Conferința Științifico-Practică Națională

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău

Facultatea de Filologie

Catedra de Limba Română şi Filologie Clasică

Laboratorul Didactica studiului integrat

organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ

Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu

20 mai 2017

Scopul Conferinței este de a oferi masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice universitare şi preuniversitare, cercetătorilor din domeniu şi factorilor de decizie din sistemul educaţional oportunitatea de a-şi prezenta experienţa şi a lua în dezbatere problemele ce ţin de curriculumul naţional.

Domeniul de aplicare este aria curriculară limbă şi comunicare.

Vă invităm să participaţi la lucrările conferinței în următoarele secții:

1. Competenţele-cheie şi competenţele generale ale ariei curriculare limbă şi comunicare.
2. Integrarea cursurilor opţionale în traseul de formare a elevului.
3. Strategii, metode, tehnici, procedee de studiu integrat al limbii şi literaturii.
4. Conţinuturile curriculare versus selectarea textelor literare.

  1. Evaluarea formativă și sumativă a competențelor.

    Program orientativ:
    Înregistrarea participanţilor:               9.00 – 9.30
    Şedinţa de deschidere:                        9.30 – 10.30

Pauză de cafea:                                   10.30 – 11.00
Lucrul în secţii:                                   11.00 – 13.00
Totalizarea:                                         13.00-13.30

Limbile de lucru ale conferinței – română, rusă, engleză, franceză.

Participarea este gratuită.

Calendar

Expedierea fişelor de participare, completate conform modelului de mai jos – până la 15 martie 2017, la adresa electronică catedralimba@gmail.com.

Transmiterea electronică a articolelor – până la data de 10 aprilie 2017, la adresa electronică catedralimba@gmail.com.

Publicarea articolelor este gratuită, fiind condiţionată de respectarea cerinţelor de redactare  şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora. Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, corectitudine le revine autorilor.

Editarea culegerii va anticipa desfăşurarea conferinţei.

Cerinţele faţă de redactare:

Textul va ocupa până la cinci pagini format A5 complet dactilografiate, corp de litere 11, spaţiu între linii – 1,15, cu alineatul de 0,5 cm, font Times New Roman. Se păstrează câmp a câte 2 cm.

A se indica: titlul lucrării (cu majuscule), prenumele şi numele autorului/ autorilor, titlul ştiinţific/gradul didactic şi afilierea.

Lucrarea va avea (obligatoriu) un rezumat de 100-120 de cuvinte în limba engleză/ franceză, 5-7 cuvinte- cheie în limba română şi limba engleză/franceză.

Citările inserate în text vor corespunde referinţelor respective din lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârşitul articolului. Referinţele bibliografice (corp de literă – 10, interval – 1) vor fi anexate in extenso la sfârşit după modelul: Costea, O. Didactica lecturii: o abordare funcţională. Iaşi: Institutul European, 2006. 182 p.

Persoane de contact:
Tatiana Cartaleanu  tel +373 22 35 81 27 E-mail: catedralimba@gmail.com
Ana Arnăut   tel +373 22 35 81 27 E-mail: catedralimba@gmail.com

Fisa de participare

Numele:  ………………………………………………………………………………..
Prenumele:  ………………………………………………………………………..
Funcţia:  ……………………………………………………………………………………
Instituţia:  …………………………………………………………………………………
Titlul comunicării: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Adresa:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Telefon (personal / de contact):  ………………………………………………

E-mail:  ………………………………………………………………………………………

 

De asemenea, ai putea dori...