Philology

[fruitful_tabs type="vertical" width="100%" align="right" ]
[fruitful_tab title="Despre facultate"]

Facultatea Filologie

Fondată în vara anului 1940, Facultatea de Filologie s-a impus, de-a lungul anilor, prin pregătirea calitativă a cadrelor filologice şi didactice. Aulele facultății sunt un punct de pornire de bun augur pentru mai multe personalități din republică. Aici şi-au scris primele poezii, şi-au schițat primele subiecte de roman vestiții scriitori şi poeți contemporani Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Serafim Saca, Ion Hadârcă ş.a.

Absolvenții facultății activează cu succes în diverse domenii, grație pregătirii lor fundamentale atât în domeniul filologiei, cât şi în cel al psihologiei, pedagogiei, metodicii predării limbii şi literaturii române/străine, traductologiei etc.

Absolvenții facultății obțin calificativul Licențiat în ştiințe ale educației, fapt care le permite să activeze în instituții de învățământ preuniversitar de diverse tipuri, în calitate de profesori de limbă şi literatură română/rusă, profesori de limbă străină, de literatură universală, metodişti, manageri în sistemul educațional, redactori, traducători, referenți etc.

Deținătorii diplomelor de licență îşi pot continua studiile la ciclul II de studii (studii superioare de masterat).

Studiile la masterat permit aprofundarea şi completarea studiilor de licență în direcția achiziționării de cunoştințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament şi cu maximă eficiență în activitatea profesională. Diversitatea metodelor şi procedeelor de educație aplicate la ciclul II contribuie la formarea unei personalități flexibile, capabile să accepte fără dificultate schimbările calitative impuse de imperativele timpului.

La elaborarea programelor de masterat s-a ținut cont de experiența europeană în domeniu, de modelul unor specialități similare din cadrul instituțiilor de învățământ europene cu tradiții (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Universitatea Pedagogică din Moscova etc.).

Conținuturile şi finalitățile programelor sunt în concordanță cu standardele europene de formare a unor profesionişti competenți în aceste domenii şi compatibile cu Cadrul European al Calificărilor şi cu Descriptorii de la Dublin.

Deținătorii diplomelor de master îşi pot continua studiile la ciclul III (studii superioare de doctorat), la specialitatea 13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii

(în domeniul didacticii limbii şi literaturii române/ruse).

Actualmente, la facultate îşi fac studiile 260 de studenți la Secția de învățământ cu frecvență şi peste 200 la Secția de învățământ cu frecvență redusă.

De asemenea, aici îşi fac studiile şi 190 de masteranzi.

În cadrul facultății activează cadre didactice cu o bună pregătire profesională: doi doctori habilitați, profesori universitari; 20 de doctori în ştiințe; zece lectori superiori; mai mulți lectori.

Facultatea contribuie la realizarea obiectivelor necesare pentru edificarea spațiului european unic, prevăzute de către Procesul de la Bologna. Implementarea în cadrul facultății a Sistemului European de Credite Transferabile

(ECTS) a impus revizuirea întregului demers educațional, cu elaborarea standardelor educaționale, a planurilor noi de studii la ciclurile I şi II, cu elaborarea pachetelor de cursuri opționale, actualizarea curriculumului universitar, perfecționarea cadrelor didactice, stabilirea mecanismului de funcționare a evaluării formative şi sumative etc.

Facultatea de Filologie îşi vede misiunea în pregătirea cadrelor didactice şi manageriale cu o înaltă calificare pentru învățământul gimnazial şi liceal.

Concepția generală de pregătire a specialiştilor, la facultate, vizează trei domenii distincte, legate organic între ele: domeniul pedagogic şi psihologic al formării profesorului, domeniul general filologic, domeniul specialității de bază (A) şi domeniul specialității secundare (B).

Membrii facultății participă în proiecte naționale şi internaționale, realiza-te cu susținerea Băncii Mondiale, PNUD, OSCE, a CE Pro Didactica etc.: Limba – mijloc de integrare socială; Limba română pentru alolingvi – perfecționarea cadrelor didactice; Educația de calitate în mediul rural din Moldova; Toleranță şi integrare socială. Informare şi formare; Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice ş.a.

Din anul 2001, în cadrul Facultății de Filologie se editează Analele Facultății de Filologie Metaliteratură, inclusă de Consiliul Național pentru Acreditare şi Atestare în lista publicațiilor ştiințifice de profil.

În anul 2006, revista a fost reorganizată, fiind cooptat la editarea ei Institutul de Filologie al Academiei de Ştiințe a Moldovei. Din colegiul de redacție fac parte personalități în domeniu.

Concomitent cu activitatea didactică pe care o desfăşoară în cadrul universității, profesorii de la facultate realizează o continuă formare personală şi sunt implicați în cercetarea ştiințifică. Activitatea ştiințifico-didactică a titularilor facultății se desfăşoară în două direcții: activitate didactică propriu-zisă şi activitate ştiințifico-didactică; ultima se încheie cu elaborarea şi publicarea unor lucrări teoretice fundamentale, ştiințifico-metodice pentru învățământul universitar, ştiințifico-didactice pentru învățământul preuniversitar.

Subiectele abordate de profesorii de la facultate în cercetările pe care le realizează prezintă continuitate în ceea ce priveşte activitatea ştiințifică: Procesul literar contemporan în Basarabia; Legitățile evoluției literaturii în secolul XX; Probleme de sintaxă şi sintaxologie ale limbii române contemporane; Tehnologii noi de predare-învățare-evaluare a limbii române; Formarea competențelor de comunicare la orele de limbă şi literatură română; Descrierea comparativ-contrastivă a limbilor română şi rusă etc.

Rezultatele cercetărilor ştiințifice sunt prezente în monografiile, manualele, tezele, articolele, lucrările metodice publicate de profesorii de la facultate, în timpul cursurilor ținute în fața studenților, masteranzilor şi cursanților de la stagiile de formare continuă.

În cadrul facultății se desfăşoară conferințe, colocvii internaționale şi republicane, mese rotunde, prezentări de carte, sărbători omagiale, întâlniri cu scriitorii etc.

Profesorii sunt antrenați în activități ştiințifice şi didactice în republică şi în municipiul Chişinău – conferințe, concursuri şcolare, olimpiade naționale, mese rotunde, atestarea profesorilor din ciclul preuniversitar etc. Manualele de limbă și literatură română elaborate de profesorii T. Cartaleanu, O. Cosovan și M. Vâlcu, cele de literatură universală, elaborate de G. Topor și I. Țvic, sunt bine cunoscute în republică.

Catedrele de profil colaborează cu mai multe centre ştiințifice şi universitare din țară şi de peste hotare: Academia de Ştiințe a Republicii Moldova, Academia de Ştiințe din România, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Institutul de Ştiințe ale Educației din Moldova, Universitatea de Stat din Chişinău, Centrul de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Gabrovo, Universitățile din Suceava, Cluj, Craiova (România) ş.a.

Este o onoare pentru facultate a le oferi studenților cursuri ținute de distinşi savanți şi profesori, printre care doctorul habilitat, profesorul universitar Vasile Pavel; doctorul habilitat, profesorul universitar Andrei Țurcanu etc.

Studenții Facultății de Filologie sunt implicați în numeroase activități extradidactice, care completează pregătirea lor profesională şi contribuie la formarea profilului lor social. Astfel, sunt tradiționale conferințele ştiințifice anuale ale studenților, concursurile de eseuri şi traduceri, Săptămâna Limbii şi Literaturii Române, Săptămâna Limbii şi Literaturii Ruse, șezători și festivaluri etc. În cadrul facultății activează Clubul studențesc „Juventus”, Cercul literar, Consiliul studențesc ş.a.

Consiliul facultății

Lista nominală a membrilor

Consiliului Facultății de Filologie

 

1Topor Gabrielladecanul Facultăţii de Filologie
2Cibotaru Liubaprodecanul Facultăţii de Filologie
3Petrenco Liubașefa Catedrei de Limbă şi Comunicare
4Caraman Vladşeful Catedrei de Istorie şi Teorie Literară
5Zgardan Alionașefa Catedrei de Limbă Română şi Filologie Clasică
6Găluşcă Liliapreşedintele Biroului Sindical al cadrelor didactice Facultăţii de Filologie
7Cartaleanu Tatianadr., conf. univ., președintele Comisiei de Asigurare a Calității
8Cosovan Olgadr., conf. univ., Catedra de Limbă Română şi Filologie Clasică
9Damian Nadejda

 lector superior, Catedra de Limbă şi Comunicare

 

10Dermenji-Gurgurov Svetlanadr., conf. univ., Catedra de Limbă şi Comunicare
11Zaharia Vioricadr., conf. univ., Catedra de Istorie şi Teorie Literară
12Smolniţchi Dumitriţadr., conf. univ., Catedra de Istorie şi Teorie Literară
13Rusu Alvinastudenta an. III, specialitatea: Limba şi literatura rusă şi engleză
14Crețu Claudiastudenta an. II, specialitatea: Limba şi literatura română şi engleză (al.)
15Bordian Constanțastudenta an. II, specialitatea: Limba şi literatura română şi engleză
16Arnaut Ana

masteranda an. I, specialitatea: Educația lingvistică și comunicarea interculturală

 

Comisii și comitete

Componența nominală a Comisiei de Asigurare a Calității a Facultății de Filologie:

 1. Cartaleanu Tatiana, dr. conf. – președintele comisiei
 2. Topor Gabriella, dr. conf. – decan
 3. Cibotaru Liuba, lect. superior – prodecan
 4. Zgardan Aliona, dr. conf. – șefa catedrei de Limbă română și filologie clasică
 5. Caraman Vlad, dr. conf. – șeful catedrei de Istorie și teorie literară
 6. Petrenco Liuba, dr. conf. – șefa catedrei de Limbă și comunicare
 7. Cosovan Olga, dr. conf. – catedra de Limbă română și filologie clasică
 8. Zaharia Viorica, dr. conf. – catedra de Istorie și teorie literară
 9. Damian Nadejda, lect. superior – catedra de Limbă și comunicare
 10. Capbătut Olga – studentă, an. I, spec. Limba și literatura română
 11. Catarău Nina – studentă, an. IV, spec. Limba și literatura română/franceză

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title="Catedre"]

În cadrul facultății activează trei catedre:

Catedra  Istorie și Teorie literară

Şef catedră: CARAMAN VLAD
doctor în filologie, conferenţiar universitar
Adresa catedrei: Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 308,
tel. 022 240750
e-mail. creangalitrom@yahoo.it

Misiunea catedrei
Catedra are o misiune dublă:

 1.  de a forma cadre didactice cu cunoştinţe temeinice în domeniul istoriei literaturii române, literaturii universale sau teoriei literare;
 2.  de a pregăti cercetători ştiinţifici care să urmeze studiile la doctorat şi postdoctorat.

Din istoria catedrei

Catedra activează din anul deschiderii universităţii, 1940, având pe parcurs mai multe denumiri. Denumirea iniţială a fost Catedra de Literatură moldovenească.
Odată cu adoptarea Legii cu privire la limba de stat în Republica Moldova pe 31 august 1989 a fost luată decizia de a schimba denumirile catedrelor din cadrul Facultăţii de Filologie. Astfel, Catedra de Literatură moldovenească şi universală a fost transformată în Catedra de Literatură română şi comparată.
Începând cu 1990, au fost introduse cursuri noi: Literatură şi psihologie; Literatura şi pictura; Folclor şi mitologie, Literatura română interbelică. Cursurile au fost susţinute de colaboratorii permanenţi ai catedrei: Al. Burlacu, T. Roşca, E. Botezatu, I. Botezatu, G. Canţâr.
După anul 1990 au fost angajaţi în calitate de profesori A. Matcovschi, D. Smolniţchi, M. Lungu, E. Ţărnă, L. Armaşu, A. Mihalache (Rusu), L. Handrabura, A. Sângereanu (Serencu), S. Harabagiu, V. Baraga, S. Voloşciuc, Al. Grati, A. Melnic, M. Cubreacov, D. Apetri, V. Zaharia, V. Caraman, An. Gavrilov, A. Ţurcanu, G. Aniţoi, V. Roşioru, E. Cartaleanu, N. Corcinschi, S. Cogut, O. Gherman.
Din anul 2014 catedra se numeşte Istorie şi teorie literară.
Catedra a fost condusă până în octombrie 1994 de prof. E. Botezatu. În anul 1994-1995 de T. Roşca. Din 1995 – 2015 – de Al. Burlacu.
Componenţa nominală a membrilor catedrei Istorie şi teorie literară:

Nr.d/oNume, prenumeGrad ştiinţific,titlul ştiinţifico-didacticE-mail
1.CARAMAN Vladdoctor în filologie, conferenţiar universitar, şef de catedrăvladcaraman@yahoo.it
2.BURLACU Alexandrudoctor habilitat în filologie, profesor universitaralexburlacu1@gmail.com
3.ROŞCA Timofeidoctor habilitat în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
4.BARAGA Victoriadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
5.SMOLNIŢCHI Dumitriţadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
6.ZAHARIA Vioricadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
7.CORCINSCHI Ninadoctor în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
8.COGUT Sergiudoctor în filologie, lector universitarcreangalitrom@yahoo.it
9.GHERMAN Oxanadoctor în filologie, lectorcreangalitrom@yahoo.it
10.GRATI Alionadoctor habilitat în filologie, conferenţiar universitarcreangalitrom@yahoo.it
11.APETRI Dumitrudoctor în filologie, lector superiorcreangalitrom@yahoo.it
12.CIOBANU Zinovia  Laborant superiorcreangalitrom@yahoo.it

 

Componenţa nominală a Comitetului de asigurare a calităţi la Catedra Istorie şi Teorie Literară 

Nr.

d/o

Nume, prenume

Grad științific,

titlul științifico-didactic

e-mail
1.Vlad Caramanşef catedră, dr, conf. 
2.Alexandru Burlacuprof.univ,  dr. hab. în Filologie 
3.Viorica Zahariadr. conf. 

Catedra  de Limbă română și filologie clasică

Şef catedră: ZGARDAN ALIONA
doctor în filologie, conferenţiar universitar
Adresa catedrei:
Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 212,
tel. 022 240750
e-mail. zgardan_aliona@yahoo.com

În cadrul facultăţii activează Catedra de limba română şi filologie clasică, condusă de conferenţiarul universitar doctor Aliona Zgardan. La catedră activează doctorul habilitat, profesorul universitar Vasile Pavel, cinci conferenţiari universitari doctori: Petru Butuc, Tatiana Cartaleanu, Valentina Ciobanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan; doi lectori superiori doctori în ştiinţe: Violeta Paraschiv şi Olga Şişcanu; doi lectori superiori: Liuba Cibotaru, Marcela Vâlcu şi lectorul Natalia Berdaga. Procesul instructiv-educativ este asigurat de un personal didactic de calificare înaltă la următoarele specializări:

 • Limba şi literatura română
 • Limba şi literatura română şi engleză
 • Limba şi literatura română şi franceză
 • Limba şi literatura română şi italiană
 • Limba şi literatura română (studii cu frecvenţă redusă).

Absolvenţii acestor specialităţi activează în instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar (în calitate de profesori, educatori) şi în alte domenii (în calitate de manageri, consilieri,  interpreţi, redactori, stilizatori, funcţionari publici ş.a.).

Majoritatea profesorilor de la catedră sunt angajaţi în activitatea ştiinţifică în domeniu. Această activitate se materializează în investigarea concretă a mai multor teme, subiecte ştiinţifice şi se soldează cu elaborări ştiinţifice şi metodice (monografii, manuale, articole ştiinţifice). Preocupările ştiinţifice ale catedrei pot fi sistematizate, după interese şi domenii, în felul următor:

 • probleme de sintaxă şi sintaxologie a limbii române contemporane – P. Butuc, T. Cartaleanu, V. Ciobanu;
 • probleme de lexic şi lexicologie – T. Cartaleanu, O. Cosovan, A. Zgardan;
 • stilistică şi analiza textului literar – T. Cartaleanu, O. Cosovan;
 • predarea limbii şi literaturii române în ciclul preuniversitar – T. Cartaleanu, L. Cibotaru, O. Cosovan, M. Vâlcu, A. Zgardan;
 • probleme dificile de morfologie – V. Ciobanu, L. Cibotaru, O. Şişcanu;
 • dialectologie şi geografie lingvistică  – V. Pavel;

Colaborări/Proiecte

 1. Cosovan, T. Cartaleanu şi A. Zgardan sunt implicate în modernizarea procesului de evaluare şi în asigurarea calităţii procesului de predare–învăţare–evaluare. T. Cartaleanu şi O. Cosovan activează în proiectele CEPD „Pentru reforme calitative în educație”, „VET TIC”, O. Cosovan, T. Cartaleanu, A. Zgardan sunt membri ai grupurilor de lucru ale AAC (AEE, ME) pentru elaborarea subiectelor de evaluare la finele ciclului primar, gimnazial şi liceal. Aceste profesoare participă, în calitate de evaluatori şi formatori naţionali, la Concursul naţional la limba şi literatura română, la seminarele republicane ale profesorilor şi inspectorilor la limba şi literatura română. L. Cibotaru, A. Zgardan ţin ore de limbă şi literatură română la şcoli şi licee din oraş.
 2. A. Zgardan colaborează cu mai multe edituri din Chişinău, în calitate de redactor şi de autor de dicţionare.

Petru Butuc colaborează cu Facultatea de Litere a USM – este membru al Seminarului ştiinţific Specializat DH – 10.02.05 – Limbile romanice.  V. Ciobanu colaborează cu Facultatea de Filologie a Universităţii din Jena, Germania (profesor W. Dahmen). V. Pavel participă la elaborarea Atlasului Lingvistic Romanic.

Catedra  de Limbă și comunicare

Şef catedră: PETRENCO LIUBA
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Adresa catedrei: Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 313,
tel. 022 358127
e-mail. creangalitrom@yahoo.it

Misiunea catedrei:
Catedra are misiunea de a pregăti :

 1. Profesori de limba română (ca limba a doua);
 2. Profesori de limba română (ca limbă străină);
 3. Profesori de limba rusă (ca limbă maternă);
 4. Profesori de limbă rusă (ca limbă străină);
 5. Profesori de limba engleză (ca limbă străină);
 6. Masteri în ştiinţe ale educaţiei.

De asemenea, catedra participă la formarea continuă a cadrelor didactice, recalificarea şi perfecţionarea profesorilor de limba română în şcolile cu instruire în limba rusă.

În cadrul catedrei se desfăşoară conferinţe, mese rotunde, prezentări de carte, sărbători omagiale, întâlniri cu scriitorii etc.

Începând cu anul de studii 2014-2015 membrii Catedrei de Limbă şi Comunicare s-au implicat activ în predarea limbilor română şi rusă studenţilor străini, vorbitori de limbă turcă şi arabă.

Din istoricul catedrei:

Catedra Limba şi Literatura Română pentru Alolingvi a fost fondată la 1 aprilie 1996 avînd menirea să pregătească cadre didactice în domeniul limbii şi literaturii române şi limbii şi literaturii bulgare/găgăuze/ruse/engleze pentru şcolile cu predare în limba rusă din Republica Moldova. Din anul 2010 catedra poartă denumirea de Catedra Limbă şi Comunicare.

Specialităţile sus-numite a fost iniţiate din necesitatea sporirii nivelului de cunoaştere a limbii române de către cetăţenii-alolingvi din republică, în special din raioanele de sud ale Moldovei. Totodată, fondarea specialităţii era dictată de necesitatea elaborării şi implementării în practică a unor tehnologii educaţionale moderne în predarea/învăţarea limbii române de către vorbitorii alolingvi.

Schimbările social-politice din ultimii ani, reformarea societăţii în baza mecanismelor democratice, crearea  pieţii libere a generat necesitatea revizuirii procesului educaţional de la Facultate, reactualizarea lui în corespundere cu standardele educaţionale. În special, a impus introducerea specialităţilor duble cu profiluri înrudite şi conecte. Răspunzînd acestui imperativ al timpului, în anul 1997, în cadrul facultăţii a fost iniţiat programul de studiu Limba şi literatura rusă şi engleză.

La Catedra Limbă şi Comunicare există două tipuri de programe de studii: programul de studii ce oferă specializare de nivel licenţă în sistem Bologna, cu o durată de 4 ani şi programe de studii masterat – 1.5/ 2 ani la specialităţile Didactica limbii române/ruse ca limbă nonmaternă/străină şi Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Programe de studii"]

Ciclul I

 • Limba şi literatura română (2013)
 • Limba şi literatura română şi limba engleză/ franceză/ germană/  italiană/ spaniolă (2013)
 • Limba şi literatura română şi limba engleză (2013) /rusă/ bulgară(alolingvi)
 • Limba şi literatura rusă
 • Limba şi literatura rusă şi limba engleză (2013)
 • Limba şi literatura rusă fr (2013)

Ciclul II

 • Istorie și teorie literară
 • Literatură română și cultura europeană
 • Didactica disciplinelor filologice
 • Educaţie lingvistică şi literară
 • Modele de comunicare și relații publice
 • Educație lingvistică și comunicare interculturală (rom. /rus./ eng.)
 • Didactica limbii române/ruse ca limbă nematernă/ străină
 • Educaţie lingvistică şi dentologia comunicării

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Avize"]

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Orar"]

Orar licență:

Orar master

 • Orarul cursurilor
 • Orarul evaluărilor
 • Orarul sesiunilor
 • Orarul lichidării restanțelor

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Cursuri opționale"]

Cursuri opționale:

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Conducători de grupe"]

Conducătorii de grupe acdemice

 Nume, prenume conducător  grupaspecialitatea
1Butuc Petru101

Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană

Limba şi literatura română

2Petrenco Liuba102Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
3Gorşcova Marina103Limba şi literatura rusă şi engleză
4Zgardan Aliona201

Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană

Limba şi literatura română

5Neaga Lilia202Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
6Bobrova Iuliana203Limba şi literatura rusă şi engleză
7Smolnițchi Dumitrița

301

 

Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană  Limba şi literatura română
8Dermenji-Gurgurov Svetlana302Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
9Colesnic Liubovi303Limba şi literatura rusă şi engleză
10Zaharia Viorica401Limba şi literatura română şi engleză
11Cibotaru Liuba402Limba şi literatura română şi franceză/italiană
12Gălușcă Lilia403Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
13Damian Nadejda404Limba şi literatura rusă şi engleză

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Taxe de studii"]

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Examen de licență, sesiunea 2017"]

Tematica tezelor de licență și master pentru anul 2016-2017

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Stagii de practică"]

[/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

Administrația facultății
Decan: Gabriella TOPOR,
conf. univ. dr.
Catedra de LIMBĂ ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE CLASICĂ
Șef catedră – Aliona ZGARDAN-CRUDU,
conf. univ. dr.
Catedra de LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Șef catedră – Liuba PETRENCO,
conf. univ. dr.
Catedra de ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ
Șef catedră – Vlad CARAMAN,
conf. univ. dr.

Date de contact
Chișinău,
str. I. Creangă 1, bl. 1,
MD-2069,
e-mail:
gabriela-topor@yandex.ru
tel. (+373) 22 240753 (Decanat)
fb