Education Sciences and Informatics

 • Facultatea Științe ale Educației și Informatică (sei.upsc.md)

  Facultatea Științe ale Educației și Informatică a fost fondată în 1986 în scopul formării inițiale a cadrelor didactice, organizării eficiente a managementului educațional, realizării cercetărilor științifice și metodologice în domeniul Științe ale Educației. Actualmente la Facultatea Științe ale Educației și Informatică îşi fac studiile 1274 de studenţi, masteranzi și doctoranzi.

  Facultatea pregătește cadre didactice pentru domeniul Științe ale Educației, asigurând acestora calificări profesionale, precum şi dezvoltarea competenței de cercetare științifică la nivelul standardelor şi tendințelor naționale și internaționale.

  Procesul de formare inițială a cadrelor didactice  este asigurat de un personal de înaltă calificare constituit din: 3 doctori habilitați, profesori universitari, 1 doctor în științe, profesor universitar, 30 doctori în științe, conferențiari universitari, 2 doctori în științe, lectori universitari și 14 lectori universitari.

  Procesul didactic se realizează la toate cele trei cicluri:

  • ciclul I– studii superioare de Licență;
  • ciclul  II– studii superioare de Masterat ;
  • ciclul  III– Doctorat.

  Durata studiilor

  Ciclul I (licenţă)

  –  cu frecvenţă la zi pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat, colegiu:

  • 180 de credite la monospecialităţi (3 ani de studii);
  • 240 de credite la specialităţile duble (4 ani de studii);

  – cu frecvenţa redusă  180 de credite – 4 ani de studii

  Ciclul II (masterat)

  • 90 de credite –1,5 ani studii;
  • 120 de credite– 2 ani studii.

  Ciclul III (doctorat) pentru deţinătorii diplomei de master – 3 ani de studii cu frecvenţă la zi; –  4 ani de studii cu frecvenţă redusă.

 • În cadrul Facultății Științe ale Educație și Informatică activează 4 catedre

  Catedra PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR


  Șef catedră: Ludmila URSU,
  dr., prof. univ.

  Telefon: ( +373 22)-35-85-60; e-mail: catedra.pip@upsc.md

  Catedra Pedagogia Învățământului Primar a fost întemeiată în anul 1957 în scopul pregătirii cadrelor didactice de înaltă calificare pentru învățământul primar, organizării eficiente a managementului educațional, realizării cercetărilor științifice și metodice în domeniul educației primare.

  La Catedra Pedagogia Învățământului Primar activează 16  membri titulari, dintre care: 1 doctor în științe, profesor universitar, 8 doctori în științe, conferențiari universitari, 1 doctor în științe, lector universitar, 1 lector universitar.

  Direcțiile principale de instruire, cercetare științifică și didactico-metodică țin de soluționarea problemelor actuale ale pedagogiei, psihologiei și didacticiilor particulare la nivelul învățământului primar.

  Statutul acordă o atenție deosebită pregătirii specialiștilor în domeniul învățământului primar, atât la ciclul I (licență), cât și la ciclul II (masterat), dat fiind faptul că datorită lor se pun bazele formării personalității în școlile primare, pe aceasta axându-se ulterior sistemul educațional preuniversitar, universitar și postuniversitar.

   

  CATEDRA INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ

  Șef catedră: Victor PRICOP, 

  dr., conf. univ.

  Telefon:  ( +373 22)- 35-81-25,

  Catedra Informatică și Matematică gestionează activitatea didactică a studenților la următoarele programe de studii:

  • Studiile cu frecvență la zi (ciclul I):Informatică; Matematică și Informatică; Informatică și Matematică;

  Studii cu frecvență redusă: Matematică;

  Ciclul II (masterat, 2/1,5 ani de studii la zi):

  • Tehnologii informaționale și de comunicație în instruire;
  • Tehnologii de creare a soft-urilor educaționale;
  • Matematica didactică.

  Catedra Informatică și Matematică este responsabilă de monitorizarea disciplinei din planurile de studii “Cultura informațională. Tehnologii informaționale în instruire” la toate facultățile U.P.S. “Ion Creangă”. Disciplina dată vizează studiile TI de performanță în pregătirea specialiștilor din domeniul “Științe ale Educației”.

  Aria de interese științifice ale catedrei se extinde la: Utilizarea TIC în educație; Tehnologii de elaborare a softurilor educaționale; Crearea manualelor electronice; Medii vizuale pentru elaborarea aplicațiilor educaționale interactive multimedia; Elaborarea prototipurilor de aplicații educaționale; Procedee de proiectare și elaborare electronică a aplicațiilor educaționale interactive, Analiză matematică, Matematică computațională, Metode de optimizare etc.

  Catedra Informatică și Matematică dispune de un potențial didactico-ştiinţific, de înaltă calificare, care activează cu succes în domeniile: matematică, informatică, didactica matematicii, didactica informaticii.

   

  CATEDRA  PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS

   

  Șef catedră: Stela GÎNJU,

  dr., conf. univ.

  Telefon: ( +373 22)-35-85-60, e-mail: stelaginju@gmail.com

   

  Catedra Pedagogie Preșcolară se ocupă de formarea inițială a cadrelor didactice din domeniul educației preșcolare, dansului sportiv/modern și dansului clasic/popular, moderând următoarele Programe de studii: Pedagogie Preșcolară (cu frecvență; cu frecvență redusă); Pedagogie Preșcolară și limbă engleză; Pedagogia Învățământului Primar și Pedagogie Preșcolară; Dans sportiv și modern; Dans clasic și  popular (ciclul I).

  Pentru ciclul II, catedra implementează următoarele Programe de studii: Management și consiliere în educație preșcolară (90 și120 credite) ; Metodologia educației preșcolare (120 credite); Managementul și didactica artei dansului (120 credite).

  Programul de studiu Pedagogie Preșcolară a fost premiat cu diploma de Mențiune și  premiul ”Cristalul Calității” de către ANACEC.

  Problema ştiinţifică de cercetare a Catedrei este  ”Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din educația timpurie prin prisma unui curriculum preșcolar integrat”. În cadrul acestei teme, cercetătorii catedrei în ultimii 5 ani au elaborat peste 200 de publicații, au fost  participanți  la conferințe naționale și internaționale.

  De asemenea, catedra Pedagogie Preșcolară, Fizică și Dans este implicată în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar: cursuri de perfecționare și de recalificare. Membrii catedrei sunt invitați ca moderatori la diverse seminare metodice  municipale și republicane, participă în comisii ministeriale,  departamentale, fiind autori de politici educaționale și  documente curriculare.

  CATEDRA ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  Șef catedră: Corina ZAGAIEVSCHI,

  dr., conf. univ.

      Telefon:  ( +373 22)- 35-84-31  e-mail: catedra.st.educ@gmail.com

  Misiunea Catedrei Științe ale Educației constă în:

  • oferirea de programe de studii, în domeniul pedagogiei, pentru ciclul licență și masterat, la standarde ce răspund exigențelor pieței muncii, performante și centrate pe student;
  • promovarea competitivității în cercetarea științifică și a parteneriatului activ cu mediul intern și internațional, în contextul formării profesionale inițiale și continue de nivel superior a specialiștilor în domeniul educației.

   

  Principii fundamentale în activitatea catedrei:

  • Transparență în desfășurarea activității catedrei;
  • Obiectivitate în procesul decizional;
  • Meritocrație în aprecierea activității cadrelor didactice;
  • Flexibilitate în gestionarea permanentă a schimbărilor;
  • Performanță în procesul didactic;
  • Competitivitate în cercetarea științifică;
  • Spirit de echipă, colegialitate;
  • Moralitate, etică profesională;
  • Motivație și dedicație.

   

  Obiectivul general al Catedrei Științe ale Educației este

  Consolidarea și perfecționarea activității didactice și științifice, care se va realiza prin acțiuni de îmbunătățire permanentă a calității procesului de instruire, astfel încât să fie asigurată formarea de personalități capabile de a-şi asuma responsabilități profesionale și a demonstra competențe în domeniul de activitate vizat.

  Procesul de formare profesională se realizează la Ciclul I – licență, Ciclul II – masterat și este asigurat de un personal de înaltă calificare constituit din: 2 doctori habilitaţi, profesori universitari; 6 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari; 4 doctori în științe, lectori universitari.

  Consiliul Facultății

  • Lista membrilor Consiliului Facultății Științe ale Educației și Informatică  (2018-2019)

  Comisii și comitete

  Plan operațional ( 2016-2017 /2018-2019)

  Comitete de asigurare a calității pe catedre:

 • Ciclul I, Licență

  • Pedagogie în învățământul primar și limba engleză (2013, 2017)/franceză (2013, 2017)
  • Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară (2013, 2017)
  • Pedagogie preșcolară și limba engleză (2017)
  • Pedagogie în învățământul primar (2013)
  • Pedagogie în învățământul primar fr română (2013 ,2017 ) / rusă (2017 )
  • Pedagogie și limba engleză (2013)
  • Pedagogie preșcolară (2013 , 2017)
  • Pedagogie preșcolară fr ( 2013 , 2017)
  • Pedagogie socială (2013, 2018)
  • Pedagogie socială fr(2013, 2018)
  • Pedagogie fr (2013)
  • Dans sportiv şi modern (2013 , 2017)
  • Dans popular și clasic (2013 , 2017)

  Ciclul II, Master

  • Didactica învățământului primar (2013, / 2016)  fr (2017)
  • Metodologia educației preșcolare (2013 / 2016) fr (2017)
  • Management și consiliere în învățământul primar (2014 / 2016fr (2017)
  • Management și consiliere în educație preșcolară (2014 / 2016, 2017) fr (2017)
  • Management și didactica artei dansului (2018) fr (2018)
  • Educație pentru carieră universitară (2017)/ fr (2017)
  • Consiliere și educația familiei (2017)
  • Pedagogia culturii emoționale (2017)  fr (2017)
  • Educația pentru dezvoltare comunitară și animație socială (2017) fr (2017)
  • Tehnologii informaționale și de comunicație în instruire
  • Tehnologii de creare a softurilor educaționale (2017)
  • Matematică didactică (2017)

 • * instruirea se realizează atât la învățământul cu frecvență la zi, cât și la frecvență redusă

 • Orarul activităților didactice:

 • Cursurile opţionale la facultatea științe ale educației

  • Lista de conducători ai grupelor academice pentru anul de studii  (2018-2019 )
  • Lista de șefi ai grupelor academice pentru anul de studii (2018-2019)

 • Științe ale Educației

  • Licență
  • Master

  Informatică și Matematică

  Pedagogie în Învățământul Primar

  • Licență
  • Master

  Pedagogie Preșcolară

  • Licență
  • Master

 • Fișe de instructaj

dministrația facultății
Decan interimar: Valentina CIOBANU
conf. univ. dr. în filologie


Catedra de PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS
Șef catedră: Stela GÎNJU
conf. univ. dr.

e-mail: catedra.ppefd@upsc.md
e-mail: stelaginju@gmail.com


Catedra de PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
Șef catedră: Ludmila URSU,
conf. univ. dr.
e-mail: catedra.pip@upsc.md
e-mail: lursu@mail.ru


Catedra de ŞTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Șef catedră: Corina ZAGAIEVSCHI
conf. univ., dr.

e-mail: catedra.se.@upsc.md
e-mail: catedra.st.educ@gmail.com


Catedra de INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ
Șef catedră: Victor PRICOP,
lector superior, dr.
e-mail: catedra.mi@upsc.md
e-mail: pricopv@mail.ru


Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 3, Chişinău, MD-2069
e-mail: pedagogie@mail.ru
e-mail: decanat.sei@upsc.md
tel. (+373) 22 358442 (Decanat)