Psihologie și Psihopedagogie Specială

 • Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială
  La facultate, se lucrează permanent asupra planurilor de studii, care sunt transformate, modificate în conformitate cu: a) regulamentele în vigoare; b) standardele profesionale de formare a psihologilor, psihopedagogilor, psihopedagogilor speciali, asistenților sociali; c) experiența avansată de pregătire la specialitățile similare peste hotarele Republicii Moldova: România, Anglia, Scoția, Olanda, Franța, Suedia, SUA, Germania, Rusia etc.; d) cerințele pe care le înaintează viața în permanentă schimbare; e) practica ce dictează şi determină evoluția în pregătirea specialiştilor.

  Pentru ca facultatea să poată forma specialişti moderni, competitivi pe piața muncii, a fost necesar să fie stabilite cerințele pe care trebuie să le respecte, în activitatea sa de învățare, un student contemporan. În concepția facultății, aceste cerințe sunt:

  • studentul să conştientizeze că va trebui să învețe pe parcursul întregii sale vieți, ca să poată fi un specialist modern, de aceea, pe lângă cunoştințele şi competențele profesionale, el va însuşi cunoştințe generale, îşi va dezvolta abilități de formare continuă şi motivațiile corespunzătoare;
  • studentul să ştie să proiecteze o cercetare proprie şi să dispună de instrumentarul necesar în vederea realizării proiectelor sale de cercetare şi implementare;
  • studentul să fie pregătit să accepte procesele de globalizare, să posede tehnicile şi abilitățile de integrare în lumea mare (utilizarea Internetului, a limbajelor naturale şi artificiale cu caracter universal etc.);
  • studentul să posede o gândire critică, flexibilă şi creativă, care să-i permită să se descurce în situațiile nestandardizate, care, la ora actuală, tind să se generalizeze.

 • În cadrul facultății activează trei catedre:

  Catedra de Psihologie

  Este o unitate de formare şi cercetare a UPS „Ion Creangă” din Chișinău, cu două funcții distincte:

  1. formarea la viitorii pedagogi a cunoştințelor şi competențelor psihologice necesare pentru îndeplinirea cu succes a misiunii de învățător şi de profesor şcolar în cadrul modulului psihopedagogic;
  2. asigurarea pregătirii profesionale fundamentale a viitorilor psihologi și psihopedagogi.

  Prima funcție îi conferă Catedrei de psihologie statutul de catedră generală, cu responsabilități de formare profesională psihologică și psihopedagogică a studenților de la toate facultățile universității, iar a doua funcție o determină să fie o componentă a Facultății de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, cu misiunea de a pune fundamentul pregătirii psihologice și psihopedagogice a studenților de la facultate.

  Totodată, specialistul psihopedagog este interesat și de activitatea educațională, implicându-se în soluționarea problemelor legate de adaptarea şi integrarea şcolară, instruirea psihologică a pedagogilor şi părinților, colaborarea dintre structurile care participă în formarea personalității ș.a.

  În prezent, la catedră activează doi doctori habilitați, profesori universitari; 10 conferențiari universitari doctori; patru lectori superiori; cinci lectori; în total, 21 de cadre didactice titulare, care predau peste 80 de cursuri la ciclurile I (studii superioare de licență) și II (studii superioare de masterat).

  Catedra asigură formarea psihopedagogilor şi psihologilor practicieni apți să rezolve multiple probleme psihologice specifice perioadei contemporane.

  Specialistul psiholog este interesat de valorizarea individului şi a capacităților lui, de găsirea unor căi eficiente de dezvoltare a personalității în devenire, în baza cunoaşterii particularităților formării şi dezvoltării personalității la diferite etape de vârstă, precum şi de crearea de oportunități pentru autorealizarea fiecărui individ, de crearea condițiilor necesare pentru schimbarea calitativă a mentalității societății în general, dar şi a individului în parte.

  Obiectivele principale ale catedrei sunt:

  • pregătirea specialiştilor în scopul cunoaşterii şi orientării serviciilor sociale spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în dificultate;
  • formarea asistenților sociali apți să exploreze problemele sociale reale sau potențiale şi să proiecteze căi de soluționare a acestora;
  • instruirea calitativă a viitorilor specialişti, în scopul atingerii performanțelor necesare pentru competitivitate în plan european şi internațional.

  Catedra Asistență socială

  A fost inaugurată în cadrul Facultății de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, lansând pe piața muncii prima promoție de specialişti în domeniu în anul 1999. Din iunie 2009, de pregătirea cadrelor în Asistență socială este responsabilă Catedra de Asistență socială.

  În prezent, la catedră, procesul ştiințifico-didactic este realizat de 10 cadre didactice.

  Catedra de asistență socială acoperă următoarele arii de activitate:

  • didactică;
  • educativă;
  • de cercetare.

   Aria didactică presupune activitatea comisiilor care supervizează şi direcționează munca profesorilor: elaborarea şi perfecționarea continuă a programelor analitice şi a conținuturilor cursurilor adaptate la standardele europene, a materialelor didactice necesare pentru procesul de studiu, utilizarea celor mai avansate metode şi tehnici de predare, învățare şi evaluare etc.

  Aria educativă are în vizor formarea şi promovarea culturii civice şi juridice în rândurile studenților.

  Aria de cercetare vizează investigarea ştiințifică profundă realizată de către profesori în domeniul ştiințelor sociale – Modele alternative de recuperare şi integrare socială a persoanelor în dificultate.

  Activitatea ştiințifică a studenților se realizează în cadrul centrului CETAS (Centrul de erudiție al tinerilor asistenți sociali). CETAS reprezintă o modalitate de manifestare şi afirmare a talentului de cercetător şi un punct de plecare pentru activitatea ştiințifică.

  Catedra de Psihopedagogie specială

  Instituită în anul 1974, se numea inițial Catedra de Oligofrenopedagogie, având misiunea de a pregăti specialişti cu o înaltă calificare pentru sistemul educațional auxiliar din republică. Calificarea obținută de absolvenți în acea perioadă era învățător şi logoped în şcoala auxiliară.

  În prezent, Catedra de Psihopedagogie specială funcționează în componența Facultății de Psihologie şi Psihopedagogie Specială şi întruneşte 11 unități.

  Catedra de psihopedagogie specială are următoarele funcții:

  • pregătirea viitorilor psihopedagogi, speciali pentru orice tip de instituție specială şi pentru instituțiile incluzive;
  • formarea competențelor şi abilităților teoretice şi practice la studenți şi masteranzi, legate de:
   • caracteristicile psihopedagogice ale copiilor cu dizabilități;
   • varietatea cauzelor care pot determina apariția diferitor dizabilități;
   • principiile care stau la baza evaluării copiilor cu diferite dizabilități;
   • metodologiile de predare folosite în învățământul special;
   • principalele proceduri de intervenție folosite în recuperarea persoanelor cu dizabilități;
   • elaborarea unor programe educative adecvate pentru copiii cu diferite dizabilități, în contextul tendințelor actuale de dezvoltare a curriculumului;
   • evaluarea eficienței programelor educative şi de instruire;
   • rolurile diferite pe care le poate îndeplini un cadru didactic în şcoala specială, în calitate de profesor psihopedagog sau în şcoala de masă, în calitate de cadru didactic de sprijin/profesor itinerant;
   • evaluarea sistematică a copiilor cu diferite dizabilități, ținând cont de trebuințele specifice ale acestora şi de potențialul lor;
   • tehnica proiectării programelor de recuperare pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități;
   • interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor potențialului cognitiv al copiilor, dar şi a comportamentului lor în diferite situații de învățare şi de viață;
   • elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor proiecte de intervenție personalizată pentru copiii cu diferite dizabilități;
   • colaborarea cu personalul didactic al claselor în care sunt integrați elevii cu dizabilități, cu precizarea metodelor de lucru adecvate fiecărui caz în parte;
  • formarea cercetătorilor în domeniul psihopedagogiei speciale.

  Catedra dispune de o bună bază pentru organizarea practicii psihopedagogice. Studenții şi masteranzii aplică cunoştințele teoretice pe care le asimilează la facultate în procesul activității în instituții preşcolare speciale, în şcolile speciale din republică, în centre specializate de reabilitare, în complexe de pedagogie curativă, precum şi în instituțiile cu practici incluzive.

  În funcție de nivelul de specializare, psihopedagogii speciali pot desfăşura următoarele activități specifice:

  • evaluarea şi diagnoza copiilor şi tinerilor cu dizabilități;
  • consilierea şcolară a elevilor cu dizabilități;
  • consilierea socioprofesională a persoanelor cu dizabilități;
  • consilierea familiilor persoanelor cu dizabilități;
  • cercetarea în domeniul psihopedagogiei speciale;
  • terapia logopedică pentru persoanele cu dizabilități;
  • terapia ocupațională pentru persoanele cu dizabilități.

  În scopul asigurării cu literatură a procesului instructiv, la facultate au fost elaborate şi obținute proiecte, granturi, care ne-au permis să deschidem o sală de lectură specializată. Studenții pot găsi aici publicații recente în domeniile psihopedagogiei, psihologiei, asistenței sociale, psihopedagogiei speciale, editate în limbile română, engleză, rusă.

  Pentru a consolida colectivul de studenți de la facultate, se organizează discuții­ la tema Violența în şcoală, familie şi societate şi combaterea ei; mese rotunde consacrate problemei toleranței, democratizării şcolii; sărbători comune; traininguri speciale de consolidare a colectivului (Ziua Ştiinței, Ziua Studenților, Anul Nou, Ziua Internațională a Femeii, Ziua Umorului, Ziua Profesorului, Valentin şi Valentina, la anul I de studii se organizează Balul Bobocilor). Activitatea extracurriculară se realizează în conformitate cu interesele studenților, ținându-se cont de particularitățile fiecărei specialități.

  Activitatea ştiințifică a studenților începe chiar de la anul I, la cursul de Cercetologie și continuă prin elaborarea tezelor de an, a tezei de licență, în procesul efectuării practicii psihologice, psihopedagogice şi în asistență socială.

 • Ciclul I

  • Psihologie (2018)
  • Psihopedagogie ()
  • Psihopedagogie fr  ()
  • Psihopedagogie specială (2018)
  • Psihopedagogie specială fr (2018)
  • Asistenţă socială (2018)
  • Asistenţă socială fr (2018)

  Ciclul II

  • Activitate psihoeducaţională, de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic
  • Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice în diferite tipuri de organizaţii
  • Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale (2017)
  • Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului
  • Servicii sociale în domeniul sănătăţii populaţiei
  • Logopedie (2017)
  • Asistența psihosocială în sistemul legal
  • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille (2017)

 • Psihologie (română / rusă)

  Anul I

  Semestrul I

  Semestrul II

  Anul II

  Semestrul III

  Semestrul IV

  Anul III

  Semestrul V

  Semestrul VI


  Asistență socială (zi) (română)

  Anul I

  Semestrul I

  • Sociologie generală și sociologia familiei -zi (română)
  • Teoria și practica Asistenţei Sociale-zi (română)
  • Bazele Asistenței sociale-zi (română)
  • Cultura informației și tehnologii informaţionale în AS-zi (română)
  • Educație Fizică-zi (română)
  • Consilierea în asistența socială-zi (română)
  • Metodologia cercetării sociale-zi (română)

  Semestrul II

  • Pedagogia reabilitară-zi (română)
  • Pedagogia specială-zi (română)
  • Politici sociale-zi (română)
  • Psihosociologia devianței-zi (română)
  • Limbaj profesional și comunicare în franceză-zi (română)
  • Educație Fizică-zi (română)
  • Protecţia civilă-zi (română)
  • Elemente de Psihopatologie-zi (română)
  • Integrarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală-zi (română)
  • Metode și tehnici de intervenție în Asistența Socială-zi (română)
  • Teoria şi practica în Asistenţă Socială-zi (română )

  Anul II

  Semestrul III

  • Migraţia şi asistenţa persoanelor migrante-zi (română)
  • Sistemul de servicii în Asistență Socială-zi (română)
  • Asistența socială a persoanelor abuzate-zi (română)
  • Comunicarea şi consilierea-zi (română)
  • Dreptul şi Legislația în Asistenţă Socială și Drept European-zi (română)
  • Bazele Micro- macroeconomiei-zi (română)
  • Psihologie socială-zi (română)

  Semestrul IV

  • Servicii de îngrijire la domiciliu. Asistenţa socială a persoanelor infectaţi cu HIV/SIDA-zi (română )
  • Asistența socială în domeniul sănătății mintale-zi (română )
  • Administrarea comunitară a justiţiei-zi (română )
  • Asistenţa socială a persoanelor dependente-zi (română )
  • Asistența socială a persoanelor cu handicap-zi (română )
  • Politologie-zi (română )
  • Pedagogia socială-zi (română )
  • Practica în asistență socială-zi (română )

  Anul III

  Semestrul V

  • Protecția și asigurarea socială-zi (română )
  • Asistența socială a persoanelor în dificultate-zi (română )
  • Asistența socială în şcoală-zi (română )
  • Psihosociologia victimei şi servicii de reabilitare-zi (română )
  • Adopție și plasament-zi (română )
  • Asistența socială a elevului greu educabil-zi (română )
  • Statistica socială și analiza datelor-zi (română )
  • Asistența socială a refugiaților-zi (română )
  • Istoria filosofiei occidentale-zi (română )

  Semestrul VI

  • Voluntariat și parteneriat în AS-zi (română )
  • Probleme sociale ale sărăciei AS-zi (română )
  • Training de comunicare eficientă-zi (română )
  • AS a persoanelor de vîrsta a treia-zi (română )
  • Etica și deontologia profesională în Asistență socială AS-zi (română )
  • Practica în asistență socială-zi (română )

  Anul IV

  Semestrul VII

  Semestrul VIII


  Asistență socială (fr) (română)

  Anul I

  Semestrul I

  • Sociologie generală și sociologia familiei-fr (română )
  • Teoria și practica Asistenţei Sociale-fr (română )
  • Bazele Asistenței sociale-fr (română )
  • Cultura informației și tehnologii informaţionale în AS-fr (română )
  • Educație Fizică-fr (română )
  • Metodologia cercetării sociale-fr (română )

  Semestrul II

  • Pedagogia reabilitară-fr (română )
  • Pedagogia specială-fr (română )
  • Limbaj profesional și comunicare în franceză-fr (română )
  • Educație Fizică-fr (română )
  • Protecţia civilă-fr (română )
  • Metode și tehnici de intervenție în Asistența Socială-fr (română )
  • Consilierea în asistența socială-fr (română )
  • Teoria şi practica în Asistenţă Socială-fr (română )

  Anul II

  Semestrul III

  • Psihologia dezvoltării-fr (română )
  • Psihologia și sociologia devianței-fr (română )
  • Pedagogia reabilitară-fr (română )
  • Pedagogia specială-fr (română )
  • Migraţia şi asistenţa persoanelor migrante-fr (română )
  • Bazele Micro- macroeconomiei-fr (română )
  • Bazele antreprenoriatului-fr (română )

  Semestrul IV

  • Sistemul de servicii de reabilitare socială în AS -fr (română )
  • Asistența socială a persoanelor abuzate-fr (română )
  • Comunicarea şi consilierea-fr (română )
  • Dreptul şi Legislația în Asistenţă Socială și Drept European-fr (română )
  • Psihologie socială-fr (română )

  Anul III

  Semestrul V

  • Servicii de îngrijire la domiciliu. Asistenţa socială a persoanelor infectaţi cu HIV/SIDA-fr (română )
  • Asistența socială în domeniul sănătății mintale-fr (română )
  • Asistenţa socială a persoanelor dependente-fr (română )
  • Asistența socială a persoanelor cu handicap-fr (română )
  • Politologie-fr (română )
  • Pedagogia socială-fr (română )

  Semestrul VI

  • Administrarea comunitară a justiţiei-fr  (română )
  • Istoria filosofiei occidentale-fr  (română )
  • Protecția și asigurarea socială-fr  (română )
  • Psihosociologia victimei şi servicii de reabilitare-fr  (română )
  • Statistica socială și analiza datelor-fr  (română )
  • Asistența socială a refugiaților-fr  (română )
  • Training de comunicare eficientă-fr (română )

  Anul IV

  Semestrul VII

  • Practica în asistență socială-fr (română )
  • Adopție și plasament-fr (română )
  • Asistența socială a elevului greu educabil-fr (română )
  • Asistența socială a persoanelor în dificultate-fr (română )
  • Asistența socială în şcoală-fr (română )
  • Voluntariat și parteneriat în AS-fr  (română )
  • Etica și deontologia profesională în Asistență socială-fr (română )

  Semestrul VIII

  • Probleme sociale ale sărăciei-fr (română )
  • Training de comunicare eficientă-fr (română )
  • AS a persoanelor de vârsta a treia-fr (română )


 • La 18 martie Facultatea de Psihologie și psihopedagogie specială a UPS ”Ion Creangă” a organizat traininguri tematice pentru abiturienți.

  Atît biturienții, cît și profesorii din diferite instituții preuniversitare, în calitate de participanți, au putut vedea în ce constă activitatea de psiholog la trainingurile cu următoarele tematici:

  1. ”Да и нет” В чем сложность соглашаться и отказывать. Упражнения и демонстрационная сессия. Formator Елена Бычева.
  2. ”Воспитание ребенка в первый год жизни”. Психологические хитрости.  Formator Козман Татьяна.
  3. ”Ce pot, Ce vreau și ce voi face?”. Trening de orientare profesională. Formator, Zinaida Popa.
  4. ”Profesorul modern pentru educație incluzivă”. Formator, Nadejda Chiperi.


  Scrisoare informativă

              Stimaţi colegi!

  Vă invităm să luaţi parte la Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională

  Intervenții psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern, care se va desfăşura la data 1 decembrie 2016  în Republica Moldova, Chişinău, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, sala de festivităţi, blocul 1.

  Organizatorii conferinței: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău, Asociaţia Publică pentru copii și tineri cu dizabilități VITA, R. Moldova, Asociația pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale ,,HUMANITAS”

              Scopul conferinţei: discutarea problemelor actuale privind intervenţia psihopedagogică pentru copiii cu CES în spaţiul educațional modern. Acest generic este direcţionat de a valorifica asistenţa psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi, precum şi oportunităţile şi perspectivele intervenţiei timpurii prin prisma socializării acestora.

  Direcţiile principale ale conferinţei:

  Intervenţie timpurie  în tulburări de spectru autist: practici internaţionale;

  Valorificarea serviciilor de reabilitare pentru copiii preşcolari cu CES;

  Asistenţa psihopedagogică a copilului CES şi a familiei;

  Comportamentul dezadaptiv al copiilor preşcolari;

  Comunicarea alternativă în limbajul mimico-gestual.

  La conferință sunt invitați:

  • specialiști – practicieni: defectologi, psihologi, logopezi, surdopedagogi, tiflopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori, asistenți sociali;
  • cercetători științifici și profesori universitari;
  • managerii instituțiilor preuniversitare;
  • manageri și specialiști din domeniul managementului educației;
  • părinții care educă copiii cu dizabilități;
  • reprezentanții ONG-urilor;

  La lucrările conferinței vor participa specialiști de peste hotare în domeniul asistenţei psihopedagogice a copiilor cu dizabilități, practicieni în domeniul educaţiei incluzive.

  1. Autorii care doresc să prezente comunicare, sunt rugați să respecte următoarele condiții:
  • în cerere să se indice tema comunicării și modalitatea de prezentare (prezentare, workshop, poster);
  • în cerere să se indice denumirea comunicării ce urmează a fi publicată în culegerea cu materialele conferinței. Data limită până la care comitetul ştiinţific va recepţiona lucrările este data de 3 decembrie 2016. Condiţiile pentru materialul publicat (rezumatul, cuvinte-cheie, bibliografie etc.).
  • Se vor aloca 5-7 minute pentru prezentare, power-point. Se va oferi mijloace audio-video pentru prezentări power-point.

  Cerințe pentru publicarea articolelor în culegerea

  „Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern”

  1. Recomandări privind aspectul articolelor:
  • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză;
  • Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word;
  • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
  1. Structura articolului:
  • Titlu: cu majuscule font 12, bold;
  • Autori: numele complet, funcția academică și titlul științific, afilierea instituțională, font 12, italic;
  • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză, font 12, spațiu între rânduri – 1;
  • Text: 5-6 pagini, nu mai mult de 2 autori la o lucrare, mărime corp de literă 12 Times New Roman, interval - spațiu între rânduri – 1,15;
  • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 2 cm, dreapta, sus şi jos – 1,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm;
  • Bibliografia

  La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 12. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

  1. Solicitările de participarea la conferință în calitate de ascultător sau de autor al unei comunicări sunt recepționate până la 20 noiembrie 2016 pe adresa electronică:  v_olarescu@mail.ru
  2. Fiecare participant înregistrat va primi culegerea cu materialele conferinței și diploma de participare.
  3. Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a respinge solicitările recepționate; articolele ce nu corespund cerințelor.
  4. Comitetul organizatoric nu achită participanților serviciile de transport, cazare și alte cheltuieli legate de participare la conferință.

  Conferința își ține lucrările pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Sala de festivităţi.

  1. Limbile  de lucru la Conferinţă: româna, rusă.

  Programul de lucru la Conferinţă:

  1 zi (1 decembrie) – sosirea invitaţilor şi deschiderea  oficială a Conferinţei (ora 09 -00); schimb de experienţă, (orele 9-00 -17-00), încheierea Conferinţei ora 18-00.

  Informația de contact: v_olarescu@mail.ru

   Informația cu privire la conferință este plasată pe sait-ul www.upsc.md

 • Orar licență

  Semestrul I:

  Semestrul II:

  Orarul la studii cu frecvență redusă:


   

  Orar master

  Semestrul I:

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor

  Semestrul II:

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor

 • Cursuri opționale:

 • Conducătorii de grupe academice

    Nume, prenume conducător grupa specialitatea
  1 Verdeș Angela Grupa 101 Psihologie (rom)
  2 Sanduleac Sergiu Grupa 102 Psihopedagogie
  3 Chiperi Nadejda Grupa 103 Psihopedagogie specială
  4 Rudeanu Taisia Grupa 104 Asistență socială
  5 Larisa Chirev Grupa 201 Psihologie
  6 Elena Kovaliova Grupa 202 Psihologie(rusă)
  7 Elena Losîi Grupa 203 Psihopedagogie
  8. Mariana Pîrvan Grupa 204 Psihopedagogie specială
  9 Maria Vîrlan Grupa 205 Asistența socială
  10 Iulia Racu Grupa 301 Psihologie
  11 Olesea Pletniov Grupa 302 Psihologie(rusă
  12 Stela Pîslari Grupa 303 Psihopedagogie
  13 Natalia Ciubotaru Grupa 304 Psihopedagogie specială
  14 Dumitru Carata Grupa 305 Asistența socială

 • Temele tezelor:

  Subiecte pentru examenul de licență:

  Subiecte pentru disciplinele aplicate:  [/fruitful_tab]

  [fruitful_tab title="Stagii de practică"]

Administrația facultății
Decan interimar: Angela VERDEȘ, conf. univ. dr.


Prodecan: Marcela DIȚA, lector univ.


Catedra de CATEDRA DE PSIHOLOGIE
Șef catedră: Elena LOSÎI, conf. univ. dr.
e-mail: catedra.p@upscmd


Catedra de ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Șef catedră: Alesea FRUNZE, dr.
e-mail: catedra.as@upsc.md


Catedra de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Șef catedră: Adriana CIOBANU, conf. univ. dr.
e-mail: catedra.ps@upsc.md
Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, Chişinău, MD-2069
e-mail:decanat.psihologie@upsc.md
tel. (+373) 22 358414 (Decanat)