Ședință de lucru a echipei universitare COMPASS

În discuție:

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A  CENTRULUI DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII  DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

La 16 iunie 2020 în cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, realizat în cadrul Universității, a avut loc ședința de lucru a echipei universitare COMPAS cu participarea managerilor instituției, coordonatorilor programelor de formare continuă.

Participanții la ședință au pus în discuție reevaluarea stucturilor universitare din perspectiva creării structurilor de învățare pe tot parcursul vieții (LLL) în cadrul universității. În special s-a vorbit despre reconceptualizarea misiunii, funcțiilor, direcțiilor de activitate, extinderea categoriilor de beneficiari și diversificarea programelor de învățare pe parcursul vieții din instituție pentru a răspunde solicitărilor pieței muncii.

S-a propus ca Centrul de formare continuă să fie restructurat în Centru de învățare pe parcursul vieții (CLLL), astfel ca la procesul de formare continuă să poată accede diferite categorii de beneficiari:

  • cadrele didactice și nondidactice, cadre  manageriale din instituțiile de educație timpurie, sistemul de învățământ general și superior, instituții de învăţământ extraşcolar publice şi private (centre, palate şi case de creaţie, şcoli de arte, sport etc.);
  • studenții din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate;
  • elevii din instituțiile de învățământ general;
  • diferite categorii profesionale de adulți;
  • alte categorii de cursanți.

Elena Țap, șefa Centrului formare continuă a prezentat proiectul noului regulament și a specificat că documentul stabilește cadrul legal de organizare și funcționare a Centrului de Învățare pe tot parcursul vieții (lifelong learning) din cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.

Regulamentul este structurat în compartimente în care se specifică: Dispoziții generale 1. Misiune, funcții și direcții de activitate. 2. Activități de formare a centrului de învățare pe tot parcursul vieții. 3. Beneficiarii centrului. 4. Structura organizatorică a centrului de învățare pe tot parcursul vieții. 5. Personalul administrativ, colaboratorii, formatorii centrului de formare continuă.  6. Finanțare și patrimoniu. Dispoziții finale

Centrul va fi o subdiviziune didactico-științifică și administrativă, fără personalitate juridică din cadrul Universității, cu activitate în regim de autofinanțare abilitată să organizeze activități de învățare pe tot parcursul vieții, în cooperare cu facultățile, catedrele de profil din cadrul instituției, în baza programelor de învățare pe tot parcursul vieții aprobate de Senatul UPSC, MECC, precum și activități specifice de cercetare științifică.

Centrul LLL își propune ca obiectiv general organizarea și monitorizarea activităților de învățare pe tot parcursul vieții, în colaborare cu subdiviziunile universitare, de promovare a învățării permanente pentru cadrele didactice, nondidactice și manageriale din învățământul general, professional-tehnic și superior, formarea profesională a adulților în contextul învățării pe tot parcursul vieții pentru integrarea eficientă pe piața muncii,

Principalele direcții de activitate ale Centrului LLL vor fi:

  • oferirea serviciilor educaționale de învățare pe parcursul vieții la solicitarea instituțiilor de învățământ, organizațiilor, specialiștilor din sistemul educațional, persoanelor fizice interesate;
  • administrarea programelor de dezvoltare profesională continuă/perfecționare a cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învățământ, corespunzător domeniilor de activitate a UPSC;
  • organizarea și monitorizarea programelor de calificare profesională suplimentară și recalificare/reconversie profesională în baza studiilor superioare;
  • organizarea programelor de formare psihopedagogică în baza studiilor superioare și medii specialitate;
  • consilierea audienților în ceea ce privește alegerea modulelor/unităților de conținut propuse în programele de învățare pe tot parcursul vieții etc.

În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe sugestii, propuneri pentru îmbunătățirea documentului pus în discuție.

Regulamentul va fi plasat pe site-ul UPSC, la compartimentul documente cu statut de proiect, pentru a atrage cât mai mulți colaboratori în discuție pe marginea documentului.

Echipa instituțională a Proiectului COMPASS

Loading