Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: COTOS Ludmila

Conducător ştiinţific: COJOCARU Victoria, dr. hab. în ped., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.01. – 05

Tema tezei: Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 21 octombrie 2016

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 4 articole în reviste științifice de profil, 3 articole în culegeri științifice naționale, 5 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: În procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, când sistemul educaţional din Republica Moldova se află în continuă schimbare, un rol aparte îi revine culturii manageriale. Fiind un factor ce determină succesul activităţii organizaţiei, cultura reprezintă un element esenţial, indispensabil pentru progresul social. Cu privire la studiul personalității managerilor instituțiilor preșcolare, a fost insuficient cercetată cultura managerială, or, mecanismele formării ei constituie un domeniu mai puțin explorat în demersurile științifice produse în Republica Moldova. Managerii din învățământul preșcolar, în multe cazuri, nu cunosc semnificația conceptului de „cultură managerială”, nu conștientizează existența și rolul acesteia. Menținerea acestei situații, de fapt, constituie o barieră în calea creșterii gradului de competitivitate a instituției. Unii manageri ai instituțiilor preșcolare nu corespund cerințelor moderne din cauza competențelor manageriale reduse. La etapa actuală, instituțiile de învățământ preșcolar necesită un nou tip de conducător – inovator. Astfel, formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară este de stringentă actualitate ca proces și realizare, devine o problemă ce necesită soluționare investigațională.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole de bază, concluzii generale şi recomandări metodologice, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor de bază (cultură, cultură organizațională, cultură managerială); redă diacronia (istoricul şi evoluţia) culturii, culturii organizaționale, culturii manageriale în societate; sunt caracterizate modele de dezvoltare şi implementare a culturii manageriale; este fundamentat și elaborat Modelul pedagogic de formare a culturii manageriale în instituția preşcolară, ce reflectă noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării. S-a reliefat că formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară constă în reconstrucția modelului culturii manageriale prin valorificarea actualizată a cadrului conceptual (abordarea pe nou a esenței noțiunilor de cultură managerială cu elementele sale specifice: criterii de influență în instituție: deschidere, forța, relevanța); stabilirea cadrului acțional (misiunea și viziunea instituției preșcolare); cadrului motivațional (menținerea culturii manageriale); cadrului comunicativ (relațiile dintre manageri și subalterni); cadrului metodic (acțiunile și metodele utilizate de manager); cadrului psihopedagogic (modelarea personalității active).

            Principalele rezultate:

  • Procesul de formare și dezvoltare a culturii manageriale în instituția preșcolară implică o serie de activități interactive, a unor idei noi, inovatoare.
  • Modelul pedagogic de formare a culturii manageriale în instituția preșcolară este elaborat, implementat prin sistemul de activități și validat conform curriculumului propus la modulul „Managementul culturii manageriale în instituţia preşcolară”.
  • Metodologia formării culturii manageriale în instituția preșcolară direcționează demersul formativ și dezvoltativ al culturii manageriale în instituția preșcolară.

De asemenea, ai putea dori...