UPSC: Rezultatele concursului de traducere literară francofonă „Mot à monde”, etapa locală

Secția de Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău anunță.

Membrii juriului concursului local de traducere literară “Mot à Monde” s-au întrunit recent pentru a examina lucrările propuse în cadrul concursului, unde era necesar să se traducă un fragment din cartea laureatului Premiului Celor Cinci Continente ale Francofoniei, din franceză în română. În 2024, scriitorul laureat este autorul de origine egipteană, originar din Quebec, Éric Chacour, cu romanul său “Ce que je sais de toi”. Acest concurs internațional de traducere a fost inițiat de Institutul Francez din România, la Cluj-Napoca.

Fiecare membru al juriului a adus experiența sa, expertiza și pasiunea pentru literatură:

  • Natalia CELPAN-PATIC, responsabil de proiect, profesor de limbă și literatură franceză, UPSC ;
  • Ghenadie RÂBACOV, coordonator național al Proiectului Clase bilingve francofone, traducător specializat, profesor, cercetător ;
  • Natalia AVORNICESĂ, dr. conf. univ., profesor de literatură franceză, UPSC;
  • Diana DONOAGĂ, doctorandă, profesor de limbă și literatură franceză, UPSC.

Studentele la Ciclul II, Masterat, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Cristina CHIFA și Marina ZBÎRNEA, au explicat și argumentat fiecare paragraf tradus din textele lor în fața juriului. Alegerea laureatului local a fost făcută după o deliberare riguroasă.

Textul Marinei ZBÎRNEA este considerat demn de a fi propus pentru etapa finală a concursului de la Cluj-Napoca, în România. Le mulțumim cu căldură membrilor juriului!

Felicitări participantelor și câștigătoarei la etapa locală! Mult succes la etapa națională a concursului!

UPEIC : Les résultats du concours de traduction littéraire francophone “Mot à monde”, étape locale

La Section des Relations internationales et Management de Projets de l’Université Pédagogique d’Etat « Ion Creanga » de Chisinau annonce.

Les membres du jury du concours local de traduction littéraire « Mot à Monde » se sont récemment réunis pour examiner les traductions proposées dans le cadre du concours, où il fallait traduire un extrait du livre du lauréat du Prix des Cinq Continents de la Francophonie, du français au roumain. En 2024, l’écrivain lauréat est l’auteur québécois d’origine égyptienne Éric Chacour avec son roman « Ce que je sais de toi ». Ce concours international de traduction a été initié par l’Institut français de Roumanie à Cluj-Napoca.

Chaque membre du jury a apporté son expérience, son expertise et sa passion pour la littérature : Natalia CELPAN-PATIC, responsable de projet pour la phase locale, professeure de langue et littérature françaises à l’UPEIC ;

Ghenadie RABACOV, coordinateur national du Projet des Classes bilingues francophones, traducteur spécialisé, professeur, chercheur ;

Natalia AVORNICESA, docteure, maître de conférences, professeure de langue et littérature françaises à l’UPEIC ;

Diana DONOAGA, doctorante, professeure de langue et littérature françaises à l’UPEIC.

Les étudiantes en master à la Faculté des Langues et Littératures Étrangères, Cristina CHIFA et Marina ZBIRNEA, ont expliqué et argumenté chaque paragraphe traduit de leurs textes devant le jury. Le choix du lauréat local a été fait après une délibération rigoureuse et éclairée.

Le texte de Marina ZBIRNEA est considéré comme digne d’être proposé pour l’étape finale du concours à Cluj-Napoca, en Roumanie.

Nous remercions chaleureusement le jury !

Félicitations aux participantes et à la lauréate locale ! Bon courage pour l’étape nationale du concours !

Loading