Conferința națională cu participare internațională „Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine”, ediţia a III-a

Astăzi, în data de 25 noiembrie, Catedra Filologie Engleză din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a UPSC a găzduit conferința națională cu participare internațională „Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine”, ediţia a III-a.

Interesul didactic și științific pentru conferința respectivă a depășit cu mult cadrul și contextul științific național. Pentru a participa la lucrările evenimentului, s-au înregistrat 176 reprezentanți ai mediului academic, preuniversitar și universitar din Moldova, România, Belarus, Rusia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Israel, Turcia, Serbia.

La deschiderea conferinței, cu un cuvânt de salut, au venit:

– Diana ANTOCI, dr., conf. univ., Prorector pentru cercetare, UPSC

– Angela SOLCAN, dr., conf. univ., Decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, UPSC

– Oxana CHIRA, dr., conf. univ., Șef Catedra de Filologie Engleză și Germană, Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

– Daniela PASCARU, dr., conf. univ, Departamentul Limbă engleză și Limba franceză de Specialitate, USM

– Oxana GOLUBOVSCHI, dr., conf. univ., Șef Catedra de Filologie Engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPSC

Toți participanții au menționat importanța conferinței internaționale pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului educațional din Republica Moldova, accentuând interesul sporit față de genericul conferinței – „Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine”.

În cadrul sesiunii plenare, au luat cuvântul cunoscuți cercetători și profesori de la prestigioase centre universitare din Moldova. Astfel, au fost prezentate rapoarte științifice de excepție:

– Metode de promovare a multilingvismului în sistemul universitar german – Conf. univ. Dr., CHIRA Oxana, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

– Activități de receptare a mesajelor scrise integrate în Manualul digital interactiv de limba franceză – Lector univ., Dr., BULAT-GUZUN Ana, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

– XXX Disciplinary approach in the Republic of Moldova: Myth or Reality/Abordarea XXX disciplinară în Republica Moldova: Între mit și realitate. – Lector univ., Dr., MASCALIUC Victoria, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Lucrul în cele două secțiuni s-a desfășurat în format mixt, în sălile „Mediateca” și „Google”, grație Centrului „Clasa Viitorului” din cadrul UPSC și online. Ariile de comunicare abordate în cadrul conferinței au fost: Glotodidactică, Evaluare, Proiectare curriculară, Lingvistică, Comunicare interculturală, TIC în educație, Formarea/Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, Literatură, Teoria traducerii. Lucrările au fost prezentate în limbile: română, engleză, franceză, italiană, germană, rusă.

Loading