Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: BUGANU Diana-Alina

Conducător științific: OLĂRESCU Valentina conf.univ.dr. 

Tema tezei: INTERVENȚII PSIHOLOGICE ȘI LOGOPEDICE ÎN TULBURĂRI DE LIMBAJ ȘI COMUNICARE LA PREŞCOLARI

Specialitatea: 511.06 – Psihologia specială

Data: 02 aprilie 2021

Ora: 13.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 37

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. Gînu Domnica, conf.univ., dr.
  2. Rusnac Virginia, conf.univ., dr.
  3. Ciobanu Adriana, conf.univ., dr.

Adnotarea tezei de doctor în psihologie poate fi consultată pe pagina web a Școlii Doctorale de Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul de mai jos:

https://meet.google.com/ayp-qjgv-ngx


ADNOTARE (PDF)

Cuvinte-cheie: nivel de dezvoltare a limbajului, comunicare, tulburare de pronunție, dislalie polimorfă, funcție mnezică, funcții neuropsihice, procesare fonologică, program sistemic de intervenție psiho-logopedică, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială.

Structura tezei: Teza este constituită din: adnotări, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 244 titluri, 9 anexe, 129 pagini de text de bază, 34 figuri și 79 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte-cheie: nivel de dezvoltare a limbajului, comunicare, tulburare de pronunție, dislalie polimorfă, funcție mnezică, funcții neuropsihice, procesare fonologică, program sistemic de intervenție psiho-logopedică, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială.

Domeniu de studiu: Psihologia comunicării și tulburărilor de limbaj.

Scopul cercetării: elaborarea, implementarea și validarea eficienței unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică, destinat remedierii tulburărilor de limbaj și comunicării, în baza studierii/evaluării particularităților dezvoltării limbajului și comunicării în relație cu funcția mnezică, la preșcolarii mari.

Obiectivele cercetării: diagnosticul tulburărilor de pronunție, identificarea nivelului de dezvoltare a limbajului oral, memoriei și funcționării neuropsihice în contextul prezenței tulburărilor de pronunție, determinarea semnificației relației dintre tulburările de pronunție și funcționarea mnezică, la preșcolarii de 5-6 ani; elaborarea și implementarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării, și a funcției mnezice la preșcolarii mari, în vederea remedierii tulburărilor de pronunție, evaluarea și aprobarea efectelor programului psiho-logopedic administrat.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în: stabilirea fundamentelor teoretico-aplicative psihologice care stau la baza identificării unei modalități alternative de dezvoltare a limbajului și comunicării la preșcolarii de 5-6 ani, prin considerarea relației dintre tulburările de pronunție și memorie; evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului și comunicării orale și a memoriei cu evidențierea particularităților în dependență de categoria de preșcolari;  elaborarea, implementarea și aprobarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedic orientat spre remedierea tulburărilor de pronunție (dislalie polimorfă) la preșcolarii mari axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării în raport cu funcția mnezică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel național s-a realizat studiul comparativ experimental al limbajului oral și comunicării, a funcției mnezice la copiii de vârstă preșcolară mare cu tulburări de pronunție (dislalie polimorfă) și la copii, de aceiași vârstă, cu dezvoltare tipică, în vederea delimitării și interpretării specificului dezvoltării limbajului și comunicării în relație cu funcția mnezică, pe fondul prezenței tulburărilor de pronunție; s-a stabilit o metodologie de evaluare și diagnoză a nivelului de dezvoltare a limbajului și functiei mnezice; s-a aplicat un program sistemic de intervenție psiho-logopedică de dezvoltare a limbajului și comunicării, și funcției mnezice, în vederea remedierii tulburărilor de pronunție (dislalie polimorfă) la preșcolarii mari; au fost elaborate recomandări pentru specialiștii interesați de terapia dislaliei polimorfe.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigației aduc un aport ştiinţei psihologice și logopedice cu noi informații raportate la cunoașterea relației dintre tulburările de pronunție și funcția mnezică la vârsta preșcolară mare; programul sistemic de intervenție psiho-logopedic poate servi drept reper metodologic în organizarea intervenției ce are în vedere remedierea tulburărilor de pronunție la preșcolarii mari.

Valoarea aplicativă a lucrării: constă în programul sistemic de intervenție psiho-logopedică elaborat, implementat și verificat, util practicienilor, oferind un model alternativ de remediere, dezvoltare a limbajului și comunicării cu reper pe funcția mnezică (memorie); setul de metode selectate și propuse servesc la evaluarea limbajului oral și memoriei preșcolarilor cu tulburări de pronunție.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele rezultate sunt utilizate în procesul psiho-logo-terapeutic la nivel preșcolar; în procesul de formare continuă și complementară a psihologilor și logopezilor; sunt recomandate pentru pregătirea studenților în psihopedagogia specială și masteranzilor în logopedie UPSC ”Ion Creangă”

De asemenea, ai putea dori...