Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău demarează proiectul MEET din cadrul programului UE Interreg Danube Region

Joi, 22 februarie 2024, la UPSC a avut loc lansarea proiectului “MEET – Mental well-being in education for disadvantaged youth”. Ședința on-line a fost deschisă de rectorul UPSC, Alexandra Barbăneagră. Directorul de proiect Mihai Calalb și coordonatorul pe comunicare Sergiu Sanduleac au prezentat caracteristicile de bază ale proiectului, care în Republica Moldova se axează pe explorarea influenței nefaste ale digitalului asupra sănătății mintale ale tinerilor din spațiul rural.

În proiectul MEET sunt încadrați 15 parteneri din 11 țări.

Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada 01.01.2024 – 30.06.2026 pe trei paliere:

  1. La nivel practic, proiectul MEET își propune dezvoltarea instrumentelor și materialelor de instruire pentru cadre didactice, psihologi, practicieni, lucrători sociali, tineri din grupurile de risc
  2. La nivel instituțional – instruirea actorilor principali din domeniu în cadrul Laboratoarelor de sănătate mintală pentru tineri, care vor fi organizate în cadrul MEET
  3. La nivel de politici – Elaborarea Strategiei regionale și a Planurilor locale de integrare a aspectelor de sănătate mintală în educație.

La ședință, au participat reprezentanți ai UPSC și partenerilor asociați: Ludmila Armașu-Canțâr – prorector UPSC – Viorica Adăscăliță reprezentant al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Liuba Pleșca – director LT „Meșterul Manole”, Valentin Lupu – director gimnaziul Filipeni Leova, Virginia Rusnac, directorul Centrului Republican de Asistență Psohopedagogică, Victoria Plămădeală, șef, catedra de Asistență Socială, Tatiana Vasian, șef, catedra de Psihopedagogie și Psihopedagogie Specială, Emilia Lapoșina – coordonatorul subprogramului de cercetare din cadrul UPSC-Consolidarea serviciilor educaționale și sociale pentru asigurarea educației incluzive a copiilor cu CES.

Participanții au subliniat necesitatea activităților proiectului MEET pentru sistemul educațional din R. Moldova și au reiterat disponibilitatea de a se încadra în activitățile proiectului.

Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău starts the MEET project within the EU Interreg Danube Region program

On Thursday, February 22, 2024, the launch of the “MEET – Mental well-being in education for disadvantaged youth” project took place at UPSC. The online meeting was led by the rector of UPSC, Alexandra Barbăneagră. Project director Mihai Calalb and communication coordinator Sergiu Sanduleac presented the basic characteristics of the project, which in the Republic of Moldova focuses on exploring the negative influence of digital media and gadgets on the mental health of young people in rural area. The MEET project includes 15 partners from 11 countries. The project activities will take place between 01.01.2024 and 06.30.2026 on three levels:

  1. At practical level, the MEET project aims to develop tools and training materials for teachers, psychologists, practitioners, social workers, young people from risk groups
  2. At institutional level – the training of the main actors in the field within the Youth Mental Health Labs for young people, which will be organized within MEET
  3. At policy level – Development of the Regional Strategy and Local Plans for the integration of mental health issues in education.

The meeting was attended by representatives of the UPSC and associated partners: Ludmila Armașu-Canțâr, Vice-Rector of ICSPU; Viorica Adăscăliță, representative of the Center for Information and Documentation on Child Rights; Liuba Pleșca, Director of Theoretical Lyceum Meșterul Manole; Valentin Lupu, Director of the Filipeni Leova Gymnasium; Virginia Rusnac, Director of the Republican Center for Psychopedagogical Assistance; Victoria Plămădeală, Head of the Social Assistance Department; Tatiana Vasian, Head of the Psychopedagogy and Special Psychopedagogy Department; Emilia Lapoșina, Coordinator of the research subprogram within ICSPU – Strengthening educational and social services for inclusive education of children with Special Educational Needs.

Loading