Istorie și Geografie

 • Facultatea de Istorie și GeografieFacultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” este prima Facultate de Istorie din Republica Moldova, inaugurată în anul 1940, odată cu fondarea Institutului Pedagogic din Chișinău. Primul ei decan a fost N. Chiricenco. În perioada 1941-1944, Instititul a fost evacuat la Buguruslan. În septembrie 1942 la facultate învățau 39 de studenți, iar în 1943 – 74 de studenți. În iunie 1944 a absolvit Facultatea de Istorie prima promoție. Din 15 absolvenți ai Institutului, 13 persoane erau istorici.

  În anul 1944 Institutul Pedagogic a revenit la Chișinău. În perioada 1944 – 1946 decan al Facultății de Istorie a fost Iachim Grosul, succedat de Andrei Gozun (1946-1950). În anul 1951, ca rezultat al comasării, s-a format Facultatea de Istorie și Filologie. În anul 1952 Facultatea a avut succesiv trei decani: decan al facultății a fost numit A. Penzul, iar în ianuarie 1952, în legătură cu plecarea sa la studii, a fost numită decan L. Neizvestnîh. La finele anului 1952, decan este numită Vera Smelîh, iar în septembrie 1953 decan a fost numit Afanasie Repida, care a lucrat în acest post până la comasarea Institutului Pedagogic cu Universitatea de Stat din Moldova.

  Inițial, la Facultatea de Istorie era o singură Catedră de Istorie. În anul de studii 1944-1945 au fost create trei catedre: de Istorie a URSS (şef al catedrei: I. Grosul, doctor în istorie), Catedra de Istorie universală (şef al catedrei N. Koroliov) şi Catedra de Istorie a Moldovei (şef al catedrei: N. Narțov). În conformitate cu ordinul Ministerului Învățământului al RSSM din 17 august 1955, Catedra de Istorie a popoarelor URSS şi Catedra de Istorie universală au fost unite într-o singură unitate – Catedra de Istorie, şef al acestei catedre este numit S. Afteniuc. Un an mai târziu, angajații facultății au elaborat şi au publicat pentru prima dată în republică o programă a cursului „Istoria Moldovei” pentru instituțiile de învățământ superior ale republicii.

  În 1960 Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” a fost comasat cu Universitatea de Stat din Moldova. După restabilirea Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” în 1967, specialitatea istorie a rămas sub egida USM. Abia în anul 1973, pe lângă Facultatea de Filologie, a fost deschisă Secția de istorie­ şi pedagogie şi creată Catedra de istorie universală, iar în 1976 a fost deschisă Facultatea de Istorie şi Pedagogie, în frunte cu decanul Vasile Cojocaru, apoi Vladimir Barbulat.

  În anul 1980, Catedra de Istorie universală este împărțită în două catedre: Catedra de Istorie a URSS (şef de catedră: Stepanida Custreabova) şi Catedra de Istoria universală (şef de catedră: Eugen Certan). La 1 septembrie 1988, în corespundere cu hotărârea Consiliului Institutului din 23 iunie 1988, în cadrul Facultății de Istorie şi Pedagogie a fost deschisă Catedra de Istorie a Moldovei şi arheologie. Un an mai târziu, Catedra de Istoria universală a fost modificată în Catedra de Istorie nouă, Catedra de Istorie a Moldovei şi arheologie a fost reorganizată în Catedra de Istorie antică şi medievală, Catedra de Istorie a URSS a fost transformată în Catedra de Istorie contemporană. În 1990, Consiliul Facultății de Istorie şi Pedagogie a propus trecerea la principiul problematic cronologic şi sistematizat în pregătirea cadrelor ciclului istoric. Astfel, au fost create: Catedra de Istorie antică şi medievală, Catedra de Istorie modernă, Catedra de Istorie contemporană.

  În anul 1991, denumirea Facultății de Istorie şi Pedagogie a fost modificată în Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie. În 1992 în cadrul Facultății de Istorie şi Etnopedagogie s-au produs noi restructurări, a fost formată Catedra de Istoria românilor, iar Catedra de Istorie modernă şi Catedra de Istorie contemporană au fost unite într-o singură catedră, Catedra de istorie universală. Catedra de Etnopedagogie şi educație se transformă în Catedra de Etnografie şi istoria culturii. În același an, Nicolae Chicuș este numit în funcția de decan al facultății, iar Gheorghe Gonța – șef al Catedrei de Istoria românilor. În perioada 1992-2012 facultatea a realizat un program variat de activități, bazat pe noile tendințe și reforme ale învățământului universitar.

   În noiembrie 2012, în funcția de decan al facultății a fost ales Sergiu Musteață. În decembrie 2013 Senatul universității, la propunerea Consiliului Facultății, adoptă modificarea denumirii facultății din Facultatea de Istorie și Etnopedagogie în Facultatea de Istorie și Geografie.

  Pe parcursul celor 75 de ani au avut loc mai multe schimbări în denumirea, structura și planurile de activitate ale facultății. Facultatea de Istorie este prima instituție din Republica Moldova care încă în anul 1989 a înlocuit cursul de istoria PCUS cu un curs de istoria romanicilor de răsărit. Astfel, facultatea noastră a fost și rămâne un lider în reformarea educației istorice din republică.

  Misiunea și obiectivele facultății

  Astăzi, facultatea oferă studii universitare bazate pe valori academice într-un mediu colegial în care fiecare student contează. Facultatea se bazează pe studii de calitate, orientate spre dezvoltarea abilităților şi competențelor individuale. Astfel, facultatea dispune de o bogată experiență în pregătirea tinerilor specialişti, procesul de instruire fiind asigurat de un colectiv monolit, care s-a afirmat în domeniul activităților de cercetare şi educaționale. În cadrul facultății activează trei catedre: Catedra de Istorie universală, Catedra de Istoria românilor, Catedra de Geografie și patrimoniu cultural. Corpul profesoral-didactic este format din peste 30 de titulari și peste 20 de cumularzi, dintre care 17 doctori în ştiințe. Numărul total de studenți este de 470, dintre care 372 de studenți la ciclul I, 82 de studenți la ciclul II și 16 doctoranzi. Din numărul total de studenți de la ciclul I, 190 își fac studiile la învățământul cu frecvență și 182 – la învățământ cu frecvență redusă.

  Misiunea facultății este formarea inițială şi continuă a cadrelor de înaltă calificare, adaptate la exigențele ştiinței şi societății contemporane.

  Obiective:

  • formarea specialiştilor cu pregătire superioară pentru învățământ, ştiință şi cultură, bazată pe respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului în statul de drept;
  • dezvoltarea ştiinței, educației şi culturii naționale, adaptate exigențelor societății contemporane;
  • promovarea spiritului civic, gândirii critice, pluralismului de opinii, toleranței şi altor valori ale democrației;
  • transformarea Facultății într-un centru de promovare a relațiilor de cooperare internațională şi schimb de experiență.

  Consiliul Facultății

  1. Tverdohleb Aureli – Decan interimar al Facultăţii, Preşedintele Consiliului
  2. Ursu Valentina – Şefa Catedrei Geografie şi Patrimoniu Cultural
  3. Noroc Larisa – Şefa Catedrei Istorie și Științe Sociale
  4. Ţîcu Lucia – Catedra Geografie şi Patrimoniu Cultural, Secretarul Consiliului
  5. Nastas Jeni – Preşedintele Biroului Sindical al Facultăţii
  6. Lisnic Angela – Preşedintele Comisiei de Calitate a Facultăţii
  7. Grosu Mihai – membru, Catedra Istorie și Științe Sociale
  8. Chicu Silvia – membru, Catedra Istorie și Științe Sociale
  9. Burlacu Valentin – membru, Catedra Istorie și Științe Sociale
  10. Niculiță Gheorghe – membru, Catedra Geografie şi Patrimoniu Cultural
  11. Buzinschi Elena – membru, Catedra Istorie și Științe Sociale
  12. Bodareu Galina – membru, Catedra Istorie și Științe Sociale
  13. Cataraga Sergiu – membru, Catedra Istorie și Științe Sociale
  14. Obadă Alexandru – membru, Preşedintele Consiliului Studenţesc al Facultăţii
  15. Solomon Marina – membru, Preşedintele Biroului Sindical Studenţesc al Facultăţii
  16. Grecu Valentina – membru, reprezentantul studenților
  17. Prohnițchi Valeriu – membru, reprezentantul studenților.

  Comisii și comitete

 • Catedra Istorie și Științe Sociale

  MEMBRII CATEDREI:

  Noroc Larisa – Conf. univ., dr., șef catedră
  Dumitru Diana – Conf. univ., dr.
  Bodareu Galina -Lector superior
  Bolduma Viorel – Lector universitar
  Burlacu Valentin – Conf. univ., dr.
  Cataraga Sergiu – Lector superior
  Cibotaru Nicolae Conf. univ., dr.
  Cușco Andrei – Conf. univ., dr.
  Lisnic Angela – Conf. univ., dr.
  Munteanu Octavian – Conf. univ., dr.
  Musteaţă Sergiu – Prof. univ., dr.
  Sava Igor – Conf. univ., dr.
  Sava Lucia – Conf. univ., dr.
  Tverdohleb Aureli – Lector superior
  Buzinschi Elena – Conf. univ., dr.
  Savițchi Corina – Conf. univ., dr.
  Chicu Silvia – Conf. univ., dr.
  Grosu Mihai – Conf. univ., dr.
  Balan Sava – Conf. univ., dr.
  Sedâkin Natalia – dr.

  ANGAJAȚI PRIN CUMUL
  Chicu Silvia – Conf. univ., dr.
  Chicuș Nicolae – Prof. univ. dr.
  Croitor-Chiriac Tatiana – Conf. univ., dr.
  Culea Stelian – Lector superior
  Cușcă Valentin – Conf. univ., dr.
  Cuznețov Larisa – Prof. univ., dr.
  Palade Eugen – Dr.
  Pospai Aurelia
  Tabac Silviu Dr.
  Ursu Ion Dr.

  Catedra Geografie și Patrimoniu Cultural

  URSU VALENTINA, dr. în istorie, conf. univ.

  e-mail: ursuvalentina@yahoo.com

  Tel. 069288623

  Predecesoarele actualei catedre de Geografie și Patrimoniu Cultural sunt:
  Catedra de Teorie şi metodică a lucrului educativ, care a fost constituită în anul 1976, concomitent cu reconstituirea Facultăţii Istorie şi Pedagogie. În anul 1990, odată cu schimbările social-politice din societate Catedra este numită de Etnopedagogie şi Educaţie. În perioadele ulterioare profilul ei se completează cu domeniile „Istoria culturii” şi „Geografie”. Din anul 2000 catedra îți schimbă denumirea în Etnologie și Istoria Culturii, iar din anul 2005 în Catedra de Etnologie și Geografie, denumire ce se va păstra până în anul 2015. Prin decizia Senatului UPS "Ion Creangă" din 30 aprilie 2015 catedra se numește de Geografie și Patrimoniu Cultural.

  Actualmente, colectivul catedrei este format din 24 de cadre didactice de bază şi angajate prin cumul, dintre care 4 doctori habilitați, 9 doctori-conferenţiari. Catedra administrează procesul didactic la programele Istorie și Geografie, Geografie și Istorie, Educație Civică și Istorie, Geografie, Educație civică la treapta I - Licență, programele Patrimoniu Istoric și turism cultural, Didactica Educației civice la Ciclul II - Master. Membrii catedrei fac parte din colectivul Școlii Doctorale Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate.

  Dat fiind prezența la catedră în calitate de titulari și cumularzi a specialiștilor cu o foarte bună pregătire profesională, precum și bogată experiență educațională a acestora, catedra este coparticipantă în procesul de realizare a activităților educaționale, în elaborarea, avizarea și recenzarea documentelor instituționale și naționale, în grupurile de lucru instituite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, organizarea de către membrii actedrei a seminarelor metodologice pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar etc.

  Activitatea ştiintifică a profesorilor și studenţilor se orientează în câteva domenii: „Geografie”, „Istoria culturii”, „Patrimoniu Cultural”, „Etnologie”, „Educaţie civică”, „Educaţie moral-spirituală”. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt finalizate prin elaborarea și editarea monografiilor și culegerilor ştiinţifice, coordonarea tezelor anuale, de licenţă, de master și de doctor, prezentarea comunicărilor la conferinţe naţionale şi internaţionale. De mai mulți ani Catedra este organizatoarea Conferințelor științifice naționale și cu participare internațională, dedicate patrimoniului cultural național și universal, Educației civice, Drepturilor omului/copilului, cercetării istoriei localităților, la care participă cercetători științifici, profesori universitari și cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, studenți, specialiști din instituțiile de cultură, etc.

  În scopul optimizării procesului didactic și științific Catedra colaborează cu Instituţii ştiinţifice şi superioare din Republica Moldova, România, Ucraina. O intensă colaborare este întreprinsă cu Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ale AȘM, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinau, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Agenția Națională de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, asociațiii nonguvernamentale etc.

  Relații de colaborare le are Catedra cu instituţii ştiinţifice, superioare din România și Ucraina: Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, Muzeul "Carpaților Răsăriteni" din Sfântu-Gheorghe, cu Centrul Regional Eurasia al Organizației Mondiale a Scoutismului cu sediul la Kiev etc.

  Profesorii catedrei întreprind vizite de documentare, stagii, participă la conferințe științifice și seminare desfășurate în Republica Moldova, precum și în România, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarusi, Kazahstan, Ucraina, Italia, Cehia, Franța etc.

  Profesorii catedrei sunt autori ai lucrărilor didactice pentru studenți. Se completează fondul de carte al catedrei cu ediţiile de profil apărute recent sau primite prin donaţie. Au fost achiziţionate hărţi, planşe, albume şi atlase geografice tematice. Sunt amenajate 2 cabinete la Geografie și un cabinet la Educația civică.

  MEMBRII CATEDREI

  Conf. univ., dr. Ursu Valentina – șef catedră
  Conf. univ., dr. Nastas Jeni
  Conf. univ., dr. Maxim Vasile
  Conf.univ., dr. Niculiță Gheorghe
  Lector superior Melinte Veronica
  Lector universitar Samoilenco Valentina
  Lector superior Țîcu Lucia
  Lector universitar Gherman Alexei

  Angajați prin cumul extern

  Dr. Boian Ilie
  Dr. Bejan Iurie
  Dr. Buzilă Varvara
  Dr. hab. Begu Adam
  Dr. Danilescu Ion
  Dr. Donica Ala
  Moldovanu Iosif
  Dr. hab. Ploșniță Elena
  Dr. hab. Petrencu Anatol
  Dr. hab. Popa Alexandru
  Dr. Varta Ion
  Ștefăniță Ion
  Dr. hab. Țvircun Victor
  Dr. Ursu Ion

  Comisii și comitete

 • Ciclul I

  • Geografie și limbă engleză (2018)/germană
  • Istorie şi geografie (2018)
  • Geografie şi istorie (2018)
  • Istorie și educație civică (2018)
  • Educație civică şi istorie (2018)
  • Educație civică (2018)
  • Geografie (2018)
  • Geografie fr (2017)
  • Istorie (2018)
  • Istorie fr (2017)
  • Educație civică fr (2018)
  • Educație civică și limba engleză/germană
  • Istorie și limba engleză/franceză/germană

  Ciclul II

  • Didactica disciplinelor istorice (20162017)
  • Didactica educației civice (2014)
  • Relații interculturale
  • Patrimoniu istoric şi turism cultural (2016)
  • Românii între Occident și Orient
  • Istorie europeană comparată

 • Orar licență:

  • Orarul cursurilor (anul I/ anul II/ anul III/ anul IV )
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor
  • Orarul activităților didactice

  Orar master

  • Orarul cursurilor

  Anul I

  1. Patrimuniu Istoric și Turism Cultural
  2. Didactica disciplinelor istorice

  Anul II

  1. Patrimuniu Istoric și Turism Cultural
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor

 • [/fruitful_tab]

  [fruitful_tab title="Examen de licență, sesiunea 2018"]

  Tematica tezelor de licență pentru anul 2017-2018

  Geografie și Istorie

  Educație civică și Istorie

  Tematica tezelor de master pentru anul de studii 2017-2018

  Patrimoniu istoric și turism cultural

  Didactica disciplinelor istorice

Decan Interimar: Tverdohleb Aureli

Date de contact

Chişinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, MD-2069,
email: decanat.istorie@ upsc.md,
email:

web: http://istorie.upsc.md/,
tel. (+373) 22 358305 (Decanat)

Catedra de
GEOGRAFIE ȘI PATRIMONIU CULTURAL
Șef catedră: Valentina URSU,
conf. univ. dr.
email: catedra.eg@upsc.md

Catedra de
ISTORIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Șef catedră: Larisa NOROC,
conf. univ. dr.
email: catedra.iss@upsc.md

fb