Consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului didactic: Abordări STEM în educație și cercetare

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

(Extinderea termenului Cererii de exprimare a interesului din 18.03.2024)

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN CARIERA DIDACTICĂ PENTRU PERFORMANȚA PROFESIONALĂ (EduPerformance)

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-01 din 27 noiembrie 2023

Nr. Referință:  MD-PEDAGOGUNI-408134-CS-INDV

Titlul sarcinii: Consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului didactic: Abordări STEM în educație și cercetare

Proiectul Învățământului Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământului Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN CARIERA DIDACTICĂ PENTRU PERFORMANȚA PROFESIONALĂ,a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervențiistrategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

Obiectivul general al subproiectului: Îmbunătățirea programelor și a condițiilor de formare ale viitorilor pedagogi pentru performanța profesională și o mai bună inserție pe piața muncii.

Serviciile de consultanță includ analiza situației actuale și consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului didactic Abordări STEM în educație și cercetare,în cadrul programului de studii universitare master Chimie contemporană și tehnologii educaționale, domeniul Științe ale Educației.

Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 3 luni, începutul activitățiiAprilie 2024.

Termenii de referință (ToR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următoarele site-uri web: www.upsc.md; https://upsc.md/2024/03/18/cerere-de-exprimare-a-interesului-pentru-consultanta-in-elaborarea-curricula-cursului-universitar-si-a-suportului-didactic-abordari-stem-in-educatie-si-cercetare/

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită consultanții eligibili (“Consultanți”) să își exprime interesul pentru consultanță în elaborarea curricula cursului universitar și a suportului Abordări STEM în educație și cercetare,în cadrul programului de studii universitare master Chimie contemporană și tehnologii educaționale, domeniul Științe ale Educației.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii superioare în domeniile fundamentale de formare profesională Științe ale Educației, Ştiinţe ale naturii, matematică și statistică sau în alte domenii conexe;
 2. Titlu științifico-didactic (doctor/ doctor habilitat și conferențiar universitar/ profesor universitar);
 3. Experiență didactico-științifică de minim 10 ani în domeniul învățământului superior;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare (programe de studii, planuri de învățământ, curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor, suporturi didactice etc.) de cel puțin 10 ani;
 • Experiență în activități de evaluare internă la nivel instituțional a calității învățământului superior de cel puțin 10 ani;
 • Publicații științifico-didactice și științifice în domeniul educației (chimie, biologie, STEM, științe ale educației și alte domenii conexe).

Abilități:

 1. Cunoștințe excelente de comunicare în limba română (atât scrisă cât și vorbită);
 2. Abilități excelente de comunicare și colaborare;
 3. Capacitate de lucru în echipă;
 4. Capacitate de observare, analiză și sinteză a documentelor de proiectare a programelor de studii din învățământul superior;
 5. Capacitate de planificare și organizare a activităților de consultanță;
 6. Responsabilitate și management al timpului.

Prezintă avantaje (specificate în CV):

 • Autor de manuale universitare/școlare;
 • Experiență în activități de evaluare externă la nivel național a programelor de studii în domeniul învățământului superior;
 • Experiență relevantă în calitate de expert internațional în domeniul asigurării calității în învățământul superior;
 • Experiență în calitate de manager/director/coordonator sau membru în implementarea unor proiecte de cercetare și/sau strategice în domeniul educațional și nu doar;
 • Publicații științifice în domeniul analizei calității învățământului superior;
 • Participare la elaborarea de acte normative în domeniul învățământului superior.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF” iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 („Regulamentul privind achizițiile publice”), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali” prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 08:00-17:00, achizitii.bm2@upsc.md, str. Ion Creangă 1, MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova.

Cererile ar trebui să includă: Scrisoarea de exprimare a interesului; Curriculum Vitae în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină, (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului cu cerințele stabilite, cât și date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon); două Scrisori de referință.

La solicitare, candidatul va prezenta documente doveditoare ale studiilor și experienței/ expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, certificate, alte documente de confirmare).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 15.04.2024, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova
Str. Ion Creangă 1, Blocul nr.2, biroul nr.30
Manager în achiziții Guțu Mihaela
Tel. +373 (22) 24-07-91
Email: achizitii.bm2@upsc.md

Semnătura Managerului de proiect EduPerformance

Nume Prenume: CHIRIAC TATIANA

 • Cerere de exprimare a interesului, document integral, format PDFaici.
 • Termenii de referință, document integral, format PDFaici.

Loading