Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Nina CEBOTARU

Conducător științific: Aurelia RACU, dr. hab., prof. univ.

Tema tezei: FORMAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE LA ELEVI CU  RETARD MINTAL PRIN ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială

Data: 12 aprilie 2021

Ora: 14.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. Constantin CIORBĂ, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – preşedintele comisiei
 2. Aurelia RACU, doctor habilitat în istoria ştiinţelor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – conducător de doctorat
 3. Vlad PÂSLARU, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română ”B. Petriceicu-Haşdeu” – referent oficial
 4. Florin VERZA, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, Universitatea din Bucureşti, România – referent oficial
 5. Sergiu DANAIL, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport – referent oficial

Teza de doctor în științe ale educației și rezumatele pot fi consultate la Repozitoriul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și pe pagina web a ANACEC www.cnaa.md.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Zoom Cloud Meetings, linkul de mai jos:

https://us02web.zoom.us/j/89350881267?pwd=bXp2ckNUamZTbUxHN3p2emozdlZNZz09

Sau: Meeting ID: 893 5088 1267

Passcode: 120421

ADNOTARE

Volumul și structura tezei. Teza s-a constituit din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (222 surse), 12 anexe. Volumul de bază al tezei: 131 pag.; 12 figuri, 18 tabele. Rezultatele obţinute în cadrul cercetării sunt reflectate în 12 publicații ştiinţifice.

 Cuvinte-cheie: competență, comunicare, retard mintal ușor, educație fizică, jocuri dinamice, activități sportive, model pedagogic.

 Noutatea şi originalitatea științifică a cercetării constau în:

 • revelarea esenței și conturarea conceptelor de bază: comunicare, competență comunicativă, retard mintal ușor, jocuri dinamice;
 • elaborarea și validarea experimentală a unei metodologii originale de formare la elevii de VȘM cu RMU a competențelor de comunicare (Modelul FCC).

 Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice soluționate:

 • precizarea particularităților formării competenței de comunicare elevilor de VȘM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice;
 • metodologia formării la elevii de VȘM cu RMU a competențelor de comunicare în cadrul jocurilor dinamice (Modelul FCC).

 Semnificația teoretică:

 • stabilirea reperelor epistemice (idei, concepte, principii, teorii) de formare a competențelor de comunicare la copiii cu RMU în cadrul jocurilor dinamice;
 • modelizarea teoretică a metodologiei formării competenței comunicative la elevii de VȘM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice.

 Valoarea aplicativă a cercetării constă în:

 • oportunitatea utilizării Modelului FCC în formarea competențelor de comunicare la elevii de VȘM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice;
 • utilizarea datelor și instrumentelor experimentului de formare a competenței de comunicare în cadrul jocurilor dinamice – anchete, teste, metode și procedee etc.

 Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin experimentarea Modelului FCC, prin comunicări la foruri științifice și articole în reviste științifice.

De asemenea, ai putea dori...