Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Candidat:  CRÂȘMARU Ana Maria

Conducător științific: LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consiliul științific specializat: D 511.02.-21-53

Tema tezei: Dezvoltarea personală a tinerelor femei descendente din medii familiale agresive

Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 24 iunie 2022

Ora: 13:00                  

Local: Sala Senatului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2 și online – linkul apelului video: https://meet.google.com/rib-skjd-aue

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT:

RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – președinte al C. Ç. S.

VÎRLAN Maria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – secretar științific al C. Ç. S.

JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

BOROZAN Maia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

ADĂSCĂLIȚA Viorica, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Referenți oficiali:

BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, Institutul de Științe ale  Educației

GOLU Florinda, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea din București, România.

  • Rezumatul tezei

Scopul cercetării a constat în identificarea particularităților psihologice a tinerelor femei din medii familiale agresive, elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihologică pentru dezvoltarea personală a acestora.

Noutatea şi originalitatea științifică. Pentru prima dată la nivel național a fost realizat studiul experimental al personalității tinerelor femei provenite din medii agresive, a fost identificat specificului interacțiunilor tinerelor femei implicate în violența domestică cu agresorul din familia de bază, a fost evaluat nivelul de risc pentru violența domestică pentru femeile provenite din medii agresive ale familiei de origine, a fost determinat nivelul de agresivitate și componentele acestui psiho-comportament (agresivitate fizică și verbală, ostilitate, furie) la tinerele femei, a fost evaluat nivelul de auto-percepție privind statutul de victimă a violenței domestice, au fost investigați factorii de personalitate la femeile victime ale violenței domestice, susceptibili a fi predictori ai statutului de victimă-agresor și relațiile dintre aceștia, a fost explicată legătura existentă între agresivitatea percepută în familia de origine și agresivitatea manifestă/suportată în familia actuală, fapt ce a permis dezvoltarea personală a tinerelor femei provenite din medii agresive trecute și prezente în urma aplicării programului de intervenție psihologică. În sine, acest Program de intervenție psihologică de tip experiențial este elementul central de noutate și originalitate științifică, care și-a demonstrat eficiența prin rezultatele obținute, cu atât mai mult cu cât este aplicabil tuturor categoriilor de femei, indiferent de nivelul de studii academice.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante constau în identificarea particularităților de personalitate la tinerele femei provenite din medii agresive și evaluarea impactului unui program de intervenție psihologică pentru dezvoltarea personală a acestora.

Semnificaţia teoretică constă în evidențierea particularităților de personalitate dezvoltate de tinerele femei provenite din medii familiale agresive dar și a factorilor de risc și protectivi ai acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării. În cadrul studiului a fost elaborat, implementat și evaluat un program de intervenție psihologică având ca obiectiv dezvoltarea personală a tinerelor femei provenite din medii familiale agresive. Rezultatele obținute completează cunoștințele științifice actuale, rezultatele cercetării aflându-se la baza unui program de dezvoltare personală, fundamentat teoretic, cât și practic. Programul de intervenție psihologică poate fi aplicat de către psihologii autonomi, care își desfășoară activitatea în sistemele de protecție socială, în centrele de evaluare și consiliere de stat și non-guvernamentale.Metodele și recomandările propuse pot fi utilizate în activitatea practică de consiliere psihologică a victimelor violenței domestice, cât și la elaborarea unor programe individuale sau training-uri de dezvoltare personală.

  • Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la biblioteca Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aici și și pe pagina web, aici.

Loading