„Comunicare interpersonală” – atelierul 2 din cadrul Proiectului CEF UPSC susținut de AUF

Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a organizat, în perioada 07-08 decembrie 2022, cel de-al 2-lea atelier francofon pentru studenții din universitățile membre AUF. În cuvântul de deschidere al evenimentului, doamna Ludmila ARMASU-CANTIR, Prorectorul pe Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a salutat participanții, a subliniat importanța majoră a CEF în cadrul universității și a mulțumit Agenției Universitare a Francofoniei pentru sprijinul său semnificativ în integrarea profesională a studenților.

Invitata de onoare a formării, doamna Claudia VISAN, Responsabila BN AUF-Moldova, a menționat misiunea CEF de a însoți studenții universităților membre ale AUF în cariera lor profesională și a reiterat cele 4 axe ale ofertei centrată pe abilități operaționale. Tema propusă, „Comunicare interpersonală”, face parte din axa nr 2: formare suplimentară în abilități transdisciplinare/dezvoltare personală.

Formatoarea de origine belgiană, doamna Geneviève SMAL, specialist în Comunicare, Management și Consultanță în Afaceri și în Sinergologie, coach, trainer, speaker și autoare de cărți, și-a propus următoarele obiective: convingerea rapidă a publicului în timpul unui discurs, depășirea temerilor, analiza limbajului corporal, construirea unei prezentări atractive și aplicarea teoriei în practică.

Foarte activi au fost beneficiarii formării, studenții francofoni ai UPSC de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de Științe ale Educației și studenții USM-iști de la Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată.

Urmând această formare, studenții vor fi capabili să convingă pe oricine atunci când vor vorbi în fața unui public țintă. Datorită noii strategii a Agenției Universitare a Francofoniei, tinerii se vor putea adapta mai ușor la cerințele moderne ale pieței muncii.

_________________________

« Communication interpersonnelle » – 2e atelier dans le cadre du Projet CEF UPSC soutenu par l’AUF

Le Centre d’Employabilité Francophone de l’Université Pédagogique d’État « Ion Creanga » de Chisinau a mis en place le 2e atelier francophone à destination des étudiants des universités membres de l’AUF, les 07-08 décembre 2022. Dans le discours d’ouverture de l’événement, Mme Ludmila ARMASU-CANTIR, la Vice-Rectrice en charge des Relations Internationales et Gestion de Projets a salué les participants, a souligné l’importance majeure du CEF au sein de l’université et a remercié l’Agence Universitaire de la Francophonie pour son soutien important dans l’insertion professionnelle des étudiants de l’UPSC.

L’invitée d’honneur de la formation, Mme Claudia VISAN, la Responsable du BN AUF-Moldova, a mentionné la mission du CEF d’accompagner les étudiants des universités membres de l’AUF dans leur parcours professionnel et a réitéré les 4 pôles de l’offre de services centrée sur les compétences opérationnelles. Le thème de la formation, « Communication interpersonnelle », s’inscrit dans le pôle nr 2 : formations complémentaires en compétences transversales/développement personnel.

La formatrice d’origine Belge, Mme Geneviève Smal, diplômée en Communication, en Management et Conseil en entreprise et en Synergologie, coach, formatrice, conférencière et autrice de livres, a proposé les objectifs suivants : prendre la parole pour convaincre rapidement son audience, pouvoir dépasser ses peurs, analyser son langage corporel, construire une présentation attrayante qui atteint son but et l’application de la théorie dans la pratique.

Les bénéficiaires de la formation, les étudiants francophones de l’UPSC de la Faculté des Langues et Littératures Étrangères et la Faculté des Sciences de l’Éducation et les étudiants de l’USM du Département de Traduction, Interprétation et Linguistique Appliquée ont été très actifs.

Suite à cette instruction, les étudiants seront capables de persuader toute personne lors de leur discours devant un public cible. C’est grâce à la nouvelle stratégie de l’Agence Universitaire de la Francophonie que les jeunes pourront s’adapter plus facilement aux exigences modernes du marché du travail.

Loading