În atenția comunității educaționale din Republica Moldova: Consilierea  și  promovarea profesorilor  și managerilor  care vor fi  atestați în sesiunea 2022!

Consilierea  și  promovarea profesorilor  și managerilor  care vor fi  atestați în sesiunea 2022!

În contextul preocupărilor pentru meritocrația pedagogică și pentru egalitatea șanselor de afirmare profesională în câmpul educațional național și internațional, în scopul diseminării practicilor de succes, stimulării creativității, flexibilității  și a motivației pentru realizarea standardelor profesionale în consens cu responsabilitatea pentru promovarea prestigiului de pedagog, Centrul de Formare Continuă al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău anunță disponibilitatea de publicare a materialelor valabile pentru atestarea cadrelor didactice în sesiunea 2022.

Materialele trimise spre examinare și publicare vor fi aprobate de către Senatul UPSC și incluse în volumele lucrării științifico- metodologice ,,Practici curriculare de succes în discursul calității”, elaborate pe ariile curriculare ale disciplinelor la care cadrele didactice realizează procesul de atestare a competențelor profesionale.

Important!

Profesorii înscriși la cursurile de formare continuă în cadrul Centrului UPSC vor beneficia de recenzarea și publicarea gratuită a materialelor. De asemenea, aceștia vor avea acces la instruiri tematice, individuale și de grup,  tangente cerințelor de conceptualizare, realizare și prezentare a Probei practice, a Interviului de competență profesională și a Studiului de caz.

PRECONDIȚIE

Beneficiarul va avea statut de cadru didactic sau cadru de conducere în sistemul de învățământ general național și abilități de diseminare, în scris, a reflecțiilor și/sau a autoevaluărilor în raport cu dimensiunea calității serviciilor educaționale prestate.

CRITERII DE CONȚINUT

Produsele trimise spre examinare(articole de reflecție sau de problemă, studii de caz, proiecte individuale și de grup, investigații, metodologii, strategii, programe specifice, parteneriate didactice și manageriale etc.)  aprobare și prezentare vor constitui expresia științifică și mai ales praxiologică a activității cadrului didactic și/sau managerial, practici curriculare de referință vizând competența profesională a autorului/autorilor, vor ilustra coerența teoretică și aplicativă a experienței didactice/manageriale,  vor asigura principiul meritologiei, vor ilustra motivarea pentru realizarea potențialului intelectual,  psihopedagogic și creativ al profesorului și managerului și vor promova prestigiul profesiei de pedagog.

CERINȚE DE REDACTARE

  1. Materialele  trimise spre publicare trebuie să fie de aproximativ 4-12 pagini (circa 3000 de semne pe pagină), în format.doc. Acceptăm doar  texte procesate în format electronic, inclusiv prin e-mail: petrenco.liuba@upsc.md.
  2. Vă rugăm să însoțiți produsul dumneavoastră de un  titlu în limba română si într-o o limbă de circulaţie internațională;  de o scurtă prezentare a autorului/autorilor:  titluri științifice, didactice, manageriale,  instituţia de apartenenţă, domenii de interes profesional. Produsele scrise  în limbi străine vor avea, obligatoriu,  un rezumat în limba română.
  3. La redactarea materialelor, autorul/autorii vor  folosi ortografia oficială actuală și  vor aplica normele din  ediția a treia (2021) a DOOM-ului.

4. Textul materialului scris  va fi redactat în WORD, folosind fontul Times New Roman, corp 12. Notele articolului vor fi culese cu corp 10, la subsolul paginii de text (footnotes). Subtitlurile vor fi marcate prin caractere îngroșate (bold). În cazul în care articolele sunt împărţite în paragrafe, cifrele care indică paragrafele vor fi culese tot cu bold, inclusiv punctul de după fiecare cifră. După puncte, în această situaţie, nu se lasă un spaţiu alb. Ex.: 1.2. etc.; 1.2.1.1.3.5.2. etc. 

5.  Dacă textul  are mai multe materiale ilustrative, acestea vor fi numerotate în continuare, pe categorii, de la 1 la n (de ex.: tabelul 1, tabelul 2 etc.; desenul 1, desenul 2 etc.; figura 1, figura 2 etc.).

6. Prescurtări: 

     • Nu se va folosi, nici în text, nici în note, prescurtarea indicaţiei „vezi” prin „v.”.

     • Nu se vor folosi, nici în text, nici în note, prescurtări ale lui idem (folosit numai pentru a înlocui numele autorului sau autorilor) şi ibidem (folosit pentru a înlocui titlurile studiilor sau cărţilor, sinonim cu „în acelaşi loc”).

     • „Locul citat” se prescurtează loc. cit., cu italice; la fel, cu italice, se vor scrie  supra, infra, passim. „Opera citată” şi „articolul citat” se prescurtează op. cit., art. cit., cu litere cursive; op. cit. se foloseşte pentru cărţi, volume etc., iar art. cit., pentru articole, studii etc. publicate în volume colective, periodice ş.a.

     • s.v. (= sub voce) se culeg cu litere normale (nu se subliniază) și nu se lasă spaţiu între s. şi v.

7. În materialele redactate în limba română, se vor folosi exclusiv ghilimelele „…a” ; în cele redactate în alte limbi, se vor folosi modelele specifice, impuse în uz: în engleză – “…a”, în franceză – « … »; acestea din urmă vor fi folosite şi în materialele în româneşte, dacă într-un citat este necesar să se folosească al doilea rând de ghilimele.

8. Pentru prezentările de cărți-produse ilustrative a temei,  se vor indica: numele autorului sau al editorului, coordonatorului (urmat, în cazurile din urmă, de menţiunea (ed.) sau (coord.), titlul cărţii (şi, dacă este cazul, subtitlul, despărţit de titlu prin punct), volumul (dacă este cazul), locul de apariţie, editura (fără ghilimele de niciun fel), anul apariţiei, numărul de pagini, hărţi etc. La sfârşit se pune punct.
Ex.: GOLU, Mihai. Fundamentele psihologiei. București:  Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007.

TRIMITERILE BIBLIOGRAFICE

1. Centrul de Formare Continuă al UPSC  acceptă și materiale cu aparat de referințe în sistem american (autor – dată). În acest caz, se vor aplica normele ultimei ediții din The Chicago Manual of Style (URL: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html ).

2. Pentru trimiterile în sistem european (cu note de subsol și bibliografie), se vor folosi următoarele norme:

i. Cărţi: numele şi prenumele autorului (sau autorilor), titlul cărţii (şi subtitlul, despărţit de titlu prin punct), ediţia, îngrijirea ediţiei, prefaţă, note etc., cu punct după titlu (subtitlu) şi cu iniţială majusculă; volumul (sau/şi partea), cu cifre romane; locul de apariţie, editura, anul de apariţie, pagina, marcată prin p. (se vor evita în articolele în română indicaţii ca: pag., pg. Atunci când se trimite la mai multe pagini, se va folosi între cifre cratima (-) (ex.: pp. 1-18).

Ex.: COTEANU, Ion, SALA, Marius. Etimologia şi limba română. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 60.

PUȘCARIU, Sextil. Cercetări şi studii. Ediţie îngrijită de Ilie Dan. Prefaţă de G. Istrate. Bucureşti: Editura Minerva, 1974, p. 188.

ii. Articole în publicaţii periodice: numele şi prenumele autorului, titlul articolului, indicaţia „În”, titlul (sau sigla) periodicului, anul de apariţie (cu cifre romane), anul calendaristic (cu cifre arabe), numărul (precedat de indicaţia „nr.”), pagina (se marchează în acelaşi fel ca la cărţi). Ex.: CIOCÂRLAN, V. Poarta Otomană și gurile Dunării la finele sec. al XV-lea. În: Revistă de Istorie, 1985, nr. 2, p. 1066.

iii. Studii apărute în volume omagiale, colective etc.: după indicaţia „În” va urma titlul volumului respectiv; dacă volumul din care se citează un studiu este în întregime al autorului, după „În” se va pune Idem. Ex.: MISCHEVCA,   Vlad. Problema basarabeană – 190 de ani. În: Republica Moldova şi România – un deceniu de relaţii complexe. Chişinău: Editura Pontos, 2002, pp. 37-41;

JAKOBSON, Roman. Lingvistică şi poetică. Aprecieri retrospective şi consideraţii de perspectivă. În: Probleme de stilistică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964, p. 86.

3. Dacă se folosesc abrevieri bibliografice (în note sau într-o bibliografie), ele trebuie „decodate” într-o secțiune distinctă, la sfârşitul articolului. Secțiunea va fi intitulată ABREVIERI BIBLIOGRAFICE sau BIBLIOGRAFIE. Ex.:

Cristea 2010 = CRISTEA, Sorin. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010, p. 67.

DATA LIMITĂ DE PREZENTARE, ADRESE ȘI DISPONIBILITĂȚI

  1. Prezentarea materialelor scrise este acceptată până la data de 31 martie 2022.
  2. Întrunind cerințele formulate aici, materialele pot fi trimise la adresa: petrenco.liuba@upsc.md (conf. univ., dr. Petrenco Liuba).
  3. De la această adresă, veți primi confirmarea necesară.
  4. Examinarea, aprobarea  și publicarea materialelor este preconizată în perioada aprilie – mai 2022.

Autorilor acceptați în volumele științifico-metodologice li se vor elibera, la solicitare, confirmarea scrisă, necesară pentru procesul de atestare, înainte de apariția publicației.

Cerințe publicații, PDF aici.

 368 – vizualizări în total,  1 – astăzi