Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: BRIȚCHI Aliona

Conducător ştiinţific: SADOVEI Larisa, dr. în ped., conf. univ.

Consultant științific: URSU Ludmila, dr. în ped., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 06

Tema tezei: Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic şi formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 04 octombrie 2016

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 8 articole ştiinţifice în reviste şi culegeri de circulaţie naţională; 6 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale, un suport de curs, un ghid metodologic.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Valorificarea cadrului pedagogic de realizare a procesului didactic în învățămîntul primar simultan prin integrarea Modelului managementului procesului didactic în învăţămîntul primar simultan, a Referenţialului competenţelor profesionale ale învăţătorilor și a principilor proiectării demersului didactic, prin intermediul Programului de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană și valorificate în clasele cu predare simultană, şi afirmate în contextul specific al managementului clasei de elevi.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor de bază (învățămînt simultan, învăţător, clasă cu predare simultană, managementul clasei de elevi, referențial profesional, formare iniţială şi continuă). Sînt elucidate nivelurile și particularitățile de formare a învăţătorilor pentru realizarea activităţii profesionale în clasele cu predare simultană; este adaptat curriculumul universitar de formare profesională a învățătorilor la nivel de produs în planul resurselor curriculare și la nivel de proces prin finalități, conținuturi și valori specifice activităţii profesionale în învăţămîntul simultan; prin cercetarea perspectivelor de abordare a contextului specific predării concomitente la grupe neomogene ca vîrstă, este elaborat Modelul managementului procesului didactic în învăţămîntul primar simultan; în scopul valorificării cadrului pedagogic de realizare a procesului didactic  şi formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană  este elaborat și validat experimental Programul de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană.

Principalele rezultate:

  1. Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic în clasele cu predare simultană este legitimat de managementul învăţămîntului simultan prin conexiunile paradigmatice ale aspectelor organizaţionale, epistemice, istorice, sociologice și psihologice, care asigură un sistem unitar şi integru de perspectivă.
  2. Formarea profesională a învăţătorilor pentru activitatea didactică în învăţămîntul simultan va avea impact pozitiv în condiţiile realizării principiilor proiectării demersului didactic în sistemul de competenţe, stabilite în cadrul Referenţialului competenţelor profesionale ale învăţătorilor şi valorificate la nivelul claselor cu predare simultană.
  3. Programul de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană reprezintă cadrul de dezvoltare profesională a învăţătorilor, raportat la ansamblul de circumstanţe favorabile afirmării continue în contextul specific al managementului clasei de elevi.

De asemenea, ai putea dori...