Cerere de exprimare a interesului, (Servicii de consultanță – selectarea companiei), pentru 0rganizarea a 10 activități de creație tematice în domeniul Științe ale educației

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI
(Servicii de consultanță – selectarea companiei)
Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP)

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-02 din 24 octombrie 2022

Nr. Referință MD-PEDAGOGUNI-352265-CS-CQS

Titlul sarcinii: Organizarea a 10 activități de creație tematice în domeniul Științe ale educației

Proiectul Învățământului Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământului Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervențiistrategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

Obiectivul general al subproiectului constă în reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională, în acord cu cerințele pieței muncii. 

Subproiectul propus este orientat spre atingerea a următoarelor obiective specifice după cum urmează:

 1. Îmbunătățirea calității programelor de studii pedagogice în vederea adaptării lor la necesitățile pieței muncii.
 2. Digitalizarea procesului de formare profesională a studenților-pedagogi.
 3. Facilitarea tranziției absolvenților din mediul academic universitar pe piața muncii.
 4. Creșterea gradului de atractivitate a profesiei de pedagog în rândul potențialilor studenți, absolvenți din învățământul general.
 5. Consolidarea resurselor și a capacităților instituționale ale UPSC.

Serviciile de consultanță includ organizarea a 10 activități de creație tematice în domeniul Științe ale educației: științe exacte, istorie locală, arte, limbi străine, învățământ primar și preșcolar cu elevii claselor de liceu din învățământul general.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: : www.upsc.md  https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/

Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită companiile de consultanță eligibile  (“Consultanți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de organizare a 10 activități de creație tematice în domeniul Științe ale educației: științe exacte, istorie locală, arte, limbi străine, învățământ primar și preșcolar cu elevii claselor de liceu din învățământul general.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor.

Experiența generală a companiei

 1. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării evenimentelor educaționale, culturale, sociale;
 2. Capacități de gestionare a unor evenimente concomitente cu grupuri mari de beneficiari.

Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare

 1. Experiență, minim 3 ani, de prestare a serviciilor educaționale pentru diferite categorii de beneficiari, inclusiv elevi;
 2. Cel puțin 5 activități similare organizate (tabere de vară, ateliere de creație, concursuri etc.).

Experiența profesională a echipei de experți implicată în realizare  a sarcinii

 1. Echipa de specialiști implicați în realizarea sarcinii să includă minim 5 cadre didactice sau științifico-didactice din învățământul superior sau general (grad didactic I sau superior), specializate în domeniile de competență specificate pentru activitățile de creație tematice (științe exacte, istorie, arte, limbi străine, învățământ primar și preșcolar).
 2. Managerul de proiect să dețină experiență de proiectare a programelor educaționale pentru elevi (tip școli de vară, tabere de creație etc.).
 3. Managerul de proiect să dețină experiență profesională în organizarea activităților de creație cu elevii de minim 3 ani.
 4. Managerul de proiect și minim un cadru didactic al echipei să posede cunoaștere avansată a limbii române, cât și nivel mediu (minim B2) al limbii engleze.

Experții-cheie nu vor fi evaluați la etapa de stabilire a Listei scurte.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din “Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF” iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (“Regulamentul privind achizițiile”), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultanții se pot asocia cu alte companii pentru a-și îmbunătăți calificările, dar ar trebui să indice clar dacă asociația este sub forma unei asocieri mixte și/sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția bazată pe calificarea consultanților”, prevăzută în Regulamentul de achiziții.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programului de lucru

achizitii.bm@upsc.md, ora 8.00-17.00.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 11.03.2024, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova
Str. Ion Creangă, nr. 1, Blocul nr. 2, biroul nr. 30
Manager în achiziții: Guțu Mihaela
Tel. +373 (22) 24-07-91
E-mail: achizitii.bm@upsc.md
Web: https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/

Semnătura Președintelui comitetului de evaluare

Nume Prenume___________________

 • Anunț, document integral, format PDF, aici.

Loading