Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: BÎRSAN Elena

Conducător ştiinţific: Cojocaru-Borozan Maia, dr. hab. în ped., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 533.01. – 01

Tema tezei: Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenților pedagogi

Specialitatea: 533.01. Pedagogie universitară

Data: 10 aprilie, 2017

Ora: 14:30

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 2 articole în reviste ştiinţifice de profil; 5 articole în culegeri științifice naționale și internaționale, 1 ghid metodologic și 1 note de curs, 1 monografie.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Formarea asertivității pedagogice prin integrarea în curriculumul de formare a cadrelor didactice a Paradigmei comunicării asertive prin Tehnologia de integrare a paradigmei comunicării asertive în formarea profesională iniţială a studenților pedagogi, elaborate în cercetare în scopul dezvoltării asertivităţii pedagogice, în baza principiilor comunicării asertive; renovarea instrumentelor de evaluare a asertivităţii pedagogice şi descrierea conduitei deontologice prin intermediul valorilor asertivităţii pedagogice în perspectiva sporirii culturii profesionale și a autorității profesiei de pedagog în societatea contemporană.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor de bază (comunicare, paradigma comunicării asertive competență, asertivitate pedagogică formare profesională a studenților pedagogi). Este argumentată actualitatea şi importanţa temei investigate, este formulată problema cercetării şi direcţiile de soluţionare, scopul şi obiectivele, sunt descrise valorile ştiinţifice şi praxiologice create în cercetare, care demostrează noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei. Sînt elucidate fundamentele teoretice ale paradigmei comunicării asertive; este prezentată axa conceptuală a paradigmei comunicării asertive a studenților pedagogi, axa tehnologică a integrării paradigmei comunicării asertive în formarea profesională a studenților pedagogi.

Principalele rezultate:

1. Câmpul muncii în domeniul învățământului înaintează exigențe crescânde, asertivitatea pedagogică fiind una dintre competențele sociale transferabile în comunicarea educațională, apreciată constant de către angajatorii în sistemul de educație, care sunt interesaţi de calitatea competențelor profesionale ale angajaților.

2. Direcțiile de pregătire profesională ale cadrelor didactice, clar definite prin competențele descrise în Cadrul European al Calificărilor, vizează devenirea socio-profesională ca proces complex și continuu, impulsionat de ritmul schimbărilor economice şi culturale, orientat spre definirea oportuniţăţilor de dezvoltare în carieră.

3. Asertivitatea pedagogică se exprimă într-un complex de cunoştinţe, capacităţi, atitudini în raport de interdependenţă, afirmate în contextul socio-profesional. Formarea asertivității pedagogice presupune respectarea principiului integralității ca produs al ieșirii din procesul integrării paradigmei comunicării în formarea inițială a cadrelor didactice.

 

De asemenea, ai putea dori...