Filologie și Istorie

 • Vezi mai multe detalii AICI • Facultatea Filologie

  Fondate în vara anului 1940, Facultatea de Filologie și cea de Istorie s-au impus, de-a lungul anilor, prin pregătirea calitativă a cadrelor didactice.

  Prin decizia Senatului Universității din iunie 2019 Facultatea de Filologie și Facultatea de Istorie și Geografie au fost fuzionate formând, astfel, una singură – Facultatea de Filologie și Istorie.

   

  FACULTATEA DE FILOLOGIE

  Aulele Facultăţii de Filologie au fost punctul de pornire pentru personalităţi notorii din republică, aici şi-au scris primele poezii, şi-au schiţat primele subiecte de romane vestiţii scriitori contemporani Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache, Ion Hadîrcă ş. a.

  Absolvenţii facultăţii activează cu succes în diverse domenii ale economiei naţionale, graţie pregătirii fundamentale atât în domeniul filologiei, cât şi în psihologie, pedagogie, metodica predării limbii şi a literaturii române/străine, traductologie etc.

  Facultatea de Filologie îşi vede misiunea în pregătirea cadrelor didactice şi manageriale de înaltă calificare pentru învăţământul gimnazial şi liceal.

  La ora actuală, facultatea propune câteva modalităţi de pregătire profesională la trei niveluri:

  • Ciclul I – Licenţă;
  • Ciclul II – Masterat;
  • Ciclul III – Doctorat.

  În cadrul ciclului ILicenţă, instruirea se realizează la:

  • monospecialităţi – 180 de credite; durata studiilor – 3 ani
   • Limba şi literatura română*
   • Limba şi literatura rusă*
  • specialităţi cu profil dublu (specialitate de bază (A) + specialitate secundară (B) – 240 de credite; durata studiilor – 4 ani
   • Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană/germană;
   • Limba şi literatura română şi engleză/rusă (pentru alolingvi);
   • Limba şi literatura rusă şi engleză;
   • Limba şi literatura română/rusă şi engleză (pentru studenții străini).

  *La aceste specialităţi se realizează instruirea şi la învăţământul cu frecvenţă redusă. Durata studiilor este cu un an mai mult decât la învăţământul de zi.

  Absolvenţii facultăţii obţin calificativul Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei, fapt ce le permite să activeze în instituţii de învăţământ preuniversitar de diverse tipuri în calitate de profesori de limbă şi literatură română/rusă, profesori de limbă străină, de literatură universală, metodişti, manageri în sistemul educaţional, redactori, traducători, referenţi etc.

  Deţinătorii diplomelor de licenţă îşi pot continua studiile la ciclul II – Masterat.

  În cadrul acestui ciclu candidaţilor li se propun o serie de oferte:

  • Educaţie lingvistică şi literară;
  • Educaţie literară şi artistică;
  • Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (rom./rus.);
  • Educaţie lingvistică şi deontologia comunicării;
  • Didactica limbii române/ruse ca limbă străină;
  • Istorie şi teorie literară;
  • Literatura română şi cultura europeană.

  Studiile la masterat permit aprofundarea şi completarea studiilor de licenţă în direcţia achiziţionării de cunoştinţe, abilităţi necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament şi cu mai multă eficienţă în activitatea profesională. Diversitatea metodelor şi procedeelor de educaţie la Ciclul II contribuie la formarea unei personalităţi flexibile, capabile să accepte fără dificultate schimbările calitative impuse de imperativele timpului.

  La elaborarea programelor de masterat s-a ţinut cont de experienţa europeană în domenii, de modelul unor specialităţi similare din cadrul instituţiilor de învăţământ europene cu tradiţii (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Universitatea Pedagogică din Moscova etc.).

  Conţinuturile şi finalităţile programelor sunt în concordanţă cu standardele europene de formare a unor profesionişti competenţi în aceste domenii şi compatibile cu Cadrul european al calificărilor şi cu Descriptorii de la Dublin.

  Consiliul facultății

  Lista nominală a membrilor

  Consiliului Facultății de Filologie

   

  1Topor Gabrielladecanul Facultăţii de Filologie
  2Cibotaru Liubaprodecanul Facultăţii de Filologie
  3Svetlana Dermenjișefa Catedrei de Limbă şi Comunicare
  4Caraman Vladşeful Catedrei de Istorie şi Teorie Literară
  5
  6Găluşcă Liliapreşedintele Biroului Sindical al cadrelor didactice Facultăţii de Filologie
  7Oxana Ghermandr., conf. univ., președintele Comisiei de Asigurare a Calității
  8
  9Damian Nadejda lector superior, Catedra de Limbă şi Comunicare

   

  10Dermenji-Gurgurov Svetlanadr., conf. univ., Catedra de Limbă şi Comunicare
  11Zaharia Vioricadr., conf. univ., Catedra de Istorie şi Teorie Literară
  12Smolniţchi Dumitriţadr., conf. univ., Catedra de Istorie şi Teorie Literară
  13Rusu Alvinastudenta an. III, specialitatea: Limba şi literatura rusă şi engleză
  14Crețu Claudiastudenta an. II, specialitatea: Limba şi literatura română şi engleză (al.)
  15Bordian Constanțastudenta an. II, specialitatea: Limba şi literatura română şi engleză
  16Arnaut Anamasteranda an. I, specialitatea: Educația lingvistică și comunicarea interculturală

   

  Comisii și comitete

  Componența nominală a Comisiei de Asigurare a Calității a Facultății de Filologie:

  1. Cartaleanu Tatiana, dr. conf. – președintele comisiei
  2. Topor Gabriella, dr. conf. – decan
  3. Cibotaru Liuba, lect. superior – prodecan
  4. Zgardan Aliona, dr. conf. – șefa catedrei de Limbă română și filologie clasică
  5. Caraman Vlad, dr. conf. – șeful catedrei de Istorie și teorie literară
  6. Petrenco Liuba, dr. conf. – șefa catedrei de Limbă și comunicare
  7. Cosovan Olga, dr. conf. – catedra de Limbă română și filologie clasică
  8. Zaharia Viorica, dr. conf. – catedra de Istorie și teorie literară
  9. Damian Nadejda, lect. superior – catedra de Limbă și comunicare
  10. Capbătut Olga – studentă, an. I, spec. Limba și literatura română
  11. Catarău Nina – studentă, an. IV, spec. Limba și literatura română/franceză

 • În cadrul facultății activează trei catedre:

  Catedra  Istorie și Teorie literară

  Şef catedră: CARAMAN VLAD
  doctor în filologie, conferenţiar universitar
  Adresa catedrei: Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 308,
  tel. 022 240750
  e-mail. creangalitrom@yahoo.it

  Misiunea catedrei
  Catedra are o misiune dublă:

  1.  de a forma cadre didactice cu cunoştinţe temeinice în domeniul istoriei literaturii române, literaturii universale sau teoriei literare;
  2.  de a pregăti cercetători ştiinţifici care să urmeze studiile la doctorat şi postdoctorat.

  Din istoria catedrei

  Catedra activează din anul deschiderii universităţii, 1940, având pe parcurs mai multe denumiri. Denumirea iniţială a fost Catedra de Literatură moldovenească.
  Odată cu adoptarea Legii cu privire la limba de stat în Republica Moldova pe 31 august 1989 a fost luată decizia de a schimba denumirile catedrelor din cadrul Facultăţii de Filologie. Astfel, Catedra de Literatură moldovenească şi universală a fost transformată în Catedra de Literatură română şi comparată.
  Începând cu 1990, au fost introduse cursuri noi: Literatură şi psihologie; Literatura şi pictura; Folclor şi mitologie, Literatura română interbelică. Cursurile au fost susţinute de colaboratorii permanenţi ai catedrei: Al. Burlacu, T. Roşca, E. Botezatu, I. Botezatu, G. Canţâr.
  După anul 1990 au fost angajaţi în calitate de profesori A. Matcovschi, D. Smolniţchi, M. Lungu, E. Ţărnă, L. Armaşu, A. Mihalache (Rusu), L. Handrabura, A. Sângereanu (Serencu), S. Harabagiu, V. Baraga, S. Voloşciuc, Al. Grati, A. Melnic, M. Cubreacov, D. Apetri, V. Zaharia, V. Caraman, An. Gavrilov, A. Ţurcanu, G. Aniţoi, V. Roşioru, E. Cartaleanu, N. Corcinschi, S. Cogut, O. Gherman.
  Din anul 2014 catedra se numeşte Istorie şi teorie literară.
  Catedra a fost condusă până în octombrie 1994 de prof. E. Botezatu. În anul 1994-1995 de T. Roşca. Din 1995 – 2015 – de Al. Burlacu.
  Componenţa nominală a membrilor catedrei Istorie şi teorie literară:

  Nr.d/oNume, prenumeGrad ştiinţific,titlul ştiinţifico-didacticE-mail
  1.CARAMAN Vladdoctor în filologie, conferenţiar universitar, şef de catedrăvladcaraman@yahoo.it
  2.BURLACU Alexandrudoctor habilitat în filologie, profesor universitaralexburlacu1@gmail.com
  3.ROŞCA Timofeidoctor habilitat în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
  4.BARAGA Victoriadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
  5.SMOLNIŢCHI Dumitriţadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
  6.ZAHARIA Vioricadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
  7.CORCINSCHI Ninadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
  8.COGUT Sergiudoctor în filologie, lector universitarcreangalitrom@yahoo.it
  9.GHERMAN Oxanadoctor în filologie, lectorcreangalitrom@yahoo.it
  10.GRATI Alionadoctor habilitat în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
  11.APETRI Dumitrudoctor în filologie, lector superiorcreangalitrom@yahoo.it
  12.CIOBANU Zinovia  Laborant superiorcreangalitrom@yahoo.it

   

  Componenţa nominală a Comitetului de asigurare a calităţi la Catedra Istorie şi Teorie Literară 

  Nr.

  d/o

  Nume, prenumeGrad științific,

  titlul științifico-didactic

  e-mail
  1.Vlad Caramanşef catedră, dr, conf. 
  2.Alexandru Burlacuprof.univ,  dr. hab. în Filologie 
  3.Viorica Zahariadr. conf. 

  Catedra  de Limbă română și filologie clasică

  Şef catedră: ZGARDAN ALIONA
  doctor în filologie, conferenţiar universitar
  Adresa catedrei:
  Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 212,
  tel. 022 240750
  e-mail. zgardan_aliona@yahoo.com

  În cadrul facultăţii activează Catedra de limba română şi filologie clasică, condusă de conferenţiarul universitar doctor Aliona Zgardan. La catedră activează doctorul habilitat, profesorul universitar Vasile Pavel, cinci conferenţiari universitari doctori: Petru Butuc, Tatiana Cartaleanu, Valentina Ciobanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan; doi lectori superiori doctori în ştiinţe: Violeta Paraschiv şi Olga Şişcanu; doi lectori superiori: Liuba Cibotaru, Marcela Vâlcu şi lectorul Natalia Berdaga. Procesul instructiv-educativ este asigurat de un personal didactic de calificare înaltă la următoarele specializări:

  • Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura română şi engleză
  • Limba şi literatura română şi franceză
  • Limba şi literatura română şi italiană
  • Limba şi literatura română (studii cu frecvenţă redusă).

  Absolvenţii acestor specialităţi activează în instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar (în calitate de profesori, educatori) şi în alte domenii (în calitate de manageri, consilieri,  interpreţi, redactori, stilizatori, funcţionari publici ş.a.).

  Majoritatea profesorilor de la catedră sunt angajaţi în activitatea ştiinţifică în domeniu. Această activitate se materializează în investigarea concretă a mai multor teme, subiecte ştiinţifice şi se soldează cu elaborări ştiinţifice şi metodice (monografii, manuale, articole ştiinţifice). Preocupările ştiinţifice ale catedrei pot fi sistematizate, după interese şi domenii, în felul următor:

  • probleme de sintaxă şi sintaxologie a limbii române contemporane – P. Butuc, T. Cartaleanu, V. Ciobanu;
  • probleme de lexic şi lexicologie – T. Cartaleanu, O. Cosovan, A. Zgardan;
  • stilistică şi analiza textului literar – T. Cartaleanu, O. Cosovan;
  • predarea limbii şi literaturii române în ciclul preuniversitar – T. Cartaleanu, L. Cibotaru, O. Cosovan, M. Vâlcu, A. Zgardan;
  • probleme dificile de morfologie – V. Ciobanu, L. Cibotaru, O. Şişcanu;
  • dialectologie şi geografie lingvistică  – V. Pavel;

  Colaborări/Proiecte

  1. Cosovan, T. Cartaleanu şi A. Zgardan sunt implicate în modernizarea procesului de evaluare şi în asigurarea calităţii procesului de predare–învăţare–evaluare. T. Cartaleanu şi O. Cosovan activează în proiectele CEPD „Pentru reforme calitative în educație”, „VET TIC”, O. Cosovan, T. Cartaleanu, A. Zgardan sunt membri ai grupurilor de lucru ale AAC (AEE, ME) pentru elaborarea subiectelor de evaluare la finele ciclului primar, gimnazial şi liceal. Aceste profesoare participă, în calitate de evaluatori şi formatori naţionali, la Concursul naţional la limba şi literatura română, la seminarele republicane ale profesorilor şi inspectorilor la limba şi literatura română. L. Cibotaru, A. Zgardan ţin ore de limbă şi literatură română la şcoli şi licee din oraş.
  2. A. Zgardan colaborează cu mai multe edituri din Chişinău, în calitate de redactor şi de autor de dicţionare.

  Petru Butuc colaborează cu Facultatea de Litere a USM – este membru al Seminarului ştiinţific Specializat DH – 10.02.05 – Limbile romanice.  V. Ciobanu colaborează cu Facultatea de Filologie a Universităţii din Jena, Germania (profesor W. Dahmen). V. Pavel participă la elaborarea Atlasului Lingvistic Romanic.

  Catedra  de Limbă și comunicare

  Şef catedră: PETRENCO LIUBA
  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
  Adresa catedrei: Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 313,
  tel. 022 358127
  e-mail. creangalitrom@yahoo.it

  Misiunea catedrei:
  Catedra are misiunea de a pregăti :

  1. Profesori de limba română (ca limba a doua);
  2. Profesori de limba română (ca limbă străină);
  3. Profesori de limba rusă (ca limbă maternă);
  4. Profesori de limbă rusă (ca limbă străină);
  5. Profesori de limba engleză (ca limbă străină);
  6. Masteri în ştiinţe ale educaţiei.

  De asemenea, catedra participă la formarea continuă a cadrelor didactice, recalificarea şi perfecţionarea profesorilor de limba română în şcolile cu instruire în limba rusă.

  În cadrul catedrei se desfăşoară conferinţe, mese rotunde, prezentări de carte, sărbători omagiale, întâlniri cu scriitorii etc.

  Începând cu anul de studii 2014-2015 membrii Catedrei de Limbă şi Comunicare s-au implicat activ în predarea limbilor română şi rusă studenţilor străini, vorbitori de limbă turcă şi arabă.

  Din istoricul catedrei:

  Catedra Limba şi Literatura Română pentru Alolingvi a fost fondată la 1 aprilie 1996 avînd menirea să pregătească cadre didactice în domeniul limbii şi literaturii române şi limbii şi literaturii bulgare/găgăuze/ruse/engleze pentru şcolile cu predare în limba rusă din Republica Moldova. Din anul 2010 catedra poartă denumirea de Catedra Limbă şi Comunicare.

  Specialităţile sus-numite a fost iniţiate din necesitatea sporirii nivelului de cunoaştere a limbii române de către cetăţenii-alolingvi din republică, în special din raioanele de sud ale Moldovei. Totodată, fondarea specialităţii era dictată de necesitatea elaborării şi implementării în practică a unor tehnologii educaţionale moderne în predarea/învăţarea limbii române de către vorbitorii alolingvi.

  Schimbările social-politice din ultimii ani, reformarea societăţii în baza mecanismelor democratice, crearea  pieţii libere a generat necesitatea revizuirii procesului educaţional de la Facultate, reactualizarea lui în corespundere cu standardele educaţionale. În special, a impus introducerea specialităţilor duble cu profiluri înrudite şi conecte. Răspunzînd acestui imperativ al timpului, în anul 1997, în cadrul facultăţii a fost iniţiat programul de studiu Limba şi literatura rusă şi engleză.

  La Catedra Limbă şi Comunicare există două tipuri de programe de studii: programul de studii ce oferă specializare de nivel licenţă în sistem Bologna, cu o durată de 4 ani şi programe de studii masterat – 1.5/ 2 ani la specialităţile Didactica limbii române/ruse ca limbă nonmaternă/străină şi Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală.

 • Ciclul I

  • Limba şi literatura română (2013, 2016, 2018)
  • Limba şi literatura română şi limba engleză/ franceză/ germană/  italiană/ spaniolă (2013)
  • Limba şi literatura română şi limba engleză (2013, 2018) /rusă (2018)/ bulgară(alolingvi)
  • Limba şi literatura rusă
  • Limba şi literatura rusă şi limba engleză (2013, 2018)
  • Limba şi literatura rusă fr (2013, 2018)

  Ciclul II

  • Istorie și teorie literară (2018)
  • Literatură română și cultura europeană
  • Didactica disciplinelor filologice
  • Educaţie lingvistică şi literară
  • Modele de comunicare și relații publice
  • Educație lingvistică și comunicare interculturală (română (2018) /rusă (2018)/ engleză)
  • Didactica limbii române (2018)/ruse (2018) ca limbă nematernă/ străină
  • Educaţie lingvistică şi dentologia comunicării

 • Orar licență:

  Orar master

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor

 • Cursuri opționale:

 • Conducătorii de grupe acdemice

   Nume, prenume conducător  grupaspecialitatea
  1Butuc Petru101Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană

  Limba şi literatura română

  2Petrenco Liuba102Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  3Gorşcova Marina103Limba şi literatura rusă şi engleză
  4Zgardan Aliona201Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană

  Limba şi literatura română

  5Neaga Lilia202Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  6Bobrova Iuliana203Limba şi literatura rusă şi engleză
  7Smolnițchi Dumitrița301

   

  Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană  Limba şi literatura română
  8Dermenji-Gurgurov Svetlana302Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  9Colesnic Liubovi303Limba şi literatura rusă şi engleză
  10Zaharia Viorica401Limba şi literatura română şi engleză
  11Cibotaru Liuba402Limba şi literatura română şi franceză/italiană
  12Gălușcă Lilia403Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  13Damian Nadejda404Limba şi literatura rusă şi engleză

 • Tematica tezelor de licență și master pentru anul 2016-2017

Administrația facultății
Decan: Gabriella TOPOR,
conf. univ. dr.


Catedra de LIMBĂ ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE CLASICĂ
Șef catedră – Aliona ZGARDAN-CRUDU,
conf. univ. dr.
email:


Catedra de LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Șef catedră – Liuba PETRENCO,
conf. univ. dr.
email: catedra.lrfc@upsc.md


Catedra de ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ
Șef catedră – Vlad CARAMAN,
conf. univ. dr.
email: catedra.itl@upsc.md


Date de contact
Chișinău,
str. I. Creangă 1, bl. 1,
MD-2069,
email:gabriela-topor@yandex.ru
email: decanat.filologie@upsc.md
tel. (+373) 22 240753 (Decanat)
fb