Consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului didactic: Educație prin cercetare  interdisciplinară

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN CARIERA DIDACTICĂ PENTRU PERFORMANȚA PROFESIONALĂ (EduPerformance)

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-01 din 27 noiembrie 2023

Nr. Referință:  MD-PEDAGOGUNI-408141-CS-INDV

Titlul sarcinii: Consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului didactic: Educație prin cercetare  interdisciplinară 

Proiectul Învățământului Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământului Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN CARIERA DIDACTICĂ PENTRU PERFORMANȚA PROFESIONALĂ,a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervențiistrategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

Obiectivul general al subproiectului: Îmbunătățirea programelor și a condițiilor de formare ale viitorilor pedagogi pentru performanța profesională și o mai bună inserție pe piața muncii.

Serviciile de consultanță includ analiza situației actuale și consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului didactic Educație prin cercetare  interdisciplinară, desfășurat în cadrul programelorde studii universitare  master Educație pentru comunicare și carieră profesională, Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire, Didactica limbii engleze și strategii de comunicare (limba engleză), Didactica disciplinelor istorice, Biologie modernă și tehnologii în instruire, domeniul Științe ale Educației.

Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 3 luni, începutul activitățiiMai 2024.

Termenii de referință (ToR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următoarele site-uri web: www.upsc.md; https://upsc.md/proiect-invatamant-superior-moldova/subproiect-eduperformance/.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită consultanții eligibili (“Consultanți”) să își exprime interesul pentru consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului didactic Educație prin cercetare  interdisciplinară, desfășurat în cadrul programelorde studii universitare master Educație pentru comunicare și carieră profesională, Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire, Didactica limbii engleze și strategii de comunicare (limba engleză), Didactica disciplinelor istorice, Biologie modernă și tehnologii în instruire, domeniul Științe ale Educației.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii superioare în domeniile fundamentale de formare profesională Științe ale Educației, sau în alte domenii conexe;
 2. Titlu științifico-didactic (doctor/ doctor habilitat și conferențiar universitar/ profesor universitar);
 3. Experiență didactico-științifică de minim 10 ani în domeniul învățământului superior;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare (programe de studii, planuri de învățământ, curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor, suporturi didactice etc.) de cel puțin 10 ani;
 • Publicații științifico-didactice și științifice în domeniul educației (didactica disciplinelor, științe ale educației, și alte domenii conexe).

Abilități:

 1. Cunoștințe excelente de comunicare în limba română (atât scrisă cât și vorbită);
 2. Abilități excelente de comunicare și colaborare;
 3. Capacitate de lucru în echipă;
 4. Capacitate de observare, analiză și sinteză a documentelor de proiectare a programelor de studii din învățământul superior;
 5. Capacitate de planificare și organizare a activităților de consultanță;
 6. Responsabilitate și management al timpului.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF” iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 („Regulamentul privind achizițiile publice”), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali” prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 08:00-17:00, achizitii.bm2@upsc.md, str. Ion Creangă 1, MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova.

Cererile ar trebui să includă: Scrisoarea de exprimare a interesului; Curriculum Vitae în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină, (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului cu cerințele stabilite, cât și date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon); Scrisoare de referință.

La solicitare, candidatul va prezenta documente doveditoare ale studiilor și experienței/ expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, certificate, alte documente de confirmare).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 15.04.2024, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova
Str. Ion Creangă 1, Blocul nr.2, biroul nr.30
Manager în achiziții Guțu Mihaela
Tel. +373 (22) 24-07-91
Email: achizitii.bm2@upsc.md

Semnătura Managerului de proiect EduPerformance

Nume Prenume: CHIRIAC TATIANA

 • Cerere de exprimare a interesului, document integral, format PDFaici.
 • Termenii de referință, document integral, format PDFaici.

Loading