Psychology and Special Psychopedagogy

[fruitful_tabs type="vertical" width="100%" align="right" ]
[fruitful_tab title="Despre facultate"]

Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială
La facultate, se lucrează permanent asupra planurilor de studii, care sunt transformate, modificate în conformitate cu: a) regulamentele în vigoare; b) standardele profesionale de formare a psihologilor, psihopedagogilor, psihopedagogilor speciali, asistenților sociali; c) experiența avansată de pregătire la specialitățile similare peste hotarele Republicii Moldova: România, Anglia, Scoția, Olanda, Franța, Suedia, SUA, Germania, Rusia etc.; d) cerințele pe care le înaintează viața în permanentă schimbare; e) practica ce dictează şi determină evoluția în pregătirea specialiştilor.

Pentru ca facultatea să poată forma specialişti moderni, competitivi pe piața muncii, a fost necesar să fie stabilite cerințele pe care trebuie să le respecte, în activitatea sa de învățare, un student contemporan. În concepția facultății, aceste cerințe sunt:

 • studentul să conştientizeze că va trebui să învețe pe parcursul întregii sale vieți, ca să poată fi un specialist modern, de aceea, pe lângă cunoştințele şi competențele profesionale, el va însuşi cunoştințe generale, îşi va dezvolta abilități de formare continuă şi motivațiile corespunzătoare;
 • studentul să ştie să proiecteze o cercetare proprie şi să dispună de instrumentarul necesar în vederea realizării proiectelor sale de cercetare şi implementare;
 • studentul să fie pregătit să accepte procesele de globalizare, să posede tehnicile şi abilitățile de integrare în lumea mare (utilizarea Internetului, a limbajelor naturale şi artificiale cu caracter universal etc.);
 • studentul să posede o gândire critică, flexibilă şi creativă, care să-i permită să se descurce în situațiile nestandardizate, care, la ora actuală, tind să se generalizeze.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title="Catedre"]

În cadrul facultății activează trei catedre:

Catedra de Psihologie

Este o unitate de formare şi cercetare a UPS „Ion Creangă” din Chișinău, cu două funcții distincte:

 1. formarea la viitorii pedagogi a cunoştințelor şi competențelor psihologice necesare pentru îndeplinirea cu succes a misiunii de învățător şi de profesor şcolar în cadrul modulului psihopedagogic;
 2. asigurarea pregătirii profesionale fundamentale a viitorilor psihologi și psihopedagogi.

Prima funcție îi conferă Catedrei de psihologie statutul de catedră generală, cu responsabilități de formare profesională psihologică și psihopedagogică a studenților de la toate facultățile universității, iar a doua funcție o determină să fie o componentă a Facultății de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, cu misiunea de a pune fundamentul pregătirii psihologice și psihopedagogice a studenților de la facultate.

Totodată, specialistul psihopedagog este interesat și de activitatea educațională, implicându-se în soluționarea problemelor legate de adaptarea şi integrarea şcolară, instruirea psihologică a pedagogilor şi părinților, colaborarea dintre structurile care participă în formarea personalității ș.a.

În prezent, la catedră activează doi doctori habilitați, profesori universitari; 10 conferențiari universitari doctori; patru lectori superiori; cinci lectori; în total, 21 de cadre didactice titulare, care predau peste 80 de cursuri la ciclurile I (studii superioare de licență) și II (studii superioare de masterat).

Catedra asigură formarea psihopedagogilor şi psihologilor practicieni apți să rezolve multiple probleme psihologice specifice perioadei contemporane.

Specialistul psiholog este interesat de valorizarea individului şi a capacităților lui, de găsirea unor căi eficiente de dezvoltare a personalității în devenire, în baza cunoaşterii particularităților formării şi dezvoltării personalității la diferite etape de vârstă, precum şi de crearea de oportunități pentru autorealizarea fiecărui individ, de crearea condițiilor necesare pentru schimbarea calitativă a mentalității societății în general, dar şi a individului în parte.

Obiectivele principale ale catedrei sunt:

 • pregătirea specialiştilor în scopul cunoaşterii şi orientării serviciilor sociale spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în dificultate;
 • formarea asistenților sociali apți să exploreze problemele sociale reale sau potențiale şi să proiecteze căi de soluționare a acestora;
 • instruirea calitativă a viitorilor specialişti, în scopul atingerii performanțelor necesare pentru competitivitate în plan european şi internațional.

Catedra Asistență socială

A fost inaugurată în cadrul Facultății de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, lansând pe piața muncii prima promoție de specialişti în domeniu în anul 1999. Din iunie 2009, de pregătirea cadrelor în Asistență socială este responsabilă Catedra de Asistență socială.

În prezent, la catedră, procesul ştiințifico-didactic este realizat de 10 cadre didactice.

Catedra de asistență socială acoperă următoarele arii de activitate:

 • didactică;
 • educativă;
 • de cercetare.

 Aria didactică presupune activitatea comisiilor care supervizează şi direcționează munca profesorilor: elaborarea şi perfecționarea continuă a programelor analitice şi a conținuturilor cursurilor adaptate la standardele europene, a materialelor didactice necesare pentru procesul de studiu, utilizarea celor mai avansate metode şi tehnici de predare, învățare şi evaluare etc.

Aria educativă are în vizor formarea şi promovarea culturii civice şi juridice în rândurile studenților.

Aria de cercetare vizează investigarea ştiințifică profundă realizată de către profesori în domeniul ştiințelor sociale – Modele alternative de recuperare şi integrare socială a persoanelor în dificultate.

Activitatea ştiințifică a studenților se realizează în cadrul centrului CETAS (Centrul de erudiție al tinerilor asistenți sociali). CETAS reprezintă o modalitate de manifestare şi afirmare a talentului de cercetător şi un punct de plecare pentru activitatea ştiințifică.

 

Catedra de Psihopedagogie specială

Instituită în anul 1974, se numea inițial Catedra de Oligofrenopedagogie, având misiunea de a pregăti specialişti cu o înaltă calificare pentru sistemul educațional auxiliar din republică. Calificarea obținută de absolvenți în acea perioadă era învățător şi logoped în şcoala auxiliară.

În prezent, Catedra de Psihopedagogie specială funcționează în componența Facultății de Psihologie şi Psihopedagogie Specială şi întruneşte 11 unități.

Catedra de psihopedagogie specială are următoarele funcții:

 • pregătirea viitorilor psihopedagogi, speciali pentru orice tip de instituție specială şi pentru instituțiile incluzive;
 • formarea competențelor şi abilităților teoretice şi practice la studenți şi masteranzi, legate de:
  • caracteristicile psihopedagogice ale copiilor cu dizabilități;
  • varietatea cauzelor care pot determina apariția diferitor dizabilități;
  • principiile care stau la baza evaluării copiilor cu diferite dizabilități;
  • metodologiile de predare folosite în învățământul special;
  • principalele proceduri de intervenție folosite în recuperarea persoanelor cu dizabilități;
  • elaborarea unor programe educative adecvate pentru copiii cu diferite dizabilități, în contextul tendințelor actuale de dezvoltare a curriculumului;
  • evaluarea eficienței programelor educative şi de instruire;
  • rolurile diferite pe care le poate îndeplini un cadru didactic în şcoala specială, în calitate de profesor psihopedagog sau în şcoala de masă, în calitate de cadru didactic de sprijin/profesor itinerant;
  • evaluarea sistematică a copiilor cu diferite dizabilități, ținând cont de trebuințele specifice ale acestora şi de potențialul lor;
  • tehnica proiectării programelor de recuperare pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități;
  • interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor potențialului cognitiv al copiilor, dar şi a comportamentului lor în diferite situații de învățare şi de viață;
  • elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor proiecte de intervenție personalizată pentru copiii cu diferite dizabilități;
  • colaborarea cu personalul didactic al claselor în care sunt integrați elevii cu dizabilități, cu precizarea metodelor de lucru adecvate fiecărui caz în parte;
 • formarea cercetătorilor în domeniul psihopedagogiei speciale.

Catedra dispune de o bună bază pentru organizarea practicii psihopedagogice. Studenții şi masteranzii aplică cunoştințele teoretice pe care le asimilează la facultate în procesul activității în instituții preşcolare speciale, în şcolile speciale din republică, în centre specializate de reabilitare, în complexe de pedagogie curativă, precum şi în instituțiile cu practici incluzive.

În funcție de nivelul de specializare, psihopedagogii speciali pot desfăşura următoarele activități specifice:

 • evaluarea şi diagnoza copiilor şi tinerilor cu dizabilități;
 • consilierea şcolară a elevilor cu dizabilități;
 • consilierea socioprofesională a persoanelor cu dizabilități;
 • consilierea familiilor persoanelor cu dizabilități;
 • cercetarea în domeniul psihopedagogiei speciale;
 • terapia logopedică pentru persoanele cu dizabilități;
 • terapia ocupațională pentru persoanele cu dizabilități.

În scopul asigurării cu literatură a procesului instructiv, la facultate au fost elaborate şi obținute proiecte, granturi, care ne-au permis să deschidem o sală de lectură specializată. Studenții pot găsi aici publicații recente în domeniile psihopedagogiei, psihologiei, asistenței sociale, psihopedagogiei speciale, editate în limbile română, engleză, rusă.

Pentru a consolida colectivul de studenți de la facultate, se organizează discuții­ la tema Violența în şcoală, familie şi societate şi combaterea ei; mese rotunde consacrate problemei toleranței, democratizării şcolii; sărbători comune; traininguri speciale de consolidare a colectivului (Ziua Ştiinței, Ziua Studenților, Anul Nou, Ziua Internațională a Femeii, Ziua Umorului, Ziua Profesorului, Valentin şi Valentina, la anul I de studii se organizează Balul Bobocilor). Activitatea extracurriculară se realizează în conformitate cu interesele studenților, ținându-se cont de particularitățile fiecărei specialități.

Activitatea ştiințifică a studenților începe chiar de la anul I, la cursul de Cercetologie și continuă prin elaborarea tezelor de an, a tezei de licență, în procesul efectuării practicii psihologice, psihopedagogice şi în asistență socială.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Programe de studii"]

Ciclul I

Ciclul II

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Comisia de ghidare în carieră"]

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Avize"]

La 18 martie Facultatea de Psihologie și psihopedagogie specială a UPS ”Ion Creangă” a organizat traininguri tematice pentru abiturienți.

     Atît biturienții, cît și profesorii din diferite instituții preuniversitare, în calitate de participanți, au putut vedea în ce constă activitatea de psiholog la trainingurile cu următoarele tematici:

 1. ”Да и нет” В чем сложность соглашаться и отказывать. Упражнения и демонстрационная сессия. Formator Елена Бычева.
 2. ”Воспитание ребенка в первый год жизни”. Психологические хитрости.  Formator Козман Татьяна.
 3. ”Ce pot, Ce vreau și ce voi face?”. Trening de orientare profesională. Formator, Zinaida Popa.
 4. ”Profesorul modern pentru educație incluzivă”. Formator, Nadejda Chiperi.

 

Scrisoare informativă

            Stimaţi colegi!

Vă invităm să luaţi parte la Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională

Intervenții psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern, care se va desfăşura la data 1 decembrie 2016  în Republica Moldova, Chişinău, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, sala de festivităţi, blocul 1.

Organizatorii conferinței: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău, Asociaţia Publică pentru copii și tineri cu dizabilități VITA, R. Moldova, Asociația pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale ,,HUMANITAS”

            Scopul conferinţei: discutarea problemelor actuale privind intervenţia psihopedagogică pentru copiii cu CES în spaţiul educațional modern. Acest generic este direcţionat de a valorifica asistenţa psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi, precum şi oportunităţile şi perspectivele intervenţiei timpurii prin prisma socializării acestora.

Direcţiile principale ale conferinţei:

Intervenţie timpurie  în tulburări de spectru autist: practici internaţionale;

Valorificarea serviciilor de reabilitare pentru copiii preşcolari cu CES;

Asistenţa psihopedagogică a copilului CES şi a familiei;

Comportamentul dezadaptiv al copiilor preşcolari;

Comunicarea alternativă în limbajul mimico-gestual.

 

La conferință sunt invitați:

 • specialiști – practicieni: defectologi, psihologi, logopezi, surdopedagogi, tiflopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori, asistenți sociali;
 • cercetători științifici și profesori universitari;
 • managerii instituțiilor preuniversitare;
 • manageri și specialiști din domeniul managementului educației;
 • părinții care educă copiii cu dizabilități;
 • reprezentanții ONG-urilor;

La lucrările conferinței vor participa specialiști de peste hotare în domeniul asistenţei psihopedagogice a copiilor cu dizabilități, practicieni în domeniul educaţiei incluzive.

 1. Autorii care doresc să prezente comunicare, sunt rugați să respecte următoarele condiții:
 • în cerere să se indice tema comunicării și modalitatea de prezentare (prezentare, workshop, poster);
 • în cerere să se indice denumirea comunicării ce urmează a fi publicată în culegerea cu materialele conferinței. Data limită până la care comitetul ştiinţific va recepţiona lucrările este data de 3 decembrie 2016. Condiţiile pentru materialul publicat (rezumatul, cuvinte-cheie, bibliografie etc.).
 • Se vor aloca 5-7 minute pentru prezentare, power-point. Se va oferi mijloace audio-video pentru prezentări power-point.

Cerințe pentru publicarea articolelor în culegerea

„Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern”

 

 1. Recomandări privind aspectul articolelor:
 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză;
 • Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
 1. Structura articolului:
 • Titlu: cu majuscule font 12, bold;
 • Autori: numele complet, funcția academică și titlul științific, afilierea instituțională, font 12, italic;
 • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză, font 12, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: 5-6 pagini, nu mai mult de 2 autori la o lucrare, mărime corp de literă 12 Times New Roman, interval - spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 2 cm, dreapta, sus şi jos – 1,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm;
 • Bibliografia

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 12. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

 1. Solicitările de participarea la conferință în calitate de ascultător sau de autor al unei comunicări sunt recepționate până la 20 noiembrie 2016 pe adresa electronică:  v_olarescu@mail.ru
 2. Fiecare participant înregistrat va primi culegerea cu materialele conferinței și diploma de participare.
 3. Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a respinge solicitările recepționate; articolele ce nu corespund cerințelor.
 4. Comitetul organizatoric nu achită participanților serviciile de transport, cazare și alte cheltuieli legate de participare la conferință.

Conferința își ține lucrările pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Sala de festivităţi.

 1. Limbile  de lucru la Conferinţă: româna, rusă.

Programul de lucru la Conferinţă:

1 zi (1 decembrie) – sosirea invitaţilor şi deschiderea  oficială a Conferinţei (ora 09 -00); schimb de experienţă, (orele 9-00 -17-00), încheierea Conferinţei ora 18-00.

Informația de contact: v_olarescu@mail.ru

 Informația cu privire la conferință este plasată pe sait-ul www.upsc.md

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Orar"]

Orar licență:

 1. Psihologie și Psihopedagogie
 2. Psihopedagogie specială

Orar master

 • Orarul cursurilor
 • Orarul evaluărilor
 • Orarul sesiunilor
 • Orarul lichidării restanțelor

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Cursuri opționale"]

Cursuri opționale:

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Conducători de grupe"]

Conducătorii de grupe academice

 Nume, prenume conducătorgrupaspecialitatea
1Verdeș AngelaGrupa 101Psihologie (rom)
2Sanduleac SergiuGrupa 102Psihopedagogie
3Chiperi NadejdaGrupa 103Psihopedagogie specială
4Rudeanu TaisiaGrupa 104Asistență socială
5Larisa ChirevGrupa 201Psihologie
6Elena KovaliovaGrupa 202Psihologie(rusă)
7Elena LosîiGrupa 203Psihopedagogie
8.Mariana PîrvanGrupa 204Psihopedagogie specială
9Maria VîrlanGrupa 205Asistența socială
10Iulia RacuGrupa 301Psihologie
11Olesea PletniovGrupa 302Psihologie(rusă
12Stela PîslariGrupa 303Psihopedagogie
13Natalia CiubotaruGrupa 304Psihopedagogie specială
14Dumitru CarataGrupa 305Asistența socială

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Taxe de studii"]

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Examen de licență, sesiunea 2017"]

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Stagii de practică"]

[/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

Administrația facultății
Decan interimar: Angela VERDEȘ,
conf. univ. dr.
Prodecan: Alesea FRUNZE
Catedra de CATEDRA DE PSIHOLOGIE
Șef catedră: Sergiu SANDULEAC,
dr. în Psihologie
Catedra de ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Șef catedră: Maria VÂRLAN,
conf. univ. dr.
Catedra de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Șef catedră: Adriana CIOBANU,
conf. univ. dr.

Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, Chişinău, MD-2069
e-mail:decanat.psihologie@upsc.md
tel. (+373) 22 358414 (Decanat)