Totalurile anului doi de activitate a proiectului internațional COMPASS în cadul Universității

La 22 decembrie 2020 în Universitate  s-au făcut totalurile anului doi de activitate a Proiectului COMPASS, „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, susținut financiar de programul european ERASMUS +.

Evenimentul a fost condus de rectorul UPSC Alexandra Barbăneagră. La sedință au participat membrii grupului de lucru instituțional pentru implementarea proiectului COMPASS, membrii Consiliului coordonator al Centrului Formare continuă, managerii subdiviziunilor universitare.

Elena Tap, coordonatorul instituțional al proiectului COMPASS, a prezentat rezultatele anului doi de activitate. Astfel, s-a remarcat că  în perioada vizată echipa de proiect a desfășurat un șir de activități, dintre care:

 • actualizat grupul de lucru instituțional pentru implementarea proiectului (S-a realizat: documentarea, informarea grupului de lucru cu actele normative  europene, naționale privind învățarea pe parcursul vieții, întâlniri cu partenerii strategici naționali, MECC privind identificarea problemelor ULLL – 5 activități/conferințe, ateliere, mese rotunde  ).
 • elaborat planul de activitate a grupului de lucru și Planul de diseminare a activităților proiectului COMPASS în UPSC, 2020.
 • înființate structurii instituționale/grupul de lucru pentru dezvoltarea ULLL, prin decizia rectorului
 • actualizate și aprobate regulamentele structurilor instituționale pentru LLL din pespectiva învățării pe tot parcursul vieții (Centrul Formare Continuă, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”
 • aprobată strategia Centrului de Formare Continuă a UPSC
 • elaborat proiectul Strategiei universitare de învățare pe tot parcursul vieții și a Planului de acțiune ULLL.
 • Sporită vizibilitatea Proiectului COMPSS:
 • Promovat proiectul COMPASS în mass-media, site, rețele de socializare etc.
 • Postate pe pagina de Facebook a Universității a informației despre evenimentele COMPASS
 • Elaborate: 1 articol în ziarul Făclia, 6 informații pe pagini web, rețele sociale privind diseminarea ULLL (Gabriella Topor, membru proiect ULLL, Ana Simac, membru proiect ULLL)
 • Diseminat proiectul,  în cadrul conferințelor, meselor rotunde, întrunirilor etc. Total – 10 evenimente.
 • stabilite domeniile prioritare ale Universității pe LLL;
 • Identificate nevoile de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general, învățământul superior
 • Elaborate 3 cursuri noi LLL
 • Formarea formatorilor. Strategii de învățare a adulților
 • Aplicarea instrumentelor digitale in predarea-invatarea-evaluarea disciplinelor socio-umane
 • Strategii de învățare bazate pe investigare
 •  Dezvoltate noi  servicii ULLL disponibile pe site-ul proiectului și pe pagina web a universității  

Au fost discutate și aprobate  Obiectivele Universității pe proiectul COMPASS pentru anul 2021: 

 • Stabilirea domeniilor prioritare ale Universității pe LLL.
 • Reconceptualizarea structurii universitare din perspectiva implementării
 • LLL la nivel instituțional.
 • Discutarea și aprobarea strategiei ULLL a UPSC și a Planului de acțiuni privind implementarea LLL în cadrul instituției. 
 • Reevaluarea/constituirea stucturilor universitare LLL în cadrul Universității.
 • Elaborarea cadrului normativ universitar de implementare a ULLL.
 • Analiza de nevoi și conceptualizarea/dezvoltarea unor noi programe ULLL. Elaborarea curricula programelor universitare LLL.
 • Organizarea sesiunilor de formare pentru implementarea programelor elaborate
 • Aprobarea programelor de formare LLL lna nivel universitar și a curricula cursurilor.
 • Diseminarea informației cu privire la cursurile elaborate.
 • Organizarea stagiilor de formare în baza programelor noi ULLL.

Pentru a vizualiza Raportul accesați AICI