CEF UPSC: atelierul „Branding Personal pentru o carieră de succes”

La 21 mai 2024, Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră al UPSC, a organizat atelierul “Personal branding” pentru studenții francofoni.

Formatoarea atelierului, doamna Rodica BALAN, psiholog și specialist în dezvoltare personală la Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră, precum și manager de resurse umane, și-a propus să familiarizeze studenții cu conceptul de Personal branding și componentele sale. Pentru a ilustra aceste concepte, le-a propus studenților exerciții practice precum auto-cunoașterea, prezentarea personală și analiza prezenței lor online.

După această sesiune, studenții vor fi mai bine pregătiți pentru a se prezenta la interviurile de angajare și să-și optimizeze prezența pe rețelele sociale.

Prezentă la eveniment, directoarea AUF-Moldova, doamna Claudia VIȘAN, a amintit studenților că Agenția Universitară a Francofoniei îi susține mereu în parcursul lor profesional prin intermediul Centrelor de Angajabilitate Francofonă. Spre exemplu, această formare se încadrează în prima axă a serviciilor oferite de CEF: consiliere, informare și tutorat în materie de angajare.

Noua strategie a Agenției Universitare a Francofoniei vizează favorizarea unei mai bune integrări a tinerilor pe piața muncii.

CEF UPEIC: atelier « Personal branding »

Le 21 mai 2024, le Centre d’Employabilité Francophone de l’Université Pédagogique d’État « Ion Creanga » de Chisinau, en partenariat avec le Centre d’Orientation et de Conseil en Carrière de la même université, a organisé l’atelier « Personal branding » pour les étudiants francophones.

La formatrice, Mme Rodica BALAN, psychologue et spécialiste du développement personnel au Centre d’Orientation et de Conseil en Carrière, ainsi que Manager RH, avait pour objectif de familiariser les étudiants avec le concept du Personal branding et ses composantes. Pour illustrer ces concepts, elle a proposé aux étudiants des exercices pratiques tels que la connaissance de soi, le pitch personnel et l’analyse de leur présence en ligne.

Présente à l’événement, la Responsable de l’AUF-Moldova, Mme Claudia VIȘAN, a rappelé aux étudiants que l’Agence Universitaire de la Francophonie les soutient toujours dans leur parcours professionnel grâce aux Centres d’Employabilité Francophone. Par exemple, cette formation s’inscrit dans le premier pôle des services offerts par un CEF : conseil, information et tutorat en matière d’emploi.

Après cette session, les étudiants seront mieux préparés pour se présenter lors des entretiens d’embauche et pour optimiser leur présence sur les réseaux sociaux.

La nouvelle stratégie de l’Agence Universitaire de la Francophonie vise à favoriser une meilleure intégration des jeunes sur le marché professionnel.

Loading