducător de doctorat
  3. Platon Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial
  4. Goraș – Postica Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial
  5. Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – referent oficial

 

Teza de doctor în științe ale educației și rezumatele pot fi consultate la Repozitoriul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și pe pagina web  a ANACEC www.cnaa.md

Pentru susținerea publică a tezei se va folosi platforma Zoom Cloud Meetings, linkul de mai jos:

https://us02web.zoom.us/j/7655408701?pwd=VlRHN2xpWk10bDRzYnROUTVmb1ViQT09

Passcode: 3t5W9f

ADNOTARE

Volumul și structura tezei. Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și reco­mandări, bibliografie (175 de surse), 11 anexe. În total conține: 123 de pagini text de bază, 20 de figuri și 5 tabele. Rezultatele cercetării  au  fost publicate în 11 lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: eficiență personală, familie, adult, mamă, tată, copil, competență parentală, fundamente pedagogice, consiliere, conflicte, condiții psihopedagogice, relații interpersonale.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în oferirea posibilității de conștientizare și valorificare creativă din punct de vedere pedagogic a Teoriei eficienței personale / self-efficacy theory (A.Bandura)  și a elaborării fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei; examinarea și descrierea evoluției conceptului și fenomenului de eficiență personală; deter­mi­narea caracteristicilor definitorii ale eficienței personale în contextul vieții familiale și a educației copii­lor, identificarea condițiilor psihopedagogice de formare și promovare a eficienței personale în cadrul familiei; elaborarea Modelului pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei.

Rezultatele științifice obținute în cercetare rezidă în determinarea și elaborarea fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei, structurate în modelul pedagogic vizat, experimentat și validat în instituția publica de învățământ, ceea ce a contribuit la sporirea  adaptabilității familiei și a calității vieții familiei.

Valoarea teoretică a cercetării constă în analiza evoluției conceptului de eficiență personală, determinarea aspectelor eficienței personale a adulților în familie, stabilirea căilor de formare a competențelor parentale și conceptualizarea, fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în determinarea, elaborarea și validarea fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale, structurate în Modelul pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei, care poate fi valorificat în practica de educație și consiliere a părinților și a copiilor. Elaborarea și validarea Programului de consiliere parentală pentru dezvoltarea EP contribuie la completarea practicilor de formare și educație a persoanei pe parcursul vieții.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic prin aplicarea Modelului pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei și valori­ficarea programului și strategiilor de consiliere a familiei. Implimentarea rezultatelor s-a realizat prin intermediul seminarelor metodologice, consiliilor profesorale, comunicărilor la conferințele naționale și internaționale, a publicațiilor științifice și a activităților practice cu elevii și cu părinții acestora.

De asemenea, ai putea dori...